Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng Công nghệ thông tin để xây dựng mô hình quản lý đất đai phường Khương Mai, quận Thanh Xuân

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng Công nghệ thông tin để xây dựng mô hình quản lý đất đai phường Khương Mai, quận Thanh Xuân

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Ứng dụng Công nghệ thông tin để xây dựng mô hình quản lý đất đai phường Khương Mai, quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  DANH MỤC CHỮVIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vi
  DANH MỤC BẢNG vii
  DANH MỤC HÌNH viii
  1. MỞ ðẦU .1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài .1
  1.2 Mục ñích của ñềtài 2
  1.3 Yêu cầu của ñềtài 2
  1.4 Phạm vi nghiên cứu của ñềtài .3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4
  2.1 Tổng quan vềquản lý ñất ñai .4
  2.1.1 Sơlược vềquản lý nhà nước về ñất ñai ởnước ta qua các thời kỳ 4
  2.1.2 Nội dung quản lý nhà nước về ñất ñai .7
  2.2 Tình hình ứng dụng GIS trong quản lý ñất ñai .8
  2.2.1 Tình hình ứng dụng GIS trong quản lý ñất ñai trên thếgiới 8
  2.2.2 Tình hình ứng dụng GIS trong quản lý ñất ñai ởViệt Nam 9
  2.2.3 ðánh giá những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện ñềtài 10
  2.3 Tổng quan vềCông nghệthông tin 11
  2.3.1 Khái niệm vềCông nghệthông tin 11
  2.3.2 Xu hướng phát triển của công nghệthông tin 13
  2.3.3 Giải pháp công nghệcủa chương trình . 16
  2.4 Tổng quan vềGIS . 23
  2.4.1 Khái niệm GIS . 23
  2.4.2 Các thành phần GIS 25
  2.4.3 Chức năng GIS 27
  2.5 Tổng quan vềphân tích thiết kếhệthống 32
  2.5.1 Khái niệm vềphân tích và thiết kếhệthống 32
  2.5.2 Phương pháp phân tích và thiết kếhệthống 34
  2.5.3 Các giai ñoạn phân tích và thiết kếhệthống . 35
  2.5.4 Phân tích hệthống vềchức năng . 36
  2.6 Tổng quan vềkhu vực nghiên cứu . 37
  2.6.1 ðiều kiện tựnhiên, kinh tếxã hội của Phường Khương Mai . 37
  2.6.2 Hiện trạng công tác quản lý ñất ñai của phường Khương Mai 38
  3. ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU . 40
  3.1 ðối tượng và ñịa ñiểm nghiên cứu . 40
  3.2 Nội dung nghiên cứu 41
  3.2.1 ðiều tra, phân tích và ñánh giá về ñiều kiện tựnhiên, tài nguyên ñất
  ñai khu vực nghiên cứu 41
  3.2.2 ðiều tra vềcác hệthống cơsởdữliệu và các công nghệ ứng dụng
  trong công tác quản lý ñất ñai 41
  3.2.3 Xây dựng mô hình quản lý ñất ñai . 41
  3.4 Phương pháp nghiên cứu . 41
  3.4.1 Thu thập dữliệu, ñiều tra thực ñịa 41
  3.4.2 Xửlý, phân tích dữliệu . 41
  3.4.3 Phương pháp xây dựng phần mềm 42
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 43
  4.1 Thiết kếcơsởdữliệu . 43
  4.2 Phân tích thiết kếhệthống 46
  4.2.1 Tác nhân hệthống . 46
  4.2.2 Mô tảyêu cầu chính 47
  4.2.3 Sơ ñồchức năng 48
  4.2.4 Sơ ñồUseCase tổng thể 49
  4.2.5 Sơ ñồUseCase chi tiết 49
  4.2.6 Mô tảText Detail . 53
  4.3 Xây dựng bản ñồtrên nền ArcGIS . 59
  4.4 Kết quảxây dựng chương trình quản lý ñất ñai của Phường 64
  4.4.1 Các mã nguồn . 64
  4.4.2 Giới thiệu giao diện và các chức năng chủyếu . 66
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ . 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  Việc ứng dụng công nghệthông tin vào quản lý hành chính, kinh tếxã
  hội, an ninh trật tự ñịa phương là hết sức cần thiết, ñiều này ñã ñược nhấn
  mạnh trong chủtrương của ðảng và Chính phủqua chỉthị58-CT/TW của bộ
  Chính Trịvề“ðẩy mạnh ứng dụng công nghệthông tin phục vụsựnghiệp
  công nghiệp hóa hiện ñại hóa”.
  Trong công tác quản lý về ñất ñai, kinh tếxã hội, an ninh trật tựcủa một
  ñơn vịxã, phường, các thông tin thường phải ñược cập nhật thường xuyên và
  với khối lượng lớn, hơn nữa việc tổng hợp sốliệu ñểtheo dõi, quản lý thường
  mất thời gian do phải tổng hợp từnhiều nguồn, nhiều lĩnh vực nhưtình hình
  sản xuất kinh doanh, buôn bán, v.v .ðặc biệt, y ếu tốkhông gian của sốliệu rất
  quan trọng trong công tác quản lý của xã, phường nhưsựphân bốcác cơsởsản
  xuất, kinh doanh trong khu vực, ñịa bàn, số ñối tượng hình sựcần trong từng tổ
  dân phố, v.v . Hệthống thông tin ñịa lý (GIS), với khảnăng mạnh vềphân
  tích, quản lý dữliệu không gian, rất phù hợp trong công tác này.
  Phường Khương Mai quận Thanh Xuân là một ñơn vịxã, phường của
  Thủ ñô Hà Nội cũng nằm trong tình trạng trên. Xuất phát từthực trạng việc
  quản lý sửdụng ñất ñai, quản lý hạtầng giao thông kỹthuật của phường,
  nơi tôi công tác; dựa trên kiến thức ñã ñược học trong trường ðại học
  Nông Nghiệp Hà Nội, cùng với kiến thức am hiểu trong lĩnh vực Công
  nghệ thông tin, tôi nghiên cứu, xây dựng và thực hiện ñềtài: Ứng dụng
  Công nghệthông tin ñểxây dựng mô hình quản lý ñất ñai phường Khương
  Mai, quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội”, với sự hướng dẫn của thầy
  giáo, Tiến sỹNguyễn Duy Bình.
  1.2 Mục ñích của ñềtài
  Nghiên cứu khảnăng ứng dụng CNTT ñểxây dựng mô hình quản lý ñất
  ñai phường Khương Mai, cụthể ñáp ứng ñược các mục ñích sau:
  - Quản lý ñất ñai: quản lý các thửa ñất, chủsửdụng, diện tích, loại ñất,
  thông qua việc truy xuất các dữliệu có sẵn trong chương trình.
  - Quản lý nhà: quản lý nhà ởtrên ñịa bàn thông qua các thông tin (thông
  tin thửa ñất, loại nhà, diện tích, ) nhằm ñánh giá một cách tổng quan nhất
  vềtình trạng nhà ởtrên ñịa bàn.
  - Nghiên cứu ñểxem xét sau này mởrộng ñềtài ñẻthực hiện các chức
  năng quản lý của phường, nhưcông trình dân dụng:
  + Quản lý giao thông
  + Quản lý hệthống cây xanh
  + Quản lý hệthống cấp, thoát nước
  + ðiện chiếu sáng
  + Hệthống Loa truyền thanh
  + Quản lý các cơsởkinh doanh, các công trình phúc lợi công
  cộng,
  1.3 Yêu cầu của ñềtài
  - Yêu cầu nghiên cứu tổng quan vềcác vấn ñềnhư: tổng quan về ứng
  dụng CNTT trong và ngoài nước; tổng quan vềcông nghệGIS, vềphân tích
  và thiết kếhệthống, tổng quan vềcơsởdữliệu, vềtài liệu thu thập.
  - Xây dựng phần mềm trên nền GIS phải ñảm bảo tiện dụng, thân thiện
  và dễsửdụng, ngoài ra phải ñảm bảo hệthống mởcủa chương trình ñểcó thể
  phát triển sau này.
  - Các thông tin xây dựng ñảm bảo ñầy ñủvà chính xác, nắm chắc và
  thểhiện rõ ñược cách thức ứng dụng hệthống thông tin ñịa lý trong xây dựng
  cơsởdữliệu.
  - Cơsởdữliệu ñáp ứng nhu cầu phân tích, xửlý, lưu trữsốliệu, cung
  cấp thông tin và có thểtrao ñổi dữliệu với các hệthống thông tin khác.
  1.4 Phạm vi nghiên cứu của ñềtài
  ðềtài nghiên cứu xây dựng chương trình và cập nhật dữliệu, khai thác
  thông tin ñất ñai trên ñịa bàn phường Khương Mai, quận Thanh Xuân thành
  phốHà Nội.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 Tổng quan vềquản lý ñất ñai
  Quản lý nhà nước về ñất ñai là tổng thểcác hoạt ñộng có tổchức bằng
  quyền lực nhà nước thông qua các phương pháp và công cụthích hợp ñểtác
  ñộng ñến quá trình khai thác sửdụng ñất ñai hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả
  nhằm phục vụcho việc phát triển kinh tế- xã hội của ñất nước qua các thời
  kỳ. Quản lý ñất ñai bằng quyền lực của nhà nước ñược thực hiện thông qua
  các phương pháp và công cụquản lý: Phương pháp hành chính; phương pháp
  kinh tế; thông qua quy hoạch, kếhoạch trên cơsởluật pháp.
  2.1.1 Sơlược vềquản lý nhà nước về ñất ñai ởnước ta qua các thời kỳ
  - Thời kỳphong kiến và thực dân phong kiến
  Thời kỳphong kiến dân tộc (từnăm 938 ñến năm 1858):Từthếkỷthứ
  X ñến thếkỷXV là thời kỳhình thành và phát triển cực thịnh của nhà nước
  phong kiến Việt Nam, ruộng ñất thuộc sởhữu nhà nước chiếm ñại bộphận
  bao gồm ruộng làng, xã, ruộng quốc khốvà ruộng phong cấp. Chính vì thế
  dân ta có câu: “ðất vua, chùa làng”. Ởnước ta, công tác ñạc ñiền và quản lý
  ñiền ñịa có lịch sửlâu ñời, ñểlắm vững và quản lý ñất ñai nhà nước phong
  kiến ñã lập ra hồsơquản lý ñất ñai như: Sổ ñịa bạthời Gia Long, sổ ñịa bộ
  thời Minh Mạng.
  Thời kỳthực dân phong kiếno chính sách cai trịcủa thực dân pháp,
  trên lãnh thổViệt Nam tồn tại nhiều chế ñộquản lý ñiền ñịa khác nhau:
  - Chế ñộquản lý thủ ñiền thổtại Nam kỳ
  - Chế ñộbảo tồn ñiền trạch, sau ñổi thành quản thủ ñịa chính tại Trung kỳ
  - Chế ñộbảo thủ ñểáp (còn gọi là ñể ñương) áp dụng với bất ñộng sản
  của người pháp và kiều dân kết ước theo luật lệPháp quốc
  - Chế ñộ ñiền thổtheo sắc lệnh 29-3-1925 áp dụng tại Bắc kỳ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  [1]. Nguyễn Văn Ba, Phân tích vềthiết kếhệthống thông tin, Nhà xuất bản
  ðại học quốc gia, Hà Nội, 2003.
  [2]. Nguyễn ðình Bồng, bài viết: “Xây dựng cơsởdữliệu quốc gia vềtài
  nguyên ñất”. Báo cáo thuyết minh kết quảkiểm kê ñất ñai năm 2005,
  huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
  [3]. Nguyễn Duy Bình - Ứng dụng công nghệ thông tin ñể quản lý dữ
  liệu sinh vật biến ñổi gen;
  [4]. Nguyễn Duy Bình - Bài giảng Hệ thống thông tin ñất – Khoa Tài
  nguyên và Môi trường - ðại học Nông nghiệp Hà Nội;
  [5]. Nguyễn Văn Bình - Ứng dụng Công nghệthông tin xây dựng cơsởdữ
  liệu hệ thống thông tin ñất ñai cấp xã, tại ñịa chỉ
  http://www.bacgiang.gov.vn/skhcn, 2009.
  [6]. ðặng Văn ðức, Hệthống thông tin ñịa lý GIS, Nhà xuất bản Khoa học
  và Kỹthuật, Hà Nội, 2001.
  [7]. Hoàng Anh ðức, bài giảng Quản lý nhà nước về ñất ñai, Trường ñại
  học nông nghiệp I Hà Nội.
  [8]. Trung tâm Viễn thám – BộTài nguyên và Môi trường - Tài liệu giới
  thiệu phần mền Hệthống thông tin ñất ñai, 2007.
  [9]. VũVăn Trọng, “Xây dựng cơsởdữliệu tài nguyên ñất phục vụcông
  tác quản lý ñất ñai huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ”, Luận văn Tốt
  nghiệp, Trường ñại học Nông nghiệp I Hà Nội, 2006.
  [10]. Phạm Trọng Mạnh, Phạm Trọng Vành. 1999. Cơsởhệthống thông tin
  ñịa lý. Trường ðại học Kến Trúc Hà Nội. Nhà xuất bản Xây dựng Hà
  Nội.
  [11]. Trung tâm công nghệthông tin. 1996. Tập bài giảng “một sốkhái niệm
  cơbản vềGIS.Trường ñại học Mỏ ñịa chất hà nội”.
  [12]. Nguyễn ThếThận, Trần Công Yên. 2000. Tổchức hệthống thông tin
  ñịa lý và phần mềm Mapinfo 4.0, NXB Xây dựng. Hà Nội
  [13]. Võ Quang Minh.1998. Bài giảng môn học Hệthồng thông tin ñịa lý.
  Khoa nông nghiệp. ðại học Cần Thơ.
  [14]. Phòng hệthống thông tin ñịa lý, Chi nhánh Công ty TNHH hệthống
  thông tin FPT. Hướng dẫn sửdụng Arcmap.version 1.0
  [15]. Báo cáo tốt nghiệp, các khoá 45 và 46, chuyên ngành Quản lý ñất ñai,
  khoa ðất và Môi trường, Trường ñại học Nông nghiệp I Hà Nội.
  [16]. Nguyễn ðình Công, bài giảng Phân tích và thiết kếhệthống thông tin
  ñất, Trường ñại học Nông nghiệp I Hà Nội.
  [17]. Mẫn Quang Huy, Ứng dụng GIS thiết kếcơsởdữliệu bản ñồcho hệ
  thống thông tin ñánh giá tài nguyên ñất cấp huyện, Luận văn thạc sĩ
  khoa học nông nghiệp, Trường ñại học Nông nghiệp I Hà Nội, 1999.
  [18]. Nguyễn Khang, Ứng dụng công nghệthông tin ñểhình thành hệthống
  thông tin hiện ñại phục vụphát triển nông nghiệp và nông thôn, Nhà
  xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 2004.
  [19]. Trần ThịBăng Tâm, Lê ThịGiang, bài giảng Hệthống thông tin ñịa lý,
  Trường ñại học Nông nghiệp I Hà Nội.
  [20]. Trần Thành Trai, Phân tích thiết kế hệthống thông tin quản lý, Nhà
  xuất bản Trẻ, Hà Nội, 3003.
  [21]. Nguyễn ThếThận, Cơsởhệthống thông tin ñịa lý, Nhà xuất bản Khoa
  học và Kỹthuật, Hà Nội, 2002.
  [22]. Trần Quốc Vinh, bài giảng Ứng dụng tin học trong quản lý và vẽbản
  ñồ, Trường ñại học Nông nghiệp I Hà Nội,
  [23]. Phạm Văn Vân, bài giảng Quản lý thông tin ñất, Trường ñại học Nông

  Xem Thêm: Ứng dụng Công nghệ thông tin để xây dựng mô hình quản lý đất đai phường Khương Mai, quận Thanh Xuân
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng Công nghệ thông tin để xây dựng mô hình quản lý đất đai phường Khương Mai, quận Thanh Xuân sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status