Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thúc đẩy khởi sự doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thúc đẩy khởi sự doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Bình

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Thúc đẩy khởi sự doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Bình
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 4
  1.3 ðối tượng nghiên cứu 4
  1.4 Phạm vi nghiên cứu 4
  1.5 Câu hỏi nghiên cứu 5
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 6
  2.1 Cơ sở lý luận về khởi sự doanh nghiệp nhỏ và vừa. 6
  2.2 Kinh nghiệm khởi nghiệp của một số doanh nghiệpở Thái Bình. 33
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 43
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 50
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 52
  4.1 Tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ởViệt Nam 52
  4.2 Tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ởThái Bình 54
  4.2.1 Thực trạng phát triển doanh nghiệp ở tỉnh Thái Bình 54
  4.2.2 Quy mô các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn Thái Bình 56
  4.2.3 Sự phân bố của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ởtỉnh Thái Bình 57
  4.2.4 Thực trạng thành lập mới và giải thể các doanh nghiệp nhỏ và vừa 59
  4.3 Thực trạng khởi nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở
  Thái Bình 61
  4.3.1 Thực trạng trong việc lập kế hoạch kinh doanh 62
  4.3.2 Thực trạng của các DNNVV sau khi ñi vào hoạtñộng 69
  4.3.3 ðăng ký kinh doanh, thủ tục và các chính sách hỗ trợ. 74
  4.4 Nhu cầu thành lập doanh nghiệp của các hộ kinhdoanh cá thể ở
  tỉnh Thái Bình 79
  4.5 Những giải pháp thúc ñẩy khởi sự doanh nghiệp nhỏ và vừa ở
  tỉnh Thái Bình 83
  4.5.1 Một số quan ñiểm về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 83
  4.5.2 Một số giải pháp ñể thúc ñẩy quá trình khởi sự doanh nghiệp nhỏ
  và vừa ở Thái Bình. 86
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 112
  5.1 Kết luận 112
  5.2 Kiến nghị 113
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 116
  PHỤ LỤC 118

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Thực hiện ñường lối ñổi mới của ðảng phát triển nềnkinh tế thị trường
  theo ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa, những năm qua Nhà nước ñã ban hành
  nhiều cơ chế chính sách khuyến khích, tạo ñiều kiệnthuận lợi cho các thành
  phần kinh tế phát triển, trong ñó ñã có nhiều ưu tiên ñể phát triển các doanh
  nghiệp nhỏ và vừa, do vậy ñã khơi dậy và thúc ñẩy mạnh mẽ tinh thần lập
  nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan
  trọng vào việc huy ñộng tiềm năng, nội lực, công sức, kinh nghiệm, trí tuệ và
  các nguồn vốn trong nhân dân ñầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Cùng với cả
  nước, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thái Bình ñã phát triển nhanh cả về số
  lượng và chất lượng, góp phần quan trọng trong việctăng trưởng kinh tế, giải
  quyết việc làm và xoá ñói giảm nghèo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng
  ñã ban hành một số cơ chế chính sách ưu ñãi, khuyếnkhích ñầu tư, do vậy ñã
  huy ñộng ñược nhiều nguồn lực của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh
  cho ñầu tư phát triển, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc giải phóng sức sản
  xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huytác dụng tích cực trên
  nhiều mặt của ñời sống xã hội tại ñịa phương. Một số doanh nghiệp nhỏ và
  vừa trong quá trình phát triển ñã không ngừng nâng cao sức cạnh tranh, chủ
  ñộng hội nhập và ñã xây dựng thành công thương hiệucủa mình trở thành
  thương hiệu có uy tín trên thị trường trong nước vàquốc tế.
  Tuy nhiên phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thái Bình còn hạn
  chế về quy mô, chất lượng: Các thiết bị công nghệ lạc hậu, năng lực tài chính
  hạn chế nên nhiều doanh nghiệp rất khó khăn trong việc ñầu tư ñổi mới công
  nghệ. Bên cạnh ñó sức cạnh tranh của các doanh nghiệp về sản phẩm, dịch vụ
  còn thấp, yếu tố vốn của doanh nghiệp cấu thành trong sản phẩm thấp, hàm
  lượng tri thức, công nghệ và tính ñộc ñáo trong sảnphẩm không cao, giá trị
  gia tăng trong tổng giá trị sản phẩm thấp, do vậy sản phẩm làm ra chưa ña
  dạng phong phú, kém hấp dẫn; ða số các doanh nghiệpmới chỉ tập trung vào
  sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thông thường phục vụ cho thị
  trường trong nước, các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu ra thị trường nước ngoài
  chưa nhiều hoặc chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm gia công có giá trị kinh tế
  thấp; Nhiều doanh nghiệp phát triển còn mang tính tự phát, không theo ñịnh
  hướng quy hoạch kinh tế-xã hội tại ñịa phương, chưaphát huy ñược thế mạnh
  tại từng ñịa phương do ñó tính bền vững thấp và khảnăng rủi ro cao; Một số
  doanh nghiệp chưa chấp hành ñầy ñủ nghĩa vụ, các chế ñộ, chính sách pháp
  luật của Nhà nước, rất nhiều doanh nghiệp yếu về quản lý tài chính dẫn ñến
  hoạt ñộng kém hiệu quả, ngừng hoạt ñộng và giải thể.
  ðặc biệt, công tác quản trị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thái
  Bình còn nhiều hạn chế: Phần lớn các doanh nghiệp còn yếu và ít chú trọng
  trong việc lập chiến lược kinh doanh, xây dựng thương hiệu và phát triển thị
  trường, chưa phát huy tối ña tính chủ ñộng của bản thân trong việc khai thác
  thế mạnh của ñịa phương; ða số các doanh nghiệp chủyếu hoạt ñộng ñộc lập
  mà ít hình thành liên doanh liên kết ñể tạo thế mạnh vươn lên ñáp ứng yêu
  cầu của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Nhiều doanh
  nghiệp nhỏ và vừa phát triển từ kinh tế hộ gia ñình, tư duy quản lý, ñiều hành
  của chủ doanh nghiệp không theo kịp với sự phát triển của doanh nghiệp với
  quy mô ngày một lớn mạnh mà chủ doanh nghiệp vẫn giữ thói quen quản lý,
  ñiều hành doanh nghiệp theo kiểu hộ gia ñình dẫn ñến hạn chế tính dân chủ,
  bình ñẳng giữa họ và người lao ñộng. ðồng thời các doanh nghiệp nhỏ và vừa
  ở Thái Bình thiếu nguồn nhân lực có tay nghề cao, thiếu các lao ñộng ñược
  ñào tạo cơ bản và chuyên sâu. Doanh nghiệp ít chú trọng ñầu tư phương tiện,
  thiết bị về công nghệ thông tin do các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa nhận
  thức ñúng và ít có thói quen trong việc thu thập, xử lý thông tin trước khi ñưa ra
  quyết ñịnh ñầu tư kinh doanh. Bên cạnh ñó tại Thái Bình hầu như chưa hình
  thành các doanh nghiệp, trung tâm chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ
  khởi sự thành lập doanh nghiệp hoặc tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tư
  vấn ñầu tư . Mặt khác công tác hỗ trợ ñào tạo nângcao kiến thức, kỹ năng quản
  lý cho chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp của tỉnh chưa ñáp ứng
  ñược nhu cầu thực tế. Việc tổ chức các lớp ñào tạo,khóa học ngắn hạn về khởi
  sự doanh nghiệp, kỹ năng, kiến thức quản trị doanh nghiệp hàng năm chưa
  nhiều. Việc tiếp cận của doanh nghiệp với nguồn vốn tín dụng Nhà nước và
  nguồn vốn vay từ các Ngân hàng thương mại còn hạn chế.
  Những năm gần ñây có nhiều tổ chức, cá nhân ở Thái Bình muốn khởi
  nghiệp kinh doanh, mong muốn ñược tìm hiểu các bướctiến hành khảo sát,
  xây dựng kế hoạch kinh doanh ñể hạn chế thấp nhất rủi ro nhưng họ lại gặp
  khó khăn trong việc nghiên cứu khởi sự thành lập, tổ chức ñiều hành doanh
  nghiệp một cách bài bản và khoa học. Xuất phát từ thực tế nêu trên nên tôi
  tiến hành nghiên cứu ñề tài: "Thúc ñẩy khởi sự doanh nghiệp nhỏ và vừa ở
  tỉnh Thái Bình"với mong muốn cung cấp những kiến thức cần thiết về khởi
  sự doanh nghiệp cho các doanh nhân, giúp họ có ñịnhhướng khởi nghiệp phù
  hợp với năng lực của bản thân, qua ñó góp phần thúcñẩy sự phát triển doanh
  nghiệp nhỏ và vừa cả về số lượng và chất lượng, ñể giúp các doanh nghiệp
  từng bước nâng cao năng lực quản lý, phát triển kỹ thuật, ñầu tư công nghệ
  mới và nâng cao trình ñộ nguồn nhân lực ñể ñáp ứng cho yêu cầu tăng trưởng
  của các doanh nghiệp, từ ñó giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững theo
  nhu cầu thị trường và có ñịnh hướng phát triển phù hợp với mục tiêu phát
  triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình nói riêng, của cả nước nói chung và
  yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng khởi sự doanh nghiệp nhỏ và vừa ở
  tỉnh Thái Bình và những tồn tại hạn chế ñể giúp cácchủ doanh nghiệp nắm
  ñược những kiến thức cơ bản về lập nghiệp, nâng caohiểu biết, có ý thức
  chấp hành pháp luật tốt và nâng cao kiến thức quản trị doanh nghiệp, hoạch
  ñịnh chiến lược phát triển kinh doanh ñúng ñắn trong quá trình hoạt ñộng sản
  xuất kinh doanh.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Làm rõ một số vấn ñề lý luận cơ bản về khởi nghiệp của doanh
  nghiệp ñặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lý thuyết kinh tế liên
  quan ñến khởi nghiệp.
  - ðánh giá thực trạng công tác khởi nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ
  và vừa; những vấn ñề ảnh hưởng ñến quá trình khởi sự doanh nghiệp và chính
  sách của Nhà nước ñối với việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh
  Thái Bình thời gian qua.
  - ðề xuất những giải pháp ñể thúc ñẩy khởi sự doanhnghiệp và phát
  triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Bình.
  1.3 ðối tượng nghiên cứu
  - Các tổ chức, cá nhân muốn khởi sự thành lập doanhnghiệp.
  - Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Bình tron g quá trình khởi nghiệp.
  1.4 Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi về không gian
  - Nghiên cứu tập trung vào các cơ sở kinh doanh, hộkinh doanh cá thể
  trên ñịa bàn Thái Bình.
  Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn tỉnh Thái Bìnhbao gồm: Các
  doanh nghiệp thành lập và hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp, các doanh
  nghiệp thành lập và hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, các hợp tác
  xã thành lập và hoạt ñộng theo Luật Hợp tác xã và các hộ kinh doanh cá thể
  có ñăng ký kinh doanh. Trong phạm vi ñề tài này chỉtập trung nghiên cứu về
  các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập và hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp.
  Phạm vi về thời gian
  - Số liệu thứ cấp chủ yếu thu thập từ năm 2007 ñến 2009.
  - Số liệu sơ cấp chủ yếu thu thập năm 2009.
  Phạm vi về nội dung
  - Tập trung nghiên cứu quá trình khởi nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ
  và vừa thành lập và hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp ở tỉnh Thái Bình.
  - Tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp nhỏ và
  vừa thành lập và hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp ởtỉnh Thái Bình.
  - ðề ra mô hình khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ vàvừa thành lập và
  hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp.
  1.5 Câu hỏi nghiên cứu
  - Mục tiêu của việc thành lập doanh nghiệp là gì?
  - Tại sao có Doanh nghiệp thành lập nhưng không phát triển ñược?
  - Nhu cầu thành lập doanh nghiệp ở tỉnh Thái Bình như thế nào?
  - Thực trạng khởi sự doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thái Bình như thế
  nào?

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 Cơ sở lý luận về khởi sự doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  2.1.1 Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa
   Khái niệm về doanh nghiệp
  Hiện nay ở Việt Nam có nhiều loại hình doanh nghiệpkhác nhau, mỗi
  loại hình doanh nghiệp có ñặc trưng riêng, có khả năng ñem lại cho chủ sở
  hữu những lợi thế và những hạn chế khác nhau. Chínhvì vậy việc lựa chọn
  ñược một loại hình doanh nghiệp phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, quy mô
  hoạt ñộng và khả năng tài chính của người bỏ vốn thành lập là vô cùng quan
  trọng và có tính quyết ñịnh tới sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp.
  Nhưng chúng ta hiểu như thế nào là một doanh nghiệp? Hiện tại có
  nhiều quan ñiểm khác nhau về doanh nghiệp:
  - Quan ñiểm nhà tổ chức: Doanh nghiệp là một tổng thể các phương
  tiện, máy móc thiết bị và con người ñược tổ chức lại nhằm ñạt một mục ñích.
  - Quan ñiểm lợi nhuận: Doanh nghiệp là một tổ chức sản xuất, thông
  qua ñó trong khuôn khổ một tài sản nhất ñịnh, ngườita kết hợp nhiều yếu tố
  sản xuất khác nhau, nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ ñể bán trên thị
  trường và thu khoản chênh lệch giữa giá thành và giá bán sản phẩm.
  - Quan ñiểm chức năng: Doanh nghiệp là một ñơn vị sản xuất kinh
  doanh nhằm thực hiện một, một số, hoặc tất cả các công ñoạn trong quá trình
  ñầu tư từ sản xuất ñến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện các dịch vụ nhằm
  mục ñích sinh lợi.
  - Quan ñiểm lý thuyết hệ thống: Doanh nghiệp là mộtbộ phận hợp
  thành trong hệ thống kinh tế, mỗi ñơn vị trong hệ thống ñó phải chịu sự
  tác ñộng tương hỗ lẫn nhau, phải tuân thủ những ñiều kiện hoạt ñộng mà
  Nhà nước ñặt ra cho hệ thống kinh tế ñó nhằm phục vụ cho mục ñích tiêu
  dùng của xã hội.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình (2010), ðề án ñiều
  chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp của tỉnh Thái Bình
  ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020.
  2. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2001), Nghị ñịnh số
  90/2001/Nð-CP ngày 23/11/2001 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và
  vừa thì doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  3. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2009), Nghị ñịnh số
  56/2009/Nð-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  4. Cục thống kê tỉnh Thái Bình, Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình năm
  2007, 2008, 2009. NXB Thống kê.
  5. Bùi Dũng (2007), Học làm giàu thời WTO. NXB Trẻ.
  6. GS.TS. Hồ ðức Hùng, (2004), Giáo trình Quản trị marketing.
  7. Ngô Thanh Loan (2004), Khởi nghiệp từ kinh doanh theo mạng, NXB
  Lao ðộng.
  8. TS. Vương Hoàng Quân, Văn minh làm giàu và nguồn gốc của cải.
  9. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật doanh nghiệp,Nhà
  xuất bản thống kê.
  10. Sở Công thương tỉnh Thái Bình (2010), Báo cáo kết quả ñầu tư vào
  các Khu công nghiệp của tỉnh Thái Bình.
  11. Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Thái Bình (2010), Báo cáo tình hình thực hiện
  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình năm 2007, 2008, 2009.
  12. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh
  tế - xã hội tỉnh Thái Bình ñến năm 2020.
  13. Tạp chí lý luận số 5/2007, Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, cơ
  hội và thách thức.
  14. PGS.TS Trần Ngọc Thơ, Tài chính doanh nghiệp hiện ñại, NXB
  Thống kê.
  15. Thủ tướng Chính phủ, Quyết ñịnh số 236/2006/Qð-TTg ngày
  23/10/2006 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển DNNVV.
  16. Ths. Bùi ðức Thuân (2005), Kế hoạch kinh doanh. NXB Lao ñộng
  xã hội.
  17. Nguyễn Trung Toàn (2006), Những bước ñi ñầu tiên chinh phục
  thành công. NXB Lao ñộng.
  18. Quý Trinh, ðể trở thành nhà kinh doanh giỏi- NXB Thống kê.
  19. www.businessedge.com.vn

  Xem Thêm: Thúc đẩy khởi sự doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thúc đẩy khởi sự doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status