Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biến động việc làm và thu nhập của hộ nông dân khi bị thu hồi đất ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biến động việc làm và thu nhập của hộ nông dân khi bị thu hồi đất ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2010
  Đề tài: Biến động việc làm và thu nhập của hộ nông dân khi bị thu hồi đất ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục từviết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ viii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñềtài 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñềtài 3
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM, THU
  NHẬP CỦA HỘNÔNG DÂN KHI BỊTHU HỒI ðẤT 5
  2.1 Lý luận vềbiến ñộng làm, thu nhập của hộnông dân sau khi bị
  thu hồi ñất 5
  2.2 Kinh nghiệm của một sốquốc gia trên thếgiới vềgiải quy ết việc
  làm và nâng cao thu nhập sau khi bịthu hồi ñất cho hộnông dân 32
  2.3 Một sốkinh nghiệm giải quy ết việc làm và nâng cao thu nhập
  cho hộnông dân sau khi bịthu hồi ñất ởmột số ñịa phương của
  Việt Nam 38
  2.4 Các nghiên cứu liên quan 42
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 45
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 45
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 53
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 62
  4.1 Thực trạng việc làm và thu nhập của hộnông dân huyện Việt yên
  trước và sau khi bịthu hồi 62
  4.1.1 Tiến trình thu hồi ñất của huyện Việt Yên 62
  4.1.2 Thực trạng việc làm và thu nhập của hộnông dân toàn huyện 66
  4.1.3 Những vấn ñềnảy sinh sau khi thu hồi ñất ởhuyện Việt Yên 67
  4.2 Biến ñộng việc làm và thu nhập của hộnông dân ởcác xã ñại diện 68
  4.2.1 ðặc ñiểm của hộnông dân bịthu hồi ñất 68
  4.2.2 Biến ñộng việc làm của hộnông dân sau khi bịthu hồi ñất 75
  4.2.3 Biến ñộng vềthu nhập của hộnông dân sau khi bịthu hồi ñất 95
  4.3 Một sốgiải pháp nhằm ña dạng hóa việc làm và tăng thu nhập
  cho các hộnông dân sau khi bịthu hồi ñất 123
  4.3.1 Căn cứ 123
  4.3.2 ðịnh hướng 124
  4.3.3 Các giải pháp nhằm ña dạng hóa việc làm và tăng thu nhập cho
  hộnông dân sau khi bịthu hồi ñất nông nghiệp 125
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 129 5.1 Kết luận 129
  5.2 Kiến nghị 130
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 133
  PHỤLỤC 136

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  Tiến trình công nghiệp hóa - hiện ñại hóa của Việt Nam gắn liền với
  thực trạng ñất nông nghiệp bịthu hồi, ñất nông nghiệp bịthu hồi ñược sử
  dụng vào nhiều mục ñích khác nhau: Hình thành khu công nghiệp, ñường xá,
  chợ, trường học, trung tâm thương mại dịch vụ .
  Quá trình thu hồi ñất nông nghiệp diễn ra mạnh mẽ ở tất cả các ñịa
  phương trong thời gian qua, ởthành phốHà Nội tính ñến thời ñiểm cuối năm
  2008 ñã hình thành 12 khu công nghiệp, ởBắc Ninh cho ñến cuối năm 2008
  ñã hình thành 6 khu công nghiệp, ở Bắc Giang tính ñến thời ñiểm tháng
  3/2009 ñã hình thành 4 khu công nghiệp trên ñịa bàn toàn tỉnh (Khu công
  nghiệp ðình Trám, khu công nghiệp Quang Châu, Khu công nghiệp Vân
  Trung, Khu công nghiệp Song khê – Nội hoàng)[23]. Việc thu hồi ñất nông
  nghiệp ñểhình thành các khu công nghiệp, dịch vụvà phát triển cơsởhạtầng
  ñịa phương ñã mang lại nhiều mặt tích cực, thúc ñẩy kinh tế ñịa phương phát
  triển, song hành với nó cũng nảy sinh nhiều mặt hạn chếnhư: ðất canh tác bị
  thu hẹp, nông dân mất việc làm, sửdụng tiền ñền bù không hiệu quả, gây ô
  nhiễm môi trường, tệnạn xã hội nảy sinh, bất ổn chính trị(do nông dân m ất
  ñất nông nghiệp không có việc làm) [15].
  Trong những năm gần ñây việc chuyển ñổi ñất nông nghiệp sang ñất
  công nghiệp, dịch vụvà cơsởhạtầng trên ñịa bàn huyện Việt Yên rất m ạnh
  mẽ, tính ñến thời ñiểm tháng 3/2009 huyện ñã hình thành ñược 3 khu công
  nghiệp (Khu công nghiệp ðình Trám, khu công nghiệp Quang Châu, khu
  công nghiệp Vân Trung ), xây dựng và mởrộng 12 ñường giao thông liên xã,
  1 ñường giao thông liên huyện liên huyện (Việt Yên – Hiệp Hòa). Quá trình
  thu hồi ñất nông nghiệp ñể hình thành khu công nghiệp, dịch vụ và hình
  thành cơsởhạtầng ñịa phương ñã tác ñộng không nhỏ ñến ñời sống vật chất,
  tinh thần cho người dân huy ện Việt Yên nói chung và các hộnông nghiệp nói
  riêng. Năm 1998 khi huyện chưa hình thành khu công nghiệp thì diện tích ñất
  nông nghiệp là 11.117,19 ha (chiếm 64,84% tổng diện tích ñất tựnhiên), khi
  khu công nghiệp hình thành nông dân bịmất ñất (2.115,2 ha ñất nông nghiệp
  bịthu hồi), sốhộnông dân bị ảnh hưởng do mất ñất nông nghiệp chuyển sang
  ñất phi nông nghiệp là 2.553 trong ñó sốhộmất ñất nông nghiệp từ50% trở
  lên là 2.766 hộ, hộmất ñất 100% là 787 hộ[23]. Dẫn ñến lực lượng lao ñộng
  trong nông nghiệp dưthừa, một sốnông dân bịthu hồi ñất tìm ñược việc làm
  trong khu công nghiệp, một sốkhác phải chuy ển ñổi sang ngành nghềdịch vụ
  khác hoặc ñi ra các thành phốtìm kiếm việc làm. Thực tế ñã gây không ít khó
  khăn cho người nông dân m ất ñất, những người mà trước kia họchỉquen với
  nghềnông với ruộng ñồng, mặt khác vì lực lượng lao ñộng trong nông thôn
  trình ñộvăn hóa, trình ñộchuyên môn tay nghềcòn thấp, chưa có thói quen
  làm việc nghiêm túc, tác phong công nghiệp chưa cao, một sốkhác ñã quá ñộ
  tuổi mà các doanh nghiệp trong khu công nghiệp yêu cầu. Người dân mất ñất
  ñược lợi gì từviệc chuyển ñổi mục ñích sửdụng ñất nông nghiệp? Các câu
  hỏi ñược ñặt ra cho các nhà nghiên cứu là ñất nông nghiệp huyện Việt Yên bị
  thu hồi nhưthếnào? Sau khi bịthu hồi thì biến ñộng việc làm và thu nhập của
  hộnông dân ra sao? ðểkhắc phục hiện tượng ñó chúng tôi tiến hành nghiên
  cứu ñềtài “Biến ñộng việc làm và thu nhập của hộnông dân khi bịthu hồi
  ñất ởhuyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñềtài
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơsởphân tích, ñánh giá biến ñộng vềviệc làm và thu nhập ñềxuất
  các giải pháp nh ằm ña dạng hóa việc làm và tăng thu nhập cho các hộnông dân
  khi bịthu hồi ñất trên ñịa bàn huy ện Việt Yên t ỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.
  1.2.2 Mục tiêu cụthể
  - H ệthống hóa lý luận và thực tiễn vềviệc làm, thu nhập của hộnông dân
  khi bịthu hồi ñất.
  - Phân tích thực trạng biến ñộng vềviệc làm và thu nhập của hộnông
  dân của huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang khi bịthu hồi ñất.
  - ðềxuất một sốgiải pháp nhằm ña dạng hóa việc làm, nâng cao thu
  nhập của hộnông dân mất ñất trong thời gian tới.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñềtài
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  - Các hộnông dân bịthu hồi ñất.
  - Các ngành nghềhiện có của ñịa phương.
  - Nguồn thu nhập của hộnông dân.
  - Những người dân không bịthu hồi ñất.
  - Các xã chịu ảnh hưởng bởi thu hồi ñất các xã: Hoàng Ninh, Vân
  Trung, Nếnh, Quang Châu.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu của ñềtài
  * Vềnội dung
  ðề tài tập trung nghiên cứu thực trạng việc làm và thu nhập của hộ
  nông dân khi bịthu hồi ñất, từ ñó ñưa ra các giải pháp nhằm ña dạng hóa việc
  làm, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện ñời sống vật chất tinh thần của hộ
  nông dân khi bịthu hồi ñất.
  * Vềthời gian
  - Nghiên cứu thực trạng biến ñộng việc làm và thu nhập của người dân
  của huyện Việt Yên khi bịthu hồi ñất ñược thu thập thông tin từnăm 2006 -2009 (Sốliệu ñiều tra năm 2010).
  - ðềxuất m ột sốgiải pháp nhằm ña dạng hóa việc làm và nâng cao thu
  nhập cho người dân bịthu hồi ñất áp dụng cho năm 2011 -2020.
  * Vềkhông gian
  - ðề tài ñược tiến hành trên phạm vi toàn huyện Việt Yên tỉnh Bắc
  Giang, một sốnội dung chuyên sâu khảo sát ởmột sốxã ñại diện bịthu hồi
  ñất trên ñịa bàn huy ện Việt Yên.

  2. CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀVIỆC LÀM, THU
  NHẬP CỦA HỘNÔNG DÂN KHI BỊTHU HỒI ðẤT
  2.1 Lý luận vềbiến ñộng làm, thu nhập của hộnông dân sau khi bịthu
  hồi ñất
  2.1.1 Khái niệm vềviệc làm
  Việc làm có rất nhiều khái niệm khác nhau, tuy nhiên vẫn có một quan
  ñiểm chung nhất ñó là : Việc làm là các hoạt ñộng của con người ñểtạo ra của
  cải vật chất.
  Người ta có thểcăn cứvào nhiều tiêu thức khác nhau ñểxác ñịnh hoạt
  ñộng nào là việc làm, hoạt ñộng nào không phải là việc làm và thếnào là thời
  gian làm việc, mức thu nhập, hiệu quảkinh tế- xã hội. Theo từ ñiển “Kinh tế
  khoa học xã hội”, xuất bản tại Paris năm 1996 thì khái niệm việc làm ñược
  ñịnh nghĩa là: “Công việc mà người lao ñộng tiến hành nhằm có thu nhập
  bằng tiền hoặc hiện vật”[12]
  Khái niệm việc làm có thể ñược hiểu ởhai trạng thái “tĩnh” và “ñộng” ở
  các trạng thái “tĩnh” việc làm chỉnhu cầu sửdụng sức lao ñộng và các y ếu tốvật
  chất - kỹ thuật khác nhằm mục ñích tạo ra thu nhập hoặc kết quảcó ích cho cá
  nhân, cộng ñồng. Theo cách hiểu này, việc làm là khảnăng làm tăng của cải xã
  hội, tăng lợi ích cho dân cưvà cộng ñồng, là khảnăng sửdụng nguồn lực và là
  các hoạt ñộng có ích. Theo nghĩa “ñộng” thì việc làm là hoạt ñộng của dân cư
  nhằm tạo ra thu nhập có lợi cho cá nhân hoặc cộng ñồng trong khuôn khổpháp
  luật cho phép. Việc làm là hình thức vận dụng sức lao ñộng, là hoạt ñộng có chủ
  ñích của con người, ñược tiến hành trong một không gian và thời gian nhất ñịnh
  với sựkết hợp các y ếu tốgiữa vật chất và kỹthuật.
  Từkhái niệm trên có thểhiểu việc làm là tác ñộng qua lại giữa hành
  ñộng của con người với những ñiều kiện vật chất - kỹthuật và môi trường tự
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Nguyễn Thanh Bình (8/2005), Dạy nghềgắn với giải quy ết việc làm cho
  thanh niên nông thôn, http://www.vyic.org.vn/tapchi/8-2005/
  2. Bùi Chí Bửu (2010), Bàn vềchuyển dịch và sửdụng ñất nông nghiệp trong
  quá trình công nghiệp hóa ởnước ta, Tạp chí Cộng sản số814.
  3. Nguyễn Quyết Chiến (2006), “Một sốbiện pháp ñào tạo lực lượng công
  nhân cho các khu công nghiệp”, Tạp chí Phát triển kinh tếsố23.
  4. ðỗVăn Cường (2008), Nghiên cứu rủi ro vềsửdụng tiền ñền bù và việc
  làm của hộnông dân do bịthu hồi ñất giao cho khu công nghiệp phố
  nối B – Hưng Yên, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường ðại học Nông
  Nghiệp Hà Nội.
  5. Vũ ðình (2010), Giải quyết ñời sống của nhân dân diện thu hồi ñất ở ðồng
  Tháp,Tạp chí Cộng sản số43.
  6. Nguyễn Hồng ðức (2009), Giải pháp phát triển nông nghiệp ởhuyện Việt
  Yên tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sĩkinh tế, Trường ðại học Nông
  Nghiệp Hà Nội.
  7. TH. Dương, (19/6/2006), “Giải quy ết việc làm - chuyện không dễ”, Báo
  kinh tế ñô thị.
  8. Lê ðăng Giảng (1998), Vấn ñềdi truyền lao ñộng từcác vùng nông thôn và
  thành phố, TT nghiên cứu lao ñộng - Bộluật lao ñộng TB - XH, NXB
  Chính trịQuốc gia, Hà Nội.
  9. Mai ThịHuyền (2006), Giải quy ết việc làm cho lao ñộng nông thôn trong quá
  trình phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp của huyện Việt Yên, tỉnh
  Bắc Giang,Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Trường ðại học Nông Nghiệp I.
  10. Phạm Văn Khôi (2002), “Ảnh hưởng của quá trình ñô thịhoá ñến nông
  nghiệp - nông thôn ðông Anh Hà Nội”, Tạp chí kinh tếvà phát triển
  2002.
  11. Lê Du Phong (2005) Thực trạng thu nhập, ñời sống, việc làm của người có
  ñất bịthu hồi ñểxây dựng các khu công nghiệp, khu ñô Thị, xây dựng
  kết
  12. VũThịNgọc Phùng (1997), Giáo trình Kinh tếPhát triển, NXB Thống
  kê, Hà Nội.
  13. Chu Tiến Quang (2001), việc làm ởnông thôn - thực trạng và giải pháp,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  14. Phạm Tài Thắng (2009), Nghiên cứu khảnăng tiếp cận các dịch vụkhuyến
  nông của hộnông dân huyện Gia Lâm, thành phốHà Nội, Luận văn
  Thạc sỹkinh tế, Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội.
  15. Chu Bá Thông (2010), Tình hình thu hồi ñất của nông dân ñểthực hiện
  công nghiệp hoá - hiện ñại hoá và các giải pháp phát triển, tạp chí cộng
  sản số21
  16. Công nghệthông tin (2009), Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn
  ởTrung Quốc, sốtháng 2-2009.
  17. Thực trạng lao ñộng - việc làm ởViệt Nam (2000), NXB Thống kê, Hà
  Nội.
  18. Quy hoạch phát triển tổng thểkinh tế– xã hội huy ện Việt Yên ñến năm
  2015.
  19. Tìm việc cho nông dân mất ñất(18/05/2005), Hà Nội mới,
  20. Nghị ñịnh số29/2008/Nð-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủQuy ñịnh về
  khu công nghiệp, khu chếxuất và khu kinh tế.
  21. Phòng Nông nghiệp huyện Việt Yên, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm
  vụnăm 2006, phương hướng, nhiệm vụnăm 2007.
  22. Phòng Thống kê huyện Việt Yên, Niên giám thống kê huyện Việt Yên các
  năm: 2006, 2008.
  23. Uỷban nhân dân huyện Việt Yên, Quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế
  xã hội huyện thời kỳ2006 - 2020.


  Xem Thêm: Biến động việc làm và thu nhập của hộ nông dân khi bị thu hồi đất ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biến động việc làm và thu nhập của hộ nông dân khi bị thu hồi đất ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status