Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của nông hộ sau khi thực hiện giao đất ổn định lâu dài trên địa bàn hu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của nông hộ sau khi thực hiện giao đất ổn định lâu dài trên địa bàn hu

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của nông hộ sau khi thực hiện giao đất ổn định lâu dài trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  Môc lôc
  Lời cam ñoan .i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ .vii
  Danh mục hình .viii
  Danh mục viết tắt .ix
  Danh mục các phụlục .x
  PHẦN MỞ ðẦU .71
  1. Tính cấp thiết của ñềtài 1
  2. Mục ñích - yêu cầu 2
  2.1. Mục ñích 2
  2.2. Yêu cầu .3
  3. Phạm vi nghiên cứu .3
  PHẦN I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .4
  1.1. CHÍNH SÁCH ðẤT ðAI ỞMỘT SỐNƯỚC TRÊN THẾGIỚI 4
  1.1.1. Chính sách ñất ñai ở ðài Loan 4
  1.1.2. Chính sách ñất ñai ởTrung Quốc 5
  1.1.3. Chính sách ñất ñai ởNhật Bản 6
  1.1.4. Chính sách ñất ñai ởThái Lan .6
  1.1.5. Chính sách ñất ñai ởInñônêxia .7
  1.2. CHÍNH SÁCH GIAO ðẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP VÀ QUYỀN SỬ
  DỤNG ðẤT ỞVIỆT NAM 8
  1.2.1. Chính sách giao ñất trước thời kỳ ñổi mới (1968 - 1986) 8
  1.2.2. Giai ñoạn 1986 - 1993 .13
  1.2.3. Giai ñoạn từnăm 1993 ñến nay .13
  1.3. CHÍNH SÁCH GIAO ðẤT NÔNG LÂM NGHIỆP VỚI VẤN ðỀSỬ
  DỤNG ðẤT ỞVIỆT NAM 17
  1.3.1. Hiện trạng sửdụng ñất cảnước năm 2009 17
  1.3.2. Tình hình giao ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng ñất .19
  1.3.3. Ảnh hưởng của việc giao ñất nông, lâm nghiệp tới v ấn ñềSD ñất 21
  1.3.4. Tình hình sửdụng ñất sau khi giao ñất 21
  PHẦN II ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  VÀ TRÌNH TỰTHỰC HIỆN 24
  2.1. ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 24
  2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .24
  2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25
  2.4. CÁC CHỈTIÊU ðÁNH GIÁ TRONG ðIỀU TRA NÔNG HỘ .26
  2.5. TRÌNH TỰTHỰC HIỆN .29
  PHẦN III KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30
  3.1. ðIỀU KIỆN TỰNHIÊN - KINH TẾXÃ HỘI CỦA HUYỆN .30
  3.1.1. ðiều kiện tựnhiên .30
  3.1.2. Tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường 32
  3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế- xã hội 35
  3.1.4. Các vấn ñềvềxã hội .39
  3.1.5. Thực trạng phát triển cơsởhạtầng .40
  3.1.6. ðánh giá chung .41
  3.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬDỤNG ðẤT CỦA HUYỆN 42
  3.2.1. Tình hình quản lý ñất ñai 42
  3.2.2. Hiện trạng sửdụng ñất năm 2009 46
  3.3. TÌNH HÌNH GIAO ðẤT TẠI 3 XÃ ðIỀU TRA .50
  3.3.1. Khái quát chung 3 xã ñiều tra 50
  3.3.2. Tình hình giao ñất cho nông hộtại 3 xã ñiều tra 56
  3.4. TÌNH HÌNH SỬDỤNG ðẤT VÀ ðẦU TƯSẢN XUẤT CỦA NÔNG
  HỘSAU KHI GIAO ðẤT 60
  3.4.1. Diện tích ñất sửdụng của hộgia ñình sau khi giao ñất .60
  3.4.2. Mức ñất giao cho hộgia ñình 60
  3.4.3. Tình hình ñầu tưcông cụvà phương tiện phục vụsản xuất của
  nông hộ .61
  3.5. HIỆU QUẢSỬDỤNG ðẤT CỦA NÔNG HỘSAU KHI GIAO ðẤT .67
  3.5.1. Hiệu quảkinh tế 67
  3.5.2. Hiệu quảvềmặt xã hội .73
  3.5.3. Hiệu quảvềmôi trường 74
  3.6. Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN SAU KHI GIAO ðẤT .75
  3.6.1. Vềchính sách giao ñất và quy ền sửdụng ñất 75
  3.6.2. Tình hình hỗtrợsản xuất cho nông hộsau khi nhận ñất 77
  3.6.3. Nhu cầu sửdụng ñất của các hộgia ñình .78
  3.6.4. Những tồn tại và giải pháp sau khi giao ñất .80
  PHẦN 4 KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ .83
  4.1. Kết luận 83
  4.2. Kiến nghị 84
  TµI LIÖU THAM KH¶O
  PHô LôC

  PHẦN MỞ ðẦU
  1. Tính cấp thiết của ñềtài
  ðất ñai là tưliệu sản xuất ñặc biệt không có gì thay thế ñược của mỗi
  quốc gia nhưng lại là tài nguyên có hạn; vì vậy, việc quản lý ñất ñai chặt chẽ,
  sửdụng hợp lý, có hiệu quảvà tiết kiệm là hết sức quan trọng. Mặt khác, ñất
  ñai còn là vấn ñềcủa mọi thời ñại, là tấm gương phản ánh những biến ñộng
  vềchính trị, kinh tế- xã hội trong suốt chiều dài lịch sửcủa ñất nước. ỞViệt
  Nam ñất nông nghiệp là nguồn sống của hơn 80% dân sốcảnước; vì thế, việc
  bảo vệvà sửdụng ñất nông nghiệp hợp lý, hiệu quảlà vấn ñềhết sức quan
  trọng nhằm bảo vệ ñất, nước và môi trường của quốc gia.
  Giao ñất nông nghiệp cho hộgia ñình, cá nhân sửdụng ổn ñịnh lâu dài
  theo quy hoạch và kếhoạch là một chủtrương, chính sách lớn của ðảng và
  Nhà nước từnhiều năm nay, nhằm gắn lao ñộng với ñất ñai tạo thành ñộng
  lực phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước ổn ñịnh và phát triển
  kinh tế, xã hội, giữvững quốc phòng - an ninh.
  Nhà nước thực hiện chương trình giao ñất nông - lâm nghiệp cho các tổ
  chức, hộgia ñình, cá nhân sử dụng phù hợp với từng giai ñoạn phát triển của
  ñất nước. Sau khi có Luật ðất ñai năm 1993, Luật sửa ñổi, bổsung một số
  ðiều của Luật ðất ñai năm 1998; Chính phủban hành Nghị ñịnh số64/CP
  ngày 27/9/1993 vềviệc: “Giao ñất nông nghiệp cho các hộgia ñình, cá nhân
  sử dụng lâu dài vào mục ñích sản xuất nông nghiệp”; Nghị ñịnh số
  85/1999/Nð-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủvềsửa ñổi, bổsung một số
  ñiều của Nghị ñịnh số64/CP vềbản quy ñịnh vềviệc giao ñất nông nghiệp
  cho hộgia ñình, cá nhân sửdụng ổn ñịnh, lâu dài vào mục ñích sản xuất nông
  nghiệp và bổsung việc giao ñất làm muối cho hộgia ñình, cá nhân sửdụng
  ổn ñịnh lâu dài; Nghị ñịnh số02/CP ngày 15/01/1994 của Chính phủquy ñịnh
  vềviệc: “Giao ñất lâm nghiệp cho tổchức, hộgia ñình, cá nhân sửdụng ổn
  ñịnh lâu dài vào mục ñích lâm nghiệp” và Nghị ñịnh số 163/1999/Nð-CP
  ngày 16/11/1999 của Chính phủvề“Giao ñất, cho thuê ñất lâm nghiệp cho tổ
  chức, hộgia ñình cá nhân sửdụng ổn ñịnh lâu dài vào mục ñích lâm nghiệp”.
  Trong thời gian qua, chính sách giao ñất nông - lâm nghiệp ổn ñịnh lâu
  dài cùng với sựmởrộng các quyền sửdụng ñất cho hộgia ñình, cá nhân ñã có
  tác ñộng tích cực ñến quá trình khai thác tiềm năng ñất ñai và lao ñộng của
  các ñịa phương trên phạm vi cảnước. Huyện ðức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là một
  trong những ñịa phương ñã triển khai sớm chủtrương giao ñất ổn ñịnh lâu dài
  cho hộnông dân (bắt ñầu từnăm 1995). Trên ñịa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung
  và huyện ðức Thọ nói riêng, kểtừkhi thực hiện chính sách mới vềgiao ñất
  cho nông hộtới nay, chưa có một nghiên cứu ñầy ñủnào vềtác ñộng của việc
  giao ñất nông - lâm nghiệp ñến hiệu quảsản xuất, cũng nhưsửdụng ñất của
  nông hộ.
  ðểkịp thời tổng kết, ñánh giá hiệu quảcủa Chính sách giao ñất ổn ñịnh
  lâu dài và việc thực hiện các quyền sửdụng ñất, ñáp ứng yêu cầu của công tác
  quản lý nhà nước về ñất ñai thì vấn ñềnghiên cứu, ñánh giá hiệu quảsửdụng
  ñất của nông hộ sau khi ñược giao ñất, phát hiện những ưu, nhược ñiểm,
  những vấn ñềcòn tồn tại, bất cập, sớm tìm ra những giải pháp hữu hiệu ñể
  thúc ñẩy quá trình sửdụng ñất nông nghiệp hiệu quả, bền vững, góp phần xây
  dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghịquy ết số26-NQ/TW ngày 05/8/2008
  của Hội nghịlần thứbảy Ban Chấp hành Trung ương ðảng khoá X vềnông
  nghiệp, nông dân, nông thôn là hết sức cần thiết.
  Xuất phát từnhững vấn ñềtrên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài:
  “ðánh giá hiệu quảsửdụng ñất của nông hộsau khi thực hiện giao
  ñất ổn ñịnh lâu dài trên ñịa bàn huyện ðức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh”.
  2. Mục ñích - yêu cầu
  2.1. Mục ñích
  - Khái quát tình hình giao ñất ổn ñịnh lâu dài trên ñịa bàn huyện ðức
  Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và tại 3 xã nghiên cứu;
  - ðánh giá hiệu quảcủa việc thực hiện chủtrương giao ñất ổn ñịnh lâu
  dài theo 3 tiêu chí: kinh tế, xã hội, môi trường của khu vực nghiên cứu;
  - Tìm hiểu ý kiến của người dân ñược giao ñất ổn ñịnh lâu dài vềchính
  sách giao ñất và thực hiện quyền sửdụng ñất.
  2.2. Yêu cầu
  Tài liệu, sốliệu thu thập vềkết quảgiao ñất nông, lâm nghiệp và thực
  hiện các quyền sửdụng ñất của các nông hộtrên ñịa bàn nghiên cứu phải ñảm
  bảo ñộtin cậy cao.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  ðềtài ñược nghiên cứu trên ñịa bàn 3 xã (ðức Lạng, Tùng Ảnh, ðức
  Tùng) của huyện ðức Thọ ñã thực hiện xong công tác giao ñất ổn ñịnh lâu dài.

  PHẦN I
  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
  1.1. CHÍNH SÁCH ðẤT ðAI ỞMỘT SỐNƯỚC TRÊN THẾGIỚI
  1.1.1. Chính sách ñất ñai ở ðài Loan
  Theo tài liệu của Học viện huấn luyện cải cách ñất ñai ðài Loan, năm
  1949, Chính phủ ðài Loan tiến hành cải cách ruộng ñất theo phương pháp hoà
  bình, thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng” từng bước theo phương thức
  thịtrường có sựquản lý của Nhà nước.
  Chương trình cải cách ruộng ñất của ðài Loan ñược thực hiện theo 3
  bước chính, gồm:
  - Giảm ñịa tô ñể giảm gánh nặng về kinh tế cho nông dân: Giảm tô
  37,5%, bắt ñầu từnăm 1949 và ñến nay vẫn thực hiện với tính toán thấy rằng
  25% sản lượng nông nghiệp là dùng cho chi phí sản xuất, phần thặng dư
  (75%) ñược chia ñôi cho tá ñiền và ñịa chủ. Mọi tô nhượng ñều phải có hợp
  ñồng và thời hạn không ñược dưới 6 năm ñểbảo vệquyền lợi cho tá ñiền.
  - Bán ñất công: Sau khi hoàn thành việc giảm tô, ñến năm 1951 tiến
  hành bán ñất công cho nông dân với giá bằng 2,5 lần sản lượng hàng năm của
  thửa ñất và thanh toán trong 10 năm; từ ñó Nhà nước lập ñược Quỹcải cách
  ruộng ñất.
  - Thực hiện người cày có ruộng: Thực hiện người cày có ruộng ñược bắt
  ñầu từnăm 1953, ñịa chủ ñược giữlại 3 ha lúa nước và 6 ha ñất màu, còn lại
  thì Nhà nước trưng mua và bán lại cho nông dân, giấy chứng nhận quyền sở
  hữu ruộng ñất ñược cấp ngay sau lần thanh toán ñầu tiên. ðịa chủ ñược nhận
  70% bằng trái phiếu ñất ñai ñểlấy hiện vật (gạo hoặc khoai lang) với lãi suất
  4%/năm, 30% còn lại ñược chuy ển thành cổphần của doanh nghiệp Nhà nước
  (công ty phát triển nông - lâm nghiệp). Kết quảlà 139.250 ha ñã ñược bán cho
  194.820 hộnông dân và 4 công ty của Nhà nước ñã ñược bán cho các ñịa chủ;
  kinh tếtrang trại ñược hình thành và ñược Nhà nước tạo ñiều kiện phát triển.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1981), “Khoán sản phẩm ủến nhúm
  lao ủộng và người lao ủộng trong hợp tỏc xó nụng nghiệp", Chỉ thị 100-CT/TWngày 13/1/1981,NXB Chính trị Quốc gia - Hà Nội.
  2 Ban Chấp hành ðảng bộhuyện ðức Thọ(2010)Bỏo cỏo Chớnh trịtại
  ðại hội nhiệm kỳ2010-2015.
  3 BộChớnh trịTrung ương ðảng (1988), Nghịquyết số10/NQ-TW “về ủổi
  mới quản lý kinh tếnụng nghiệp” Hà Nội, thỏng 4 năm 1988
  4 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1997), Bỏo cỏo sơkết việc thực
  hiện Nghị ủịnh số02/CP về giao đất lâm nghiệp, BộNụng nghiệp và
  PTNT - Hà Nội.
  5 Bộ Tài nguyên và Môi trường (1993), (1998), (2001), “Luật ðất đai năm
  1993”, Luật sửa ủổi, bổsung một số ủiều của Luật ðất ủai năm 1998,
  2001; NXBChính trị Quốc gia - Hà Nội.
  6 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2003), “Luật ðất đai năm 2003”, NXB
  Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  7 BộTài nguyờn và Mụi trường (2009),Bỏo cỏo tỡnh hỡnh giao ủất cấp
  giấy CNQSD ủất ủến hết năm 2008.
  8 Chính phủ (1993), “Giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử
  dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp” Nghị định số
  64 - CPcủa ngày 27 tháng 9 năm 1993 -Hà Nội.
  9 Chính phủ (1994), “Giao đất lâm nghiệp cho tổchức,hộ gia đình, cá
  nhân sử dụng ổn định lõu dàivào mục đích sản xuất lâm nghiệp", Nghị
  định số02-CPcủa ngày 15tháng 01năm 1994 -Hà Nội.
  10 Chính phủ (1999), "Sửa ủổi bổsung một số ủiều của Bản quy ủịnh về
  giao đất nông nghiệp cho hộgia ủỡnh,cá nhân sử dụng ổn định lâu dài
  vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổsung việc giao ủất làm muối
  cho hộgia ủỡnh, cỏ nhõn sửdụng ổn ủịnh lõu dài”Nghị định số
  85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999, Hà Nội.
  11 Chính phủ (1999), "Về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp đối với tổ chức,
  hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp”,
  Nghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999, Hà Nội.
  12 Quyền ðỡnh Hà (2007) Bài giảng Kinh tế ủất dựng cho học viờn cao học
  ngành Quản lý ủất ủai, Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội
  13 Nguyễn Tấn Phỏt (2009) Chớnh sỏch ủất ủai trong thời kỳ ủổi mới,(Tạp
  chớ Nghiờn cứu kinh tế, số331 ngày 08/9/2009)
  14 Phòng ðịa chớnh huyện ðức Thọ(1995), Báo cáo kết quảkiểm kờđất
  đai huyện ðức Thọnăm 1995 - huyện ðức Thọ.
  15 Phũng Thống kờ huyện ðức Thọ- Niờn giỏm thống kờ huyện ðức Thọ
  năm 1995 và năm 2009
  16 Trần Trọng Phương (2002), Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của nông hộ
  sau khi giao đất giao rừng, Luận văn Thạc sỹ Khoahọc nông nghiệp,
  Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.
  17 Sally P.Marsh, T.Gordon MacAulay và Phạm Văn Hựng (2007): Phỏt
  triển nụng nghiệp và chớnh sỏch ủất ủai ởViệt Nam- Trung tõm Nghiờn
  cứu Nụng nghiệp Quốc tếcủa ễx-trõy-lia 2007
  18 Tổng cục Địa chính (1997), Các văn bản pháp luật về quản lý đất đai
  ban hành ở Việt Nam từ năm 1945 - 1997 tập 1, 2,NXBBản đồ, Hà Nội.
  19 Tổng cục ðịa chính (1998), Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đất đai
  (1993 - 1998), Hà Nội.
  20 Tổng cục ðịa chính (2001), Giáo trình luật đất đai, Ban chương trình
  hợp tác Việt Nam - Thuỵ Điển, Tổng cục Địa chính, Hà Nội
  21 Tổng cục Quản lý ðất ủai (2009) Dựỏn ủiều tra ủỏnh giỏ tỡnh hỡnh giao
  ủất nụng nghiệp cho hộgia ủỡnh, cỏ nhõn sửdụng ổn ủịnh lõu dài theo
  Nghị ủịnh 64-CP của Chớnh phủ, Hà Nội
  22 Nguyễn Chớ Thõm (2009) “ðỏnh giỏ tỡnh hỡnh thực hiện chớnh sỏch
  giao ủất, giao rừng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang” Luận văn

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của nông hộ sau khi thực hiện giao đất ổn định lâu dài trên địa bàn hu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của nông hộ sau khi thực hiện giao đất ổn định lâu dài trên địa bàn hu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status