Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000 - 2010 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000 - 2010 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000 - 2010 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục ký hiệu viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục bản ñồ, biều ñồ vii
  1. MỞ ðẦU ---------------------------------------------------------------------- I
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI ---------------------------------------------------1
  1.2 MỤC ðÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI ----------------------------------------2
  2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU -------------------------- 3
  2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC SỬ DỤNG HỢP LÝ ðẤT ðAI ---------------3
  2.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng ñến sử dụng ñất ------------------------------- 4
  2.1.3. Những lợi ích khác nhau về sử dụng ñất ---------------------------------- 7
  2.1.4. Sử dụng ñất và các mục tiêu kinh tế, xã hộivà môi trường------------- 8
  2.2. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ðẤT--------------------------------------------------- 13
  2.2.2. Các loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñai-------------------- 18
  2.2.3. Nhiệm vụ và nội dung quy hoạch sử dụng ñất ñai --------------------- 21
  2.2.4. Những căn cứ pháp lý của quy hoạch sử dụng ñất ñai----------------- 23
  2.3. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI QUY HOẠCH SỬ DỤNG ðẤT TRONG
  NƯỚC VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ðẤT Ở
  NƯỚC NGOÀI --------------------------------------------------------------------- 25
  2.3.1. Tình hình triển khai quy hoạch sử dụng ñất trong nước--------------- 25
  2.3.2. Tình hình triển khai quy hoạch sử dụng ñất ở nước ngoài ------------ 29
  2.3.3. Tình hình quy hoạch sử dụng ñất tỉnh Bắc Giang ---------------------- 31
  3. ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU -------------------------------------------------------------- 33
  3.1. ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU---------------------------------------- 33
  3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ------------------------------------------------------- 33
  3.2.2. Tình hình quản lý và sử dụng ñất ñai ------------------------------------ 34
  3.2.3. Biến ñộng sử dụng ñất giai ñoạn 2000-2010---------------------------- 35
  3.2.4. ðánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu phươngán quy hoạch sử
  dụng ñất giai ñoạn (2000-2010), phân tích những vấnñề tồn tại
  trong sử dụng ñất so với phương án quy hoạch------------------------ 35
  3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ------------------------------------------------- 36
  3.3.1. Phương pháp ñiều tra, thu thập thông tin-------------------------------- 36
  3.3.2. Phương pháp thống kê, so sánh------------------------------------------- 36
  3.3.3. Phương pháp phân tích tổng hợp. ---------------------------------------- 36
  3.3.4 Phương pháp chuyên gia ------------------------------------------------- 37
  3.3.5 Phương pháp ñiều tra thực ñịa ------------------------------------------ 37
  3.3.6 Phương pháp xử lý thông kê--------------------------------------------- 37
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN------------------------- 38
  4.1. ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGHUYÊN MÔI TRƯỜNG ------------------- 38
  4.1.1. ðiều kiện tự nhiên ---------------------------------------------------------- 38
  4.1.2. Các nguồn tài nguyên ------------------------------------------------------ 40
  4.1.3. ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ------ 45
  4.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ----------------------------- 47
  4.2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ----------------------------- 47
  4.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế --------------------------------- 49
  4.2.3. Dân số, lao ñộng, việc làm và thu nhập---------------------------------- 53
  4.2.4. Thực trạng phát triển ñô thị và các khu dâncư nông thôn ------------ 54
  4.2.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng ----------------------------------------- 55
  4.2.6. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ------------------------------------ 59
  4.3. ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ
  HỘI GÂY ÁP LỰC LÊN ðẤT ðAI ---------------------------------------------- 60
  4.4. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ðẤT ðAI ----------------------------------------------- 60
  4.4.1. Tình hình thực hiện các văn bản pháp quy ------------------------------ 61
  4.4.2. Xác ñịnh ñịa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ ñịa giới hành
  chính, lập bản ñồ hành chính---------------------------------------------- 61
  4.4.3. Khảo sát, ño ñạc, ñánh giá, phân hạng ñất, lập bản ñồ ñịa chính,
  bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất và bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất----- 61
  4.4.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất------------------------------- 62
  4.4.5. Quản lý việc giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi ñất, chuyển mục
  ñích sử dụng ñất ----------------------------------------------------------- 62
  4.4.6. ðăng ký quyền sử dụng ñất, lập và quản lý hồ sơ ñịa chính, cấp
  giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất.------------------------------------- 63
  4.4.7. Công tác thống kê, kiểm kê ñất ñai--------------------------------------- 64
  4.4.8. Tình hình quản lý tài chính về ñất ñai.----------------------------------- 64
  4.4.9. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử
  dụng ñất---------------------------------------------------------------------- 64
  4.4.10. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quyñịnh của pháp luật về
  ñất ñai và xử lý vi phạm pháp luật về ñất ñai --------------------------- 65
  4.4.11. Giải quyết tranh chấp về ñất ñai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các
  vi phạm trong quản lý và sử dụng ñất ñai ------------------------------- 65
  4.5. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ BIẾN ðỘNG CÁC LOẠI ðẤT ----------------------- 66
  4.5.1. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại ñất --------------------------------- 66
  4.5.2. Phân tích ñánh giá biến ñộng các loại ñất ------------------------------- 71
  4.5.3. Quy luật biến ñộng ñất ñai ------------------------------------------------ 78
  4.5.4. ðánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý của việc
  sử dụng ñất------------------------------------------------------------------- 78
  4.6. ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ðẤT HUYỆN TÂN
  YÊN GIAI ðOẠN 2000-2010----------------------------------------------------------- 86
  4.6.1. ðánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất---------- 86
  4.6.2. ðánh giá nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch sử
  dụng ñất---------------------------------------------------------------------- 92
  4.6.3. Phân tích những vấn ñề tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch sử
  dụng ñất từ năm 2000 ñến năm 2010 ------------------------------------ 93
  4.7. ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ PHƯƠNG ÁN
  QUY HOẠCH GIAI ðOẠN TIẾP THEO ---------------------------------------- 97
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ------------------------------------------- 100
  5.1. KẾT LUẬN ------------------------------------------------------------------------100
  5.2. KIẾN NGHỊ ------------------------------------------------------------------------101
  TÀI LIỆU THAM KHẢO--------------------------------------------------------- 102

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  ðất ñai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là bộ phận hợp thành
  của môi trường sống, là tư liệu sản xuất ñặc biệt, là ñịa bàn phân bố khu dân
  cư và tổ chức các hoạt ñộng kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.
  Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm
  1992, Tại chương 2, ñiều 17 quy ñịnh:”ðất ñai thuộc sở hữu toàn dân do
  Nhà nước thống nhất quản lý”. Tại ñiều 18 quy ñịnh:”Nhà nước thống nhất
  quản lý ñất ñai theo quy hoạch và pháp luật, ñảm bảo việc sử dụng ñất ñúng
  mục ñích và có hiệu quả”.(Hiến pháp 1992)
  Quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất là một trong những nội dung quan
  trọng của quản lý Nhà nước về ñất ñai.Trong thời gian qua, công tác lập quy
  hoạch, kế hoạch sử dụng ñất các cấp luôn nhận ñược sự quan tâm chỉ ñạo của
  ðảng, Chính phủ, ñược triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước và ñó ñạt
  ñược một số kết quả nhất ñịnh. Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 và kế
  hoạch sử dụng ñất ñến năm 2015 của cả nước ñó ñược Quốc hội thông qua
  ngày 15/6/2004 tại kỳ họp thứ 5, khoá IX. Quy hoạch sử dụng ñất cấp tỉnh ñó
  triển khai ở 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trungương. Quy hoạch sử dụng
  ñất cấp huyện ñó hoàn thành tại 411 huyện, quận, thị xã, thành phố - chiếm
  62% tổng số ñơn vị cấp huyện. Quy hoạch sử dụng ñấtcấp xã ñó triển khai và
  hoàn thành tại 5.878 xã, phường, thị trấn - chiếm 55% tổng số ñơn vị cấp xã.
  (TS Nguyễn ðình Bồng).
  Huyện Tân Yên ñã xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất thời kỳ
  2000-2010 ñược UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết ñịnh số 857/QðCT ngày 31/7/2000, (Phòng TN-MT huyện Tân Yên). ðó là căn cứ quan
  trọng ñể huyện triển khai thực hiện các chương trình phát triển KT-XH của
  huyện. Tuy nhiên, quá trình triển khai và thực hiệnquy hoạch, kế hoạch sử
  dụng ñất vẫn bộc lộ một số tồn tại nhất ñịnh. ðặc biệt sau khi quy hoạch sử
  dụng ñất ñược phê duyệt và ñưa vào thực hiện, tình hình theo dõi, giám sát
  việc thực hiện quy hoạch cũ nhiều bất cập dẫn ñến tình trạng “quy hoạch
  treo” hoặc không ñiều chỉnh kịp những biến ñộng về sử dụng ñất trong quá
  trình thực hiện quy hoạch tại ñịa phương.
  Xuất phát từ những vấn ñề nêu trên, nghiên cứu ñề tài “ðánh giá việc
  thực hiện quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2000-2010huyện Tân Yên, tỉnh
  Bắc Giang”là một vấn ñề quan trọng và cần thiết nhằm kiểm tra tình hình
  sử dụng ñất thực tế trên ñịa bàn huyện, kiến nghị ñiều chỉnh kịp thời những
  nội dung sử dụng ñất bất hợp lý, không phự hợp với phương án quy hoạch
  sử dụng ñất ñó ñược phê duyệt, hoặc góp ý kiến ñiều chỉnh nội dung của
  phương án quy hoạch sử dụng ñất không theo kịp những biến ñộng trong
  phát triển KT-XH của ñịa phương.
  1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài
  1.2.1 Mục ñích
  Phân tích những biến ñộng trong sử dụng ñất ñai huy ện Tân Yên (giai
  ñoạn 2000 - 2010), tìm ra những yếu tố tích cực, những hạn chế bất cập trong quá
  trình tổ chức thực hiện phương án quy hoạch
  1.2.2 Yêu cầu
  - ðánh giá chính xác thực trạng sử dụng các loại ñất trên ñịa bàn
  huyện Tân Yên về số lượng, chất lượng, phân bố loạihình sử dụng, hiệu quả
  sử dụng ñất, xu thế biến ñộng các loại ñất, mức ñộ ñáp ứng nhu cầu ñất ñai
  cho quá trình phát triển KT-XH của huyện.
  - ðề xuất ñiều chỉnh những bất hợp lý trong sử dụngñất ñối với từng
  loại hình sử dụng ñất cụ thể: ðất nông nghiệp, ñất phi nông nghiệp và ñất
  chưa sử dụng theo phương án quy hoạch sử dụng ñất ñã ñược phê duyệt.

  2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU
  2.1. Cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý ñất ñai
  2.1.1. ðất ñai và chức năng của ñất ñai
  “ðất ñai” về mặt thuật ngữ khoa học có thể hiểu theo nghĩa rộng như sau:
  “ðất ñai là một diện tích cụ thể của bề mặt trái ñất, bao gồm tất cả các cấu
  thành của môi trường sinh thái ngay trên và dưới bềmặt ñó như: khí hậu, bề
  mặt, thổ nhưỡng, dạng ñịa hình, mặt nước (hồ, sông suối, ñầm lầy ), các lớp
  trầm tích sát bề mặt cùng với nước ngầm và khoáng sản trong lòng ñất, tập
  ñoàn ñộng vật và thực vật, trạng thái ñịnh cư của con người, những kết quả
  hoạt ñộng của con người trong quá khứ và hiện tại ñể lại (san hô, hồ chứa
  nước hay hệ thống tiêu thoát nước, ñường xá, nhà cửa )” [4].
  Theo ñịnh nghĩa của FAO [21]: “ðất ñai ñược nhìn nhận là một nhân tố
  sinh thái, bao gồm tất cả các thuộc tính sinh học và tự nhiên của bề mặt trái
  ñất có ảnh hưởng nhất ñịnh ñến tiềm năng và hiện trạng sử dụng ñất như: khí
  hậu, ñịa hình, thổ nhưỡng, thủy văn, thảm thực vật,cỏ dại, ñộng vật tự nhiên,
  những biến ñổi của ñất do hoạt ñộng của con người”.
  Như vậy, ðất ñai là một khoảng không gian có giới hạn, theo chiều thẳng
  ñứng (gồm khí hậu của bầu khí quyển, lớp ñất phủ bề mặt, thảm thực vật,
  ñộng vật, diện tích nước mặt, tài nguyên nước ngầm và khoáng sản trong lòng
  ñất), theo chiều nằm ngang – trên mặt ñất (là sự kết hợp giữa thổ nhưỡng, ñịa
  hình, thủy văn, thảm thực vật và các thành phần khác) giữ vai trò quan trọng
  và có ý nghĩa to lớn ñối với hoạt ñộng sản xuất cũng như cuộc sống của xã
  hội loài người.
  Các chức năng của ñất ñai ñối với hoạt ñộng sản xuất và sinh tồn của
  xã hội loài người ñược thể hiện theo các mặt sau: sản xuất, môi trường sự
  sống; cân bằng sinh thái; ñiều tiết khí hậu; tàng trữ và cung cấp nguồn nước;
  dự trữ (nguyên liệu và khoáng sản trong lòng ñất); kiểm soát ô nhiễm và chất
  thải; không gian sự sống; bảo tồn – bảo tàng sự sống; phân dị lãnh thổ.
  Theo ước tính của FAO [22]: “Chỉ khoảng 30% diện tích ñất có mưa (140
  triệu km2) có thể canh tác ñược trên thế giới”. Mặt khác, ñất ñai còn là tư liệu

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Nguyễn ðình Bồng (2006), “Một số vấn ñề về quy hoạch sử dụng ñất ở
  nước ta trong giai ñoạn hiện nay”, Tài nguyên và môi trường, số 9 (35),
  tháng 9.
  2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2003), Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành
  Luật ñất ñai (1993 - 2003), Hà Nội.
  3. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2003), Báo cáo công tác quy hoạch, kế
  hoạck sử dụng ñất ñai. Hà Nội.
  4. Võ Tử Can (2001), Phương án lập quy hoạch sử dụng ñất ñai, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  5. Chính phủ (2004), Báo cáo quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 và kế
  hoạch sử dụng ñất ñến năm 2005 của cả nước. Hà Nội.
  6. Hiến Pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. NXB Chính trị
  quốc gia, Hà Nội.
  7. Nguyễn Quang Học (2002), “Những vấn ñề về phương pháp luận trong
  quản lý sử dụng ñất bền vững theo quy hoạch sử dụngñất ở vùng núi phía
  Bắc”, Tạp chí ñịa chính, (số 9/2000).
  8. Nguyễn Quang Học (2006), “Nâng cao hiệu quả quyhoạch sử dụng ñất,
  Tài nguyên và Môi trường, số 11(37), tháng 11.
  9. Luật ðất ñai năm 2003 (2003). NXB chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  10. Nghị Quyết số 01/1997/QH9 ñược Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
  nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 11 về kế hoạch sử dụng
  ñất cả nước năm 2000 và ñẩy mạnh công tác quy hoạchsử dụng ñất các
  cấp ñến năm 2010.
  11. Lý Nhạc, Nguyễn Hữu Tuyền, Phùng ðăng Chính (1987), Giáo trình
  canh tác học, NXB Nông nghiệp.
  12. ðoàn Công Quỳ (2001), ðánh giá ñất ñai phục vụ quy hoạch sử dụng ñất
  nông - lâm nhiệp huyện ðại Từ – tỉnh Thái Nguyên, Luận án tiến sỹ nông
  nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  13. ðoàn Công Quỳ, Vũ thị Bình, Nguyễn Thị Vòng, Nguyễn Quang Học và ðỗ
  Thị Tám (2004), Giáo trình quy hoạch sử dụng ñất, NXB Nông nghiệp.
  14. Lê ðình Thắng, Trần Tú Cường (2007), “Quy hoạchsử dụng ñất trong
  nền kinh tế thị trường”, Tài nguyên và Môi trường, số 10 (48), tháng 10.
  15. ðào Châu Thu, Nguyễn Khang (1998), ðánh giá ñất, NXB Nông nghiệp.
  16. Nguyễn Dũng Tiến và các cộng sự (1998), Cơ sở lý luận và thực tiễn của
  quy hoạch sử dụng ñất ñai cấp tỉnh, tiếp cận mới vềmột phương pháp
  nghiên cứu, ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục, số ñăng ký 05-97,
  Viện ðiều tra quy hoạch ñất ñai, Hà Nội.
  17. UBND tỉnh Bắc Giang (2000), Báo cáo tổng hợp quy hoạch sử dụng ñất
  huyện Tân Yên ñến năm 2010.Bắc Giang.
  18. Niên giám thống kê huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (năm 2009, 2010)
  19. Nguyễn Thị Vòng (2001), Nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ
  ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất thông qua chuyển ñổi cơ cấu cây trồng. ðề
  tài nghiên cứu khoa học cấp tổng cục, Hà Nội.
  20. Viện ñiều tra quy hoạch ñất ñai, Tổng cục ðịa chính (1998), Cơ sở lý luận
  khoa học của quy hoạch sử dụng ñất ñai, Hà nội.
  Tài liệu tiếng Anh
  23. Department of land Administration Kaohsiung city government
  (December 1993), A briefing on the land consolidation of Kaohsiung
  municipaliti Tai wan, republic of China.
  24. FAO (1993), Guideline for use planning, Rome.
  25. Land use Law: verview, http:// www.cornell.edu/wex/index.php/Landuse/
  26. Land use planning for Berlin. Keeping up with change, Summary 2001,
  http: //www. Stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/index en.shtml

  Xem Thêm: Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000 - 2010 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000 - 2010 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status