Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đặc điểm tổ chức, quản lý của doanh nghiệp liên doanh và những vận dụng trong quản lý tại

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc điểm tổ chức, quản lý của doanh nghiệp liên doanh và những vận dụng trong quản lý tại

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm tổ chức, quản lý của doanh nghiệp liên doanh và những vận dụng trong quản lý tại công ty TNHH sứ INAX Việt Nam
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lêi cam ®oan .i
  Lêi c¶m ¬n .ii
  Môc lôc .iii
  Danh môc b¶ng .v
  Danh môc h×nh vµ s¬ ®å .vi
  PHẦN 1. MỞ ðẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2. Mục ñích nghiên cứu của ñềtài 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụthể 2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu 2
  PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3
  2.1. Các khái niệm có liên quan .3
  2.1.1. Quản lý 3
  2.1.2. Bộmáy quản lý 4
  2.1.3. Lao ñộng quản lý và phân loại lao ñộng quản lý 4
  2.1.4. Doanh nghiÖp liªn doanh 5
  2.2. Tổchức bộmáy quản lý doanh nghiệp .7
  2.2.1. Nội dung và yêu cầu của tổchức bộmáy quản lý 7
  2.2.2. Các mô hình tổchức bộmáy quản lý .9
  2.2.3. Mô hình tổchức quản lý trong sản xuất .13
  2.3. Kinh nghiệm các mô hình quản lý của các công ty liên doanh và
  công ty ña quốc gia 18
  2.3.1. Các mô hình quản lý của các công ty liên doanh và công ty ña
  quốc gia thông dụng 18
  2.3.2. ðánh giá ñặc thù các mô hình kinh tếcủa Nhật Bản .23
  PHẦN 3. ðẶC ðIỂM CÔNG TY TNHH SỨINAX VIỆT NAM 29
  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29
  3.1. Một số ñặc ñiểm cơbản của công ty TNHH sứINAX Việt Nam .29
  3.1.1. Giới thiệu khái quát vềcông ty TNHH sứINAX Việt Nam .29
  3.1.2. ðặc ñiểm kinh doanh của công ty TNHH sứINAX Việt Nam .30
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 35
  3.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu .35
  3.2.2. Phương pháp phân tích 36
  PHẦN 4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37
  4.1. Thực trạng công tác tổchức quản lý tại công ty TNHH sứINAX
  Việt Nam .37
  4.1.1. Cơcấu tổchức bộmáy của công ty TNHH sứINAX Việt Nam 37
  4.1.2. Các phương pháp quản lý chủyếu của công ty ñang áp dụng .40
  4.2. ðánh giá sựvận dụng mô hình trong quản lý của công ty TNHH
  SứINAX Việt Nam 43
  4.2.1. Thực trạng vận dụng quy trình sản xuất của công ty 43
  4.2.2. Tình hình xây dựng và quản lý ñịnh mức .46
  4.2.3. Tình hình quản lý tài sản cố ñịnh và ñất ñai .48
  4.2.4. Tình hình công tác quản lý lao ñộng và tiền lương .50
  4.2.5. Tình hình quản lý sản xuất .62
  4.2.6. Tình hình quản lý công tác bán hàng .65
  4.2.7. Tình hình quản lý công tác tồn kho 73
  4.3. Một sốbài học vềmô hình tổchức quản lý ñối với các công ty của
  Việt Nam .78
  PHẦN 5. KÊT LUẬN 83
  5.1. Kết luận 83
  5.2. Kiến nghị 84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 86
  PHỤC LỤC 87

  PHẦN 1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài
  Peter Ferdinand Drucker (1909 – 2005) ñã nói quản lý kinh doanh
  không phải là nhiệm vụthích ứng mà là một nhiệm vụsáng tạo. Có nghĩa là
  tạo ra các ñiều kiện kinh tếvà thay ñổi chúng khi cần thiết hơn là thích ứng
  với chúng một cách ngoan ngoãn và thụ ñộng [dẫn theo 5]. Nhưvậy, quản lý
  có ý nghĩa rất lớn ñối với việc phát triển nền kinh tế. Ngày nay, quản lý vừa là
  khoa học vừa là nghệthuật, nó ñang là vấn ñềthu hút sựquan tâm của nhiều
  người. Một xã hội ñược cấu tạo nên từnhững gia ñình. Một nền kinh tế ñược
  tạo nên từnhững doanh nghiệp. Hiệu quảhoạt ñộng của các doanh nghiệp ñể
  chứng tỏnền kinh tếnước ñó mạnh. Một doanh nghiệp hoạt ñộng có hiệu quả
  do rất nhiều nguyên nhân nhưng trong ñó có ý nghĩa quan trọng là việc xây
  dựng và hoàn thiện cơcấu tổchức bộmáy quản lý của doanh nghiệp ñó phù
  hợp với các quy ñịnh, quy mô của mỗi doanh nghiệp.
  Trong giai ñoạn hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tếViệt Nam
  với nền kinh tếthếgiới, ðảng và Chính phủnước ta không chỉthu hút vốn
  ñầu tưnước ngoài mà còn cốgắng học hỏi những mô hình quản lý mang tính
  hiệu quảcao ñã ñược kiểm chứng tính ñúng ñắn ởcác quốc gia phát triển.
  Nếu nhưtrước ñây chúng ta cốgắng thu hút thật nhiều nguồn vốn theo dạng
  ñầu tưgián tiếp từnước ngoài thì giờ ñây quan ñiểm ñã có nhiều sựthay ñổi
  ñáng kể. Các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và các doanh nghiệp liên
  doanh ngày càng nhiều. Các chuyên gia quản lý nước ngoài và các mô hình
  quản lý mới cũng vì vậy ñược sửdụng rộng rãi hơn. Thực tếcho thấy rằng,
  không phải cứlà mô hình hiện ñại ởnước ngoài ñem áp dụng vào Việt Nam
  thì cũng sẽmang lại hiệu quảcao, và các doanh nghiệp cần phải biết vận dụng
  sao cho hợp lý, phù hợp với tình hình kinh tếvà con người Việt Nam. ðểcác
  doanh nghiệp liên doanh, liên kết hoạt ñộng có hiệu quảthì cần phải có một
  mô hình tổchức quản lý phù hợp.
  Xuất phát từ thực trạng năng lực quản lý của các doanh nghiệp Việt
  Nam còn yếu kém cho nên khi liên kết liên doanh với các doanh nghiệp nước
  ngoài Việt Nam học tập ñược nhiều kinh nghiệm quản lý của các doanh
  nghiệp trên thếgiới mà họ ñã áp dụng các mô hình quản lý ñó vào Việt Nam.
  Một trong những kinh nghiệm mà chúng ta học hỏi ñược là các doanh nghiệp
  liên doanh ñã xây dựng và vận hành các mô hình quản lý nhưthếnào? ðể
  hiểu rõ hơn tác dụng mới của mô hình tổ chức liên doanh em ñi sâu vào
  nghiên cứu ñềtài: “Nghiên cứu ñặc ñiểm tổchức, quản lý của doanh nghiệp
  liên doanh và những vận dụng trong quản lý tại công ty TNHH sứINAX
  Việt Nam”
  1.2. Mục ñích nghiên cứu của ñềtài
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Nghiên cứu ñặc ñiểm tổchức, quản lý của doanh nghiệp liên doanh và
  những vận dụng trong quản lý tại các công ty
  1.2.2. Mục tiêu cụthể
  - Hệthống hoá cơsởlý luận về ñặc ñiểm tổchức quản lý của các doanh
  nghiệp, khảo sát các mô hình tổchức quản lý của các công ty liên doanh tại
  Việt Nam, thành công của các công ty ña quốc gia trong việc vận dụng các
  mô hình tổchức quản lý.
  - ðánh giá thực trạng vềmô hình tổchức quản lý của công ty TNHH sứ
  INAX Việt Nam và vận dụng trong trong công tác quản lý tại công ty.
  - ðưa ra một sốbài học vềmô hình tổchức quản lý ñối với các công ty
  của Việt Nam.
  1.3. Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi vềnội dung: nhấn mạnh đến công tác quản lý nguyên vật liệu,
  tài sản cố định, lao động, quá trình sản xuất và hàng hoá.
  Phạm vi vềthời gian: nghiên cứu thực trạng qua 2 năm 2009 – 2010.  PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. Các khái niệm có liên quan
  2.1.1. Quản lý
  Quản lý là sựtác ñộng có hướng của con người nhằm mục ñích biến
  ñổi ñối tượng quản lý từtrạng thái này sang trạng thái khác bằng các phương
  pháp tác ñộng khác nhau.
  ðểquản lý ñược phải tồn tại một hệquản lý bao gồm hai phân hệlà
  chủthểquản lý và ñối tượng quản lý. Chủthểquản lý là tác nhân tạo ra các
  tác ñộng quản lý nhằm dẫn dắt ñối tượng quản lý ñến mục tiêu cuối cùng. Chủ
  thểquản lý có thểlà một người, một bộmáy bao gồm nhiều người, m ột thiết
  bị. ðối tượng quản lý tiếp nhận các tác ñộng của chủthểquản lý. ðối tượng
  quản lý có thểlà giới vô sinh, giới sinh vật hoặc con người (cá nhân, tập thể).
  Quản lý bao giờcũng liên quan ñến việc trao ñổi thông tin nhiều chiều.
  Quản lý là một quá trình thông tin. Chủ thể quản lý phải liên tục thu thập
  thông tin vềmôi trường và hệthống, tiến hành chọn lọc thông tin, xửlý thông
  tin, bảo quản thông tin, truyền tin và ra các quy ết ñịnh (một dạng thông tin
  ñặc biệt nhằm tác ñộng lên các ñối tượng quản lý). Còn ñối tượng quản lý
  phải tiếp nhận các tác ñộng quản lý của chủthểcùng các vật chất khác ñể
  thực hiện các chức năng và quyết ñịnh của mình.
  Quản lý bao giờcũng có khảnăng thích nghi. Nếu chủthểquản lý ra
  những tác ñộng không phù hợp thì ñối tượng quản lý sẽthích nghi bằng cách:
  tựbiến ñổi cơcấu của mình hoặc gây sức ép buộc chủthểquản lý thấy sai và
  tựsửa.
  Nếu ñối tượng quản lý tăng lên vềsốlượng và phức tạp hơn vềquan hệ
  thì chủthểquản lý vẫn quản lý ñược bằng cách cải tiến phương pháp và bộ
  máy của mình. Hệthống quản lý không cần phát triển lên ngang bằng mức

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ngô Xuân Bình & Hoàng Văn Hải (2005), Kinh tế và quản trị doanh
  nghiệp, NXB Giáo dục.
  2. CKA (2009), Nghệthuật và thực tiễn trong phong cỏch quản lý Nhật
  Bản,http://www.365ngay.com.vn , ngày ủăng 27/2/2009.
  3. David. W. Pearce (1999), Từ ủiển kinh tếhọc hiện ủại, NXB Chính
  trị.
  4. Đoàn Thị Thu Hà & Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2006), Quản trị học,
  NXB Giao thông vận tải.
  5. Phạm Vũ Lửa Hạ (2005), Peter Drucker: Người tôn vinh nghề quản
  trị, http://chungta.com, Đăng ngày 28/11/2005
  6. Hiệu quả của mụ hỡnh quản lý “5S” tại Cụng ty Liờn doanh
  Vinastone, http://www.baothanhhoa.vn,ngày ủăng 6/11/2009.
  7. Đặng Thị Hoà (2006) , Kế toán quản trị, NXB Thống kê.
  8. Võ Đắc Khôi (2009), Những câu chuyện quản lý thời hiện đại
  http://doanhnghiepvietnam.com.vn, ngày ủăng 7/9/2010.
  9. Nguyễn Đình Kiệm & Bạch Đức Hải (2008), Tài chính doanh
  nghiệp, NXB Tài chính.
  10. Nguyễn Hữu Long (2009), “Cần hiểu đúng về mô hình tập đoàn”
  http://www.gs-audit.com, ngày ủăng 14/10/2009.
  11. Huỳnh ðức Lộng (2000), Phõn tớch hoạt ủộng kinh tế doanh
  nghiệp, ðH Kinh tếTP.HCM.
  12. Martin Hilb (2003), Quản trị nhân sự tổng thể, NXB Thống kê.
  13. Nguyễn Quốc Minh (2009), “Con đường trở thành thương hiệu toàn
  cầu cầu của Toyota”, www.nangsuatchatluong.vn, ngày ủăng 4/1/2009.
  14. Đồng Thị Thanh Phương(2004), Quản trị sản xuất và dịch vụ,NXB
  Thống kê.
  15. Nguyễn Mạnh Quân (2004), Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh
  nghiệp, NXB Lao động – X‚ hội.
  16. Quốc hội 2005,Luật doanh nghiệp và cỏc văn bản hướng dẫn thực
  thực thi hành,Nxb. Chớnh trịquốc gia, Hà Nội.
  17. Lê Văn Tâm & Ngô Kim Thanh (2008), Quản trị doanh nghiệp,
  NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc điểm tổ chức, quản lý của doanh nghiệp liên doanh và những vận dụng trong quản lý tại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc điểm tổ chức, quản lý của doanh nghiệp liên doanh và những vận dụng trong quản lý tại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status