Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược kinh doanh cho ngành sản xuất bao bì giấy việt nam giai đoạn 2012 - 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược kinh doanh cho ngành sản xuất bao bì giấy việt nam giai đoạn 2012 - 2020

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO NGÀNH SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
  Định dạng file word


  MỤC LỤC
  Contents
  DANH MỤC BẢNG BIỂU iv
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH v
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi
  MỞ ĐẦU vii
  1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu . vii
  2. Đối tượng nghiên cứu . viii
  3. Mục đích của đề tài nghiên cứu viii
  4. Phương pháp nghiên cứu viii
  5. Phạm vi nghiên cứu . ix
  6. Những đóng góp của luận văn ix
  7. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan x
  8. Kết cấu của luận văn .x
  CHƯƠNG 1: VAI TRÒ VÀ CÁC MÔ HÌNH VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
  CHO CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY VIỆT NAM .1
  1.1.Khái niệm, vai trò và mô hình chiến lược kinh doanh 1
  1.1.1.Khái niệm về chiến lược và chiến lược kinh doanh .1
  1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh .2
  1.1.3. Mô hình chiến lược 3
  1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược 6
  1.2. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh 11
  1.2.1. Giai đoạn nghiên cứu .14
  1.2.2. Xây dựng chiến lược 15
  1.2.3. Lựa chọn chiến lược .16
  1.3. Các công cụ chủ yếu để xây dựng và lựa chọn chiến lược .16
  1.3.1. Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE matrix_ External Factor Evaluation
  matrix) 16
  1.3.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh .18
  1.3.3 Ma trận các yếu tố bên trong (IFE marix – Internal Factor Evaluation
  matrix) 19
  1.3.4 Ma trận điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội – nguy cơ (SWOT: Strength –
  Weaknesses, Opportunities – Threaten) .21
  1.3.5. Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (QSPM: Quantitative
  Strategic Planning Matrix) .23
  1.4.Kết luận chương 1 .24
  CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÁC DOANH
  NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 –
  2020 .26
  2.1. Giới thiệu khái quát về ngành sản xuất bao bì giấy 26
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .26
  2.1.2. Các sản phẩm giấy và bao bì 28
  2.1.3. Cơ cấu theo sở hữu .28
  2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của ngành 29
  2.2.1. Nguyên liệu giấy sản xuất bao bì .29
  2.2.2 Cung – Cầu nội địa của ngành bao bì giấy 33
  2.2.3. Thị phần và thị trường 39
  2.2.4. Triển vọng ngành bao bì giấy Việt Nam 41
  2.3. Phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
  ngành sản xuất bao bì giấy .42
  2.3.1. Môi trường vĩ mô .42
  2.3.2 Môi trường vi mô 49
  2.3.3 Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các doanh
  nghiệp trong ngành sản xuất bao bì giấy 53
  2.4 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) .55
  2.5 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) .57
  2.6 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 59
  2.7 Ma trận SWOT .60
  2.8 Ma trận QSPM .62
  2.9. Kết luận chương 2 .68
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
  CHO CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY VIỆT NAM
  ĐẾN NĂM 2020 .70
  3.1 Các giải pháp thực hiện chiến lược 71
  3.1.1. Chiến lược đầu tư, cải tạo và nâng cấp dây truyền hiện có 71
  3.1.2 Chiến lược marketing 72
  3.1.3 Chiến lược tái cấu trúc lại công ty .74
  3.2 Kiến nghị 76
  3.2.1 Đối với các doanh nghiệp trong ngành .76
  3.2.2 Đối với nhà nước .77
  3.3 Tóm tắt chương 3 .78
  KẾT LUẬN .79
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81


  TÓM TẮT LUẬN VĂN
  Công trình nghiên cứu “Chiến lược kinh doanh cho ngành sản xuất bao bì
  giấy Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020” được hoàn thành tại trường Đại học Kỹ thuật
  Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Hutech).
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là “những giải pháp chiến lược”
  nhằm xây dựng và phát triển ngành sản xuất bao bì giấy của Việt Nam. Mục đích
  nghiên cứu là nhằm tìm ra những giải pháp chiến lược phù hợp với tình hình thực
  tiễn của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Để hoàn thành công việc nghiên
  cứu theo mục đích đã đề ra, tác giả đã sử dụng những phương pháp như nghiên cứu
  tại bàn, phương pháp quan sát, phương pháp thống kê đơn giản và phương pháp
  chuyên gia để thực hiện. Phạm vi nghiên cứu chính là các doanh nghiệp trong
  ngành sản xuất bao bì giấy của Việt Nam, số liệu dùng để phân tích, so sánh đánh
  giá trong đề tài là các số liệu có được thông qua thu thập trực tiếp, thông qua các
  niên giám thống kê, qua các báo cáo của các doanh nghiệp và hiệp hội giấy Việt
  Nam trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm trở lại đây tính đến hết năm 2011.
  Toàn bộ luận văn được chia thành 3 chương. Chương 1 nêu lên vai trò và các
  mô hình chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp bao bì
  giấy Việt Nam. Trong chương này tác giả hệ thống hóa lại các mô hình lý thuyết và
  trên cơ sở đó đề xuất mô hình nghiên cứu cho cả đề tài. Chương 2 tập trung phân
  tích hiện trạng hiện nay của các doanh nghiệp trong ngành, dựa vào mô hình đã lựa
  chọn để xây dựng các chiến lược phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất bao bì giấy
  hiện nay. Trên cơ sở những nghiên cứu ở chương 1 và chương 2 tác giả đề xuất các
  giải pháp nhằm thực hiện chiến lược đến năm 2020 trong chương 3.


  ABSTRACT
  A study "Business strategy for Vietnam’s manufacturing paper packaging
  during the period 2012-2020" was completed at the Hochiminh City University of
  Technology (HUTECH).
  Objects of this thesis is "the strategy solutions” which is aimed for building
  and developing Vietnam’s manufacturing paper packaging. Research goal find
  strategic solutions for real situation of enterprises in the current period. To
  accomplish the research purpose, author have used some methods such as desk-
  research, observation, simple statistical methods and methods to implement expert.
  Scope of research is the paper packaging industry in Vietnam. Database, was used
  to analyze, evaluate and compare, was collected directly through the Statistical
  Yearbook, reports of enterprises and associations of Vietnam's paper during a
  period of 5 to 10 years to the end of 2011.
  The thesis is divided into three chapters. Chapter 1 shows the roles and the
  business strategic model for businesses of paper packaging industry in Vietnam. In
  this chapter, the author systematize the theoretical models and propose the model
  for the study subjects. Chapter 2, author focused on analyzing the current situtation
  of the business sector. Based on the model, author build the appropriate strategy
  with the business paper packaging production. Based on studies in Chapter 1 and
  Chapter 2 the authors propose solutions to implement the 2020 strategy in Chapter 3.

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
  Ngành sản xuất bao bì phát sinh từ lâu đời, từ công việc thủ công, đơn giản
  đến nay đã được cơ giới hóa hoàn toàn. Những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật kể
  cả những lý thuyết và công nghệ mới nhất, hiện đại nhất đều được áp dụng vào
  ngành sản xuất bao bì. Vì vậy, có người cho rằng ngành sản xuất bao bì là ngành
  khoa học - kỹ thuật tổng hợp. Tuy nhiên ở Việt Nam, ngành này mới thực sự phát
  triển trong những năm gần đây nhất là kể từ khi quá trình đổi mới nền kinh tế từ
  những năm 90 của thế kỷ trước.
  Hòa nhập cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, trong những năm
  gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Những chính
  sách đổi mới của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là trước xu thế phát triển của nền kinh
  tế - văn hóa - xã hội đã tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và
  ngoài nước hòa nhập vào thị trường ngành sản xuất bao bì với những bước phát
  triển nhất định.
  Tuy vậy, trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới và khu vực
  ngày nay, sự gia nhập vào các tổ chức quốc tế của nền kinh tế Việt Nam như:
  AFTA, WTO v.v thì ngành sản xuất bao bì phải đối diện với một môi trường kinh
  doanh mới, một sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường cả trong và ngoài nước.
  Chính vì lý do này, vấn đề cấp bách ngay từ bây giờ ngành sản xuất bao bì cần làm
  là phải xây dựng cho mình một chiến lược sản xuất - kinh doanh thích hợp để tiếp
  tục phát triển trong tương lai.
  Với mong muốn góp phần vào sự phát triển của ngành sản xuất bao bì giấy
  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tại Việt Nam nói chung, dựng xây
  ngành sản xuất bao bì giấy trở thành một ngành phát triển nhanh chóng trên cả
  nước, luận văn này sẽ trình bày những chiến lược trong sản xuất - kinh doanh của
  ngành sản xuất bao bì giấy giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020.
  Luận văn này có lẽ là công trình nghiên cứu hoàn toàn mới về chiến lược
  kinh doanh cho ngành sản xuất bao bì giấy tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và
  cả nước nói chung.
  2. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu trong luận văn này là “Những giải pháp chiến lược”
  nhằm dựng xây ngành sản xuất bao bì giấy, nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt
  động sản xuất - kinh doanh, góp phần tăng thu nhập quốc dân cho nền kinh tế Việt
  Nam, tích lũy vốn để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  3. Mục đích của đề tài nghiên cứu
  Làm rõ những giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh
  doanh ngành sản xuất bao bì giấy từ năm 2012 cho đến năm 2020. Qua đó, các
  doanh nghiệp trong ngành, các cơ quan chủ quản có thể tham khảo trong quá
  trình hoạt động và phát triển.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Việc nghiên cứu của tác giả dựa trên các tài liệu hướng dẫn quản trị chiến
  lược kinh doanh, tài liệu dự báo nhu cầu về sản phẩm bao bì đóng gói mà tác giả thu
  thập được qua quá trình khảo sát thực tế, tham khảo trên internet, số liệu lưu trữ của
  cơ quan thống kê và của các doanh nghiệp trong ngành sản xuất bao bì giấy, cũng
  như nguồn dự báo của các chuyên gia.
  Để có thông tin làm nền tảng nhằm đề xuất những giải pháp, người nghiên
  cứu sử dụng những phương pháp cơ bản như:
  - Phương pháp nghiên cứu tại bàn: Các thông tin thứ cấp được thu thập và sử
  dụng chủ yếu từ các nguồn thống kê của hiệp hội bao bì Việt Nam, nguồn
  thông tin nội bộ từ các báo cáo của các doanh nghiệp trong ngành số liệu
  được tập hợp từ năm 2000 đến năm 2011.
  - Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động thực tế của các dây chuyền sản
  xuất tự động, bán tự động của các nhà máy trên địa bàn khu kinh tế trọng
  điểm phía nam và cả nước.
  - Phương pháp thống kê đơn giản và sử dụng lý luận triết học duy vật biện
  chứng, duy vật lịch sử nhằm phân tích các yếu tố thuộc môi trường ảnh
  hưởng đến ngành sản xuất bao bì giấy.
  - Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến các chuyên gia trong ngành sản
  xuất bao bì nói chung và bao bì giấy nói riêng.
  Luận văn này sử dụng phương pháp chuyên gia bởi vì trong quá trình khảo
  sát, tìm hiểu, điều tra và thu thập số liệu thực tế không thể thực hiện được do đặc
  điểm của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay không muốn công bố các số liệu
  trong doanh nghiệp ra bên ngoài, một số doanh nghiệp có cung cấp nhưng là những
  số liệu không đáng tin cậy. Chính vì lý do đó mà tác giả sử dụng phương pháp
  chuyên gia để thực hiện.
  5. Phạm vi nghiên cứu
  Ngành sản suất bao bì có rất nhiều sản phẩm khác nhau như bao bì Giấy, Bao
  bì nhựa, bao bì kim loại, bao bì thủy tinh, bao bì gỗ Đề tài này chọn nghiên cứu
  một phân khúc nhỏ trong ngành bao bì đó là ngành sản xuất bao bì Giấy.
  Trong nghiên cứu, luận văn đã sử dụng các tài liệu, số liệu qua niên giám
  thống kê, thông tin của sở Công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Hiệp hội
  các nhà sản xuất bao bì, các tạp chí, các đề tài, các sách tham khảo đã phát hành.
  Các số liệu thu thập được qua quá trình khảo sát thực tế tại các nhà máy sản
  xuất bao bì giấy. Số liệu nghiên cứu trong phạm vi từ 5 đến 10 năm trở lại đây tính
  từ năm 2011.
  6. Những đóng góp của luận văn
  - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận có liên quan đến chiến lược sản xuất –
  kinh doanh.
  - Phân tích đánh giá một cách toàn diện về tác nhân môi trường ảnh hưởng đến
  chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành sản xuất bao bì
  giấy Việt Nam.
  - Xây dựng một số quan điểm làm cơ sở cho việc hoàn thiện các chiến lược
  trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành sản
  xuất bao bì giấy.
  - Luận văn đề xuất một số các chiến lược trong hoạt động sản xuất - kinh
  doanh của các doanh nghiệp trong ngành sản xuất bao bì giấy Việt Nam
  nhằm đáp ứng với yêu cầu cạnh tranh, xu hướng phát triển và toàn cầu hóa
  của thị trường ngành bao bì hiện nay.
  7. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan
  Theo tìm hiểu sơ bộ của tác giả, hiện nay chưa có công trình nào nghiên cứu
  một cách tổng thể và toàn diện về chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp
  ngành sản xuất bao bì giấy tại Việt Nam. Mới chỉ có một số công trình nghiên cứu
  riêng lẻ về ngành in (trong đó có in ấn bao bì).
  8. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. Luận
  văn gồm 3 chương chính như sau:
  Chương 1: Các mô hình chiến lược kinh doanh và vai trò của nó đối với các
  doanh nghiệp ngành sản xuất bao bì giấy Việt Nam.
  Chương 2: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp ngành sản
  xuất bao bì giấy Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020.
  Chương 3: Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh cho các doanh
  nghiệp ngành sản xuất bao bì giấy Việt Nam đến năm 2020.
  Mặc dù đã cố gắng nỗ lực hết sức để nghiên cứu thực hiện đề tài này, do đây
  là một đề tài mới, số liệu cần phải thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng quan
  trọng hơn cả là các số liệu không được công bố công khai do đặc tính “bảo mật” của
  các doanh nghiệp tại Việt Nam nên chắc chắn rằng luận văn còn rất nhiều khiếm
  khuyết, kính mong được Thầy hướng dẫn, các Thầy Cô trong hội đồng chấm luận
  văn các bạn đọc chân thành góp ý để luận văn này được hoàn thiện hơn.

  CHƯƠNG 1: VAI TRÕ VÀ CÁC MÔ HÌNH VỀ CHIẾN LƯỢC KINH
  DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT BAO BÌ
  GIẤY VIỆT NAM
  1.1. Khái niệm, vai trò và mô hình chiến lược kinh doanh
  1.1.1. Khái niệm về chiến lược và chiến lược kinh doanh
  Chiến lược là một thuật ngữ đã xuất hiện từ rất lâu, lúc đầu nó thường gắn
  liền với lĩnh vực quân sự và được hiểu là: “Chiến lược là những phương tiện đạt tới
  những mục tiêu dài hạn”. Chiến lược kinh doanh thì gắn liền trong lĩnh vực kinh tế
  và nó được hiểu theo rất nhiều cách khác nhau, tuy nhiên những cách hiểu sau đây
  tương đối là phổ biến:
  - Theo Fred David1: “Chiến lược là những phương tiện đạt đến những mục
  tiêu dài hạn. Chiến lược kinh doanh có thể gồm sự phát triển về địa lý, đa
  dạng hóa hoạt động, sở hữu hóa, phat triển sản phẩm, thâm nhập thị trường,
  cắt giảm chi tiêu, thanh lý và liên doanh”
  - Theo Alfred Chadler2: “Chiến lược là xác định các mục tiêu cơ bản và lâu
  dài của một doanh nghiệp và đề ra một quá trình hành động và phân phối các
  nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu đó”.
  - Hoặc là: “Chiến lược là phương hướng và quy mô của một tổ chức trong dài
  hạn: chiến lược sẽ mang lại lợi thế cho tổ chức thông qua việc sắp xếp tối ưu
  các nguồn lực trong một môi trường cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu thị
  trường và kỳ vọng của các nhà góp vốn”.
  Vậy, chiến lược kinh doanh là một tập hợp những mục tiêu và các chính sách
  cũng như các kế hoạch chủ yếu để đạt được các mục tiêu đó, nó cho thấy rõ công ty
  đang hoặc sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh gì? và công ty sẽ hoặc sẽ thuộc


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Nguyễn Thị Liên Diệp và Phạm Văn Nam (2006), Chiến lược và Chính sách
  kinh doanh, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.
  2. Nguyễn Hoa Khôi và Đồng Thị Thanh Phương (2007), Quản Trị chiến lược,
  Nhà xuất bản Thống kê.
  3. Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm và Trần Hữu Hải (2007), Quản trị chiến
  lược, Nhà xuất bản Thống Kê.
  4. Phạm Thị Thu Phương (2007), Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn
  cầu, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.
  5. Dương Ngọc Dũng (2009). Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael
  E.Porter, Nhà xuất bản tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
  6. Fred David (2006), Bản dịch khái luận về quản trị chiến lược, Nhà xuất bản
  Thống kê.
  7. Công ty chứng khoán Habubank, Báo cáo tóm tắt ngành giấy Việt Nam.
  8. Nguyen Thi Thanh Tam, Hanoi IEC (July 2008), Market Research Report
  On Printing And Packaging Industry In Vietnam.
  9. Quyết định số 07/QĐ – BCN ngày 30/01/2007 của Bộ Công Nghiệp về Phê
  duyệt quy hoạch và điều chỉnh ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm
  2010, tầm nhìn 2020.
  10. Nghị định 56/2009/NĐ – CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp các
  doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  11. http://www.tapchicongnghiep.vn/News/Default.aspx
  12. http://vietpaper.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2178: n
  hp-khu-giy-t-cac-th-trng-nm-2011&catid=908:th-trng-giy&Itemid=200145

  Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh cho ngành sản xuất bao bì giấy việt nam giai đoạn 2012 - 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh cho ngành sản xuất bao bì giấy việt nam giai đoạn 2012 - 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status