Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thiết lập và áp dụng bảng đánh giá thành quả (balanced scorecard) tại công ty tnhh một thành viên đó

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Thiết lập và áp dụng bảng đánh giá thành quả (balanced scorecard) tại công ty tnhh một thành viên đó

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: THIẾT LẬP VÀ ÁP DỤNG BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ(BALANCED SCORECARD) TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU NHA TRANG

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan . Trang
  Lời cảm ơn
  Mục lục .
  Danh mục các chữviết tắt .
  Danh mục các Bảng
  Danh mục các Sơ đồ .
  Phần mở đầu . 1
  1. Lý do chọn đềtài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng nghiên cứu 2
  4. Phạm vi nghiên cứu . 2
  5. Phương pháp nghiên cứu . 2
  6. Kết cấu của luận văn . 2
  CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ THUYẾT VỀPHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THÀNH
  QUẢBALANCED SCORECARD . 3
  1.1. Tổng quan vềBalanced Scorecard 3
  1.1.1. Sơlược lịch sửra đời của Balanced Scorecard 3
  1.1.2. Sựcần thiết của phương pháp đánh giá thành quảBalanced Scorecard 4
  1.1.2.1. Hạn chếcủa phương pháp đánh giá thành quảtài chính truyền thống . 4
  1.1.2.2. Việc gia tăng nổi bật của tài sản vô hình . 6
  1.1.2.3. Những rào cản trong quá trình thực thi chiến lược 7
  1.1.3. Khái niệm Balanced Scorecard 9
  1.1.3.1 BSC là một hệthống đo lường . 10
  1.1.3.2 BSC là một hệthống quản lý chiến lược 12
  1.1.3.3 BSC là một công cụtrao đổi thông tin . 15
  1.2.Cơsởlý thuyết đểxây dựng phương pháp đánh giá Balanced Scorecard . 16
  1.2.1. Sứmạng, các giá trị, tầm nhìn, chiến lược . 16
  1.2.1.1. Sứmạng 16
  1.2.1.2. Các giá trị . 17
  1.2.1.3. Tầm nhìn 17
  1.2.1.4. Chiến lược 17
  1.2.2. Bản đồchiến lược (Strategy maps) 18
  1.2.3. Thiết lập bản đánh giá thành quảBSC cho tổchức 27
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 28
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢHOẠT
  ĐỘNGTẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU NHA TRANG . 29
  2.1. Giới thiệu chung vềCông ty . 29
  2.1.1 Lịch sửhình thành và phát triển . 29
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ . 30
  2.1.2. Sơ đồtổchức 30
  2.1.4. Giới thiệu nguồn lực 35
  2.1.4.1. Hạtầng kỹthuật . 35
  2.1.4.2 Trang thiết bịsản xuất . 37
  2.1.4.3 Nguồn nhân lực 37
  2.1.4.4 Nguồn lực thông tin 37
  2.1.5. Sản phẩm tiêu biểu 39
  2.1.5.1 Sản phẩm đóng mới tiêu biểu 39
  2.1.5.2 Sản phẩm sửa chữa tiêu biểu . 39
  2.1.6. Quy trình công nghệcủa Công ty 41
  2.1.7 Nhu cầu nguyên vật liệu . 42
  2.2. Thực trạng đánh giá thành quảtại Công ty Đóng Tàu Nha Trang . 42
  2.2.1. Khía cạnh tài chính 42
  2.2.1.1 Tình hình tài chính 42
  2.2.1.2. Đánh giá hoạt động của Công ty vềkhía cạnh tài chính 43
  2.2.2. Vềkhía cạnh khách hàng . 45
  2.2.2.1 Đối tượng khách hàng chính của Công ty 45
  2.2.2.2. Đánh giá hoạt động của Công ty vềkhía cạnh khách hàng 45
  2.2.3. Vềkhái cạnh quy trình nội bộ 49
  2.2.3.1 Quy trình hoạt động của Công ty . 49
  2.2.3.2. Đánh giá hoạt động của Công ty vềquy trinhg nội bộ . 51
  2.2.4. Vềkhía cạnh học hỏi và phát triển . 52
  2.2.4.1. Tình hình nguồn nhân lực và đào tạo của Công ty 52
  2.2.4.2. Đánh giá nguồn nhân lực và đào tạo của Công ty . 53
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 55
  CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ(BALANCED
  SCORECARD) TẠI CÔNG TY ĐÓNG TÀU NHA TRANG 56
  3.1. Sứmạng, các giá trị, tầm nhìn và chiến lược 56
  3.1.1.Sứmạng 56
  3.1.2.Các giá trị . 56
  3.1.3.Tầm nhìn . 56
  3.1.4.Chiến lược 56
  3.2. Bản đồchiến lược ( Strategy Map) 57
  3.3. Phát triển Bản đồchiến lược thành thẻ điểm cân bằng 60
  3.4. Thiết lập Bảng đánh giá thành quả( Balanced Scorecard) cho Công ty đóng tàu
  Nha Trang . 63
  3.4.1. Khía cạnh tài chính 63
  3.4.1.1 Mục tiêu Tăng trưởng doanh thu . 63
  3.4.1.2 Mục tiêu Kiểm soát chặt chẽchi phí 63
  3.4.2. Khía cạnh Khách hàng 64
  3.4.2.1. Mục tiêu Duy trì khách hàng truyền thống, thu hút khách hàng mới . 64
  3.4.2.2. Mục tiêu Gia tăng cung cấp sản phẩm dịch vụmới . 65
  3.4.2.3. Mục tiêu Thỏa mãn nhu cầu khách hàng . 66
  3.4.3. Khía cạnh quy trình nội bộ 68
  3.4.3.1. Mục tiêu Áp dụng kỹthuật tiên tiến, nâng cao tỉlệquy trình tự động hóa 68
  3.4.3.2. Mục tiêu Nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian giao hàng . 69
  3.4.3.3. Mục tiêu Xây dựng hệthống quản trịnăng động, hiệu quả . 70
  3.4.4. Khía cạnh Học hỏi và phát triển 71
  3.4.4.1. Mục tiêu Đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cho nhân viên 71
  3.4.4.2. Mục tiêu Đội ngũnhân viên chuyên nghiệp và tận tụy 72
  3.4.4.3. Mục tiêu Hệthống thông tin có năng lực xửlý tốt 73
  3.5. Thiết lập Bảng đánh giá thành quả( Balanced Scorecard) năm 2012 cho Công ty
  đóng tàu Nha Trang 81
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 88
  KẾT LUẬN 89
  Tài liệu tham khảo 91
  Phụlục 1 . 92
  Phụlục 2 . 96
  Phụlục 3 . 97
  Phụlục 4 . 99

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đềtài
  Qua quá trình nghiên cứu các mô hình quản trịnhư: Quản trịtoàn diện, quản
  trịtheo mục tiêu, quản trịchất lượng, quản trịbằng thẻ điểm cân bằng (Balanced
  Scorecard-BSC), tác giảnhận thấy BSC là một hệthống quản trịhữu hiệu trong việc
  triển khai thực hiện chiến lược. Bằng cách liên kết tầm nhìn, chiến lược với các yếu
  tốquyết định thành công của bốn khía cạnh: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ
  và Học hỏi - phát triển của tổchức trong mối quan hệnhân quả, cùng với việc xây
  dựng hệthống thước đo có thểlượng hóa và đo lường được bằng các chỉtiêu cụthể
  đã giúp cho các tổchức, doanh nghiệp xác định rõ con đường đi đến thành công.
  Đóng tàu là ngành công nghiệp tổng hợp của nhiều ngành công nghiệp cơkhí,
  điện-điện tử, mỹnghệ Doanh nghiệp đóng tàu muốn thành công, ngoài việc vận
  dụng khoa học kỹthuật tiên tiến, hạtầng kỹthuật hiện đại, thì một hệthống quản trị
  phù hợp có thểdẫn dắt doanh nghiệp đạt được tầm nhìn bằng cách chia nhỏmục tiêu
  chiến lược đểquản trịnhưBSC là điều hết sức cần thiết.
  Năm 2007, Công ty Đóng Tàu Nha Trang được thành lập trên nền tảng thừa
  hưởng tài sản và hạtầng của Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nha Trang. Sau đó, tiếp
  tục được đầu tưnâng cao năng lực sản xuất nhằm mục đích chuyên môn hóa việc sản
  xuất loại tàu hàng rời đến 6.000DWT, tàu Container cỡnhỏ(khoảng dưới 350TEUs)
  và các loại tàu dịch vụCảng biển. Tuy nhiên từnăm 2008, ngành Đóng tàu Việt Nam
  rơi vào khủng hoảng, ngành vận tải biển cũng gặp nhiều khó khăn do giá cước vận tải
  giảm thấp, nhu cầu đóng mới tàu vận tải cỡnhỏgần nhưkhông có. Do đó, nhằm tăng
  doanh thu hàng năm, bù đắp chi phí đầu tư, trong 5 năm tới, Công ty Đóng Tàu Nha
  Trang tập trung chiến lược thâm nhập, khai thác thịtrường nội địa, đa dạng hóa sản
  phẩm dịch vụ đóng mới, sửa chữa tàu hàng, tàu du lịch, tàu dịch vụCảng biển, tàu
  cung ứng dịch vụbiển, tàu đánh cá vỏthép.
  Đểthực hiện được các mục tiêu chiến lược nêu trên, nhằm giúp Công ty đóng
  tàu Nha Trang vượt qua giai đoạn khó khăn của ngành đóng tàu Việt Nam, hướng tới
  sựphát triển bền vững, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Kinh tếbiển của
  đất nước, tôi đã chọn đềtài “ Thiết lập và áp dụng Bảng đánh giá thành quả
  (Balanced scorecard) tại Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Nha Trang”.
  2
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Nghiên cứu mô hình lý thuyết BSC, vận dụng đểthiết lập Bảng đánh giá thành
  quảcho Công ty đóng tàu Nha Trang nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược trong 5
  năm tới. Từ đó, thiết lập mục tiêu chiến lược và BSC năm 2012 cho Công ty và là cơ
  sở đểCông ty xây dựng BSC cho những năm tiếp theo.
  3. Đối tượng nghiên cứu:
  Toàn bộhoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đóng tàu Nha Trang và
  Chiến lược kinh doanh của Công ty.
  4. Phạm vi nghiên cứu:
  Trong nghiên cứu này, tác giảtập trung nghiên cứu việc đánh giá thành quảtại
  Công ty đóng tàu Nha Trang. Sốliệu thứcấp từnăm 2007 đến năm 2011.
  5. Phương pháp nghiên cứu:
  Đây là nghiên cứu định tính vềmô hình quản trịvận dụng cho một doanh
  nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Từmục tiêu chiến lược của
  Công ty, trên cơsởmô hình lý thuyết và quy trình thiết lập, tác giảsẽdựthảo xây
  dựng Bản đồchiến lược, triển khai Bản đồchiến lược thành hệthống các thước đo và
  chỉtiêu. Các mục tiêu chiến lược sẽ được thảo luận và thống nhất bởi Ban quản trị
  cấp cao của Công ty bao gồm chủtịch, giám đốc, các phó giám đốc, kếtoán trưởng,
  với sựgóp ý của các trưởng bộphận trong toàn Công ty. Hệthống các mục tiêu của
  bốn khía cạnh, thước đo, chỉtiêu và phương pháp hoàn thành chỉtiêu của từng thước
  đo trong Bảng đánh giá thành quảCông ty được thảo luận trong cuộc họp các thành
  viên quản trịcấp trung với Ban quản trịcấp cao.
  6. Kết cấu của luận văn:
  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và các Phụlục, Luận văn này gồm 03 chương.
  Chương 1: Cơsởlý thuyết vềphương pháp đánh giá thành quả(Balanced
  Scorecard).
  Chương 2: Thực trạng việc đánh giá thành quảhoạt động tại Công ty TNHH
  một thành viên Đóng tàu Nha Trang.
  Chương 3: Thiết lập Bảng đánh giá thành quả(BSC) tại Công ty TNHH một
  thành viên Đóng tàu Nha Trang.
  3
  CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ THUYẾT VỀPHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
  THÀNH QUẢ(BALANCED SCORECARD - BSC)
  1.1. TỔNG QUAN VỀBALANCED SCORECARD
  1.1.1.Sơlược lịch sửhình thành Balanced Scorecard
  Balanced Scorecard được phát triển bởi Robert Kaplan - giáo sưkếtoán tại
  Trường Đại học Harvard và David Norton - chuyên gia tưvấn từBoston. Balanced
  Scorecard nắm bắt các hoạt động trong doanh nghiệp thông qua các khía cạnh – vấn
  đềkhách hàng, quá trình hoạt động nội bộ, hoạt động của nhân viên và tất nhiên liên
  quan đến cổ đông của công ty.
  Năm 1990, Kaplan và Norton đã dẫn đầu nhóm nghiên cứu đểthực hiện cuộc
  nghiên cứu chuyên sâu tại 12 công ty nhằm khám phá một phương pháp mới để đánh
  giá thành quảhoạt động. Động cơcủa cuộc nghiên cứu nhằm khẳng định các phương
  pháp đánh giá thành quảhoạt động tài chính theo hiệu suất không còn hữu hiệu cho
  doanh nghiệp kinh doanh hiện đại. Cùng với Kaplan và Norton, các công ty được
  nghiên cứu đã bịthuyết phục rằng niềm tin vào các phương pháp đánh giá thành quả
  tài chính đang ảnh hưởng đến khảnăng tạo ra giá trị. Nhóm nghiên cứu đã thảo luận
  một sốphuơng pháp có thểthay thếvà các phương pháp này chính là ý tưởng hình
  thành phương pháp đánh giá thành quảBalanced Scorecard. Kaplan và Norton đã đặt
  tên cho công cụmới này là Balanced Scorecard và sau này được tóm tắt khái niệm
  lần đầu tiên trong nhiều bài viết trên tạp chí Harvard Business Review, “Balanced
  Scorecard – Phương pháp đánh giá thành quảhoạt động”.
  Một thời gian sau, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng Balanced Scorecard và đã
  gặt hái được thành công tức thời. Kaplan và Norton phát hiện những doanh nghiệp
  này không chỉdùng Balanced Scorecard đểbổsung cho các thước đo tài chính với
  những yếu tốdẫn dắt hiệu suất trong tương lai mà còn dùng nó đểtruyền đạt chiến
  lược của doanh nghiệp thông qua các thước đo mà được nhà quản trịdoanh nghiệp
  chọn lựa cho Balanced Scorecard. Balanced Scorecard đã nổi bật với các doanh
  nghiệp toàn cầu nhưlà một công cụchủyếu trong việc thực thi chiến lược.
  Từ đó, Balanced Scorecard đã được ứng dụng trong phần lớn các công ty xếp
  hạng 1000 công ty đại chúng đứng đầu ởMỹvà tiếp tục được các công ty có quy mô
  lớn nhỏ đều áp dụng. Khi được xem nhưcông cụchi phối của thếgiới kinh doanh vì

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. David Parmenter (2009) KPI- Các chỉsố đo lường hiệu suất, Nhà xuất
  bản tổng hợp, TP. HCM.
  2. Paul R.Niven (2009) Thẻ điểm cân bằng, Nhà xuất bản tổng hợp Thành
  phốHCM.
  3. Robert S.Kaplan, David P.Norton (2011) Bản đồchiến lược, Nhà xuất
  bản trẻ.
  4. Nguyễn Thanh Sang (2011) Giáo trình đào tạo BSC- Viện Marketing và
  Quản trịViệt Nam (VMI), TP. HCM.
  5. Nguyễn Trung Thẳng (2011) Giáo trình đào tạo BSC- Viện Marketing
  và Quản trịViệt Nam (VMI), TP. HCM.
  6. Lưu Trọng Tuấn (2011) Giáo trình đào tạo BSC- Viện Marketing và
  Quản trịViệt Nam (VMI), TP. HCM.
  7. Nguyễn Quốc Việt (2008), “Phát triển hệthống thẻ điểm cân bằng cho
  Bộphận kinh doanh xuất nhập khẩu Tổng công ty may ThọHòa” Tuyển
  tập báo cáo Hội nghịSinh Viên nghiên cứu khoa học lần thứ6 Đại Học
  Đà Nẵng
  Tiếng Anh
  1.Paul R.Niven (2002) Balanced Scorecard Step – by – Step, John Wiley &
  Sons,Inc.
  2. Robert S.Kaplan, David P.Norton (1996) The Balanced Scorecard,
  Harvard Business School Press.
  3. Lưu Trọng Tuấn (2010), Balanced Scorecard Implementation at Rang
  Dong Plastic Joint Stock Company, Managemanet Scientce and Engineering.

  Xem Thêm: Thiết lập và áp dụng bảng đánh giá thành quả (balanced scorecard) tại công ty tnhh một thành viên đó
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thiết lập và áp dụng bảng đánh giá thành quả (balanced scorecard) tại công ty tnhh một thành viên đó sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status