Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM (Citen

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM (Citen

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM (Citenco) đến năm 2020

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iiv
  DANH MỤC CÁC BẢNG V
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỔ THỊ vi
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIÉN LƯỢC PHÁT TRIỂN
  NGUỒN NHÂN Lực 5
  11 LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LƯC 5
  11.1 Một số khái niệm liên quan đến phát triền nguồn nhân ịửc 5
  11.2 Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân
  lực 8
  11.3 Nội dung phát triền nguồn nhân lực 10
  12 LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC 12
  12.1 Khái niệm vể chiến lược 12
  12.2 Các loại chiến lược 13
  12.3 Quy trình xây dựng chiến lược 17
  13 CHIẾN LƯỠC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN Lực 26
  13.1 B ản chất chiến lược phát triền nguồn nhân lực 26
  13.2 Chiền lược phát triền nguồn nhân lực với chiến lược kinh
  doanh 27
  14 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 31
  Chương 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỬA CÔNG TY
  TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HCM 33
  21 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI
  TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HCM 33
  21.1 Quá trình hình thành và phát triển 33
  21.2 Địa vị pháp lý 34
  21.3 Ngành nghể kinh doanh 34
  21.4 Cơ cấu tổ chức, quàn lý 35
  21.5 Dịch vụ cung cấp 37
  22 ĐÁNH GIÁ MỒI TRƯỜNG BỂN TRONG - CÁC YÉU Tố NỘI
  Bộ 41
  22.1 Phân tích các nguồn lực và năng lực 41
  22.2 Nhận diện các điềm mạnh, điềm yếu 48
  23 ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 51
  23.1 Phân tích và dự báo các yếu tố môi trường bên ngoài 51
  23.2 Nhận diện cơ hội và thách thức 57
  24 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 60
  Chương 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUÒN
  NHÂN Lực CHO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỞNG ĐÔ THỊ TPHCM. ĐẾN NÃM 2020 62
  31 HOẠCH ĐỊNH CHIÉN LƯỢC KINH DOANH 62
  31.1 Phân tích SWOT để hình thành chiến lược kinh doanh 62
  31.2 Lựa chọn chiến lược 64
  32 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUÒN NHÂN Lực 66
  32 ỉ. Mục tiêu và yêu cầu phát triền nguồn nhân lực 66
  32.2 Hoạch định chính sách phát triền nguồn nhân lực 67
  33 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 75
  KẾT LUẬN 76
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
  CÁC PHỤ LỤC 78


  TÓM TẮT
  Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sỡ lý luận vê phát triên nguôn nhân lực và chiên lược trong doanh nghiệp, đông thời xác định rõ môi quan hệ vê các chính sách phát triên nguôn nhân với chiên lược kinh doanh trong doanh nghiệp. Luận vãn đã phân tích thực trạng môi trường bên trong tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị TP. Hồ Chí Minh (C1THNCO) để thấy được quy trình, các nguồn lực và năng lực chính. Từ đó rút ra những đi êm mạnh cân phát huy, điêm yêu của CITENCO. Luận văn cũng tiên hành phân tích và dự báo các yêu tô bên ngoài ảnh hưởng đên hoạt động của CITENCO đê rút ra những cơ hội cân tận dụng và những nguy cơ, thách thức cân né tránh.
  Trên cơ sở đi êm mạnh, đi êm yêu, cơ hội và thách thức, luận văn đã phân tích SWOT đê hình thành và xây dựng chiên lược kinh doanh cho C1THNCO đên năm 2020, từ đó đê ra 5 nhóm chính sách phát triên nguỏn nhân lực. Đó là: Phát triên sô lượng và cơ câu nguôn nhân lực đủ đáp ứng kê hoạch phát triên; Nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật; Nâng cao kỹ năng nghê nghiệp; Xây dựng chê độ và điêu kiện làm việc đàm bảo sức khoẻ cho nhân viên; Nâng cao thái độ làm việc của nhân viên.
  ABSTRACT
  The thesis focuscd study on the problems of theory on the basis of human resource development and business strategy, and detciminc the relationship of the human resource development policies with business strategy in the enterprise. Thesis analyzed the internal factors to see the proccss, the key resources and capabilities. Sincc then draw the strength neeđe to promote and weaknesses for CITENCO. Thesis also analyzes and forecasts the external factors affecting the management of C1TENCO drawn to the need to take advantage of opportunities and risks, challenges need to avoid.
  Based on the strengths, weaknesses, opportunities and challenges, the thesis used the SWOT analysis to form bussincss strategy and develop 5 groups policies for the development of human resources to achicvc the objective of development and business strategy of CITENCO. That is: To develop the number and structure sufficient to meet the human resource development plan; Upgrading of technical expertise; improve carccr skills, building regulations and working conditions to ensure the health employees; Advanced work attitude of employees.


  MỞ ĐẦU
  1. Sụ cân thiêt của đê tài
  Nhân lục ỉa một nguôn ịửc vô cùng quan trọng của quôc gia nói chung và của doanh nghiệp hay tể chức nói riêng. Đại hội X của Đảng cộng sản Việt nam đã khang định “nguôn lực con người — yêu tô cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tê nhanh và bên vững ”, “Con người và nguôn nhân lực là nhân tô quyêt định sự phát triển đât nước trong thời kỳ công nghiệp hoấ, hiện đại hoa”'. Trong phạm vi doanh nghiệp, nhân lực vừa ỉa một nguôn lực nhưng cũng lại là một năng quan trọng. Bờ vì năng lực của doanh nghiệp được hình thành bởi các yêu tô như tài chính, cơ sờ vật chât, tài sản vô hình, công nghệ, con người . trong đố con người sẽ quản lý, sử dụng và khai thác các yêu tô còn lại nên yêu tô con người là điêu kiện đủ đe quyêt định sự tôn tại và phát triển của doanh nghiệp.
  Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên môi trường đô thị Thành phô Hô Chí Minh (TP. HCM) là một doanh nghiệp sử dụng nhiêu iảo động nhưng cho đen nay vẫn chưa cố chiên lược phát uiển+ nguôn nhân lực mang tính bao quát và dài hạn nên việc hoạch định chiên lược phát triển nguôn nhân lục nhăm thực hiện mục tiêu chung cũng như các chiên kinh doanh của Công ty là hêt sức cân thiêt. Chính vì vậy tác giả chọn đê tài “Giải pháp phát triển nguôn nhân lực cho Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM dên năm 2020” làm đê tài luận văn thạc sỹ.
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
  Mục tiêu nghiên cứu của đê tài này là đê xuât chiên iưởc và những chính sách phát triển nguôn nhân lực cho Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM một cách tổng quát, sâu, rộng để đáp ứng mục tiêu và chiên lược phát triển chung của Công ty. Đe thực hiện mục tiêu nghiên cứu này, các câu hỏi nghiên cứ được đặt ra là:
  1) Cơ sờ lý iụẩn vê phát triển nguồn nhân lực nào sẽ là lý luận soi đường cho việc hoạch định chiên lược và những chính sách phát triển nguôn nhân lực trong doanh nghiệp?
  2) Thục trạng các năng lực và nguôn lục, đặc biệt là nguôn nhân lực trong Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM hiện nay như thê nào? Công ty có những mạnh và điểm yêu gì?
  3) Môi bên ngoài ảnh hường đên hoạt động cùa Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM như thê nào? Đâu là những cơ hội và đâu là những nguy cơ, thách thức mà môi trường đem lại?
  4) Chiên lược kinh doanh nào Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM nên lựa chọn và chiên lược phát triển nguôn nhân lực như thê nào để đáp ứng mục tiêu phát uiển+ cũng như chiên lược kinh doanh của Công ty?
  Từ mục tiêu và các câu hỏi nghiên cứu trên đây, luận văn phải thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau đây:
  Thứ nhất, hệ thông cơ sở lý luận vê chiên lược nối chung và phát triển nguôn nhân lực trong doanh nghiệp, cũng như môi quan hệ vê các chính sách phát triển nguôn nhân với chiên lược kinh doanh trong doanh nghiệp
  Thử hai, đánh giá thực trạng (môi trường bên trong) của Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM, đặc biệt là các yêu tô vê phát triển nguôn nhân lực của Công ty. Từ đố rút ra được những điểm mạnh Công ty cân phát huy và những điểm yêu cân cải thiện.
  Thứ ba, đánh giá môi bên ngoài ảnh hường đên hoạt động của Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM. Từ đó nhận dạng những cơ hội Công ty cân tận dụng và những nguy cơ, thách thức Công ty cần né tránh.
  Thứ tư, hoạch định chiên lược kinh doanh và chiẻn lược phát triển nguôn nhân lực (mục tiêu, kê hoạch, chính sách) để đáp ứng mục tiêu phát triển cũng như chiên lược kinh doanh của Công ty.
  3. Đôi tượng và phạm vỉ nghiên cứu
  Đôi tượng nghiên cứu của đê tài là công tác phát triển nguôn nhân lực. Còn phạm vi nghiên cứu của đê tài được giới hạn vê không gian là trong Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TPHCM Các chính sách và kê hoạch đê
  ra được giới hạn vê thời gian là đên 2020.
  4. Phvomg pháp nghiên cáu
  Luận văn sừ dụng phương pháp nghiên cứu định tính làm chủ đạo, kêt hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng.
  Phương pháp nghiên cứu định tính trước hêt được sử dụng đề hệ thông cơ sờ lý luận vê chiên lược phái triển nguôn nhân lực băng việc phân tích và hệ thông các lý thuyêt cố liên quan. Tiếp theo phương pháp nghiên cứu định tính được thực hiện để phân tích môi trường hoạt động của Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TPHCM. qua các phương pháp phân tích, sao sánh và mô tả tính chât của môi trường. Cuôi cùng phương pháp nghiên cứu định tính còn được sừ dụng đê mô tả chiên lược và các chính sách phát triển nguôn nhân lực. Dữ liệu sử dụng để phân tích irỏng phương pháp nghiên cứu này là dữ liệu sơ câp và dữ liệu thứ câp, trong đó dữ liệu thứ câp ỉa chủ yêu. Nguôn dữ liệu sơ câp được ihủ ihẩp từ tài liệu của các nhà nghiên cứu trước đây, các tài liệu, báo cáo của TP. Hô Chí Minh và Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TPHCM Dữ liệu sơ câp được thu thập chủ yêu qua quan sát thực tê.
  Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng nhăm hỗ trợ cho nghiên cứu định tính thông qua việc phân tích các dữ liệu định tính để lượng hoấ chúng thành những dữ liệu định lượng. Phương pháp chủ yêu được sử dụng để thiêt lập ma trận đánh giá các yêu tô bên trong, ma trận đánh giá các yêu tô bên ngoài và ma trận hoạch định chiên lược định lượng
  5. B ỏ cục của luận văn
  Ngoài phân mờ đâu, kêt luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn được tể chức thành 3 chương sau đây:
  Chương 1: Cơ sờ lý iụẩn vê chiên lược phát triển nguôn nhân lực
  Chương 2: Phân tích môi trường hoạt động của công ty tnhh một thành viên môi trường đô thị TP. HCM
  Chương 3: Hoạch định chiên iưởc phát triển nguôn nhân ịửc cho Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TPHCM. đán năm 2020.

  Xem Thêm: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM (Citen
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. HCM (Citen sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status