Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xác định mức năng lượng và mức Protein cho dê lai Boer x ( Boer x Bách Thảo) giai đoạn 3-9 tháng tuổ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xác định mức năng lượng và mức Protein cho dê lai Boer x ( Boer x Bách Thảo) giai đoạn 3-9 tháng tuổ

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Xác định mức năng lượng và mức Protein cho dê lai Boer x ( Boer x Bách Thảo) giai đoạn 3-9 tháng tuổi nuôi tại Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ vii
  Danh mục sơ ñồ vii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục ñích của ñề tài 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1 Cơ sở khoa học của ñề tài 3
  2.2 Tình hình chăn nuôi dê ở việt nam và trên thế giới 27
  3 ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 32
  3.1 ðối tượng, thời gian, ñịa ñiểm nghiên cứu 32
  3.2 Nội dung nghiên cứu 32
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 32
  3.4 Phương pháp xử lý số liệu 37
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38
  4.1 Thành phần hoá học giá trị dinh dưỡng các loại thức ăn cho dê 38
  4.2 Thành phần hóa học của thức ăn thừa 39
  4.3 Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong thức ăn cho dê 39
  4.4 Ảnh hưởng của các mức khác nhau ñến dê thí nghiệm 41
  4.4.1 Khối lượng cơ thể của dê ở các mức năng lượngkhác nhau 41
  4.4.2 ðộ sinh trưởng tuyệt ñối của dê ở các mức năng lượng khác nhau 41
  4.4.3 Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày của dê ở cácmức năng lượng 42
  4.4.4 Hiệu quả sử dụng thức ăn của dê ở các mức năng lượng 44
  4.5 Ảnh hưởng của các mức Protein khác nhau ñến dê thí nghiệm 45
  4.5.1 Khối lượng của dê thí nghiệm ở các mức Protein 45
  4.5.2 ðộ sinh trưởng tuyệt ñối của dê ở các mức protein 45
  4.5.3 Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày của dê ở cácmức protein 46
  4.5.4 Hiệu quả sử dụng thức ăn của dê ở các mức protein 48
  4.6 Ảnh hưởng của các mức năng lượng và protein ñến dê thí nghiệm 48
  4.6.1 Khối lượng của dê thí nghiệm ở các mức năng lượng và protein 48
  4.6.2 ðộ sinh trưởng tuyệt ñối của dê thí nghiệm ở các mức năng
  lượng và protein 50
  4.6.3 Thu nhận thức ăn hàng ngày của dê ở các mức năng lượng và protein 52
  4.7 Hiệu quả sử dụng thức ăn của dê ở các mức nănglượng và protein 55
  4.8 Chi phí tiền thức ăn cho 1 kg tăng trọng ở cácmức năng lượng và
  protein 57
  4.9 Tình hình sức khỏe của ñàn dê 58
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 59
  5.1 Kết luận 59
  5.2 ðề nghị 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

  1. MỞ ðẦU
  1.1 ðặt vấn ñề
  Dê là gia súc nhai lại nhỏ ñược nuôi rộng khắp trênthế giới với mục
  ñích lấy thịt, sữa, lông và da. C.Devendra (1994) cho rằng thịt dê chứa ít mỡ
  và ñược ưa thích ở nhiều nơi trên thế giới, ñặc biệt là các nước vùng nhiệt ñới,
  Châu Á, Châu Phi và kể cả ở Việt Nam giá bán dê trên thị trường cao hơn so
  với các loài gia súc, gia cầm khác. Ngành chăn nuôidê thịt ở những vùng này
  khá phát triển, ñem lại lợi nhuận ñáng kể cho ngườidân. Nhiều nước ñang
  phát triển coi dê là một trong những con vật nuôi xóa ñói giảm nghèo, cải
  thiện ñời sống người dân nghèo, nhất là vùng nông thôn miền núi
  Ở Việt Nam ngành chăn nuôi dê ñã có từ lâu ñời nhưng theo phương
  thức quảng canh, tận dụng các bãi chăn thả tự nhiên là chính, thiếu kinh
  nghiệm và kiến thức kỹ thuật. Phần lớn giống dê là giống dê Cỏ ñịa phương
  nhỏ con, năng suất thấp.
  Năm 2002 Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn tây ñã nhập giống
  siêu thịt Boer và hai giống dê chuyên sữa (Alpine, Saanen ) từ Mỹ nhằm nuôi
  thuần và lai cải tạo ñàn dê ñịa phương ñể nâng cao năng suất của chúng.
  Từ năm 2006 Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây ñã tiến hành
  lai tạo giữa giống dê Boer và dê (Boer x Bách Thảo)nhằm tạo ra dê lai hướng
  thịt Boer x ( Boer x Bách Thảo) cho năng suất cao.
  Việc tìm ra tiêu chuẩn ăn phù hợp cho giống dê mới lai tạo ra ở các giai
  ñoạn tuổi khác nhau là cần thiết ñể giúp cho việc xây dựng khẩu phần ăn, ñáp
  ứng ñầy ñủ nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày như vậy mớiphát huy ñược hết
  tiềm năng của giống.
  Vì vậy chúng tôi tiến hành ñề tài: “Xác ñịnh mức năng lượng và mức
  Protein cho dê lai Boer x ( Boer x Bách Thảo) giaiñoạn 3-9 tháng tuổi nuôi
  tại Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây”
  1.2 Mục ñích của ñề tài
  - Xác ñịnh ảnh hưởng của ba mức năng lượng trao ñổi và ba mức
  Protein (90℅ ; 100℅ và 110℅ nhu cầu NRC 2007) ñến sinh trưởng của dê lai
  Boer x ( Boer x Bách Thảo) giai ñoạn 3-9 tháng tuổi
  - Xác ñịnh mức năng lượng trao ñổi và mức protein thích hợp cho dê
  lai Boer x ( Boer x Bách Thảo) giai ñoạn 3-9 tháng tuổi

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 Cơ sở khoa học của ñề tài
  2.1.1 Cơ sở khoa học về tiêu hóa và hấp thu của dê
  2.1.1.1 Tập tính ăn uống
  Dê là loài ñộng vật nhai lại nên chúng có khả năng sử dụng các loại
  thức ăn thô xanh, nhiều chất xơ. Do cấu tạo môi dê mỏng, linh hoạt nên ngoài
  khả năng gặm cỏ như trâu bò, dê phù hợp với việc ănbứt các loại lá cây, hoa,
  cây họ ñậu thân gỗ hạt dài, các cây lùm bụi.
  So với trâu bò, cừu, dê ăn nhiều loại thức ăn hơn vì có biên ñộ thích
  ứng rộng với các mùi vị của cây lá. Do vậy một số loài cây mà trâu bò không
  ăn ñược nhưng dê vẫn sử dụng ñược. ðây là một ñặc ñiểm quý của dê.
  Dê là con vật có khả năng chịu khát rất giỏi. Tuy nhiên, ñể ñảm bảo
  khả năng sinh trưởng, sinh sản và cho sữa phải cungcấp ñầy ñủ nước uống
  cho dê. Tính trung bình một ngày dê cần khoảng 1 – 2 lít nước, dê sữa cần
  khoảng 3 – 5 lít nước.
  2.1.1.2 Cấu tạo bộ máy tiêu hóa
  - Răng: Răng có vai trò nghiền nát thức ăn giúp chodạ dày và ruột tiêu
  hóa dễ dàng. Dê có 8 răng cửa hàm dưới và 24 răng hàm, không có răng cửa
  hàm trên.
  - Lưỡi: Lưỡi dê có ba loại gai thịt: gai thịt hình ñài hoa, gai thịt hình
  nấm (gai loại này có tác dụng vai trò vị giác), và gai thịt hình sợi (có vai trò
  xúc giác). Ngoài ra các gai thịt có tác dụng nghiềnnát thức ăn. Vì vậy, lưỡi dê
  có tác dụng lấy thức ăn, nhào trộn thức ăn trong miệng, nhận biết mùi vị và
  tính chất (rắn hay mềm) của thức ăn.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO.
  1. ðinh Văn Bình, Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Thị Tú (2007) Giáo
  trình chăn nuôi Dê và Thỏ. NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
  2.ðinh Văn Bình, Nguyễn Thiện, Nguyễn Thị Mùi (2007) Con Dê Việt
  Nam.NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
  3. ðinh Văn Bình, Nguyễn Quang Sức (2000), Kỹ thuật chăn nuôi dê, Nxb
  Nông nghiệp, Hà Nội.47.
  4. ðặng Xuân Biên (1993), “con dê Việt Nam”, Hội thảo nghiên cứu và phát
  triển chăn nuôi dê, bò sữa thịt, Viện Chăn Nuôi, Hà Nội, trang 22.
  5. Nguyễn Thị Mùi, ðinh Văn Bình, Phạm Trọng Bảo, Ngô Tiến Dũng, Lý
  Thị Luyến (2003), Xác ñịnh tiêu chuẩn ăn tối ưu cho nuôi dưỡng dê
  thuẩn nhập nội ( Boer, Saneen và Alpine). Hội nghị KH Viện Chăn
  Nuôi.
  6. Nguyễn Thị Mùi, ðinh Văn Bình, Nguyễn Văn Sao, VũThị Thu Hằng
  (2005), Xác ñịnh tiêu chuẩn ăn tối ưu cho nuôi dưỡng dê thuẩn nhập nội
  ( Boer, Saneen và Alpine) và giống dê lai F1 giai ñ oạn 3-9 tháng tuổi.
  Hội nghị KH Viện Chăn Nuôi.
  7. Nguyễn Thiện và ðinh Văn Hiến (1999), Nuôi dê sữa và dê thịt, Nxb Nông
  nghiệp, Hà Nội, trang 19-20.
  8. Tôn Thất Sơn (2005), Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi, Nhà xuất
  bản Hà Nội.
  TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI
  9. AFRC, 1998, Feed Hanbook of the nutrition of Goats. AFRC Tech nical
  Committee on Responces to Nutrients, Report No. 10 CAB International,
  pp. 29-40.
  10. AFRC, 1995. Energy and Protein Requirements of Ruminants. An
  advisory manual prepared by the AFRC Technical. Committee on
  responces to Nutrients.
  11. Alejandra Rojas Olivares, Cornelio Contreras Seguel and Raul
  Menses Rojas (2006) . Produccion de hibridos Boer Bajo un
  Sistema Semi-intensivo – Boltin INIA N
  o
  139 – Instituto de
  investigaciones Agropecuarias la serena, Chile
  12. Casey N.H and E.C Webb (2010) Managing goat predicting for meat
  quality – Small ruminant research. Article in press– Elsevier
  13. Devendra, C. Mceroy, GB. (1982), Goat and Sheep Production in the
  Topics. Intermediate Tropical Agriculture Seies. London, Longman,
  271 pp.
  14. Mamoon Rashid (2008). Goats and their Nutrition. Manitoba Goat
  Assosiation – Manitoba Agriculture, Food and rural Initiatives –
  Canada
  15. NRC (1981), Nutrient requirement of Goats: Angora, Dairy, andMeat
  Goats in Temperate and Tropical Countries. NRC (National
  Research Council). Nutrient Requirement of Domestic Animals
  Series. A report of the Board on Agriculture and Renewable
  Subcommittee on Goat Nutrient, Committee on.
  16. NRC (National Research Council). 2007. Nutrient requirements of
  small ruminants: sheep, goats, cervids, and new world camelids.
  Washington, DC, USA. National Academy Press. 362 p.
  17. Raul Meneses Roas, Alejandra Rojas Olivares, Cornelio contrerras
  Seguel (2007 ). Desarrollo de Hibridos Beor x Criollo para potencian
  el negocio de le carne en la provincina del limar region de Coquimbo
  – Chile. Gobierno de Chile – Ministeno de Agricultrua.

  Xem Thêm: Xác định mức năng lượng và mức Protein cho dê lai Boer x ( Boer x Bách Thảo) giai đoạn 3-9 tháng tuổ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác định mức năng lượng và mức Protein cho dê lai Boer x ( Boer x Bách Thảo) giai đoạn 3-9 tháng tuổ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status