Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tính toán, thiết kế kho lạnh bảo quản hoa dung tích 80 tấn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tính toán, thiết kế kho lạnh bảo quản hoa dung tích 80 tấn

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu tính toán, thiết kế kho lạnh bảo quản hoa dung tích 80 tấn
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC BẢNG v
  DANH MỤC HÌNH vi
  MỞ ðẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  1.1. Những nghiên cứu ngoài nước 4
  1.2. Những nghiên cứu trong nước 7
  1.3. Những biến ñổi vềsinh lý của hoa cắt sau thu hoạch 10
  1.5. Một sốsơ ñồhệthống lạnh 19
  1.6. Cơsởlý thuy ết quá trình lạnh 27
  1.7. Nội dung nghiên cứu, nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu 32
  Chương 2 TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾKHO LẠNH 34
  2.1. Cấu trúc kho lạnh 34
  2.1.1. Chọn phương án thiết kếkho lạnh 34
  2.1.2. Chọn phương án xây dựng kho 36
  2.1.3. Chọn nhiệt ñộbảo quản 40
  2.1.4. Thiết kếcấu trúc kho lạnh 40
  2.1.5. Một sốvấn ñềkhi thiết kế, lắp ñặt và sửdụng kho lạnh – Biện
  pháp khắc phục 42
  2.1.6. Xác ñịnh sốlượng và kích thước kho lạnh.
  2.1.6. Quy hoạch mặt bằng kho lạnh .
  2.2. Tính cách nhiệt, cách ẩm kho lạnh .
  2.2.1. Mục ñích của việc cách nhiệt phòng lạnh.
  2.2.2. Mục ñích của việc cách ẩm .
  2.2.3. Cấu trúc của cách nhiệt, cách ẩm .
  2.2.4. Bản vẽthiết kếkho lạnh bảo quản hoa .
  Chương 3: TÍNH TOÁN THIẾT BỊKHO LẠNH.
  3.1. Tính phụtải của máy nén .
  3.1.1. Mục ñích tính toán nhiệt kho lạnh .
  3.1.2. Xác ñịnh các tổn thất dòng nhiệt vào kho lạnh.
  3.2. Xác ñịnh năng suất lạnh của MN .
  3.3. Phương pháp làm lạnh .
  3.4. Tính toán và lựu chọn thiết bị .
  3.4.1. Tính chọn máy nén .
  3.4.2. Tính chọn thiết bịngưng .
  3.4.3. Tính chọn dàn bay hơi .
  3.5. Tính chọn thiết bịphụ .
  3.5.1. Vai trò, vịtrí thiết bịphụtrong hệthống lạnh.
  3.5.2. Các thiết bịphụhệthống lạnh bảo quản.
  3.5. Quy trình vận hành .
  3.5.1. Nhiệm vụcủa vận hành hệthống lạnh:.
  3.5.2. Nguyên tắc chung trước khi khởi ñộng hệthống lạnh.
  3.5.3. Khởi ñộng máy nén .
  3.5.4. Dừng máy nén .
  Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ .
  4.1. Kết luận .
  4.2. ðềnghị .
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .

  MỞ ðẦU
  * Tính cấp thiết của ñềtài
  Từ lâu cây hoa ñã ngắn bó chặt chẽ với ñời sống tinh thần của mọi
  người dân trên thếgiới nói chung và người Việt Nam ta nói riêng. Khi ñời
  sống vật chất ñược nâng cao thì ñời sống tinh thần cũng ñược coi trọng, nhu
  cầu chơi hoa không chỉnhững ngày lễtết mà ngay cảnhững ngày thường hoa
  ñược ñem tặng nhau ñểtỏý chúc mừng và thểhiện tình cảm của mình. Vì
  vậy, cây hoa ñã dần trởthành nhu cầu không thểthiếu ñối với ñời sống của
  chúng ta.
  ðể ñáp ứng nhu cầu chơi hoa thì ngành trồng hoa cũng ñược coi trọng.
  Việc trồng hoa coi là một ngành, một nghề ñem lại hiệu quảkinh tếcao. Danh
  thu bình quân 1ha trồng hoa ñạt 50 – 60 triệu ñồng trong khi cũng 1ha ñất
  canh tác ñạt 21,3 triệu ñồng (năm 1993) cá biệt có thể thu ñược 100 triệu
  ñồng từviệc trồng các loại hoa Hồng ðà Lạt, Cẩm Chướng, Layơn Những
  năm gần ñây, nhu cầu hoa cắt trên thếgiới tăng nhanh ( 6- 9% / năm). Năm
  1995 tổng giá trịhoa cắt tiêu thụtrên thịtrường thếgiới là 31 tỷUSD. Mục
  tiêu ñến năm 2010 sản lượng thu hoạch 4,5 tỷcành và xuất khẩu 1 tỷcành.
  Nước ta có ñiều kiện khí hậu, ñất ñai phù hợp với hầu hết các loại hoa
  trồng trên thếgiới và có thểsản xuất quanh năm. ðây là lợi thếkhông phải
  bất kỳnước nào trên thếgiới cũng có. Với kinh nghiệm lâu ñời của người sản
  xuất, ngành sản xuất hoa nước ta không chỉcung cấp các sản phẩm cho tiêu
  dùng nội ñịa mà còn xuất khẩu sang các nước vĩ ñộthấp ởbắc châu Á, châu
  Âu, châu Mỹ
  Tuy nhiên, việc sản xuất hoa gặp rất nhiều khó khăn nhất là công ñoạn
  sơ chế sau thu hoạch và bảo quản. Việc bảo quản hầu hết dựa vào kinh
  nghiệm của người dân nên ñộbền hoa rất thấp, thời gian cắm hoa, giữhoa
  ngắn, hoa thường bịthối, dập nát, tỷlệhu hỏng nhiều, gây tâm lý không tốt
  ñến người tiêu dùng, gây thiệt hại cho người sản xuất.
  Trong những năm gần ñây, tình hình ứng dụng công nghệ sau thu
  hoạch ñã ñược cải thiện ñáng kể. Công nghệsau thu hoạch càng phát triển thì
  ñầu ra của nông sản càng ñược mởrộng, giai ñoạn sau thu hoạch là cầu nối
  giữa sản xuất nông nghiệp với người tiêu dùng. Do vậy việc ứng dụng công
  nghệ sau thu hoạch ñể nâng cao chất lượng nông sản nhằm mở rộng thị
  trường tiêu thụlà một trong những giải pháp cần ñược quan tâm.
  Hiện nay ñã có rất nhiều phương pháp bảo quản hoa ñược áp dụng như:
  Bảo quản hoa bằng phương pháp phun hoặc ngâm hoá chất ( hoá chất
  Trung Quốc) có ưu ñiểm dẻtiền, dễsửdụng, thời gian hoa tươi lâu 10 ñến 15
  ngày nhưng ñộc hại, gây ảnh hưởng ñến sức khoẻngười tiêu dùng. Phương
  pháp bảo quản hoa bằng nước Ozen do TS. Nguyễn Văn Khải giám ñốc viện
  khoa học vật lý Hà Nội ñưa ra, dẻtiền, dễsửdụng, thời giam hoa tươi mà vẫn
  giữcho hoa ñẹp và nguyên chất, không gây ñộc cho người tiêu dùng [11].
  Phương pháp bảo quản “Windtofresh” (bảo quản bằng bao gói có sử dụng
  chất gien quánh) bảo quản hoa tươi mà không cần nhúng nước, phương pháp
  này tạo thuận lợi cho khâu vận chuyển. Và một số phương pháp khác nữa
  nhưng phương pháp bảo quản lạnh là phương pháp tốt nhất. Nhiệt ñộthấp làm
  giảm hô hấp và các hoạt ñộng trao ñổi chất khác, giảm thoát hơi nước, giảm
  sự sản sinh cũng như tác ñộng của Ethylen và giảm sinh trưởng của nấm,
  khuẩn hạn chếcác hưhỏng sinh lý và bệnh lý trên hoa cắt Các loại hoa cắt
  có nguồn gốc ôn ñới như: cẩm chướng, loa kèn, thược dược, . yêu cầu nhiệt
  ñộ ở0-10C. Các loại hoa cắt có nguồn gốc nhiệt ñới và á nhiệt ñới rất mẫn
  cảm với hưhỏng lạnh nên ñũi hỏi nhiệt ñộbảo quản cao hơn: lay ơn (2- 4 oC), lan (7-10 oC), .
  Xuất phát từthực tiễn ñó, ñểgóp phần vào việc ñẩy mạnh xuất khẩu
  hoa chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài “ Nghiên cứu tính toán, thiết kế
  kho lạnh bảo quản hoa dung tích 80 tấn”

  * Mục tiêu của ñềtài
  - Tiến hành nghiên cứu tính toán, thiết kếkho lạnh bảo quản hoa nhằm
  nâng cao chất lượng hoa sau thu hoạch, mà vấn ñảm bảo ñạt hiệu quảkinh tế.
  * Yêu cầu của ñềtài
  - Thu thập thông tin vềnhững biến ñổi sinh lý của hoa khi bảo quản và
  các phương pháp bảo quản hoa cắt sau khi thu hoạch.
  - Tham khảo tài liệu vềnhững biến ñổi sinh lý của hoa khi bảo quản
  bằng phương pháp bảo quản lạnh hoa cắt sau khi thu hoạch.
  - Nghiên cứu các tài liệu có liên quan ñến tính toán, thiết kếkho bảo
  quản lạnh.
  - Vận dụng sáng tạo những tài liệu thu thập ñược từ ñó ñưa ra phương
  pháp tính toán cho phù hợp.
  * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  Nghiên cứu tính toán, thiết kếkho lạnh bảo quản hoa có ý nghĩa khoa
  học cao trong bảo quản hoa.
  Kết quả ứng dụng cho bảo quản một sốloại hoa. ðáp ứng ñược nhu cầu
  thực tiễn sản xuất là kéo dài thời gian và khối lượng bảo quản hoa lớn mà vẫn
  ñảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản.
  Góp phần chuyển dịch cơcấu kinh tếnông nghiệp ñưa lĩnh vực nông
  nghiệp phát triển theo hướng hình thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá
  gắn với thịtrường.

  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  1.1. Những nghiên cứu ngoài nước
  1.1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụhoa cắt
  Ngành kinh doanh hoa cắt là một trong những ngành có tiềm lực lớn.
  Rất nhiều quốc gia ñã trồng hoa với mục ñích thương mại và phục vụnội tiêu.
  Quy mô kinh doanh ởcác thịtrường có các mức ñộmởrộng thịtrường rất
  khác nhau. Các nước tiêu thụchính có khảnăng cung cấp một lượng rất lớn
  như: Nhật và Mỹlà 2 thịtrường lớn nhất. Năm 1994 ởTrung Quốc ước tính
  có 60000 ha ñất trồng hoa, trong ñó thì ở Ấn ðộlà 34000 ha [19].
  Mức ñộbuôn bán của hoa cắt trên thếgiới ñược mô tảbởi sựtập trung
  và nguồn gốc sản phẩm. Hoa Hồng là sản phẩm ñược buôn bán nhiều nhất, ở
  ðức là một trong những thịtrường lớn cho việc suất khẩu loại hoa này và Hà
  Lan là một nước ñứng ñầu trong việc xuất khẩu hoa.
  Bảng 1.1. Sản lượng và giá trịhoa cắt ởmột sốnước trên thếgiới
  Quốc gia
  Tổng sản lượng
  ( triệu cành)
  Giá trị
  (Triệu USD)
  Úc 1982 240
  Bỉ 1562 263 Séc 215 43
  ðan Mạch 444 354
  Phần Lan 176 76
  Pháp 6628 956
  ðức 7056 1174
  Hungary 600 95
  Hà Lan 8363 3542
  ðài Loan 12010 266
  Thái Lan 8320 3480

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. TS. Nguyễn Xuân Phương (2003). Kỹthuật lạnh thực phẩm. NXB Khoa
  học và kỹthuật Hà Nội.
  2. PGS. PTS. Nguyễn ðức Lợi (2002). Hướng dẫn thiết kếhệthống lạnh.
  NXB Khoa học và kỹthuật.
  3. TS. Nguyễn Xuân Phương (1997). Bài tập kỹthuật lạnh. Trường ðại học
  Bách khoa Hà Nội.
  4. GS. TS. Phạm Xuân Vượng. Giáo trình hướng dẫn thiết kế kho lạnh.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  5. PGS. PTS. Nguyễn ðức Lợi và PGS. PTS. Phạm Văn Tùy (1999). Máy
  và thiết bịlạnh. NXB Giáo dục.
  6. GS. TS. Phạm Xuân Vượng và TS. Trần NhưKhuyên (2006). Giáo trình
  kỹthuật lạnh và lạnh ñông thực phẩm. NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  7. GS. TS. Nguyễn ðức Lợi và GS. TS. Phạm Văn Tuỳ, (2007), Kỹthuật
  lạnh cơsở, NXB Giáo dục.
  8. GS. TS. Nguyễn ðức Lợi và GS. TS. Phạm Văn Tuỳ, (2007), Kỹthuật
  lạnh ứng dụng, NXB Giáo dục.
  9. http//cnx.org/content/m30562/latest
  10. http://kienthuctructuyen.com/pts/tutorials
  11. Nguyễn Mạnh Khải : Bảo quản hoa cắt - Báo cáo chuyên ñềtiến sỹ- Hà
  Nội - 1999.
  12.TS. Võ Chí Chính. Hệthống máy và thiết bịlạnh. ðại học Bách khoa ðà
  Nẵng
  13.http://www.thuvienso.info/index.php/sach-viet/co-khi-tudong/chitiet/xem/4693/he-thong-may-va-thiet-bi-lanh-ts-vo-chi-chinh
  14. Nguyễn Xuân Linh - Kỹthuật trồng hoa - NXB Nông nghiệp Hà Nội -
  2000
  15.http://tiger.vocw.edu.vn:9080/content/m10390/latest/
  16. http://***********/tag/tai.
  17.tailieu/t%C3%ADnh%20to%C3%A1n%20c%C3%A1ch%20nhi%E1%BB
  %87t.html.
  18. http://www.kholanhcongnghiep.com/
  19. ðặng Văn ðông - ðiều tra thực trạng sản xuất hoa cúc (Chrysanthemum
  sp.) ởHà Nội và nghiên cứu một sốbiện pháp kỹthuật nhằm tăng năng
  suất, chất lượng hoa cúc- Luận văn Thạc sĩkhoa học nông nghiệp - Hà
  Nội, 2000.
  20. BộNN và PTNT: ðềán phát triển rau, quảvà hoa cây cảnh thời kỳ1999
  – 2010
  21. Nguyễn Quang Thạch - Nguyễn Mạnh Khải - Trần Hạnh Phúc: Etylen và
  ứng dụng trong trồng trọt - NXBNN, Hà Nội - 1999.
  22. Nguyễn ðức Tiến Viện Cơ ñiện nông nghiệp và Công nghệ sau thu
  hoạch ñã nghiên cứu quy trình bảo quản hoa lay ơn và hoa hồng Pháp.
  23. TS. Chu Doãn Thành Viện nghiên cứu Rau quả. nghiên cứu quy trình
  công nghệbảo quản hoa cúc ñại ñoá phục vụcho nhu cầu tiêu thụtrong
  nước và xuất khẩu.
  24. Tác giảTh.sỹ . Nguy ễn ThịHiền Viện nghiên cứu Rau quả. Nghiên cứu
  công nghệsơchếsau thu hoạch hoa Hồng và hoa Lay ơn phục vụnội tiêu.
  25. http://congnghenhietlanh.com/thiet-ke-kho-lanh-bao-quan-500-tan-450.html/
  26. Hoàng Văn Quang (2008). Nghiên cứu tính toán, thiết kếkho lạnh bảo
  quản gia cầm 50tấn/ mẻ. Luận văn thạc sỹ
  27. http://www.scribd.com/doc/7276348/He-Thong-May-Lanh-Va-Thiet-BiLanh-CH715
  28. http://nhietlanhvietnam.net/forum/threads/585-Tai-lieu-ve-He-thongmay-va-thiet-bi-lanh.

  Xem Thêm: Nghiên cứu tính toán, thiết kế kho lạnh bảo quản hoa dung tích 80 tấn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tính toán, thiết kế kho lạnh bảo quản hoa dung tích 80 tấn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status