Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

    THẠC SĨ Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2001 - 2

    D
    dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
    .:: Cộng Tác Viên ::.
  1. Gửi tài liệu
  2. Bình luận
  3. Chia sẻ
  4. Thông tin
  5. Công cụ
  6. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2001 - 2

    Luận văn thạc sĩ
    Đề tài: Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2001 - 2010
    Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

    MỤC LỤC
    Lời cam ñoan ii
    Lời cảm ơn ii
    Mục lục iv
    Danh mục các chữviết tắt và ký hiệu vii
    Danh mục bảng viii
    Danh mục biểu x
    1 MỞ ðẦU i
    1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
    1.2 Mục ñích, yêu cầu nghiên cứu 3
    2 TỔNG QUAN VỀCÁC VẤN ðỀNGHIÊN CỨU 4
    2.1 Cơsởkhoa học cho việc sửdụng hợp lý ñất ñai 4
    2.1.1 ðất ñai và chức năng của ñất ñai 4
    2.1.2 Những nhân tố ảnh hưởng ñến sửdụng ñất 5
    2.1.3 Những lợi ích khác nhau vềsửdụng ñất 7
    2.1.4 Sửdụng ñất và các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường 7
    2.1.5 Chiếm dụng ñất ñai 10
    2.1.6 Các xu thếphát triển sửdụng ñất 10
    2.2 Quy hoạch sửdụng ñất 13
    2.2.1 Khái niệm và ñặc ñiểm QHSDð ñai 13
    2.2.2 Các loại hình quy hoạch, KHSDð ñai 17
    2.2.3 Nhiệm vụvà nội dung QHSDð ñai 20
    2.2.4 Những căn cứpháp lý của QHSDð ñai 22
    2.3 Tình hình triển khai QHSDð trong nước và thực tiễn công tác
    QHSDð ởnước ngoài 23
    2.3.1 Tình hình triển khai QHSDðtrong nước 23
    2.3.2 Tình hình triển khai QHSDð ởnước ngoài 26
    2.2.3 Tình hình QHSDðvà thực hiện QHSDðtỉnh Bắc Giang 27
    2.2.4 Tình hình QHSDðvà thực hiện QHSDð ởthành phốBắc Giang 28
    3 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NHIÊN CỨU 31
    3.1 ðối tượng nghiên cứu 31
    3.2 Phạm vi nghiên cứu 31
    3.3 Nội dung nghiên cứu 31
    3.3.1 ðánh giá ñiều kiện tựnhiên, KT-XH liên quan ñến việc sửdụng ñất 31
    3.3.2 ðánh giá tình hình giao ñất, thuê ñất, chuyển mục ñích sửdụng
    ñất và thu hồi ñất của thành phốBắc Giang 31
    3.3.3 ðánh giá thực hiện phương án QHSDð thành phố Bắc Giang,
    tỉnh Bắc Giang. 31
    3.3.4 ðánh giá, ñềxuất việc thực hiện quy hoạch và các biện pháp, giải
    pháp thực hiện quy hoạch cho những năm tiếp theo. 32
    3.4 Phương pháp nghiên cứu 32
    3.4.1 Phương pháp ñiều tra, thu thập thông tin 32
    3.4.2 Phương pháp chuyên gia 33
    3.4.3 Phương pháp bản ñồ 33
    3.4.4 Phương pháp xửlý sốliệu 33
    4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 34
    4.1 ðánh giá ñiều kiện tựnhiên, KT-XH tác ñộng ñến ñất ñai 34
    4.1.1 ðiều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên có liên quan ñến
    QHSDðvà thực hiện QHSDð 34 4.1.2 ðiều kiện KT-XH 38
    4.1.3 Tình hình quản lý và sửdụng ñất ñai 54
    4.2 Biến ñộng ñất ñai giai ñoạn 2001-2010 66
    4.2.1 Biến ñộng diện tích tựnhiên: 66
    4.2.2 Biến ñộng diện tích các loại ñất từnăm 2001-2010: 68
    4.3 ðánh giá việc thực hiện QHSDð thành phố Bắc Giang sau 10
    năm thực hiện phương án QHSDðgiai ñoạn 2001 - 2010 76
    4.3.1 Vềthực hiện KHSDð 77
    4.3.2 ðánh giá việc thực hiện phương án QHSDð giai ñoạn 2001 -
    2010 theo chỉtiêu sửdụng ñất 82
    4.3.3 ðánh giá chung vềviệc thực hiện phương án QHSDðgiai ñoạn
    2001 -2010 103
    4.3.4 Các giải pháp tổchức thực hiện phương án QHSDð: 107
    5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 113 5.1 Kết luận 113
    5.1.1 Những mặt ñược của phương án quy hoạch: 113
    5.2 Kiến nghị 114
    TÀI LIỆU THAM KHẢO 116
    Phụlục 118

    1. MỞ ðẦU
    1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
    Việc lập QHSDðcó ý nghĩa rất quan trọng và là một yêu cầu tất y ếu
    trong việc quản lý và sửdụng loại tài nguyên có tính chất hết sức ñặc biệt, ñó
    là ñất ñai. ðây là một nội dung quan trọng ñểquản lý Nhà nước về ñất ñai,
    ñược thểchếhóa trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam
    năm 1992: “Nhà nước thống nhất quản lý ñất ñai theo quy hoạch và pháp
    luật, bảo ñảm sửdụng ñúng mục ñích và có hiệu quả”.
    Trong Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 6 tháng 4 năm 2007 về tăng
    cường quản lý sử dụng ñất của các quy hoạch và dự án ñầu tư, Thủ tướng
    Chính phủNguyễn Tấn Dũng ñã ñưa ra những kết quảtích cực bước ñầu ñạt
    ñược của công tác quy hoạch là : “Quản lý Nhà nước về ñất ñai thông qua
    công cụ quy hoạch, KHSDð ñược tăng cường, góp phần tích cực vào việc
    phân bốvà sửdụng ngày càng hợp lý, có hiệu quảnguồn lực ñất ñai. ðã cơ
    bản chấm dứt tình trạng giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sửdụng ñất
    ngoài quy hoạch, KHSDð. Hầu hết các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương
    ñã lập ñiều chỉnh QHSDð ñến năm 2010 và KHSDð5 năm (2006 - 2010)”.
    Thủtướng cũng thẳng thắn chỉrõ những tồn tại, bất cập trong công tác
    quy hoạch, ñó là: “Việc lập, thẩm ñịnh, xét duyệt, thực hiện quy hoạch,
    KHSDðvà các quy hoạch có sửdụng ñất nhìn chung chưa tốt. Chất lượng
    quy hoạch chưa cao, nhiều trường hợp không sát thực tế, tính khảthi thấp.
    Tình trạng quy hoạch “treo”, dựán “treo”, nhiều vướng mắc trong công tác
    bồi thường, GPMB ñang gây bức xúc trong dưluận xã hội, ảnh hưởng xấu
    ñến ổn ñịnh sản xuất, ñời sống của nhân dân ởnhiều nơi, làm chậm tiến ñộ
    triển khai nhiều dựán ñầu tưvà gây lãng phí ñất ñai. Hiện tượng vi phạm
    pháp luật về ñất ñai còn nhiều, nhất là trong việc bồi thường, hỗtrợ, tái ñịnh
    cưkhi Nhà nước thu hồi ñất”.
    Thành phốBắc Giang có vịtrí rất thuận lợi về ñịa lý, nằm ởvịtrí trung
    lộtuy ến giao thông huyết mạch (ñường bộ, ñường sắt liên vận quốc tế) nối
    Thủ ñô Hà Nội với thành phốLạng Sơn và cửa khẩu quốc tế ðồng ðăng. Hơn
    thếnữa thành phốcòn có vịtrí quan trọng do nằm trên hành lang kinh tếNam
    Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng và cận kềvới vùng kinh tếtrọng ñiểm
    Bắc Bộ; tiếp cận thuận lợi với cảng hàng không quốc tếNội Bài, cảng nội ñịa
    Gia Lâm, cảng nước sâu Cái Lân, cảng Hải Phòng. Chính vì vậy từlâu thành
    phố ñã trởthành trung tâm lớn của vùng vềCN phân bón- hoá chất, may mặc,
    giáo dục, dạy nghề, ñồng thời là trung tâm phân phối, trung chuyển hàng hóa
    từTrung Quốc cho miền Bắc, cũng là nơi tập kết các sản phẩm nội ñịa xuất
    khẩu sang thịtrường Trung Quốc. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, ñặc
    biệt sau hơn 20 năm thực hiện ñường lối ñổi m ới của ðảng, 5 năm thành lập
    thành phố- thành phốBắc Giang ñang trên ñà phát triển nhanh và ổn ñịnh trên
    tất cảcác lĩnh vực. Sựphát triển của thành phốthực sự ñã tạo nên ảnh hưởng
    lớn, tích cực ñối với các ñịa phương trong vùng.
    Thành phốbao gồm 4 xã, 7 phường. Theo quy hoạch tổng thểphát triển
    KT-XH thành phốgiai ñoạn 2007-2020. Sau khi mởrộng ñịa giới hành chính,
    diện tích tựnhiên của thành phốtừ32 km
    2
    tăng lên trên 74 km
    2
    và tiến dần ñạt
    ñến các tiêu chí của ñô thịloại II vào cuối kỳquy hoạch năm 2020; có cơcấu
    kinh tếhiện ñại, thúc ñẩy KT-XH của tỉnh và vùng phụcận dọc tuyến hành
    lang Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng cùng phát triển.
    Trên thực tếnhững năm qua thành phốlà ñịa phương có những bước
    phát triển khá mạnh theo ñó ñã thúc ñẩy nhanh quá trình ñô thị hoá ở các
    vùng phụcận. Các xã Dĩnh Trì thuộc huyện Lạng Giang tiếp giáp phía ðông
    Bắc và xã Song Khê, Tân Tiến, ðồng Sơn, Tân Mỹthuộc huyện Yên Dũng
    tiếp giáp phía ðông, Tây Nam. Thành phốcũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽcủa
    quá trình ñô thịhoá. Cơcấu kinh tếchuyển mạnh từsản xuất nông nghiệp
    sang sản xuất CN-TTCN, dịch vụthương mại và du lịch. Nhiều dựán ñầu tư
    ñã và ñang triển khai như: Bộchỉhuy Quân sựtỉnh, Bệnh viện ña khoa tỉnh,
    ðài phát thanh truyền hình tỉnh, Sân vận ñộng tỉnh ñều có nhu cầu sửdụng
    ñất rất lớn. Vì vậy ñểphát triển ñúng hướng và bền vững, công tác quản lý ñất
    ñai có ý nghĩa quan trọng, ñặc biệt là việc QHSDð.
    Tuy nhiên, việc thực hiện quy hoạch trên ñịa bàn thành phốkhông nằm
    ngoài tình hình chung của cảnước, trong thời gian qua QHSDðcủa các xã,
    phường và của thành phố ñã ñược quan tâm nhưng còn nhiều vấn ñềcần bàn.
    Một trong những nguyên nhân cơbản là do những tồn tại, bất cập trong công
    tác lập và thực hiện QHSDð.
    Thực hiện Luật ñất ñai sửa ñổi, UBND thành phố ñã xây dựng kếhoạch
    vềlập quy hoạch, KHSDðcủa thịxã (nay là thành phố) Bắc Giang giai ñoạn
    2001-2010 và ñã ñược Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại quy ết ñịnh số
    928/Qð-CT ngày 2/7/2003. ðây là cơ sở pháp lý quan trọng ñể thành phố
    thực hiện việc quản lý sửdụng ñất từnăm 2003 ñến nay. Sau một thời gian
    thực hiện, ñã góp phần quan trọng cho phát triển KT-XH và quản lý ñất ñai
    trên ñịa bàn. Tuy nhiên một sốnội dung của phương án QHSDðchưa ñược
    thực hiện, còn nhiều hạn chế, tính khảthi của phương án chưa cao. Do vậy:
    Chúng tôi ñã ti ến hành nghiên c ứu ñềtài “ðánh giá việc thực hiện QHSDð
    thành ph ốBắc Giang, t ỉnh Bắ c Giang giai ñoạn 2001 - 2010”.
    1.2 Mục ñích, yêu cầu nghiên cứu
    Mục ñích: ðánh giá tình hình thực hiện QHSDðgiai ñoạn 2001-2010,
    những mặt ñược và chưa ñược, nguyên nhân chủquan, khách quan và ñềxuất
    giải pháp trong lập quy hoạch, thực hiện quy hoạch giai ñoạn 2011-2020
    Yêu cầu: - Nắm vững phương án QHSDð giai ñoạn 2001-2010 của
    thành phốBắc Giang.
    - Tổng hợp phân tích, ñánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu quy
    hoạch cảvềdiện tích, hiệu quảkinh tế, xã hội, môi trường.
    - Phân tích nguyên nhân ñạt ñược và chưa ñạt ñược, ñềxuất biện pháp.

    2. TỔNG QUAN VỀCÁC VẤN ðỀNGHIÊN CỨU
    2.1. Cơsởkhoa học cho việc sửdụng hợp lý ñất ñai
    2.1.1 ðất ñai và chức năng của ñất ñai
    Theo ñịnh nghĩa của FAO: “ðất ñai ñược nhìn nhận là một nhân tốsinh
    thái, bao gồm tất cảcác thuộc tính sinh học và tựnhiên của bềmặt trái ñất có
    ảnh hưởng nhất ñịnh ñến tiềm năng và hiện trạng sửdụng ñất như: khí hậu,
    ñịa hình, thổ nhưỡng, thủy văn, thảm thực vật, cỏ dại, ñộng vật tự nhiên,
    những biến ñổi của ñất do hoạt ñộng của con người”.
    Như vậy, ñất ñai là một khoảng không gian có giới hạn, theo chiều
    thẳng ñứng (gồm khí hậu của bầu khí quyển, lớp ñất phủbềmặt, thảm thực
    vật, ñộng vật, diện tích nước mặt, tài nguyên nước ngầm và khoáng sản trong
    lòng ñất), theo chiều nằm ngang – trên mặt ñất (là sự kết hợp giữa thổ
    nhưỡng, ñịa hình, thủy văn, thảm thực vật và các thành phần khác) giữvai trò
    quan trọng trong hoạt ñộng sản xuất và cuộc sống của con người.
    Các chức năng của ñất ñai ñối với hoạt ñộng sản xuất và sinh tồn của
    xã hội loài người ñược thểhiện qua các mặt như: sản xuất, môi trường sống;
    cân bằng sinh thái; ñiều tiết khí hậu; dựtrữvà cung cấp nguồn nước; dựtrữ
    (nguyên liệu và khoáng sản trong lòng ñất); kiểm soát ô nhiễm và chất thải;
    không gian sựsống; bảo tồn – bảo tàng sựsống; phân dịlãnh thổ.
    2.1.2 Những nhân tố ảnh hưởng ñến sửdụng ñất
    - Nhân tố ñiều kiện tựnhiên
    Khi sửdụng ñất ñai, ngoài bềmặt không gian gồm diện tích trồng trọt,
    mặt bằng xây dựng . phải quan tâm ñến ñiều kiện tựnhiên như: nhiệt ñộ, ánh
    sáng, lượng mưa, không khí và các khoáng sản dưới lòng ñất. Trong nhân tố
    ñiều kiện tựnhiên, khí hậu là yếu tốchi phối hàng ñầu của việc sửdụng ñất
    sau ñó là ñiều kiện thổnhưỡng và các nhân tốkhác.
    Quá trình sửdụng ñất cần phải chú ý ñến các ñặc tính và tính chất ñất
    ñai ñểxác ñịnh yếu tốhạn chếhay tích cực cho việc sửdụng ñất hợp lý. Các
    ñặc tính và tính chất ñất ñai có thể ñược chia làm 2 loại .
    + Yếu tốkhí hậu ảnh hưởng trực tiếp ñến sản xuất nông nghiệp và sinh

    TÀI LIỆU THAM KHẢO
    1. Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – x' hội thành phố
    Bắc Giang giai đoạn 2007-2020.
    2. Báo cáo kết quả rà soát quỹ đất ở thành phố Bắc Giang giai đoạn 5 năm
    (2006-2010) và kế hoạch 5 năm tiếp theo giai đoạn (2011-2015).
    3. Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý Nhà nước về đất đai của HĐND
    tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005-2007.
    4. Đề án số 02 về Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, xây dựng nếp
    sống văn minh đô thị thành phố Bắc Giang giai đoạn 2006-2010.
    5. Phương án số 198/PA-UBND về phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa
    thành phố Bắc Giang giai đoạn 2006-2010
    6. Đề án số 06 về xây dựng thành phố Bắc Giang theo hướng đô thị sinh thái
    giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo.
    7. Đề án số 03 về phát triển sự nghiệp giáo dục -đào tạo, nâng cao chất
    lượng nguồn nhân lực thành phố giai đoạn 2006-2010.
    8. Đề án số 01- ĐA/TU về phát triển Thương mại – dịch vụ thành phố Bắc
    Giang giai đoạn 2006-2010.
    9. Phương án phát triển Công nghiệp – TTCN giai đoạn 2006-2010 trên địa
    bàn thành phố Bắc Giang.
    10. Đề án số 55/ĐA-UBND về xây dựng nông thôn mới thành phố Bắc Giang
    giai đoạn 2007-2010.
    11. Báo cáo của BCH Đảng bộ thành phố Bắc Giang tại Đại biểu Đảng bộ
    thành phố lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015).
    12. Báo cáo của BCH Đảng bộ thành phố Bắc Giang tại Đại biểu Đảng bộ
    thành phố lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2005-2010).
    13. Báo cáo kết quả tổng ñiều tra dân sốvà nhà ởnăm 2009 trên ñịa bàn
    thành phốBắc Giang.
    15. Báo cáo vềhiện trạng môi trường ñô thịnăm 2009
    16. Các báo cáo vềkếhoạch sửdụng ñất hàng năm, phát triển kinh tế- xã
    hội của thành phố.
    17. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2003), Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành
    Luật đất đai (1993 - 2003), Hà Nội.
    18. Hiến Pháp nước cộng hoà x' hội chủ nghĩa ViệtNam. NXB Chính trị
    quốc gia, Hà Nội.
    19. Nguyễn Quang Học (2002), “Những vấn đề về phương pháp luận trong
    quản lý sử dụng đất bền vững theo quy hoạch sử dụngđất ở vùng núi
    phía Bắc”, Tạp chí địa chính, (số 9/2000).
    20. Nguyễn Quang Học (2006), “Nâng cao hiệu quả quy hoạch sử dụng đất,
    Tài nguyên và Môi trường, số 11(37), tháng 11.
    21. Luật Đất đai năm 2003 (2003). NXB chính trị Quốc gia, Hà Nội.
    22. Nghị Quyết số 01/1997/QH9 được Quốc hội nước Cộng hoà x' hội chủ
    nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 11 về kế hoạch sử
    dụng đất cả nước năm 2000 và đẩy mạnh công tác quy hoạch sử dụng đất
    các cấp đến năm 2010.
    23. Đoàn Công Quỳ, Vũ thị Bình, Nguyễn Thị Vòng,Nguyễn Quang Học và Đỗ
    Thị Tám (2004), Giáo trình quy hoạch sử dụng đất, NXB Nông nghiệp.
    24. Nguyễn Dũng Tiến và các cộng sự (1998), Cơ sở lý luận và thực tiễn của
    quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh, tiếp cận mới vềmột phương pháp
    nghiên cứu, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục, số đăng ký 05-97,
    Viện Điều tra quy hoạch đất đai, Hà Nội.

    Xem Thêm: Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2001 - 2
    Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2001 - 2 sẽ giúp ích cho bạn.
    #1
  7. Đang tải dữ liệu...

    Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
    Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

    Gửi bình luận

    ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
DMCA.com Protection Status