Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ứng dụng dsm (quản lý nhu cầu sử dụng điện) đối với khu công nghiệp đúc tống xá, huyện ý

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ứng dụng dsm (quản lý nhu cầu sử dụng điện) đối với khu công nghiệp đúc tống xá, huyện ý

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DSM (QUẢN LÝ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN) ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP ĐÚC TỐNG XÁ, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC 1
  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU . 4
  MỞ ðẦU .1
  1. Tính cấp thiết của ñề tài .1
  2. Mục ñích của ñề tài .2
  3. ðối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 2
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 2
  3.2 Phương pháp nghiên cứu . 2
  3.2.1 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 2
  3.3 Các nội dung nghiên cứu 3
  CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ DSM 8
  1.1 Khái niệm .4
  1.2 DSM và các Công ty ðiện lực 4
  1.3 Các mục tiêu của một hệ thống ñiện khi áp dụng DSM 6
  1.3.1 ðiều khiển nhu cầu ñiện năng phù hợp với khả năng cung cấp ñiện 7
  1.3.2 Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của hộ tiêu thụ 9
  1.4 Các bước triển khai chương trình DSM 11
  1.5 DSM Trong nước và thế giới 13
  1.5.1 Tình hình nghiên cứu DSM ở trong nước 13
  1.5.2 Tình hình nghiên cứu DSM ở nước ngoài 19
  1.6 Tóm tắt chương 1 .24
  CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP ðIỆN CHO KCN ðÚC
  TỐNG XÁ .30
  2.1 Lưới ñiện 30
  2.2 Tình hình tổn thất ñiện năng của hệ thống cung cấp ñiện cho KCN ðúc
  Tống Xá 39
  2.3 Các giải pháp giảm tổn thất ñiện năng ở ðiện lực Ý Yên .40
  2.3.1 Hoàn thiện việc giao chỉ tiêu tổn thất ñiện năng cho các ñội trong ðiện lực thực
  hiện . 40
  2.3.2 Tăng cường công tác quản lý khách hàng . 41
  2.3.3 Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, thaythế ñịnh kỳ các thiết bị ño ñếm ñiện
  năng ñúng thời gian quy ñịnh, nhằm ñảm bảo và duy trì chất lượng, ñộ chính xác cho hệ
  thống ño ñếm ñiện năng . 41
  2.3.4 Thực hiện việc tính toán, cân bằng ñiện năng giao nhận tại các trạm biến áp . 42
  2.3.5 Tổ chức bộ máy quản lý, theo dõi tổn thất ñiện năng một cách khoa học và chặt
  chẽ, phân ñịnh rõ trách nhiệm của các ñơn vị và cá nhân trong việc thực hiện mục tiêu
  giảm tổn thất ñiện năng 42
  2.3.6 Tăng cường ñào tạo, nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ của ñội ngũ cán bộ
  công nhân viên làm công tác kinh doanh ñiện . 43
  CHƯƠNG III: . ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ðỒ THỊ PHỤ TẢI
  ðỂ PHÂN TÍCH ðỒ THỊ PHỤ TẢI CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP ðIỆN CHO
  KCN ðÚC TỐNG XÁ .44
  3.1 Phương pháp phân tích cơ cấu thành phần phụ tảiñỉnh trong ðTPT của
  HTð dựa trên cơ sở những ñặc trưng cơ bản của các ðTPT thành phần .44
  3.2 Nội dung phương pháp .44
  3.2.1 Phương pháp luận . 44
  3.2.2 Cách lấy số liệu phụ tải . 46
  3.2.3 Thông tin ñặc trưng của ñồ thị phụ tải 47
  3.2.4 Các giả thiết 47
  3.2.5 Xác ñịnh các khoảng thời gian công suất cực ñại, trung bình và cực tiểu 48
  3.3 Phân tích cơ cấu thành phần phụ tải của biểu ñồphụ tải hệ thống ñiện của
  Công ty TNHH Toàn Thắng .58
  3.3.1.1 Phân tích tỷ lệ thành phần tham gia vào ñồ thị phụ tải của công ty TNHH Toàn
  Thắng . 58
  3.3.1.2 Tỷ lệ ñiện năng của các phụ tải thành phần trong các thời gian cao ñiểm, bình
  thường và thấp ñiểm 61
  3.4 ðánh giá hiện trạng hệ thống cung cấp ñiện và tiêu thụ ñiện của công ty
  TNHH Toàn Thắng .582
  3.4.1 Những mặt tích cực và tồn tại trong quản lý sử dụng ñiện của công ty THHH Toàn
  Thắng . 62
  3.4.2 Nguyên nhân . 62
  3.5 TÓM TẮT CHƯƠNG III .63
  CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DSM ðỐI VỚI CÔNG TY TNHH ðÚC
  TOÀN THẮNG 65
  4.1 ðịnh hướng và ñề xuất các giải pháp .65
  4.1.1 Mục ñích của các giải pháp . 65
  4.1.2 Chi phí cho giải pháp 65
  4.1.3 Hiệu quả của giải pháp 65
  4.1.4 ðề xuất các giải pháp 66
  4.2 Giải pháp thực hiện DSM trong chiếu sáng và thiết bị văn phòng .66
  4.2.1 Lý do thực hiện . 66
  4.2.2 Nội dung của giải pháp . 67
  4.2.3 Hiệu quả của giải pháp 68
  4.3 Giải pháp thực hiện DSM trong nhiệt lạnh và thông gió .70
  4.3.1 Lý do thực hiện . 70
  4.3.2 Nội dung của giải pháp . 71
  4.3.3 Hiệu quả của giải pháp 71
  4.4 Giải pháp thực hiện DSM trong ñộng lực .72
  4.4.1 Lý do thực hiện . 72
  4.4.2 Nội dung của giải pháp . 72
  4.4.3 Hiệu quả của giải pháp 74
  4.5 Giải pháp thực hiện DSM trong tổ chức của công ty .78
  4.5.1 Lý do thực hiện . 78
  4.5.2 Nội dung của giải pháp . 79
  4.5.3 Hiệu quả của giải pháp 80
  4.6 ðánh giá hiệu quả các giải pháp DSM ñối với C.ty TNHH Toàn Thắng .83
  4.6.1 ðiện năng tiêu thụ giảm 83
  5.6.2 ðồ thị phụ tải của công ty bằng phẳng hơn 83
  4.7 Kết luận chương IV .86
  KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 87
  1 Các kết luận .87
  2 Các kiến nghị .88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .90
  PHỤ LỤC .92

  MỞ ðẦU
  1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Cùng với tốc ñộ tăng trưởng GDP trung bình hàng nămñạt khoảng 7,5%, nhu
  cầu năng lượng và ñiện năng của nước ta tiếp tục tăng với tốc ñộ tương ứng là 10,5%
  và 15%. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế và năng lượng thì tốc ñộ tăng GDP,
  nhu cầu năng lượng và ñiện năng sẽ tiếp tục duy trìở mức ñộ cao, do ñó trong những
  năm tới sẽ có thể thiếu ñiện ñể phát triển kinh tế - xã hội. Cũng theo dự báo, nhu cầu
  ñiện sản xuất theo phương án cơ sở, trong giai ñoạn2001 – 2020 tăng trưởng trung
  bình GDP 7,1 – 7,2%, thì chúng ta cần tới 201 tỷ kWh và 327 tỷ kWh vào năm 2030.
  Trong khi ñó, khả năng huy ñộng tối ña các nguồn năng lượng nội ñịa của nước ta
  tương ứng 165 tỷ kWh vào năm 2020 và 208 tỷ kWh vàonăm 2030, thiếu gần 119 tỷ
  kWh. Xu hướng gia tăng sự thiếu hụt nguồn ñiện trong nước sẽ càng gay gắt và sẽ tiếp
  tục kéo dài trong những năm tới. Với nhu cầu ñiện trong tương lai, ñể ñáp ứng ñược
  nhu cầu phụ tải hàng năm tăng như trên, ñòi hỏi ngành ñiện phải có sự ñầu tư thỏa
  ñáng. EVN phải ñề nghị chính phủ ưu tiên bố trí vốnưu ñãi từ các quỹ hỗ trợ phát
  triển, vốn ODA và các nguồn vay song phương của nước ngoài ñể ñầu tư các công
  trình trọng ñiểm của quốc gia, kết hợp chặt chẽ vớicác ñịa phương trong việc sử dụng
  có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cho các dự án ñiện khí hóa nông thôn,
  miền núi, hải ñảo . ðể giảm sức ép tài chính và ñáp ứng nhu cầu sử dụng ñiện ñể phát
  triển kinh tế xã hội, ngành ñiện ñang tập trung nghiên cứu tìm giải pháp hữu hiệu. Một
  trong những giải pháp ñó là sử dụng hợp lý và tiết kiệm ñiện năng.
  Cùng với mức tăng trưởng cao của nền kinh tế, nhu cầu sử dụng ñiện cho các
  ngành ñã gia tăng nhanh chóng. Từ kết quả nghiên cứu về tiềm năng và khả năng khai
  thác của các nguồn năng lượng sơ cấp, trong tương lai nguồn năng lượng sơ cấp không
  ñủ cung cấp cho nhu cầu năng lượng, nên trong ñịnh hướng chiến lược về ñầu tư phát
  triển phải tính ñến phương án nhập khẩu ñiện của Trung Quốc (hiện nay ñã sử dụng
  ñiện nhập khẩu của Trung Quốc), ñồng thời thực hiệnviệc liên kết mạng lưới ñiện và
  trao ñổi ñiện năng với các nước ASEAN , nghiên cứu triển khai dự án nhà máy ñiện
  nguyên tử, khai thác và vận hành tối ưu hệ thống ñiện ñể có thêm nguồn ñiện phục vụ
  cho nhu cầu phát triển ñất nước. Qua tài liệu thamkhảo “Quản lý nhu cầu của các
  Công ty ñiện lực ở Hoa Kỳ”, chúng ta có thể áp dụngQuản lý nhu cầu DSM (viết tắt
  của “Demand Side Management”) là tập hợp các giải pháp kỹ thuật – công nghệ - kinh
  tế - xã hội nhằm giúp ñỡ khách hàng sử dụng ñiện năng có hiệu quả và tiết kiệm nhất.
  DSM liên quan ñến việc thay ñổi thói quen sử dụng năng lượng của khách hàng, giúp
  ngành ñiện giảm chi phí ñầu tư mà vẫn ñảm bảo cung ứng ñiện trước nhu cầu sử dụng
  ngày càng tăng của khách hàng.
  2. Mục ñích của ñề tài
  Lựa chọn ñược các giải pháp hợp lý nhằm san bằng ñồthị phụ tải của hệ thống
  cung cấp ñiện cho KCN ðúc Tống Xá - Huyện Ý Yên – Nam ðịnh. Muốn thực hiện
  ñược việc này ñòi hỏi phải phân tích ñược cơ cấu thành phần phụ tải ñặc biệt là phụ tải
  ñỉnh trong ñồ thị phụ tải. Ở ñây sẽ trình bày phương pháp phân tích cơ cấu phụ tải dựa
  trên cơ sở những ñặc trưng của các ñồ thị phụ tải thành phần. Phân tích ñược cơ cấu
  thành phần phụ tải ñỉnh trong ñồ thị phụ tải của hệthống từ ñó ñánh giá ảnh hưởng của
  các chương trình quản lý nhu cầu ñiện trong quy hoạch phát triển ñiện lực. Trong ñiều
  kiện thiếu thông tin về phụ tải ñiện (PTð), ñể phântích cơ cấu thành phần phụ tải ñỉnh
  trong ðTPT, người ta thường sử dụng các phương pháp: “So sánh ñối chiếu” hoặc
  “Thống kê, ñiều tra, ño ñạc trực tiếp” tại các nút phụ tải của HTð. Tuy nhiên, ñộ tin
  cậy của những kết quả nhận ñược cũng rất hạn chế. Ởñây sẽ trình bày phương pháp
  phân tích cơ cấu phụ tải dựa trên cơ sở những ñặc trưng của PTð. Phân tích ñược cơ
  cấu thành phần phụ tải ñỉnh trong ñồ thị phụ tải của hệ thống từ ñó ñánh giá ảnh hưởng
  của các chương trình quản lý nhu cầu ñiện trong quyhoạch phát triển ñiện lực.
  3. ðối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
  3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu là các khách hàng sử dụng ñiệncủa KCN ðúc Tống Xá -
  Huyện Ý Yên – Nam ðịnh ñược chia theo 5 thành phần theo quy ñịnh của Tổng công
  ty ðiện lực Việt Nam.
  3.2 Phương pháp nghiên cứu
  Dựa trên cơ sở những ñặc trưng của các ðTPT thành phần ñể tiếp cận và giải
  quyết mục tiêu nghiên cứu ñặt ra.
  3.2.1 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
  Nghiên cứu biểu ñồ của các thành phần phụ tải thamgia vào phụ tải ñỉnh ñể
  phục vụ công tác quy hoạch phát triển trong tương lai. ðồng thời ñánh giá ñược tỷ
  trọng tham gia của các thành phần phụ tải qua ñó ñánh giá hiệu quả của các chương
  trình DSM có tác ñộng ñến biểu ñồ phụ tải ñỉnh như thế nào và ảnh hưởng của chúng
  tới biểu ñồ phụ tải của HTð tương lai. Từ ñó ñưa racác ñề xuất giảm phụ tải ñỉnh
  nhằm giảm chi phí ñầu tư nguồn và lưới ñiện mà vẫn ñảm bảo ñộ tin cậy cung cấp
  ñiện.
  3.3 Các nội dung nghiên cứu
  Mở ñầu
  Chương I: Lý thuyết về DSM
  Chương II: Hiện trạng hệ thống cung cấp ñiện cho KCN ðúc Tống Xá
  Chương IIIhương pháp phân tích ñồ thị phụ tải, áp dụng ñể phân tích ñồ thị
  phụ tải của hệ thống cung cấp ñiện cho KCN ðúc TốngXá trên quan ñiểm DSM
  Chương IV:Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp ứng dụng DSM vào san bằng ñồ thị
  phụ tải của hệ thống cung cấp ñiện cho KCN ðúc TốngXá
  Kết luận và kiến nghị

  CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ DSM
  1.1 Khái niệm
  DSM là tập hợp các giải pháp Kỹ thuật - Công nghệ - Kinh tế - Xã hội - ðiều
  khiển nhằm sử dụng ñiện năng một cách hiệu quả và tiết kiệm. DSM nằm trong
  chương trình tổng thể Quản lý nguồn cung cấp (SSM) và Quản lý nhu cầu sử dụng
  ñiện năng (DSM).
  Trong những năm trước ñây, ñể thoả mãn nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của
  phụ tải người ta quan tâm ñến việc ñầu tư khai thácvà xây dựng thêm các nhà máy
  ñiện mới. Giờ ñây, do sự phát triển quá nhanh của nhu cầu dùng ñiện, lượng vốn ñầu
  tư cho ngành ñiện ñã trở thành gánh nặng của các quốc gia. Lượng than, dầu, khí ñốt .
  dùng trong các nhà máy ñiện ngày một lớn kèm theo sự ô nhiễm môi trường ngày càng
  nghiêm trọng. Dẫn tới DSM ñược xem như một biện pháp ñáp ứng nhu cầu phụ tải
  hiệu quả nhất bởi DSM giúp chúng ta giảm nhẹ vốn ñầu tư xây dựng các nhà máy ñiện
  mới, tiết kiệm tài nguyên, giảm bớt sự ô nhiễm môi trường. Không chỉ vậy, nhờ DSM
  người tiêu dùng có thể ñược cung cấp ñiện năng với giá rẻ và chất lượng cao hơn.
  Thực tế, kết quả thực hiện DSM tại các nước trên thế giới ñã ñưa ra những kết luận là
  DSM có thể làm giảm ≥ 10% nhu cầu dùng ñiện với mứcchi phí chỉ vào khoảng
  (0,3ư0,5) chi phí cần thiết xây dựng nguồn và lưới ñể ñáp ứng lượng ñiện năng tương
  ứng. Nhờ ñó, DSM mang lại lợi ích về mặt kinh tế cũng như môi trường cho quốc gia,
  ngành ñiện và cho khách hàng DSM ñược xây dựng dựavào hai chiến lược chủ yếu:
  Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của các hộ dùng ñiện ñể giảm số kWh tiêu thụ
  và ñiều khiển nhu cầu dùng ñiện cho phù hợp với khảnăng cung cấp một cách kinh tế
  nhất nhằm giảm số kWh yêu cầu. Chương trình DSM cònbao gồm nhiều biện pháp
  khác nhằm khuyến khích khách hàng tình nguyện cải tiến cách tiêu thụ ñiện của mình
  mà không ảnh hưởng tới chất lượng hoặc sự hài lòng của khách hàng. Xét trên quan
  ñiểm toàn xã hội thì việc ñầu tư các biện pháp ñể sử dụng hợp lý năng lượng hoặc làm
  giảm nhu cầu sử dụng năng lượng ở phía khách hàng thì ít tốn kém hơn việc xây dựng
  một nguồn năng lượng mới hoặc phát nhiều công suất ñiện hơn.
  1.2 DSM và các Công ty ðiện lực
  Dưới các ñiều kiện luật pháp thông thường, DSM không phải là lợi ích tài chính
  của một Công ty ðiện lực. Nhu cầu về ñiện giảm sẽ làm giảm bớt lợi nhuận và doanh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật
  5
  thu của một Công ty ðiện lực. Với ý nghĩa là một cuộc cách mạng về tư duy, một số
  nước có nền công nghiệp phát triển trên thế giới ñãxử lý bằng cách sửa ñổi các ñiều
  kiện luật pháp ñể DSM ñã trở thành một lĩnh vực hoạt ñộng lớn và tăng trưởng nhanh
  chóng. DSM là một phương pháp hệ thống của Công ty ðiện lực nhằm phối hợp kiểm
  soát các biện pháp cung cấp và sử dụng năng lượng hiệu quả. Phương pháp tiếp cận
  này ñược phát triển tại Hoa Kỳ cùng với khái niệm phụ trợ về lập kế hoạch cho phí tối
  thiểu hoặc nói cách khác là “ lập kế hoạch cho các nguồn năng lượng phối hợp ”. Thị
  trường sử dụng ñiện hiệu quả còn mới và vẫn chưa phát triển tương xứng với những
  kinh nghiệm mà ngành công nghiệp ñiện lực có ñược.Các nguyên nhân là:
  + Thiếu thông tin hiểu biết về các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
  + Thiếu vốn cho các khoản ñầu tư cần thiết.
  + Thiếu trách nhiệm (do Chủ sở hữu không rõ).
  + Thiếu các thông tin về giá cả về năng lượng.
  + Giá ñiện vẫn ở dưới mức giá thực tế nếu áp dụng các nguyên tắc tính giá phù
  hợp và lúc nào cũng giống nhau; hoặc giá ñiện chưa phản ánh ñúng theo thị trường,
  phải bao cấp do các lý do xã hội.
  + Thiếu “ một hành lang pháp lý ” về các chính sách, biện pháp thực hiện và các
  quy chế, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy ñịnh, hướng dẫncủa các Bộ ngành có liên quan.
  + Thiếu niềm tin vào các thiết bị có hiệu quả sử dụng ñiện cao, khó mua những
  thiết bị cụ thể. Cần phải vượt qua những trở ngại này ñể tăng khả năng tiết kiệm năng
  lượng cho ñất nước. ðối với nhiệm vụ này các Công ty ðiện lực ñóng vai trò quan
  trọng. Các Công ty ðiện lực có thể cung cấp các chương trình cho khách hàng.
  Những chương trình này cung cấp các thông tin về các biện pháp sử dụng năng
  lượng ñiện có hiệu quả, hỗ trợ tài chính và trợ giúp kỹ thuật cho việc triển khai các
  biệp pháp. Các công ty ðiện lực phải ñầu tư vào cácchương trình này vì tiết kiệm
  năng lượng thông qua xúc tiến các chương trình khácnhau có thể có hiệu quả kinh tế
  hơn so với việc ñầu tư xây dựng các nhà máy phát ñiện mới cho việc ñáp ứng nhu cầu
  sử dụng ñiện mỗi ngày một nhiều hơn mà ngành ñiện phải cung cấp cho khách hàng.
  Như vậy, các chương trình DSM sẽ mang lại các lợi ích cho cả Công ty ðiện lực và
  khách hàng. Với ý nghĩa là một cuộc cách mạng về tưduy, các Công ty ðiện lực ở các
  nước có nền công nghiệp phát triển trên thế giới ngày nay không còn coi bán ñược
  nhiều ñiện là những hoạt ñộng kinh doanh cơ bản củahọ nữa.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  [1] ðánh giá tiềm năng tiết kiệm ñiện năng và hiệu quả của việc ứng dụng DSM
  ở Việt Nam - ðặng Quốc Thống, Nguyễn Thường, ðào Kim Hoa, Bạch Quốc
  Khánh, Báo cáo khoa học, Mã số KHCN.09.08.02, Bộ khoa học công nghệ và
  môi trường, Hà Nội.
  [2] Nghiên cứu khả năng ứng dụng DSM ở Việt Nam - Trần ðình Long, ðặng
  Quốc Thống, Nguyễn Thường, Lã Văn Út, ðào Kim Hoa, Nguyễn Văn ðạm,
  Báo cáo khoa học, Mã số KCðL .95.04.10, Bộ khoa họccông nghệ và môi
  trường,1997, Hà Nội.
  [3] Quy hoạch phát triển năng lượng và ñiện lực - Trần ðình Long, Nhà xuất bản
  khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 1999
  [4] Sử dụng tiết kiệm ñiện năng áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất - Nguyễn
  Xuân Phú, NXB KH&KT năm 2002.
  [5] Hệ thống cung cấp ñiện tập 1, tập 2 - Trần Quang Khánh, NXB KH&KT năm
  2006.
  [6] Quy hoạch ñiện - Trần Quang Khánh, NXB Nông nghiệp năm 2000.
  [7] Hệ thống cung cấp ñiện của xí nghiệp công nghiệp ñôthị và nhà cao tầng -Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Mạnh Hoạch,NXB KH&KT năm 2005
  [8] Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án quản lý nhu cầu giai ñoạn 2 (2002- 2005)
  Viện Năng lượng, Hà Nội 1/2002
  [9] Phương pháp nghiên cứu phụ tải - Công ty tư vấn Fichtner/ Colenco, Báo cáo
  cuối cùng, Dự án DSM , 2003, Hà Nội
  [10] Phân tích tài chính kinh tế - Nguyễn Thị Tuyết Mai,NXB Xây dựng năm
  2000.
  [11] Cung cấp ñiện - Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền,Nguyễn Bội Khuê
  NXB KH&KT năm 2002.
  [12] Mạng cung cấp và phân phối ñiện - Bùi Ngọc Thư, NXBKH&KT năm 2000.
  [13] Nguyễn Xuân Phú, “Sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệuquả ñiện năng”, NXB
  Khoa học kỹ thuật, năm 2002
  [14] Vũ Hải Thuận,Kinh tế ngành ñiện,NXB Nông Nghiệp năm 2000.
  [15] Trần Ái Khiết, Tài chính doanh nghiệp,NXB ðại học quốc gia, năm 2005
  [16] Trần Ái Khiết, Phan Tùng Lâm,Tài chính tiền tệ, NXB ðại học quốc gia,
  năm 2005
  [17] Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Thế Bảo, Bảo toàn năng lượng hợp lý, tiết kiệm
  và hiệu quả trong công nghiệp.NXB Khoa học kỹ thuật, năm 2006
  [18] Trần Quang Khánh, Bàigiảng giải tích và tối ưu hóa chế ñộ mạng ñiện,năm
  2009.
  [19] Ngô Hồng Quang,Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị ñiện từ 0,4 ñến 500 kV,
  NXB KH&KT năm 2002.
  [20] Trang website:
  a. www.Tietkiemnangluong.vn
  b. www.evn.com.vn
  Tiếng Anh
  [21] Demand Side Management: Concepts and Methods - Clark W. Gelling &
  John Charmberlin, Published by The Fairmont Press, Inc, 2nd Edition, 1993,
  India

  Xem Thêm: Nghiên cứu ứng dụng dsm (quản lý nhu cầu sử dụng điện) đối với khu công nghiệp đúc tống xá, huyện ý
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ứng dụng dsm (quản lý nhu cầu sử dụng điện) đối với khu công nghiệp đúc tống xá, huyện ý sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status