Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá đặc tính nông sinh học giống cam V2 ở Cao Phong, Hoà Bình và Quỳ Hợp, Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Đánh giá đặc tính nông sinh học giống cam V2 ở Cao Phong, Hoà Bình và Quỳ Hợp, Nghệ An

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá đặc tính nông sinh học giống cam V2 ở Cao Phong, Hoà Bình và Quỳ Hợp, Nghệ An
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình viii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. ðặt vấn ñề 1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñềtài 2
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2. 1. Một sốnét khái quát vềcây có múi 4
  2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụquảcó múi trong nước và trên thếgiới 7
  2.3. Tình hình nghiên cứu cây ăn quảcó múi trong nước và trên thếgiới 13
  3. ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 30
  3.1. ðối tượng và ñịa ñiểm nghiên cứu 30
  3.2. Nội dung nghiên cứu 30
  3.3. Phương pháp nghiên cứu 31
  3.4. Xửlý sốliệu 36
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37
  4.1. ðiều kiện tựnhiên và hiện trạng sản xuất ởhai vùng sinh thái
  khác nhau 37
  4.1.1. ðiều kiện tựnhiên ởhai vùng sinh thái khác nhau 37
  4.1.2. Hiện trạng sản xuất ởhai vùng sinh thái khác nhau 50
  4.2. ðánh giá một số ñặc ñiểm nông sinh học giống cam V2 ởhai
  vùng sinh thái khác nhau 55
  4.2.1. ðánh giá vềsinh trưởng và phát triển giống cam V2 ởhai vùng
  sinh thái khác nhau 55
  4.2.2. ðánh giá vềthời gian ra hoa, ñậu quảvà giữquảcủa giống cam
  V2 và giống cam Xã ðoài ởhai vùng sinh thái khác nhau 67
  4.2.3. Các yếu tốcấu thành năng suất và chất lượng quảgiống cam V2
  và giống cam Xã ðoài ởhai vùng sinh thái khác nhau 80
  4.2.4. Theo dõi mức ñộgây hại của một sốloài sâu bệnh hại chính trên
  cây cam V2 ởhai vùng sinh thái khác nhau 87
  4.2.5. Mức ñộchống chịu và khảnăng thích nghi của giống cam V2 ñối
  với hai vùng sinh thái khác nhau 88
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 90
  5.1. Kết luận 90
  5.2. ðềnghị 91
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 97
  PHỤLỤC 1. KHÍ HẬU HAI VÙNG SINH THÁI 102
  PHỤLỤC 2. QUY TRÌNH KỸTHẬT TRỒNG CAM QUÝT 106
  PHỤ LỤC 3. XỬ LÝ THỐNG KÊ CÁC THÍ NGHIỆM TRÊN
  IRRISTAT 115

  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Cây ăn quảcó múi (Citrus)là loại cây ăn quảcó giá trịdinh dưỡng và
  kinh tếcao. Các nước trên thếgiới sản xuất cam chính niên vụ2009/2010:
  Braxil tăng lên 17,750 triệu tấn so với niên vụ2007/2008 là 16,850 triệu tấn,
  Mỹniên vụ2009/20010 ñạt 7,444 triệu tấn thấp hơn so với niên vụ2007/2008
  là 9,141 triệu tấn, Trung Quốc niên vụ2009/2010 ñạt 6,350 triệu tấn cao hơn
  so với niên vụ2007/2008 là 5,450 tiếp theo là Ai cập, Mexico, Nam Phi, Thổ
  Nhĩkỳ(FAO, 2009/2010) [27]. Mức tiêu thụquảtươi trung bình hàng năm ở
  một sốnước nhưTrung Quốc là ít hơn 1 kg/người/năm, trong khi ñó ởNhật
  Bản lên ñến 18 kg/người/năm, tại Mỹ và ðức ñạt 45 kg/người/năm so với
  mức trung bình trên thếgiới khoảng 7 kg/người/năm (FAO, 2010) [28].
  Việt Nam nằm ởtrung tâm phát sinh của rất nhiều giống cây ăn quảcó
  múi (Võ Văn Chi, 1997) [7], (Phạm Hoàng Hộ, 1992) [9], cùng với sựphân
  hoá của ñộcao ñịa hình tạo nên những tiểu vùng sinh thái ña dạng, có thểphát
  triển ñược nhiều giống cây ăn quảcó múi ñặc sản. Diện tích trồng cây ăn quả
  có múi ởnước ta năm 2008 tăng mạnh, lên tới 87.500 ha, diện tích cho sản
  phẩm 64.000 ha, năng suất cây ăn quảcó múi ñạt 117,3 tạ/ha và sản lượng
  quả ñạt 683.300 tấn (BộNN&PTNT, 2009) [4]. Cùng với nền kinh tếtăng
  trưởng nhanh, nhu cầu tiêu thụquảcó múi cung chưa ñủcầu, hàng năm nước
  ta phải nhập một lượng quảcó múi từTrung Quốc và một sốnước khác (Bộ
  NN&PTNT, 2009) [3]. Hiện nay, tăng trưởng vềdiện tích và sản lượng cây ăn
  quảcó múi chưa bền vững và có chiều hướng bấp bệnh do bệnh dịch và cơ
  cấu giống chưa ổn ñịnh. Diện tích trồng mới tăng nhanh, nhưng diện tích phá
  ñi hàng năm cũng không nhỏ(Aubert và Lê ThịThu Hồng, 1996)[1]. Do vậy,
  việc chọn tạo giống cây ăn quả có múi, sạch bệnh, chất lượng cao, giống
  không hạt, ít hạt thích hợp với các vùng sinh thái khác nhau ñang ñặt ra cấp
  bách. Mặt khác, ởmiền Bắc nước ta, các giống cam trồng phổbiến trong sản
  xuất là các giống chín trung bình, thiếu giống cam chín sớm và chín muộn
  trong cơcấu giống.
  Giống cam V2 là giống cam ngọt m ới, nhờcó những ñặc tính ưu việt
  hơn so với các giống ñang trồng ởnước ta nhưcây khoẻ, thích nghi rộng với
  vùng sinh thái, chống chịu sâu bệnh và khô hạn khá, năng suất cao, chín
  muộn, gần nhưkhông hạt, chất lượng nước quảcao phù hợp cho ăn tươi và
  chếbiến. Do những ñặc tính ưu việt của giống này, ñểxác ñịnh vùng sinh thái
  phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển giống cam V2 là rất cần thiết, có ý
  nghĩa khoa học và thực tiễn. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành thực hiện ñềtài
  "ðánh giá ñặc tính nông sinh học giống cam V2 ởCao Phong – Hoà Bình
  và QuỳHợp - NghệAn"
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñềtài
  1.2.1. Mục ñích
  ðánh giá khảnăng sinh trưởng, năng suất và chất lượng của giống cam
  V2 ởhai vùng sinh thái khác nhau làm cơsởcho việc phổbiến giống cam V2
  ra sản xuất.
  1.2.2. Yêu cầu
  ðánh giá một số ñặc ñiểm chính vềsinh trưởng, phát triển, hình thái,
  thời kỳra hoa, ñậu quả, n ăng suất, chất lượng của quảvà một sốloài sâu
  bệnh hại chính ñối với giống cam V2 ởCao Phong – Hoà Bình và QuỳHợp
  - NghệAn.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  - Kết quảnghiên cứu của ñềtài sẽcung cấp các dẫn liệu khoa học về
  ñặc ñiểm nông sinh học và mối quan hệgiữa ñiều kiện tựnhiên ảnh hưởng
  ñến khảnăng sinh trưởng, phát triển, tỷlệra hoa, ñậu quả, năng suất, chất
  lượng của giống cam V2 ởCao Phong – Hoà Bình và QuỳHợp - NghệAn.
  - Kết quảnghiên cứu của ñềtài sẽlà cơsởkhoa học phục vụcho giới
  thiệu và phân vùng trồng cam V2 ởMiền Bắc trong những năm sắp tới.
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Kết quảnghiên cứu của ñềtài là tiền ñềxác ñịnh, ñịnh hướng việc quy
  hoạch và phát triển giống cam V2 ra nhiều vùng sinh thái khác nhau.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2. 1. Một sốnét khái quát vềcây có múi
  2.1.1. Nguồn gốc
  Cây ăn quảcó múi bao gồm cam ngọt (Citrus sinensis), quýt (Citrus
  reticulata), chanh (Citrus limonia; Citrus aurantifolia), bưởi (Citrus grandis;
  Citrus maxima)và vô sốcon lai tựnhiên giữa chúng có nguồn gốc từ ðông
  Nam châu Á, Nam Trung Quốc, ðông Dương, Mã Lai ñến Ấn ðộ(Swingle
  và Reece, 1976) [41]. Vì cây ăn quảcó múi ñược trồng từthời cổxưa nên rất
  khó phát hiện trung tâm phát sinh cụthểcủa loại cây này.
  2.1.2. Phân loại
  Cây có múi là lớp cây 2 lá mầm Dicotyledones, ngành ngọc lan
  Lignosea, bộ Rutales, họ Rutaceae, họphụ Aurantioideae.Phân loại cây ăn
  quảcó múi rất phức tạp và còn nhiều tranh cãi, hầu hết việc phân loại các
  giống trong ho phụ Aurantioideaehiện nay là do (Swingle và Reece, 1967)
  [41], (Sykes, 1987) [40] và (Jones, 1990) [34]. Họphụ Aurantioideaecó 2
  tộc (Trible), 6 tộc phụ(Subtrible)và 33 chi (Genera), Tộc phụCitreae có
  khoảng 13 chi, trong ñó có 6 chi quan trọng là Citrus, Poncirus, Fortunella,
  Eremocitrus, Microcitrus và Clymenia. ðặc ñiểm chung của 6 chi này là cho
  trái có tép mọng nước. Chi Citrus ñược chia làm 2 nhóm nhỏ Eucitrus và
  Papeda, các loài ñược trồng phổbiến hiện nay thuộc nhóm Eucitrus. Các loài
  trong nhóm Papeda thường ñược dùng làm gốc ghép hay lai với các loài
  khác. Ởnước ta theo (Võ Văn Chi, 1997) [7], chi citruscó 11 loài. Một ñiều
  ñáng chú ý là các tác giảphân loại Citrustrên thếgiới ñều rất quan tâm ñến
  vùng Citrus ðông Nam Châu Á, nhưng hầu như chưa ñề cập ñến Citrus ở
  Việt Nam.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. TIẾNG VIỆT
  1. Aubert B. và Lê ThịThu Hồng (1996), Phòng chống bệnh nguy hiểm trên
  cây có múi ñểmang lại hiệu quảcho nhà vườn ởViệt Nam, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  2. Ngô Hồng Bình và cs (2004), "Kết quả ñánh giá bình tuyển cây Bưởi
  (Phúc Trạch, Thanh Hà) ởvùng duyên hải miền Trung", Tạp chí NN &
  PTNT, 3/2005, trang 77-80, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  3. BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn (2009), Hội nghị ñánh giá hiện
  trạng và ñịnh hướng phát triển cây ăn quảcác tỉnh phía Bắc 25/02/2009.
  4. BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn (2010), Cơsởdữliệu thống kê –
  Thông tin an ninh lương thực,Trung tâm thông tin, BộNông nghiệp và
  Phát triển nông thôn, Hà Nội.
  5. ðỗ ðình Ca (1996), Khảnăng và triển vọng phát triển cây Quýt và một số
  cây ăn quả có múi khác vùng Bắc Quang - Hà Giang, Luận án Tiến sĩ
  Nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp I Hà Nội, Hà Nội.
  6. Nguyễn Minh Châu (1999), Dựthảo chương trình phát triển cây ăn quả
  ñến 2010. Báo cáo trình BộNông nghiệp và Phát tiển nông thôn, trang 5 -
  10.
  7. Võ Văn Chi (1997), Từ ñiển cây thuốc Việt nam, NXB Y học, Hà Nội.
  8. Lê Huy Dũng (2006), Nghiên cứu khảo nghiệm, ñánh giá một sốgiống cây
  ăn quảcó múi nhập nội nhằm tuyển chọn giống thích hợp cho vùng Phủ
  Quỳ, NghệAn, Luận án Thạc sĩNông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp
  Việt Nam, Hà Nội.
  9. Phạm Hoàng Hộ (1992), Cây cỏ Việt Nam, Quy ển II, Tập 1, Montreal,
  1992
  10. Trịnh Bá Hữu (1966), Nghiên cứu các ñặc tính sinh học và khảnăng sử
  dụng các dòng tứbội thể ởcây Chanh, Luận án PTS KHSH, Trường ðại
  học Sukhumi, Liên xô.
  11. Hà ThịThuý, (2005), Nghiên cứu ñặc tính không hạt và phương pháp tạo
  dòng ña bội ởcây ăn quảcó múi,Luận án Tiến sĩsinh học, Trường ðại
  học Khoa học Tựnhiên, Hà Nội.
  12. Hà ThịThuý, Lê Quốc Hùng, Trần ThịHạnh, Trần Ngọc Thanh, Lê Huy
  Hàm, ðỗNăng Vịnh (2009), “Kết quảkhảo nghiệm giống cam Valencia 2
  ởmột sốvùng sinh thái khác nhau”. Tạp chí NN & PTNT, tập 2, tháng
  12/2009, trang 86-91, BộNông nghiệp và Phát triển nông thông.
  13. Trần ThếTục (1973), Nghiên cứu một số ñặc tính Sinh - Nông của dòng tứ
  bội thểcam Navel và các thếhệtứbội thểtừhạt của dòng này, Luận án
  PTS KHNN, Trường ðại học Nông nghiệp, Grujia (Tiếng Nga).
  14. Trần ThếTục (1975), "Cam Navel và triển vọng của nó trong nghềtrồng
  cam ởmiền Bắc Việt Nam", Thông tin KHKTNN, Trường ðại học Nông
  nghiệp I, Hà Nội.
  15. Trần ThếTục, VũMạnh Hải, ðỗ ðình Ca (1996), "Các vùng trồng cam
  quýt chính ởViệt Nam", Tạp chí NN và CNTP, số(408).
  16. ðỗNăng Vịnh, ðinh Hải Lâm, Nguy ễn Thuý Hà, Trần ThịHạnh, Lê Huy
  Hàm (1998), “Cải tiến quy trình vi ghép nhằm tạo giống cam quýt sạch
  bệnh”, Hội thảo Việt Nam - Ấn ðộ, 10-12/11/1998.
  17. ðỗNăng Vịnh (2000), Nguồn gen cây ăn quảcó múi Việt Nam, Hội nghị
  quỹgen toàn quốc,Tam ðảo tháng 9/ 2000.
  18. ðỗNăng Vịnh (2008), Cây ăn quảcó múi,NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  19. Viện bảo vệthực vật (1996). Tuyển tập công trình nghiên cứu bảo vệthực
  vật 1990-1995. NXB Nông nghiệp, Hà Nội

  Xem Thêm: Đánh giá đặc tính nông sinh học giống cam V2 ở Cao Phong, Hoà Bình và Quỳ Hợp, Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá đặc tính nông sinh học giống cam V2 ở Cao Phong, Hoà Bình và Quỳ Hợp, Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status