Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đầu thầu xây dựng của công ty 789 Bộ Quốc Phòng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đầu thầu xây dựng của công ty 789 Bộ Quốc Phòng

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đầu thầu xây dựng của công ty 789 Bộ Quốc Phòng
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh sơ ñồ, ñồthị vi
  1. MỞðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài nghiên cứu 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2. CƠ SỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4
  2.1 Cơ sởlý luận 4
  2.2 Cơ sởthực tiễn 36
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43
  3.1 Giới thiệu sơ lược vềCông ty 789 BộQuốc phòng 43
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 52
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 55
  4.1. Tình hình tham gia ñấu thầu và kết quảñấu thầu của công ty 55
  4.2 Thực trạng năng lực canh tranh của Công ty 789 58
  4.2.1 Tình hình tổchức thi công 58
  4.2.2 Tình hình lực lượng thi công 59
  4.2.3 Tình hình năng lực tài chính 62
  4.2.4 Tình hình quản lý kỹthuật và chất lượng công trình 65
  4.2.6 Tình hình kếhoạch - tiếp thị 69
  4.3 ðánh giá tổng quát vềkhảnăng cạnh tranh trong ñấu thầu của
  công ty 789 72
  4.3.1 Những ñiểm mạnh và ñiểm yếu trong năng lực cạnh tranh ñấu
  thầu của công ty 72
  4.3.2 Những thuận lợi và khó khăn trong ñấu thầu của công ty 75
  4.4 Phương hướng phát triển của công ty những năm tới 78
  4.4.1 Mục tiêu 78
  4.4.2 Phương hướng của công ty trong giai ñoạn 2010 -2015 79
  4.5 Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty 789
  trong ñấu thầu xây dựng 81
  4.5.1 Các giải pháp nhằm tăng cường năng lực của Công ty 81
  4.5.2 Nâng cao chất lượng hồsơ dựthầu và kỹthuật ñấu thầu 89
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104 5.1 Kết luận 104
  5.2 Kiến nghị 104
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

  1. MỞðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài nghiên cứu
  Một quy luật khắc nghiệt nhất của thị trường ñó là cạnh tranh, mà ñấu
  thầu là một hình thức tổ chức cạnh tranh. Cạnh tranh trong ñấu thầu xây dựng
  là quá trình ñược bắt ñầu từ việc tìm kiếm thu thập thông tin, ñưa ra các giải
  pháp tham gia ñấu thầu, ký kết, thực hiện hợp ñồng cho tới khi hoàn thành dự
  án, bàn giao, ñưa vào sử dụng và bảo hành công trình theo ñúng yêu cầu của
  Chủ ñầu tư Theo ñó bất kì một doanh nghiệp nào tham gia vào lĩnh vực xây
  dựng nếu không tiếp cận kịp với guồng quay của nó thì tất yếu sẽ bị ñánh bật
  ra khỏi thị trường xây dựng.
  Trong Nền kinh tế Việt Nam hiện nay là một nền kinhtế mở với nhiều
  thành phần kinh tế cùng hoạt ñộng. Không giống như những năm từ 1999 trở về
  trước khi kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế mà thành phần kinh tế Nhà nước
  chiếm chủ ñạo, các công trình xây dựng hầu hết do các doanh nghiệp Nhà nước
  thực hiện tính cạnh tranh kém dẫn ñến sự không hiểuquả: Các công trình thi
  công thì chậm tiến ñộ, chất lượng các công trình thì thấp, sự thiếu trách nhiệm
  trong khâu quản lý thi công. Cùng với sự ñổi mới quy chế ngày 07/11/2006 Việt
  Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO thì vấn ñề bình ñẳng cho các
  thành phần kinh tế hoạt ñộng càng là vấn ñề quan trọng, vấn ñề ñó ñã làm tăng
  tính cạnh tranh trong tất cả các lĩnh vực. Một trong những ngành kinh tế có tác
  ñộng mạnh là ngành xây dựng. Các nhà ñầu tư xây dựng nước ngoài vào Việt
  Nam là những nhà ñầu tư có kinh nghiệm, có số vốn lớn, ñã buộc các doanh
  nghiệp xây lắp của Việt Nam phải nâng cao năng lực hoạt ñộng của mình, nâng
  cao trình ñộ thi công, năng lực tài chính và kỹ thuật.
  ðấu thầu trong giai ñoạn hiện nay ñã trở thành phương thức phổ biến
  trong các nước có nền kinh tế thị trường. Ở nước ta, hình thức ñấu thầu ñã
  ñược áp dụng trong hơn 10 năm gần ñây, ñặc biệt là những công trình có chủ
  ñầu tư là các tổ chức hoặc doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước. Năm 1991
  quy chế ñấu thầu xây lắp ñầu tiên ñược ban hành dưới hình thức văn bản là
  quyết ñịnh số 24/BXD – VKT của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ñến năm 2005 nhà
  nước ban hành luật ñấu thầu sô 61/2005/QH11.
  Trong những năm tới nhu cầu xây dựng các cơ sở hạ tầng nói tăng
  nhanh, thị trường xây dựng sẽ mở rộng và hoạt ñộng sôi nổi, số lượng doanh
  nghiệp xây dựng trong nước và ngoài nước tham gia vào thị trường sẽ tăng
  lên. Do ñó tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng sẽ ngày
  càng gay gắt. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng chủ yếu thông qua
  hình thức ñấu thầu, tuy nhiên trong ñiều kiện thị trường xây dựng hiện nay,
  yêu cầu của các chủ thầu ngày càng khắt khe, mỗi cuộc ñấu thầu dự kiến mở
  là có nhiều chục (thậm chí cả trăm) hồ sơ xin dự thầu. Trước tình hình ñó ñể
  có các công trình xây dựng tạo việc làm thường xuyên cho cán bộ công nhân
  viên các công ty rất chú trọng ñến việc nâng cao khả năng cạnh tranh trong
  ñấu thầu của mình.
  Công ty789/Bộ quốc phòng là một Công ty hoạt ñộng trong lĩnh vực xây
  dựng. Trong suốt thời gian hoạt ñộng Công ty ñã phần nào khẳng ñịnh ñươc vị
  trí của mình trong ngành Xây dựng. Tuy nhiên trong quá trình hội nhập, phát
  triển và mở cửa thị trường hiện nay ñã ñặt ra nhiềucơ hội cũng như thách thức
  lớn, áp lực cạnh tranh không nhỏ ñối với Công ty nên vấn ñề làm sao ñể nâng
  cao năng lực cạnh tranh trong ñấu thầu xây lắp là bài toán mà Công ty ñang phải
  ñối mặt và cần phải giải ñáp. Với mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu ñể biết rõ
  hơn tầm quan trọng của năng lực cạnh tranh trong ñấu thầu ñối với Công ty, tôi
  ñã lựa chọn ñề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh trong ñầu thầu xây dựng
  của công ty 789 Bộ Quốc Phòng”làm ñề tài ñể nghiên cứu và viết luận văn
  thạc sỹ.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mc tiêu chung
  Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của Công ty 789, t~m ra những
  nhân tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh của côngty, từ ñó ñề xuất các
  giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty 789 Bộ Quốc Phòng
  trong ñấu thầu xây dựng qua ñó giúp cho công ty phát triển một cách bền
  vững trong tương lai.
  1.2.2 Mc tiêu cth
  - Góp phần hệ thống hóa lý luận về: năng lực cạnh tranh nói chung và
  thực tiễn cạnh tranh trong ñấu thầu xây dựng nói riêng
  - ðánh giá về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp,tìm ra những nhân
  tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh của công ty.
  - ðưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranhcủa công ty.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ði tưng nghiên cu
  Nghiên cứu công tác ñấu thầu và kinh nghiệm cạnh tranh trong ñấu
  thầu của Công ty 789 Bộ Quốc Phòng.
  1.3.2 Phm vi nghiên cu
  Về mặt thời gian chủ yếu từ 2007 - 2008 - 2009.
  Về mặt không gian: các công trình ñấu thầu xây dựngtrên lãnh thổ Việt Nam.
  Về nội dung: nghiên cứu năng lực cạnh tranh trong ñấu thầu xây dựng của
  công ty 789 Bộ Quốc Phòng.

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 Cơ sởlý luận
  2.1.1 Các vn ñvcnh tranh
  2.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh
  Cạnh tranh là một ñặc trưng của nền kinh tế thị trường, nhưng có nhiều
  cách hiểu khác nhau.
  Theo Kac-Marx: Cạnh tranh là sự ganh ñua, sự ñấu tranh gay gắt giữa
  các nhà tư bản ñể giành giật những ñiều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu
  thụ hàng hoá ñể thu ñược lợi nhuận siêu ngạch.
  Theo từ ñiển Bách Khoa (tập 1 - trang 357 xuất bản năm 1995) thì:
  Cạnh tranh (trong kinh doanh) là hoạt ñộng ganh ñuagiữa những người sản
  xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị
  trường, chi phối bởi quan hệ cung cầu nhằm giành các ñiều kiện sản xuất, tiêu
  thụ và thị trường có lợi nhất.
  Theo cuốn kinh tế học của P.A.Samuelson cạnh tranh là sự kình ñịch
  giữa các Doanh nghiệp cạnh tranh với nhau ñể giành khách hàng, thị trường.
  Theo kinh tế vi mô R.S. Pindyck một thị trường cạnhtranh hoàn hảo có
  rất nhiều người mua, người bán ñể cho không có một người mua hoặc người
  bán duy nhất nào có ảnh hưởng, có ý nghĩa ñối với giá cả.
  Theo các tác giả của cuốn "Các vấn ñề pháp lý và thể chế về chính sách
  cạnh tranh và kiểm soát ñộc quyền kinh doanh" cạnh tranh có thể ñược hiểu là
  sự ganh ñua giữa các doanh nghiệp trong việc giành một số nhân tố sản xuất
  hoặc khách hàng nhằm nâng cao vị thế của mình trên thị trường, ñể ñạt ñược
  mục tiêu kinh doanh cụ thể.
  Theo M.E.Porter cạnh tranh không phải là cung cấp cái tốt nhất mà là
  tạo ra sự khác biệt.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Philippe Lasser và GS.TS Joseph Putti, Chiến lược quản lý và kinh doanh,
  tập 1 và tập 2, NXB Chính trị quốc gia, năm 1996
  2. Garry D.Smith, Danny R.Amold, Bobby G. Rizzell Chiến lược và chính
  sách kinh doanh, NXB Tổng hợp TP Hồ Chớ Minh năm 1994
  3. Nguyễn Thành ðộ, ðH Kinh tế quốc dân, Chiến lược và kế hoạch phát
  triển kinh doanh, NXB Giáo dục, năm 1996
  4. Phan Thị Ngọc Thuận, Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa nội bộ
  doanh nghiệp, NXB Kế hoạch và kỹ thuật, năm 2003
  5. Nguyễn Minh Duệ, ðH Bách Khoa Hà Nội Bài giảng môn phân tích và
  quản lý dự án ñầu tư, năm 2003
  6. Nguyễn Thành ðộ, TS Nguyễn Ngọc Huyền, Chiến lược kinh doanh và
  phát triển doanh nghiệp, NXB Lao ñộng xã hội, năm 2002
  7. Nguyễn Văn Long, ðH Bách Khoa Hà Nội, Bài giảng môn kế toán ñại
  cương, năm 2009
  8. Lê Văn Tâm Chủ biên, Quản trị chiến lược, NXB Thống kê Hà Nội, năm
  2000
  9. Vũ Thị Ngọc Phựng, Phan Thị Nhiệm, Chiến lược kinh doanh, NXB Thống
  kê Hà Nội, năm 1999
  10. Nghiêm Sỹ Thương, ðH Bách Khoa Hà Nội, Bài giảng môn cơ sở của
  quản lý tài chính doanh nghiệp , năm 2009
  11. Nguyễn Hữu Thắng, Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam
  trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, NXBChính trị quốc gia,
  năm 2009.
  13. "Hướng dẫn ñấu thầu tuyển dụng tư vấn cho các dự án sử dụng vốn của
  WB, ADB & OECF" (Nxb Thống kê, Hà Nội, 1999)
  14. Nguyễn Văn Bình, ðH Bách Khoa Hà Nội, Bài giảngmôn Marketing
  15. Nguyễn Vĩnh Thanh, Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
  Việt Nam trong giai ñoạn hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 243
  năm 2009.
  16. Lê Thị Kim Quế, Nguyễn Thị ðức Hạnh, Qui chế quản lý ñầu tư xây
  dựng và ñấu thầu, Nxb Chính trị quốc gia, năm 1998
  17. Bộ Kế hoạch - ðầu tư, Trung tâm Thông tin, Cẩm nang về công tác ñấu
  thầu, Nxb Chính trị quốc gia, năm 1997.
  18. Nguyễn Ngọc Sơn, Cơ chế cạnh tranh và sự thông ñồng trong ñấu thầu
  theo luật cạnh tranh, Tạp chí Khoa học Pháp luật số2(23)/2006
  19. Lan Hương, Từ sự cố chât lượng công trình: cầm sớm loại bỏ những hạt
  sạn, www.hanoimoi.com.vn
  20. Nguyễn Chí Thành, Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong
  ñấu thầu của các Tổng công ty xây dựng công trình giao thông, Luận án
  tiến sĩ, năm 2003.
  21. Lệ Châu, Luật cạnh tranh “khoanh tay” nhìn ñộc quyền?, cập nhật ngày
  3/2/2009, www.vneconomy.vn
  22. Báo Thanh Niên, Nhiều lỗ hổng trong ñấu thầu xây dựng, Truy cập
  ngày17/6/2009 www.ashui.com

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đầu thầu xây dựng của công ty 789 Bộ Quốc Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đầu thầu xây dựng của công ty 789 Bộ Quốc Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status