Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản tại tỉnh kiên gi

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản tại tỉnh kiên gi

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THỦY SẢN TẠI TỈNH KIÊN GIANG
  Định dạng file word

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 4
  3. Phạm vi nghiên cứu 4
  4. Phương pháp nghiên cứu 5
  5. Đóng góp của đề tài 6
  6. Nội dungcủa đề tài 6
  7. Tổng quan tài liệu nghiên cứuvà đối tượng nghiên cứu 7
  7.1. Các nghiên cứu trên thế giới 7
  7.1.1. Nghiên cứu “Phân tích về các rào cản cản trở doanh nghiệp nhỏ phát triển xuất
  khẩu” của Leonidas C. Leonidou, (2004) 7
  7.1.2. Nghiên cứu “Quy định về chất lượng và hoạt động xuất khẩu” của Tomasz
  Iwanow và Colin Kirkpatrick, (2007) 9
  7.1.3. Nghiên cứu “Một cuộc điều tra thực nghiệm: yếu tố quyết định đa dạng hóa sản
  phẩm” của Aleksandra Parteka và Massimo Tamberi, (2008) 10
  7.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam: 11
  7.2.1.Nghiên cứu “Lợi thế cạnh tranh và các giải pháp khai thác lợi thế phát triển xuất
  khẩu thủy sản Việt Nam đến năm 2010” luận văn thạc sĩ kinh tế của Nguyễn Thu Hà,
  (2000) 11
  7.2.2. “Quihoạch phát triển chế biến thủy sản tỉnh Cà Mau đến năm 2010” luận văn
  thạc sĩ kinh tế của Nguyễn Quốc Định, (2000) 12
  7.2.3.Nghiên cứu “Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển ngành thủy sản tỉnh
  Kiên Giang đến năm 2010” luận văn thạc sĩ kinh tế của Nguyễn An Lạc,(2005) 14
  7.2.4.Nghiên cứu “Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động chế biến xuất khẩu
  thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” luận văn thạc sĩ kinh tế
  của Nguyễn Thành Quốc, (2007) 15
  7.3. Đối tượng nghiên cứu 16
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT 17
  vi
  1.1. Cơ sở lý luận 17
  1.1.1. Kết quả xuất khẩu 17
  1.1.2. Rào cản về sản phẩm 18
  1.1.3. Rào cản về giá 19
  1.1.4. Rào cản về xúc tiến 20
  1.1.5. Rào cản về phân phối 21
  1.1.6. Rào cản về dịch vụ hậu cần 22
  1.1.7. Các đặc trưng doanh nghiệp 22
  1.2. Mô hình đề xuất 23
  1.3.Tóm tắt chương 1 24
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 25
  2.2. Xây dựng bảng câu hỏi và đánh giá sơ bộ các thang đo 25
  2.2.1. Nội dung và bố cục của bảng câu hỏi 25
  2.2.2 Đánh giá sơ bộ thang đo 25
  2.2.3. Kích thước mẫu 26
  2.2.4. Công cụ phân tích 26
  2.3. Mô tả đo lường các biến số trong mô hình 27
  2.3.1. Biến phụthuộc ( biến được giải thích ) 27
  2.3.2. Biến độc lập ( biến giải thích) 27
  2.3.2.1. Sản phẩm ( Products ) 27
  2.3.2.2. Giá ( Price ) 27
  2.3.2.3. Xúc tiến ( Promotion ) 28
  2.3.2.4. Kênh phân phối ( Distribution ) 28
  2.3.2.5. Dịch vụ hậu cần ( Logistics) 28
  2.3.2.6. Các đặc trưng doanh nghiệp 29
  2.4. Mô tả phương pháp lấy mẫu 29
  2.5. Phương pháp phân tích 29
  2.5.1. Phương pháp thống kê mô tả 29
  2.5.2. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (Principal Component Analysis) 29
  vii
  2.5.3. Phương pháp phân tích độ tin cậy của thang đo (hệ số Cronbach’s Alpha) 31
  2.5.4. Phương pháp phân tích hồi qui đa biến 31
  2.6. Tóm tắt chương 2 32
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢNGHIÊN CỨUVÀ THẢO LUẬN 33
  3.1. Khảo sátthực trạng của ngành thủy sản Việt Nam và tỉnh Kiên Giang 33
  3.1.1. Đặc điểm chung của ngành thủy sản Việt Nam 33
  3.1.2. Đặc điểm ngành chế biến thủy sản xuất khẩu Kiên Giang 39
  3.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển 40
  3.1.2.1.1. Giai đoạn 1: Tổ chức lại sản xuất (1975-1980) 40
  3.1.2.1.2. Giai đoạn2: Ổn định sản xuất, dần dần đưa nghề cá đi lên (1981-1990) 41
  3.1.2.1.3. Giai đoạn 3: Quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, của ngành,
  đưa nghề cá Kiên Giang phát triển theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước
  theo định hướng XHCN (1991-2000) và (2001-2010) 41
  3.1.3.Hoạt động chế biến thủy sản xuất khẩu tỉnh Kiên Giang 42
  3.1.4. Một số đặc điểm kinh tế, xã hội, tự nhiên ảnh hưởng đến hoạt động chế biến
  xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp tại tỉnh Kiên Giang 49
  3.1.4.1. Vị trí địa lý 49
  3.1.4.2 Điều kiện tự nhiên 50
  3.1.4.3 Đặc điểm kinh tế -xã hội 51
  3.1.5. Đánh giá khái quát những khó khăn và thuận lợi của ngành Chế biến thủy sản
  xuất khẩu Kiên Giang 56
  3.1.5.1. Thuận lợi 56
  3.1.5.2. Khó khăn 56
  3.2. Đặc điểm chung của các doanh nghiệpđược khảo sát 58
  3.2.1. Quy mô lao động của doanh nghiệp 58
  3.2.2. Số năm doanh nghiệp hoạt động 59
  3.2.3. Trình độ chuyên môn của người chuyên trách công tác xuất khẩu 60
  3.2.4. Tuổi đời của người chuyên trách công tác xuất khẩu 61
  3.2.5. Doanh thu của doanh nghiệp 62
  3.2.6. Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp 63
  viii
  3.2.7. Tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp 63
  3.3. Kết quả phân tích nhân tố 64
  3.3.1.Phân tích nhân tố thang đo rào cản marketing (RCTT) 65
  3.3.2. Phân tích nhân tố thang đo kết quả xuất khẩu (KQXK) 68
  3.4. Phân tích thống kê mô tả các biến nhân tố chỉ báo của mô hình 69
  3.5. Phân tích sự tác động của rào cản marketing (RCTT) và đặc trưng doanh nghiệp
  (DTDN) đến kết quả xuất khẩu (KQXK) của các doanh nghiệp thủy sản tại Kiên
  Giang thông qua phân tích hồi qui 70
  3.5.1. Mô hình 1 -Phân tích hồi qui sự tác động rào cản marketing (RCTT) và đặc
  trưng doanh nghiệp (DTDN) đến kết quả xuất khẩu (khả năng sinh lời và tăng trưởng
  doanh thu “KNSL-TTDT”) 70
  3.5.2. Dò tìm các giả định cần thiết của mô hình 1 74
  3.5.3. Mô hình 2 -Phân tích hồi qui sự tác động rào cản marketing (RCTT) và đặc
  trưng doanh nghiệp (DTDN) đến kết quả sức khẩu (sức cạnh tranh và thị phần “CT-TP”) 76
  3.5.4. Dò tìm các giả định cần thiết của mô hình 2 81
  3.6. Tóm tắt chương 3 84
  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN KẾT QUẢNGHIÊN CỨU -ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP
  86
  4.1. Bàn luận kết quảnghiên cứu 86
  4.2. Đề xuất các giải pháp 89
  4.3. Kết luận và kiến nghị 91
  4.3.1. Kết luận 91
  4.3.2. Kiến nghị 92
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 94
  PHỤ LỤC 97
  Phụ lục 1:Bảng câu hỏi điều tra 97
  Phụ lục 2:Các bảng phân tíchcơ cấu của doanh nghiệp 101

  TÓM TẮT
  Nghiên cứunày phân tích cácnhân tố ảnh hưởng đến kết quảxuất khẩu của các
  doanh nghiệp thủy sản tại tỉnh Kiên Giang. Mô hình đề xuất bao gồm 7 biến độc lập
  giải thích cho kết quả xuất khẩu. Phân tích hồi qui chỉ ra rằng kết quả xuất khẩugồm 2
  chỉ báo (khả năng sinh lời và tăng trưởng doanh thu;sức cạnhtranh và thị phần)được
  giải thích bởi các tác động âm của các rào cản marketing (sản phẩm, giá cả, phân phối
  và dịch vụ hậu cần). Tuy nhiên, rào cản về xúc tiến tác động chưa rõ ràng đến kết quả
  xuất khẩu. Tiếp đến, kết quả xuất khẩu được giải thích bởi các tác động dương của các
  đặc trưng doanh nghiệp (quy mô lao động của doanh nghiệp và số năm doanh nghiệp
  hoạt động). Dựa trên kết quả nghiên cứutác giảđề xuất rằng, để cải thiện kết quả xuất
  khẩu của các doanh nghiệp, cần có sự chú ý đặc biệt đến các rào cản marketing. Vì
  vậy, các giải pháp được đềxuất như sau: thứ nhất, chú trọng cải tiến hoạt động
  marketing;thứ hai, ưu tiên hạn chế những rào cản marketing dựa trên tầm quan trọng
  của nó và xác định nguyên nhân của từng loại rào cản và cuối cùng, các nhà hoạch
  định chính sách trong Ngành thủy sản cần hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giảm tác
  động tiêu cực của các rào cản marketing như (tổ chức hội thảo, mở các khóa tập huấn,
  bài giảng, tài liệu đào tạo cho các doanh nghiệp làm thế nào để cải thiện chiến lược
  marketing, cung cấp thông tin về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp
  thông tin thị trường xuất khẩu,khách hàng tiềm năng,cách xâm nhập vào thịtrường
  mới, hỗ trợ tài chính hoặctham khảo ý kiến chuyên gia, ).
  Từkhóa: kết quảxuất khẩu, rào cản marketing, các đặc trưng của doanh
  nghiệp, mô hình hồi qui.
  1
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Ngành thủy sản Kiên Giang được xác định là ngành kinh tế có thế mạnh thứ hai
  sau lúa, là một ngành kinh tế thủy sản tổng hợp cả trong đất liền, trên biển và hải đảo
  về các mặt khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá. Vùng biển, hải
  đảo và ven biển Kiên Giang có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển kinh tế, có vị trí
  đặc biệt trong anh ninh quốc phòng và chiến lược phòng thủ quốc gia.
  Hoạt động thủy sản ở Kiên Giang có truyền thống lâu đời, nhất là mảng khai
  thác biển, nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu, những năm gần đây phát triển
  mạnh qua lĩnh vực nuôi và chế biến. Hiện tại thu nhập từ thủy sản vẫn là nguồn sống
  chính cho cộng đồng dân cư trong khu vực. Kinh tế thủy sản có khả năng tạo ra sản
  phẩm hàng hóa có giá trị cao, luôn được tỉnh quan tâm đầu tư, mấy năm gần đây ngành
  thủy sản đóng góp khoảng 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Kiên
  Giang (Nguồn: Sở Nông nghiệpvà phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang).
  Trong những năm gần đây ngành thủy sản tỉnh Kiên Giang liên tục phát triển và
  luôn dẫn đầu cả nước về sản lượng xuất khẩu thủy sản thân mềm như mực ống, mực
  nang và đặc biệt là mực bạch tuộc. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm tăng nhưng
  không ổn định. Tuy nhiên, gần đây tình hình kinh tế xã hội nói chung và ngành thủy
  sản nói riêng đã có nhiều biến động. Việc khai thác hải sản quá ngưỡng cho phép của
  nguồn lợi và giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình
  nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản
  Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh nói riêng. Hiện các
  doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh cũng đang đối mặt vớinhiều khó khăn sau.
  Thứ nhất, sau khi Việt Nam bị xử thua kiện trong vụ kiện bán phá giá cá tra, cá
  basa và tôm vào thị trường Mỹ và bị áp đặt mức thuế chống bán phá giá cao, làm sản
  lượng cá tra và tôm xuất khẩu vào thị trường Mỹ bị giảm sút, các thị trường khác như
  Nhật, Hàn Quốc, EU, .lợi dụng ép giá gây khó khăn cho các doanh nghiệp chế biến và
  xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Đầu năm 2010 là việc EU thực hiện qui định chống khai
  thác bất hợp pháp, không báo cáo và không quản lý đối với thủy sản Việt Nam khi
  nhập khẩu vào thị trường EU, EU yêu cầu mỗi lô hàng thủy sản nhập khẩu từ Việt
  2
  Nam đều phải có giấy chứng nhận thủy sản khai thác (hay còn gọi là giấy IUU: illegal,
  unreported and unregulated fishing), tiếp theo là sự cố tôm xuất khẩu sang thị trường
  Nhật Bản bị kiểm tra 100% về chất kháng sinh trifluralin trong tôm, các chiến dịch hạn
  chế nhập khẩu cá tra ở Trung Đông, Brazin, EU, Nga, Mỹ áp thuế chống bán phá giá
  cá tra Việt Nam, và gần đây có vài thị trường nhập khẩu thủy sản EU đã bôi nhọ,
  xuyên tạc không đúng sự thật về hình ảnh sản phẩm cá tra của Việt Nam, họ mở "chiến
  dịch" tung tin bôi nhọ cá tra Việt Nam trên các phương tiện truyền thông ở nhiều
  nước, việc Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại 6 nước châu Âu đưa con cá tra
  vào "danh sách đỏ" trong cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản năm 2010-2011 làm
  giảm giá trị kinh tế xuất khẩu của Việt Nam. Một minh chứng khá rõ ràng là cá tra
  Việt Nam đang chịu nhiều cáo buộc phi lý về an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường
  và còn bị các nhà bán lẻ định vị là loại cá giá rẻ điều này đã làm ảnh hưởng đến hình
  ảnh và uy tín sản phẩm thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
  Thứ hai, do quy hoạch vùng nuôi chưa đồng bộ và yếu tố môi trường biến đổi
  dẫn đến sự biến động thất thường của sản lượng nuôi trồng, sản lượng khai thác ngày
  càng sụt giảm do tình trạng khai thác đánh bắt bừa bãi làm nguồn lợi thủy sản ngày
  càng cạn kiệt. Bên cạnh đó do giá cả nguyên nhiên liệu ngày càng tăng cao, làm tăng
  chi phí sản xuất, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng, sản phẩm khó cạnh tranh trên thị
  trường, gây khó khăn cho các doanh nghiệp và các phương tiện khai thác đánh bắt.
  Thứ ba, tỉnh Kiên Giang nằm xa trung tâm kinh tế Tp.HCM và Tp.Cần Thơ,
  giao thông đi lại không thuận tiện nên việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn,
  công tác tiếp cận khách hàng cũng còn nhiều hạn chế và việc chuyển giao khoa học kỹ
  thuật, công nghệ cũng gặp nhiều khó khăn.
  Thứ tư, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt do sự lớn mạnh của các đối thủ
  cạnh tranh trong ngành, nhiều doanh nghiệp mới gia nhập ngành cạnh tranh ngày càng
  gây gắt và cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực như Thái Lan , Indonesia,
  Ấn độ và đặc biệt các doanh nghiệp Trung Quốc, trong những năm gần đây các thương
  gia Trung Quốc do họ có thế mạnh về tài chính, thị trường và họ mua nguyên liệu số
  lượng lớn và chấp nhận mua giá cao hơn các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các
  doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói riêng tạo nên sự cạnh tranh về nguyên
  3
  liệu ngày càng khốc liệt.
  Thứ năm, tỉnh Kiên Giang được xác định là có tiềm năng và lợi thế rất lớn về
  thủy sản, là một trong những tỉnh có đội tàu khai thác gần 11.800 tàu, với tổng công
  suất 1.362.900CV, công suất bình quân 115.50CV/chiếc. Sản lượng khai thác hải sản
  hàng năm trên 300.000 tấn, chưa tính đến sản lượng hải sản nuôi. Tuy nhiên, kim
  ngạch xuất khẩu thủy sản hiện nay vẫn còn thấp (123.5 triệu USD), chưa tương xứng
  với tiềm năng của tỉnh (Nguồn: Sở NN và PTNT tỉnh Kiên Giang).
  Bên cạnh đó Việt Nam đã gia nhập WTO tạo môi trường thông thoáng, thuận
  lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, chắc chắn rằng sẽ có nhiều
  doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực chế biến xuất khẩu thủy sản, nhưng cũng tạo thêm
  nhiều áp lực cạnh tranh mới cho các doanh nghiệp hiện tại do họ có tiềm lực kinh tế
  mạnh, có khoa học công nghệ hiện đại, có kinh nghiệm quản lý tốt và quan trọng nhất
  là họ có sẵn thị trường tiêu thụ rộng lớn, có các tập đoàn, công ty mẹ sẵn sàng bao tiêu
  sản phẩm xuất khẩu. Đây sẽ là những đối thủ cạnh tranh rất mạnh trong tương lai.
  Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp thủy sản Việt Namnói chung và các
  doanh nghiệp thủy sản tại tỉnh Kiên Giang nói riêng chỉ ở mức độ doanh nghiệp vừa
  và nhỏ. Hầu hết các doanh nghiệp này được hình thành từ các doanh nghiệp nhà nước
  và đặc biệt là các cơ sở thu mua, gia công, chế biến thủy sản với quy mô nhỏ lẻ, việc
  quản lý các cơ sở này cũng tương đối đơn giản và hiệu quả do các cơ sở thực hiện
  được phương thức mua tận gốc, bán tận ngọn. Sau thời gian dài hoạt động các cơ sở
  này tích lũy được ít vốn và tiếp cận được khách hàng thì họ thành lập doanh nghiệp
  chế biến thủy sản xuất khẩu. Từ quản lý cơ sở thu mua, gia công, chế biến nhỏ lẻ
  chuyển sang quản lý một doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu với quy mô lớn
  hơn, đòi hỏi nguồn vốn lớn hơn rất nhiều lần,do đó buộc họ phải vay vốn ngân hàng
  để xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất, .và đòi hỏi phải
  có trình độ quản lý cao. Hầu hết các doanhnghiệp vừa và nhỏgặp rất nhiều khó khăn
  về thông tin thị trường xuấtkhẩu và đặc biệt là vấn đề hoạt độngmarketingnhư: sản
  phẩm (sản xuất sản phẩm gì?, tiêu chuẩn sản phẩm ra sao? và bán sản phẩm đó cho
  ai?, ); giá sản phẩm như thế nào để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cùng
  ngành, thị trường chấp nhận và có lợi nhuận,
  4
  Với những khó khănnêu trên, nếu các doanh nghiệp chế biến thủy sảnxuất
  khẩu tại tỉnh Kiên Giang chỉ dựa vào các ưu thế về vị trí địa lý như: ở gần vùng
  nguyên liệu, có đội ngũ công nhân lành nghề, chi phí nhân công thấp và thị trường
  xuất khẩu hiện tại mà không kịp thời nâng cấp máy móc thiết bị, đa dạng hóa sản
  phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường tiêu thụ. Các doanh
  nghiệp chế biến thủy sảnxuất khẩutỉnh Kiên Giang sẽ gặp rất nhiều khó khăn và khó
  duy trì vị thế trong điều kiện hội nhập ngày nay.
  Với những vấn đề nêu trên đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết
  quả xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản tại tỉnh Kiên Giang” là rất cần thiết.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Mục tiêu nghiên cứu tổng quát:
  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu thủy sản của các doanh
  nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
  - Mục tiêu cụ thể:
  Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu thì rất nhiều, nhưng đối với
  ngành xuất khẩu thủy sản, hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì vậy các rào cản
  marketing được xem là quan trọng hàng đầu cần tập trung khắc phục (Leonidou,
  2004). Vì vậy, đề tài tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:
  +Phân tích các rào cản marketing và các nhân tố phản ảnh đặc trưng của doanh
  nghiệp ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu. Cụ thểhơn đề tài này tập trung vào 5 rào cản
  marketing chínhnhư: sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến và dịch vụ hậu cầnvà các đặc
  trưng của doanh nghiệpnhư quy môlao động của doanh nghiệp, số năm doanh nghiệp
  hoạt động.
  + Đề xuất các giải pháp để khắc phục và vượt qua các rào cản marketing, phát
  huy lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trong hội nhập WTO.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu tác động của các rào cản marketing và các nhân
  tố phản ảnh đặc trưng của doanh nghiệp đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp
  chế biến thủy sảnxuất khẩutrên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Số lượng bảng câu hỏi
  phỏng vấn khoảng 80 mẫu, phỏng vấn qua email Giám đốc, Phó giám đốc kinh doanh,
  5
  Trưởng hoặcPhó phòng phụ trách kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp
  chế biến thủy sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Số liệu chế biến xuất khẩu của tỉnh được
  thu thập từ năm 2006-2010.
  Do thời gian có hạn nên đề tài chỉ nghiên cứu tại các doanh nghiệp chế biến
  thủy sảnxuất khẩu, các doanh nghiệp thu mua, nuôi trồng, và khai thác đánh bắt
  không nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài. Trong nội dung nghiên cứu chỉ tập
  trung phân tích các rào cản marketing của các doanh nghiệp và các đặc trưng của
  doanh nghiệp như đã nêu trên. Một số các loại rào cản và nhân tố ảnhhưởng khác, đề
  tài này chưa tiếp cận đến. Ví dụ: như các rào cản về môi trường kinh doanh quốc tế,
  rào cản về thông tin thị trường xuất khẩu, ảnh hưởng của các các tổchức hỗ trợ doanh
  nghiệp (VASEP, NAFIQAVED, VCCI), ảnh hưởng của kinh tế, xã hội, pháp luật, ảnh
  hưởng của khoa học công nghệ, chưa được nghiên cứu trong luận văn này.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu
  4.1.1 Dữ liệu thứ cấp
  Được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như các báo cáo tài chính, kế hoạch
  sản xuất kinh doanh,báo cáo về thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp chế biến
  thủy sảnxuất khẩuvà số liệu từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kiên Giang,
  Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản Kiên Giang, Trung tâm xúc tiến thương mại, Sở
  Công thương Kiên Giang, Cục Thống kê Kiên Giang, các tạpchí, bản tin thủy sản của
  VASEP , NAFIQAVED, Vietfishvà Internet,
  4.1.2 Dữ liệu sơ cấp:
  Các dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 80 mẫu,ý kiến đánh giá của Ban giám đốc,
  Trưởng hoặc Phó phòng phụ trách xuất nhập khẩu của các doanhnghiệp chế biến thủy
  sảntạitỉnh Kiên Giang, bằnghình thức phỏng vấn qua email và gởi các bảng câu hỏi
  để ghi nhận ý kiến đánh giá về các nhân tố tác động đến kết quả xuất khẩu thủy sản
  trên địa bàn tỉnh.
  4.2 Phương pháp phân tích số liệu:
  Các phương pháp phân tích sử dụng trong đề tài bao gồm:
  -Phương pháp phân tích thống kê mô tả.
  6
  -Phương pháp phân tích độ tin cậy Cronbach’ Alpha.
  -Phương pháp phân tích nhân tố EFA.
  -Phân tích mô hình hồi quy bội.
  5. Đóng góp của đề tài
  -Về lý thuyết: Đề tài ứng dụng các mô hình lý thuyết về rào cản marketingcủa
  các tác giả trên thế giới vào điều kiện Việt nam. Theo hiểu biết của bản thân tôi, hiện
  nay đã có một số đề tài nghiên cứu của một số sinh viên thực hiện về chủ đề này như
  đề tài “Hàng rào phi thuế quan vàcác ràocản đối với thương mại quốc tế” luận văn
  kinh tế ngoại thương của tác giả Nguyễn Thị Thu Phương, (2002); đề tài “Rào cản kỹ
  thuật trong thương mại của một số nước công nghiệp phát triển và các biện pháp giúp
  Việt Nam vượt rào cản” luận văn kinh tếngoại thương của tác giả Đào Thị Thu
  Hương, (2003)và đề tài “Phân tích tác động của các rào cản thương mại đến khả năng
  xuất khẩu sang thị trường Mỹ và EU của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh
  Khánh Hòa” luận văn kinh tế của tác giả Lê Thị Thu Hương, (2011). Nhưng chủ yếu là
  điều tra hiện trạng, mang tích chất mô tả. Hơn nữa các đề tài nghiên cứu này cũng chỉ
  tập trung vào các rào cản kỹ thuật. Thông qua việc ứng dụng một mô hình về các rào
  cảnmarketingcủa tác giả (Leonidou,2004) vào Ngành thủy sản ở Việt nam, đề tài này
  thực hiện một nghiên cứu định lượng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng. Vì
  vậy, tính đến nay, tại Việt nam, nội dung của đề tài là rất mới mẻ và cung cấp được
  bức tranh tổng thể về các rào cản marketing toàn diện hơn so với các nghiên cứu trước
  đây.
  -Về thực tiễn: Đề tài được tiến hành nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp,
  phát huy thế mạnh, hạn chế những yếu kém tồn tại của các doanh nghiệp chế biến thủy
  sản xuất khẩu, giúp các doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh và phát triển bền
  vững hơn trong quá trình hội nhập quốc tế cũng như gia tăng kim ngạch xuất khẩu
  thủy sản của tỉnh Kiên Giang tương xứng với tiềm năng và lợi thế hiện có. Đề ra được
  cácgiải pháp mang tính chiến lược,tạo được một sự hiểu biết tổng thể về hoạt động
  của các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, .
  6. Nội dung của đề tài
  Đề tài bao gồm các nội dung chính sau:
  7
  Phần mở đầu
  Chương 1: Cơ sở lý luậnvà mô hình đề xuất
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
  Chương 4: Bàn luận kết quả nghiên cứu và đề xuất các giải pháp

  TÀI LIỆU THAM KHẢO:
  CÁC TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Nguyễn Thị Kim Anh(2009), “Giáo trình quản trị chiến lược”, dùng cho học viên
  cao học, NXBkhoa học và kỹ thuật
  2. Ngô Bình –Nguyễn Khánh Trung(2009), “Marketing đương đại”, NXBĐại Học
  Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh
  3. Phạm Thị Song Hạnh (2008), “Functional Upgrading, Relational Capability and
  export performance of Vietnamese wood furniture producers”,a thesis, Submitted to
  Copenhagen Business School for partial fulfillment ofPhD degree in International
  Business
  4. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh”.
  5. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), “Phân tích dữ liệu nghiên cứu
  với SPSS tập 1 và 2”, NXBHồng Đức, TP.HCM
  6. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), “Thống kê ứng dụng trong kinh
  tế xã hội”, NXBthống kê.
  7. Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, niên giám Thống Kê 2010.
  8. Sở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang (2010), Các báo cáo tổng hợp.
  9. UBND tỉnh Kiên Giang (2005), Qui hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Kiên
  Giangđến 2010.
  10. UBND tỉnh Kiên Giang (2010), Rà soát, điều chỉnh qui hoạch tổng thể thủy sản
  tỉnh Kiên Giang đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
  11. Các Websites :
  http://en.wikipedia.org/wiki/Export_performance
  http://www.vasep.com.vn
  http://www.vietfish.com.vn
  95
  CÁC TÀI LIỆU TIẾNG ANH
  12. Baldauf, A., Cravens, D. W., and Wagner, U. (2000), “Examining determinants of
  export performance in small open economies,” Journal of World Business, Vol. 35 No.
  1, pp. 61-79.
  13. Carneiro, J., Da Rocha, A., and Da Silva, A. (2006), “The export performance
  construct: development of a new measurement model and guidelines for validation,”
  Proceedings of the Annual Meeting of the Academy of International Business, Beijing,
  China, 48.
  14. Carneiro, J., Da Rocha, A., and Da Silva, A. (2007), “A critical analysis of
  measurement models of export performance”, “Bar. Brazilian Administration
  Review”, Brasil, pp.1-19
  15. Cheong, W. K., and Chong, K. W. (1988), “Export Behavior of Small Firms in
  Singapore,” International Small Business Journal, Vol. 6 No. 2, pp. 34-41.
  16. Iwanow, T., and Kirkpatrick, C. (2007), “Trade facilitation,regulatory quality and
  export performance”, Journal of International Development, J. Int. Dev . 19, 735–753
  (2007), pp. 748-749
  17. Leonidou, L. C. (1995), “Empirical research on export barriers: Review,
  assessment, and synthesis,” Journal of International Marketing, Vol. 3 No. 1, pp. 29-43.
  18. Leonidou, L. C. (2000), “Barriers to export management: An organizational and
  internationalization analysis,” Journal of International Management, Vol. 6 No. 2, pp.
  1-28.
  19. Leonidou, L. C. (2004), “An analysis of the barriers hindering small,” Journal of
  Small Business Management, Vol. 42 No. 3, pp. 279-302.
  20. Moini, A. H. (1997), “Barriers inhibiting export performance of small and
  medium-sized manufacturing firms,” Journalof Global Marketing, Vol. 10 No. 4, pp.
  67-93.
  21. Morgan, N. A., Kaleka, A., and Katsikeas, C. S.(2004), “Antecedents of export
  venture performance: A theoretical model and empirical assessment,” Journal of
  Marketing, Vol. 68 No. 1, pp. 90-108.
  96
  22. Parteka, A., and Tamberi, M. (2008), “Determinants of export diversfication:
  an empirical investigation”, pp.29-30
  23. Shoham, A. (1998), “Export performance: A conceptualization and empirical
  assessment,” Journal of International Marketing, Vol.6 No.3; pp. 59-81.
  24. Terpstra, V., and Sarathy, R. (2000), International Marketing. USA: Dryden Press.
  25. Zou, S., Taylor, C.R. and Osland, G.E. (1998), “The EXPERF scale: a cross-national generalized export performance measure,” Journal of International
  Marketing,Vol. 6 No. 3, pp. 37-58.

  Xem Thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản tại tỉnh kiên gi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản tại tỉnh kiên gi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status