Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu công tác kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu công tác kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu công tác kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục
  lục .iii
  Danh mục
  bảng vii
  Danh mục viết tắt .viii
  PHẦN I: MỞ ðẦU .104
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài nghiên cứu . 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu ñềtài 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụthể 3
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu ñềtài 3
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu .3
  PHẦN II CƠSỞLÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỂCÔNG TÁC KẾTOÁN
  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎVÀ VỪA .4
  2.1. Những vấn ñềlý luận chung vềcông tác kếtoán . 4
  2.1.1. Khối lượng công tác kếtoán và các phần hành kếtoán 4
  2.1.2. Vai trò của công tác kếtoán .5
  2.1.3. Yêu cầu của công tác kếtoán .6
  2.1.4. Nhiệm vụcơbản của công tác kếtoán .6
  2.1.5. Sựkhác biệt giữa kếtoán tài chính và kếtoán quản trị .7
  2.1.6. Phân biệt kếtoán tài chính, kếtoán tổng hợp và kếtoán chi tiết
  . .
  2.1.7. Các vấn ñềchung vềtổchức công tác kếtoán .11
  2.2. Các nội dung cơbản của việc thực hiện công tác kếtoán . 12
  2.2.1. Công tác tổchức hệthống chứng từkếtoán .12
  2.2.2. Công tác tổchức sửdụng hệthống tài khoản kếtoán .15
  2.2.3. Công tác tổchức hệthống sổkếtoán .17
  2.2.4. Công tác tổchức cung cấp thông tin qua hệthống báo cáo kếtoán
  19
  2.2.5. Công tác tổchức bộmáy kếtoán .21
  2.2.6. Công tác tổchức kiểm tra kếtoán 23
  2.2.7. Công tác tổchức phân tích hoạt ñộng kinh tếtrong doanh nghiệp
  24
  2.2.8. Công tác trang bịcơsởvật chất kĩthuật cho việc thu thập, xửlí và
  cung cấp thông tin kếtoán. 25
  2.3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến công tác kếtoán trong doanh nghiệp . 28
  2.3.1. Ảnh hưởng vềtổchức quản lí, ñặc thù trong ngành nghềkinh
  doanh của doanh nghiệp .28
  2.3.2. Ảnh hưởng của môi trường pháp lí ñến việc tổchức công tác kế
  toán 28
  2.3.3. Ảnh hưởng của hệthống kiểm soát nội bộ 28
  2.3.4. Ảnh hưởng của khảnăng ứng dụng công nghệthông tin vào công
  tác kếtoán 29
  2.4. Những vấn ñềcơbản vềdoanh nghiệp nhỏvà vừa 29
  2.4.1. ðặc ñiểm của các doanh nghiệp nhỏvà vừa .29
  2.4.2. Vai trò của các doanh nghiệp nhỏvà vừa .33
  2.5. Cơsởthực tiễn 34
  2.5.1. Tình hình chung của các DNNVV ởViệt Nam 34
  2.5.2. Quá trình phát triển của các qui ñịnh vềkếtoán DNNVV ởViệt
  Nam .36
  2.6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 39
  PHẦN III ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU ðỀTÀI .41
  3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu . 41
  3.1.1. ðặc ñiểm về ñiều kiện tựnhiên 41
  3.1.2. ðặc ñiểm xã hội .42
  3.1.3. ðặc ñiểm kinh tếcủa huyện Tiên Lữ 44
  3.1.4. Sơlược về ñặc ñiểm của doanh nghiệp trên ñịa bàn Huyện Tiên Lữ
  46
  3.2. Phương pháp nghiên cứu . 48
  3.2.1. Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 48
  3.2.2. Thu thập tài liệu nghiên cứu 49
  3.2.3. Phương pháp phân tích .50
  PHẦN IV KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .52
  4.1. Khái quát chung vềcác doanh nghiệp nhỏvà vừa trên ñịa bàn Huyện
  Tiên Lữ . 52
  4.1.1. Các qui ñịnh hiện hành vềcông tác kếtoán trong DNNVV .52
  4.1.2. Những nét chung của các doanh nghiệp nhỏvà vừa trên ñịa bàn
  Huyện qua những năm gần ñây 57
  4.1.3. Tình hình vềhoạt ñộng quản lí của các doanh nghiệp 62
  4.2. Qui ñịnh hiện hành vềchế ñộkếtoán áp dụng trong các doanh nghiệp
  nhỏvà vừa 65
  4.2.1. Chế ñộkếtoán ban hành theo quy ết ñịnh số48/2006/Qð-BTC .65
  4.3. Thực trạng công tác kếtoán ởcác doanh nghiệp nhỏvà vừa trên ñịa
  bàn huyện Tiên Lữ . 66
  4.3.1. Khái quát chung vềmô hình bộmáy kếtoán và các phần hành kế
  toán của các doanh nghiệp nhỏvà vừa trên ñịa bàn Huyện 66
  4.3.2. Công tác tổchức hệvận dụng thống chứng từkếtoán tại các doanh
  nghiệp NVV trên ñịa bàn Huy ện 68
  4.3.3. Công tác tổchức vận dụng hệthống tài khoản kếtoán .95
  4.3.4. Công tác tổchức vận dụng hệthống sổsách kếtoán 100
  4.3.5. Công tác vận dụng chế ñộlập báo cáo kếtoán trong các DN .108
  4.3.6. Công tác tổchức bộmáy kếtoán .113
  4.3.7. Thực trạng công tác tổchức kiểm tra kếtoán tại các DNNVV trên
  ñịa bàn huyện Tiên Lữ .115
  4.3.8. Tổchức trang bịcơsởvật chất phục vụcho công tác kếtoán 116
  4.3.9. Tổchức phân tích hoạt ñộng kinh tếtrong doanh nghiệp .117
  4.4. Các nhân tố ảnh hưởng ñến công tác kếtoán của các DN trên ñịa bàn
  Huyện Tiên Lữ 118
  4.5. ðánh giá chung vềthực trạng công tác kếtoán của các doanh nghiệp
  nhỏvà vừa trên ñịa bàn huyện Tiên Lữ 120
  4.6. Một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện công tác kếtoán trong các doanh
  nghiệp nhỏvà vừa ởhuyện Tiên Lữ . 121
  4.6.1. Môt sốgiải pháp ñối với các doanh nghiệp 121
  4.6.2. Một số ñềxuất ñối với Nhà nước 124
  PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 127
  5.1. Kết luận 126
  5.2. Kiến nghị .127
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .128

  PHẦN I: MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài nghiên cứu
  Nước ta ñang bước vào tiến trình công nghiệp hoá - hiện ñại hoá ñất
  nước. Chúng ta ñang tiến hành xây dựng cơsởvật chất, phát triển kinh tế ñất
  nước theo hướng phát triển bền vững và ñang giữcho một nền chính trị ổn
  ñịnh, môi trường trong sạch, thực hiện việc chuyển ñổi cơchếkinh tếcủa ñất
  nước. Hiện nay, nền kinh tế ñang chịu sựtác ñộng của những quy luật khách
  quan và những chính sách kinh tếcủa Chính phủ. Các doanh nghiệp muốn tồn
  tại và phát triển thì mọi hoạt ñộng sản xuất kinh doanh phải có hiệu quảcao
  và mang lại lợi nhuận. Muốn vậy thì bên cạnh việc nghiên cứu cải tiến sản
  xuất ra các loại sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã ña dạng các doanh
  nghiệp còn phải tìm mọi biện pháp sắp xếp và tổchức công tác kếtoán một
  cách phù hợp với doanh nghiệp và phải khoa học, ñúng với qui ñịnh của chế
  ñộkếtoán hiện hành.
  Trong công cuộc hội nhập kinh tếquốc tế, các mô hình vềtổchức bộ
  máy, tổchức quản lí vốn sởhữu cũng rất ña dạng.
  ðể ñáp ứng ñược yêu cầu hiện tại của nền kinh tếthì hệthống kếtoán
  Việt Nam, ñặc biệt là hệthống kếtoán dành cho các doanh nghiệp nhỏvà vừa
  cần phải ñược ñổi mới một cách phù hợp và khoa học.
  Vào năm 2006, BộTài chính ñã ban hành chế ñộkếtoán dành cho các
  doanh nghiệp nhỏvà vừa theo Quy ết ñịnh 48/Qð-BTC dựa trên 26 chuẩn mực
  kếtoán. Chế ñộkếtoán m ới ra ñời là m ột sự ñánh dấu mới cho quá trình ñổi
  mới, nó ñã ñáp ứng yêu cầu của một nền kinh tếthịtrường trong quá trình hội
  nhập quốc tếvà ñáp ứng ñược yêu cầu vềquản lí vốn của các chủdoanh nghiệp.
  Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp có một ñặc thù riêng vềtổchức quản lí,
  tổchức sản xuất và ñặc biệt là nó tùy thuộc vào qui mô doanh nghiệp (vềvốn,
  lao ñộng, .), ñặc thù của ngành nên trong quá trình hoạt ñộng, việc tổchức
  công tác kếtoán trong doanh nghiệp nhỏvà vừa có sựkhác nhau. Các doanh
  nghiệp thì ngày một phát triển, liệu qui ñịnh vềviệc tổchức công tác kếtoán
  cho các doanh nghiệp có phù hợp không?, có ñáp ứng nhu cầu quản lí phát
  triển của các doanh nghiệp không? Phía các doanh nghiệp có ý thức chấp
  hành tốt chế ñộquản lí kinh tếcủa Nhà nước không? Nguyên nhân do các chủ
  doanh nghiệp không có ý thức, hay hạn chếvềtrình ñộtổchức, hạn chếvề
  nghiệp vụkếtoán dẫn ñến thực trạng là còn nhiều vấn ñềhạn chếvềtổchức
  công tác kếtoán phải tiếp tục ñược sửa ñổi và hoàn thiện hơn nữa trong các
  doanh nghiệp nhỏvà vừa.
  Từnhững nhìn nhận vềviệc tổchức công tác kếtoán trong các doanh
  nghiệp nhỏvà vừa theo qui ñịnh hiện hành của chế ñộkếtoán Việt Nam, tôi
  quyết ñịnh chọn ñềtài: “Nghiên cứu công tác kếtoán ởcác doanh nghiệp
  nhỏvà vừa trên ñịa bàn huyện Tiên Lữ- Tỉnh Hưng Yên”làm ñềtài nghiên
  cứu của mình.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu ñềtài
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Luận văn khái quát, hệ thống hoá cơ sởlý luận về công tác kế toán
  trong các doanh nghiệp nhỏvà vừa. ðồng thời, trên cơsởnghiên cứu thực tế,
  ñánh giá thực trạng tình hình thực hiện công tác kếtoán ởcác doanh nghiệp
  nhỏvà vừa trên ñịa bàn huyện Tiên Lữ, từ ñó ñưa ra các giải pháp chủyêú
  nhằm hoàn thiện hơn vềcông tác kếtoán trong các doanh nghiệp cho phù hợp
  với ñặc thù và sựphát triển của doanh nghiệp ñồng thời phù hợp qui ñịnh về
  chế ñộkếtoán Việt Nam hiện hành.
  1.2.2. Mục tiêu cụthể
  - Hệthống hóa cơsởlí luận vềcông tác kếtoán theo chế ñộkếtoán
  Việt Nam ban hành tháng 3 năm 2006 của Bộtài chính dành cho khối doanh
  nghiệp nhỏvà vừa.
  - Tìm hiểu tình hình thực tếviệc áp dụng chế ñộkếtoán Việt Nam vào
  việc thực hiện công tác kếtoán của các doanh nghiệp nhỏvà vừa trên ñịa bàn
  huyện Tiên Lữ.
  - ðánh giá vềsựphù hợp của qui ñịnh kếtoán hiện hành cho các doanh
  nghiệp trong tiến trình phát triển ñồng thời ñưa ra ñược những giải pháp nhằm
  hoàn thiện hơn vềviệc thực hiện công tác kếtoán cảvềphía Nhà nước và
  phía các doanh nghiệp nhỏvà vừa ở ñịa bàn huyện Tiên Lữ.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu ñềtài
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  ðềtài ñi sâu vào nghiên cứu những vấn ñềlí luận và thực tiễn vềcông
  tác kếtoán và việc áp dụng các qui ñịnh vềcông tác ñó của các doanh nghiệp
  trên ñịa bàn huyện Tiên Lữtheo qui ñịnh của BộTài chính ñã ban hành.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Không gian nghiên cứu: Các doanh nghiệp nhỏvà vừa trên ñịa bàn
  huyện Tiên Lữ- tỉnh Hưng Yên.
  - Thời gian nghiên cứu: thời gian từ01/10/2009 – 01/10/2010.

  PHẦN II
  CƠSỞLÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỂCÔNG TÁC KẾTOÁN
  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎVÀ VỪA
  2.1. Những vấn ñềlý luận chung vềcông tác kếtoán
  2.1.1. Khối lượng công tác kếtoán và các phần hành kếtoán
  2.1.1.1. Khối lượng công tác kếtoán
  Khối lượng công tác kếtoán ñược nhìn nhận theo từng giai ñoạn của
  quá trình hạch toán bao gồm: giai ñoạn hạch toán ban ñầu trên hệ thống
  chứng từ, giai ñoạn hệthống hóa theo thời gian và phân loại theo ñối tượng
  cho các chứng từ ñã lập trên bộsổkếtoán; giai ñoạn xửlí, chọn sốliệu và
  tiến hành lập báo cáo kếtoán cho quản lí trong nội bộvà cho các chủthểbên
  ngoài nhưngân hàng, cơquan quản lí Nhà nước, kho bạc, ). Khối lượng
  công tác kếtoán tùy thuộc vào khối lượng công việc phải thực hiện ởmỗi giai
  ñoạn, ñiều này lại luôn phụthuộc vào qui mô nghiệp vụphát sinh ởmỗi loại
  hình hoạt ñộng. Khối lượng công tác kếtoán còn gồm cảhạch toán tổng hợp
  và hạch toán chi tiết cho m ột số ñối tượng nhưtài sản, sản phẩm, hàng hóa,
  tùy thuộc vào yêu cầu và cách tổchức công tác kếtoán của ñơn vị.
  Nhưvậy, khối lượng công tác kếtoán bao hàm các giai ñoạn các công
  việc nghiệp vụmà cán bộnghiệp vụkếtoán phải thực hiện theo qui mô và
  mục ñích truy ền tin, cung cấp thông tin cho các nhà quản lí nhằm ñạt tới hiệu
  quảcao nhất của hoạt ñộng kinh doanh cũng nhưcác hoạt ñộng khác trong
  một ñơn vịcơsởhạch toán. Luật Kếtoán số03/2003QH 11 ngày 17/06/2003
  ñã qui ñịnh rất rõ vềkhối lượng của công tác kếtoán.
  2.1.1.2. Khái niệm phần hành kếtoán
  Phần hành kếtoán là thuật ngữdùng ñểchỉnh khối lượng công tác kế
  toán bắt buộc cho một ñối tượng hạch toán. [1]

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. BộTài chính (1995), Quyết ñịnh 1141-TC/Qð/CðKT ngày 1/11/1995
  vềchế ñộkếtoán Doanh nghiệp.
  2. BộTài chính (1996), Quyết ñịnh 1177TC/Qð-CðKT ngày 23/12/1996
  của Bộ Tài chính ban hành chế ñộkế toán Doanh nghiệp vừa và
  nhỏ.
  3. BộTài chính (2001), Quyết ñịnh 144/2001/Qð-BTC ngày 21/12/2001
  của BộTài chính vềviệc sửa ñổi, bổsung chế ñộkế toán Doanh
  nghiệp vừa và nhỏban hành theo Quyết ñịnh 1177TC/Qð-CðKT.
  4. BộTài chính (2006), Quyết ñịnh 48/2006/Qð-BTC ngày 14/9/2006 của
  BộTài chính ban hành chế ñộkếtoán Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  5. Bộ Tài chính (2006), Quyết ñịnh 15/2006/Qð-BTC ngày 20/03/2006
  của BộTài chính vềchế ñộkếtoán Doanh nghiệp.
  6. Nghị ñịnh số90/2001/Nð-CP ngày 23/11/2001 vềtrợgiúp phát triển
  Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  7. Chỉ thị 27/2003/CT-TTg ngày 11/12/2003 về tiếp tục ñẩy mạnh thực
  hiện Luật Doanh nghiệp khuyến khích phát triển Doanh nghiệp vừa
  và nhỏ.
  8. PGS.TS. Võ Văn Nhị (2005), Kế toán Tài chính, NXB Thống Kê
  TP.HCM.
  9. TS. Nguyễn Việt, TS. Võ Văn Nhị(2000), Kếtoán ñại cương, NXB Tài
  chính, Hà Nội.
  10. Trần Phước (2007), Một sốgiải pháp nâng cao chất lượng tổchức sử
  dụng phần mềm kếtoán DN Việt Nam, Luận án tiến sĩkinh tế, ðại
  học Kinh tếTP.HCM.
  11. TS. Phan ðức Dũng (2006), Kế toán Tài chính, NXB Thống Kê
  TP.HCM.
  12. Tập thểtác giảkhoa Kếtoán Kiểm toán (2003)- trường ðại học Kinh
  tếTP.HCM, Lý thuyết kếtoán, NXB Thống Kê TP.HCM.
  13. TS. Nguyễn Minh Kiều (2006), Tài chính Doanh nghiệp, ðại học Kinh
  tếTP.HCM.
  14. ThS. Bùi Văn Trường (2006), Kế toán Quản trị, ðại học Kinh tế
  TP.HCM
  15. ThS. Bùi Văn Trường (2006), Kế toán Chi phí, ðại học Kinh tế
  TP.HCM.
  16. Tập thể tác giả khoa Kế toán Kiểm toán (2000), Kế toán Quản trị,
  trường ðại học Kinh tếTP.HCM, NXB Thống Kê TP.HCM.
  17. Nguyễn Hữu Thông (2005), Biện pháp nhằm phát triển Doanh nghiệp
  vừa và nhỏtại Thành phốHồChí Minh từnay ñến năm 2010, Luận
  văn Thạc sĩkinh tế, ðại học Kinh tếTP.HCM.
  18. VũHữu ðức, Hệthống kếtoán và kiểm toán Việt Nam trên con ñường
  hội nhập với các thông lệquốc tế.
  19. Quốc hội (2003), Luật kếtoán (Luật số03/2003/QH 11) - Quốc hội
  nước CHXHCN Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 3 (3/5/2003 – 17/6/2003)
  thông qua, Quốc Hội, Hà Nội.

  Xem Thêm: Nghiên cứu công tác kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu công tác kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status