Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu marketing trong đào tạo tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu marketing trong đào tạo tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu marketing trong đào tạo tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng v
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA HOẠT ðỘNG
  MARKETING TRONG LĨNH VỰC ðÀO TẠO 4
  2.1 ðặc ñiểm và vai trò của giáo dục - ñào tạo 4
  2.2 Marketing ñào tạo 8
  2.3 Các chính sách marketing trong lĩnh vực ñào tạo 20
  2.4 Xu hướng phát triển và bài học kinh nghiệm của các quốc gia
  phát triển vềmarketing trong giáo dục - ñào tạo. 31
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 36
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 40
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44
  4.1 Thực trạng công tác xác ñịnh nhu cầu ñào tạo 44
  4.1.1 Căn cứxác ñịnh nhu cầu 44
  4.1.2 Xác ñịnh chiến lược ñào tạo 50
  4.1.3 Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo qua các năm 52
  4.1.4 Xác ñịnh thịtrường mục tiêu 53
  4.2 Các chính sách Marketing trong ñào tạo của nhà trường 56
  4.2.1 Chính sách sản phẩm 56
  4.2.2 Chính sách ñối với ñội ngũgiáo viên 62
  4.2.3 Chính sách ñầu tưxây dựng cơsởhạtầng 67
  4.2.4 Chính sách học phí ñối với người học 71
  4.2.5 Chính sách nâng cao chất lượng ñào tạo 75
  4.2.6 Tăng cường liên doanh liên kết trong ñào tạo 80
  4.2.7 Chính sách tuyển sinh và phân phối sản phẩm 81
  4.2.8 Chính sách xúc tiến hốn hợp 82
  4.3 Kết quả ñào tạo của nhà trường 85
  4.3.1 Kết quả ñào tạo của nhà trường qua các năm 85
  4.3.2 Tình hình việc làm của sinh viên sau ra trường 89
  4.3.3 ðánh giá của sinh viên tốt nghiệp và cơsởtuy ển dụng vềtình
  hình ñào tạo của trường 92
  4.4 Một sốgiải pháp nhằm ñẩy mạnh hoạt ñộng marketing trong ñào
  tạo của nhà trường 96
  4.4.1 Quan ñiểm, ñịnh hướng phát triển trường 96
  4.4.2 Phân tích SWOT 98
  4.4.3 Một sốgiải pháp nhằm ñẩy mạnh hoạt ñộng marketing trong ñào
  tạo của Trường trong thời gian tới 101
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 127 5.1 Kết luận 127
  5.2 Kiến nghị 128
  5.2.1 Nhà nước các cấp 128
  5.2.2 ðối với BộGiáo dục và ðào tạo 128
  5.2.2 ðối với Tỉnh 129
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 130
  PHỤLỤC 132

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài
  Cuộc cách mạng khoa học - Công nghệsẽtiếp tục phát triển với những
  bước nhảy vọt trong Thế kỷ 21, ñưa thế giới chuy ển từ kỷ nguyên công
  nghiệp sang kỷnguyên thông tin và phát triển kinh tếtri thức, ñồng thời tác
  ñộng tới tất cảcác lĩnh vực, làm biến ñổi nhanh chóng và sâu sắc ñời sống vật
  chất và tinh thần của xã hội, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tếquốc tếlà một
  xu hướng khách quan, vừa là quá trình hợp tác ñểphát triển vừa là quá trình
  ñấu tranh của các nước ñang phát triển ñểbảo vệlợi ích quốc gia. Sựcạnh
  tranh kinh tếgiữa các quốc gia sẽcàng quyết liệt hơn ñòi hỏi phải tăng năng
  suất lao ñộng, nâng cao chất lượng hàng hóa và ñổi m ới công nghệmột cách
  nhanh chóng. ðổi mới giáo dục ñang diễn ra trên quy mô toàn cầu Việt Nam
  gia nhập WTO ñã chủ ñộng thực hiện GATT ñối với tất cả12 ngành dịch vụ,
  trong ñó có giáo dục. Bối cảnh trên ñã tạo nên những thay ñổi sâu sắc trong
  giáo dục, từquan niệm vềchất lượng giáo dục, xây dựng nhân cách người học
  ñến cách tổchức quá trình và hệthống giáo dục. Nhà trường từchỗkhép kín
  chuyển sang mở cửa rộng rãi, ñối thoại với xã hội và gắn bó chặt chẽvới
  nghiên cứu khoa học - công nghệvà ứng dụng, nhà giáo thay vì chỉtruy ền ñạt
  tri thức chuyển sang cung cấp cho người học phương pháp thu nhận thông tin
  một cách hệthống có tưduy phân tích và tổng hợp.
  Trong sựnghiệp Công nghiệp hoá - Hiện ñại hoá ñất nước, giáo dục -
  ñào tạo ñược coi là yếu tốquan trọng bậc nhất. Bởi lẽ, chỉcó giáo dục - ñào
  tạo với chức năng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài mới có thểphát huy
  tiềm năng của con người. Hơn bao giờhết, giáo dục - ñào tạo luôn là yếu tố
  cơbản cho sựphát triển nhanh và bền vững của quá trình xây dựng và bảo vệ
  vững chắc Tổquốc Việt Nam xã hội chủnghĩa. Nghịquyết TW2 khoá VIII
  khẳng ñịnh “Giáo dục ñào tạo cùng với khoa học công nghệlà quốc sách hàng
  ñầu trong sựnghiệp công nghiệp hoá - hiện ñại hoá ñất nước”.
  Trước những thời cơvà thách thức lớn trong giai ñoạn hiện nay, cùng
  với sựtác ñộng nhiều mặt của kinh tếthịtrường và hội nhập Quốc tế. Công
  tác cán bộcó ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi cương lĩnh,
  chiến lược kinh tế- xã hội và các nhiệm vụchính trịcủa ðảng. Nói ñến công
  tác cán bộlà nói ñến quá trình ñào tạo, bồi dưỡng, bốtrí và sửdụng ñội ngũ.
  Kinh nghiệm thực tếcho thấy rằng: ðộchính xác của ñường lối chính sách
  ñều tuỳthuộc vào chất lượng của công tác cán bộ.
  Trong bối cảnh chung của cảnước, công tác ñào tạo cán bộcó trình ñộ
  cao ñẳng, ñại học luôn luôn ñược Tỉnh Thái Bình quan tâm. Ngay từnhững
  năm 90 của thếkỷXX, Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh rất quan tâm ñến công tác ñào
  tạo, bồi dưỡng cán bộ, ñặc biệt là cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Ban
  Thường vụTỉnh uỷThái Bình (khoá 14) ñã có Nghịquyết 10 vềviệc ñào tạo,
  bồi dưỡng cán bộlãnh ñạo, cán bộquản lý cho các ngành, các cơsởtrong ñó
  có cán bộ cấp xã về nghiệp vụchuyên môn và giao cho Trường Cao ñẳng
  Kinh tếKỹthuật Thái Bình thực hiện
  Trường Cao ñẳng Kinh tếKỹthuật Thái Bình ñược thành lập năm 2000
  trên cơsởTrường Kinh tếKỹthuật Thái Bình, ñể ñóng góp vào sựnghiệp
  giáo dục ñào tạo của Tỉnh Thái Bình và khu vực ñồng bằng Sông Hồng.
  Trong chiến lược dài hạn với nhiệm vụ ởtầm cao hơn nhà trường tiếp tục giải
  quyết các vấn ñề: Mục tiêu ñào tạo, nội dung ñào tạo, ngành nghề ñào tạo,
  phương pháp và phạm vi ñào tạo. Cơsởvật chất, kỹthuật và các nguồn lực
  khác ñảm bảo nâng cao năng lực của trường và chất lượng ñào tạo.
  ðể ñáp ứng ñược những thay ñổi ñó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài
  “Nghiên cứu marketing trong ñào tạo tại Trường Cao ñẳng Kinh tếKỹthu ật
  Thái Bình” nhằm góp phần vào sựnghiệp phát triển nhà trường trong ñiều kiện
  nền kinh tếnước ta hội nh ập sâu rộng hơn vào nền kinh tếthếgiới với áp lực liên
  kết và c ạnh tranh trong ñào tạo ngày càng mạnh mẽ, tiên ti ến và hiện ñại.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơsởnghiên cứu thực trạng hoạt ñộng marketing trong lĩnh vực
  ñào tạo của nhà trường, ñềxuất một sốbiện pháp nhằm ñẩy mạnh hoạt ñộng
  marketing cho nhà trường trong thời gian tới.
  1.2.2. Mục tiêu cụthể
  - Hệthống hoá cơsởlý luận vềmarketing và marketing trong lĩnh vực
  ñào tạo.
  - Phân tích ñánh giá thực trạng các hoạt ñộng marketing trong ñào tạo
  tại Trường Cao ñẳng Kinh tếKỹthuật Thái Bình
  - ðềxuất một sốbiện pháp nhằm ñẩy mạnh hoạt ñộng marketing trong
  ñào tạo cho nhà trường trong thời gian tới.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu là các hoạt ñộng ñào tạo và marketing trong lĩnh
  vực ñào tạo của nhà trường.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về không gian: ðề tài ñược tiến hành nghiên cứu tại Trường Cao
  ñẳng Kinh tếKỹthuật Thái Bình.
  - Vềthời gian: ðềtài ñược thực hiện từ6/2009 ñến tháng 8/2010. Các
  sốliệu phục vụcho ñánh giá thực trạng ñược thu thập từ2005 ñến 2009. Các
  ñịnh hướng và các giải pháp marketing trong ñào tạo nhằm góp phần vào việc
  xây dựng và phát triển nhà trường ñến năm 2015 và những năm tiếp theo.
  - Phạm vi vềnội dung:
  ðềtài tập trung chủyếu vào nghiên cứu ñánh giá thực trạng hoạt ñộng
  marketing trong ñào tạo tại Trường Cao ñẳng Kinh tếkỹthuật Thái Bình.

  2. CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA HOẠT ðỘNG
  MARKETING TRONG LĨNH VỰC ðÀO TẠO
  2.1. ðặc ñiểm và vai trò của giáo dục - ñào tạo
  2.1.1. ðặc ñiểm và yêu cầu của giáo dục - ñào tạo
  Giáo dục và ñào tạo dược xếp vào khu vực kinh tếdịch vụ. Sản phẩm
  của giáo dục vừa mang thuộc tính hình thái ý thức xã hội vừa mang thuộc tính
  hàng hóa [ 1], [ 2].
  Khi coi sản phẩm giáo dục mang thuộc tính hình thái ý thức xã hội là
  muốn nhấn mạnh hoạt ñộng giáo dục có tính chất xã hội, khẳng ñịnh mục ñích
  cơbản và phương hướng tác ñộng của sản phẩm này chủyếu vào ñời sống
  tinh thần của xã hội.
  Khi coi sản phẩm giáo dục có thuộc tính hàng hóa là muốn nhấn mạnh
  cuối cùng thì sản phẩm này phải ñược sửdụng vào thịtrường lao ñộng trực
  tiếp hay gián tiếp, nó bịchi phối và bị ñiều tiết bởi quy luật thịtrường. Hai
  thuộc tính trên vừa chế ước nhau vừa thúc ñẩy nhau.
  Thuộc tính hình thái ý thức xã hội yêu cầu hoạt ñộng của giáo dục phải
  phục vụ ñắc lực các khía cạnh ñạo ñức của kinh tế, quá trình ñào tạo phải làm
  cho quan hệxã hội tiến tới sựcông bằng, bình ñẳng, nâng cao chất lượng của
  ñời sống tinh thần xã hội, phát triển các giá trịnhân văn lao ñộng.
  Thuộc tính hàng hóa yêu cầu hoạt ñộng giáo dục phải tổchức quá trình
  ñào tạo chú ý ñến hiệu ứng của thịtrường, ñặc biệt là thịtrường sức lao ñộng,
  phải tổchức quá trình tạo ra ñộng lực phát triển kinh tếtrên cơsở ñào tạo làm
  ñổi m ới sức lao ñộng và thúc ñẩy sựsửdụng sức lao ñộng có hiệu quảtrong
  ñời sống xã hội. Quá trình ñào tạo phải bám sát với nhu cầu thịtrường sức lao
  ñộng, hoàn thiện cơcấu lao ñộng [ 1].
  Chỉquan tâm ñến thuộc tính hình thái ý thức xã hội mà coi nhẹthuộc

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Giáo dục và ðào tạo (2002). Ngành Giáo dục và ðào tạo thực hiện
  Nghịquyết Trung ương 2 khoá VIII và Nghịquyết ðại hội ðảng toàn quốc
  lần thứIX. Nxb Giáo dục, Hà Nội.
  2. BộGiáo dục và ðào tạo (2005). Tìm hiểu Luật giáo dục 2005. Nxb Giáo
  dục, Hà Nội.
  3. BộGiáo dục và ðào tạo (2009). Hội nghịtuy ển sinh năm 2009.
  4. Cục thống kê tỉnh Thái bình (2007-2009). Niên giám thống kê tỉnh (2007-2009).
  5. ðặng Bá Lâm (2005). Quản lý nhà nước vềgiáo dục lý luận và thực tiễn.
  Nxb Lao ñộng xã hội, Hà Nội.
  6. ðặng Hữu (2004). Kinh tếtri thức thời cơvà thách thức ñối với sựphát
  triển của Việt Nam. Nxb chính trịquốc gia, Hà Nội.
  7. ðỗHữu Vĩnh (2006). Marketing xuất nhập khẩu. Nxb Tài chính, Hà Nội.
  8. Lê Quỳnh (2006). Cẩm nang nghiệp vụquản lý trường học. Nxb Lao ñộng
  xã hội, Hà Nội.
  9. Lê Thế Giới và Nguy ễn Xuân Lãng (1999). Quản trị Marketing. Nxb
  Thống kê, Hà Nội.
  10. Lê ThếGiới và Nguy ễn Xuân Lãng (2002). Nghiên cứu Marketing. Nxb
  Giáo dục, Hà Nội.
  11. Lưu Văn Nghiêm (1997). Quản trịMarketing dịch vụ. Nxb Lao ñộng xã
  hội, Hà Nội.
  12. Nguyễn ðắc Hưng (2005). Tri thức Việt Nam trước yêu cầu phát triển ñất
  nước. Nxb chính trịquốc gia, Hà Nội.
  13. Nguyễn Văn ðiềm và Nguyễn Ngọc Quân (2004). Quản trịnguồn nhân
  lực. Nxb Lao ñộng xã hội, Hà Nội.
  14. Phạm Minh Hạc (1999). Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa của thếkỷ
  21. Nxb chính trịquốc gia, Hà Nội.
  15. Phan Thăng (2005), Marketing căn bản, NXB Thống kê, Hà Nội
  16. Philip Kotler (2003). Quản trịMarketing. Nxb thống kê, Hà Nội.
  17. Phòng ñào tạo trường Cao ñẳng kinh tếkỹthuật Thái Bình (2005-2010).
  Báo cáo kết quảtuy ển sinh trường (2005-2010).
  18. Trần Kim Dung (2005). Quản trịnguồn nhân lực. Nxb Thống kê, Hà Nội.
  19. Trần Minh ðạo (2003). Marketing, Nxb Thống kê, Hà Nội
  20. Trường Cao ñẳng kinh tếkỹthuật Thái Bình (2005). Chiến lược phát triển
  trường năm 2006-2010.
  21. Uỷban quốc gia vềhợp tác kinh tếquốc tế(2006). Việt Nam gia nhập tổ
  chức thương mại thếgiới thời cơvà thách thức, NXB Lao ñộng xã hội, Hà
  Nội.
  22. VũQuỳnh (2006). Quảng cáo và các hình thức quảng cáo hiệu quảnhất.
  Nxb Lao ñộng xã hội, Hà Nội.
  23. Vũ Trọng Hùng, Phan ðình Quy ền (1999). Marketing ñịnh hướng vào
  khách hàng. Nxb ðồng Nai.

  Xem Thêm: Nghiên cứu marketing trong đào tạo tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu marketing trong đào tạo tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status