Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoàn thiện phân tích tài chính nhằm nâng cao năng lực quản trị tài chính trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện phân tích tài chính nhằm nâng cao năng lực quản trị tài chính trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
  NĂM 2013

  LỜI CAM ĐOAN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỀU viii
  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ x
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xi
  MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DU LỊCH
  11
  1.1. DOANH NGHIỆP DU LỊCH VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH 11
  1.1.1. Khái quát chung về doanh nghiệp du lịch 11
  1.1.1.1. Khái niệm, phân loại doanh nghiệp du lịch 11
  1.1.1.2. Vai trò của doanh nghiệp du lịch trong nền kinh tế 12
  1.1.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch 12
  1.1.2. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch 15
  1.1.2.1. Bản chất, vai trò của tài chính doanh nghiệp 15
  1.1.2.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch 17
  1.2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DU LỊCH 22
  1.2.1. Khái niệm, mục tiêu và vai trò của phân tích tài chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch 22
  1.2.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 22
  1.2.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch 23
  1.2.1.3. Vai trò của phân tích tài chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch 24
  1.2.2. Tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp du lịch 26
  1.2.3. Cơ sở dữ liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp du lịch 28
  1.2.4. Các phương pháp phân tích tài chính 29
  1.2.5. Nội dung và các chỉ tiêu phân tích tài chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch 32
  1.2.5.1. Phân tích cấu trúc tài chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch 34
  1.2.5.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trong quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch 39
  1.2.5.3. Phân tích rủi ro trong quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch 48
  1.2.5.4. Phân tích tăng trưởng trong quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch 53
  1.3. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DU LỊCH 54
  1.3.1. Khái niệm năng lực quản trị tài chính 54
  1.3.2. Các tiêu chí đánh giá năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch 55
  1.4. KINH NGHIỆM PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DU LỊCH TẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 58
  1.4.1. Kinh nghiệm phân tích tài chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch tại các nước trên thế giới 58
  1.4.2. Bài học kinh nghiệm về phân tích tài chính trong quản trị tài chính cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 63
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 65

  CHƯƠNG 2
  THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG
  66
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 66
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 66
  2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 67
  2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 69
  2.2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 70
  2.2.1. Về tổ chức công tác phân tích tài chính trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 71
  2.2.2. Về cơ sở dữ liệu sử dụng trong phân tích tài chính các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 72
  2.2.3. Về phương pháp phân tích sử dụng trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 73
  2.2.4. Về nội dung và các chỉ tiêu phân tích tài chính trong quản trị tài chính các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 74
  2.2.4.1. Phân tích cấu trúc tài chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 75
  2.2.4.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trong quản trị tài chính du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 87
  2.2.4.3. Phân tích rủi ro trong quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 98
  2.2.4.4. Phân tích tăng trưởng trong quản trị tài chính các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 102
  2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 103
  2.3.1. Đánh giá thực trạng phân tích tài chính trong quản trị tài chính các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 103
  2.3.1.1. Đánh giá thực trạng tổ chức phân tích tài chính trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 103
  2.3.1.2. Đánh giá thực trạng cơ sở dữ liệu sử dụng trong phân tích tài chính các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 105
  2.3.1.3. Đánh giá thực trạng phương pháp phân tích tài chính sử dụng trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 107
  2.3.1.4. Đánh giá thực trạng nội dung phân tích tài chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 108
  2.3.2. Đánh giá năng lực quản trị tài chính của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 112
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 116
  CHƯƠNG 3
  QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 117

  3.1. QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 117
  3.1.1. Quan điểm, phương hướng phát triển của ngành du lịch Đà Nẵng 117
  3.1.1.1. Quan điểm phát triển ngành du lịch Đà Nẵng 117
  3.1.1.2. Phương hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng 118
  3.1.2. Quan điểm hoàn thiện phân tích tài chính trong quản trị tài chính các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 120
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 121
  3.2.1. Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích tài chính trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 121
  3.2.2. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu phân tích tài chính trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 125
  3.2.3. Hoàn thiện cách thức vận dụng phương pháp phân tích tài chính trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 128
  3.2.3.1. Hoàn thiện vận dụng phương pháp so sánh trong phân tích tài chính 129
  3.2.3.2. Vận dụng phương pháp so sánh kết hợp với phương pháp đồ thị để phân tích các chỉ tiêu tài chính 130
  3.2.3.3. Vận dụng kết hợp các phương pháp so sánh, phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch, phương pháp Dupont để phân tích các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh 131
  3.2.4. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính trong quản trị tài chính các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 134
  3.2.4.1. Hoàn thiện nội dung phân tích cấu trúc tài chính 134
  3.2.4.2. Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 137
  3.2.4.3. Hoàn thiện nội dung phân tích rủi ro 150
  3.2.4.4. Hoàn thiện nội dung phân tích tăng trưởng 152
  3.2.5. Hoàn thiện ứng dụng phân tích tài chính vào quản trị tài chính nhằm nâng cao năng lực quản trị tài chính trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng 161
  3.3. NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 168
  3.3.1. Về phía Nhà nước 169
  3.3.2. Về phía Hiệp hội du lịch Việt Nam 169
  3.3.3. Về phía thành phố Đà Nẵng 170
  3.3.4. Về phía doanh nghiệp du lịch 170
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 172
  KẾT LUẬN 173
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

  Phân tích tài chính là công cụ hữu hiệu giúp các nhà quản trị nắm rõ thực trạng tài chính, dự đoán tiềm năng, xu hướng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp, làm căn cứ khoa học cho việc đưa ra các quyết định quản trị. Phân tích tài chính một cách thường xuyên và khoa học sẽ cung cấp những thông tin hữu ích giúp nhà quản trị đánh giá được hiệu quả hoạt động, rủi ro của doanh nghiệp từ đó đưa ra những quyết định quản trị đúng đắn, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hạn chế rủi ro của doanh nghiệp.
  Du lịch không phải là ngành sản xuất vật chất nhưng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế, thu nhập từ lĩnh vực du lịch đã đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước. Cùng với sự phát triển của đất nước, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như những thách thức do những đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng sản phẩm du lịch và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường du lịch. Hầu hết các doanh nghiệp du lịch hiện nay đều đang đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ của rất nhiều các doanh nghiệp du lịch lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn du lịch lớn của nước ngoài. Trong bối cảnh đó, muốn tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp du lịch cần phải có rất nhiều các biện pháp khác nhau, một trong các biện pháp đó là sử dụng phân tích tài chính như một công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp.
  Đà Nẵng là một thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Tại thành phố Đà Nẵng tập trung nhiều doanh nghiệp du lịch, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp. Du lịch đã đóng góp một nguồn thu đáng kể vào ngân sách thành phố và phát triển kinh tế du lịch là một nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Đà Nẵng. Hiện nay các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng đã có nhiều cố gắng trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, và thời gian qua đã đạt được kết quả tăng trưởng cao. Tuy nhiên hiện nay hầu như các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng chưa quan tâm đúng mức và chưa thực hiện một cách có cơ sở khoa học công tác phân tích tài chính nên việc cung cấp thông tin cho quản trị tài chính còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết vai trò của phân tích tài chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp.
  Xuất phát từ thực tiễn địa phương, với mong muốn hoàn thiện phân tích tài chính và ứng dụng phân tích tài chính trong quản trị tài chính nhằm giúp các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng nâng cao năng lực quản trị tài chính, tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện phân tích tài chính nhằm nâng cao năng lực quản trị tài chính trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu.

  Xem Thêm: Hoàn thiện phân tích tài chính nhằm nâng cao năng lực quản trị tài chính trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phân tích tài chính nhằm nâng cao năng lực quản trị tài chính trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status