Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việ

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi bị nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

  MỤC LỤC
  TRANG
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  KÝ HIỆU CÁC CHỮVIẾT TẮT iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG iv
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH vii
  1. MỞ ĐẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của đềtài 2
  1.2. Mục đích của đềtài 2
  1.3. Yêu cầu của đềtài 2
  2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀNGHIÊN CỨU 4
  2.1. Khái quát vềbồi thường, hỗtrợ, tái định cư4
  2.1.1. Bồi thường 4
  2.1.2. Hỗtrợ4
  2.1.3. Tái định cư4
  2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng
  mặt bằng
  5
  2.2.1. Một sốyếu tốcơbản trong quản lý nhà nước về đất đai 5
  2.2.2. Yếu tốgiá đất và định giá đất 7
  2.2.3. Thịtrường bất động sản 9
  2.3. Chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số
  nước và các tổchức ngân hàng quốc tế
  9
  2.3.1. Trung Quốc 9
  2.3.2. Đài Loan 12
  2.3.3. Australia 15
  2.3.4. Chính sách bồi thường và TĐC của các tổchức ngân hàng
  quốc tế
  16
  2.3.5. Nhận xét, đánh giá 19
  2.4. Chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của Việt Nam 21
  2.4.1. Trước khi có Luật Đất đai năm 1993 21
  2.4.2. Thời kỳ1993 đến 2003 24
  2.4.3. Từkhi có Luật Đất đai năm 2003 29
  2.4.4. Nhận xét, đánh giá 32
  2.5. Thực trạng bồi thường giải phóng mặt bằng tại Việt Nam 32
  2.5.1. Tình hình chung 32
  2.5.2. Thực trạng bồi thường giải phóng mặt bằng ởmột số địa
  phương
  35
  2.6. Nghiên cứu trong nước vềbồi thường giải phóng mặt bằng 39
  2.6.1. Việc áp dụng, thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt
  bằng
  39
  2.6.2. Giá đất áp dụng trong bồi thường giải phóng mặt bằng 41
  2.6.3. Vềtình hình đời sống việc làm của các hộdân có đất bịthu hồi 42
  3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44
  3.1. Địa bàn nghiên cứu 44
  3.2. Đối tượng nghiên cứu 44
  3.3. Phương pháp nghiên cứu 44
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 46
  4.1. Khái quát về điều kiện tựnhiên, kinh tế- xã hội 46
  4.1.1. Điều kiện tựnhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường 46
  4.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội 47
  4.1.3. Nhận xét chung 51
  4.2. Hiện trạng và chuyển dịch cơcấu sửdụng đất 52
  4.2.1. Hiện trạng sửdụng đất 52
  4.2.2. Chuyển dịch cơcấu sửdụng đất 54
  4.3. Tình hình chung vềcông tác bồi thường giải phóng mặt bằng
  khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Mê Linh
  56
  4.4. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt
  bằng khi Nhà nước thu hồi đất tại một sốdựán trên địa bàn
  huyện Mê Linh
  57
  4.4.1. Khái quát vềcác dựán nghiên cứu và các hộ điều tra, phỏng
  vấn
  57
  4.4.2. Công tác bồi thường hỗtrợkhi Nhà nước thu hồi đất tại các
  dựán nghiên cứu
  59
  4.5. Tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng
  mặt bằng đến đời sống và việc làm của các hộdân bịthu hồi đất
  75
  4.5.1. Kết quả điều tra, phỏng vấn các hộdân vềtình hình thu hồi
  đất, bồi thường và hỗtrợ
  75
  4.5.2. Tác động đến một sốchỉtiêu cơbản 78
  4.5.6. Đềxuất một sốgiải pháp 99
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101
  5.1. Kết luận 101
  5.2. Kiến nghị103
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 104
  PHỤLỤC 107

  1. MỞ ĐẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀTÀI
  Trong lịch sửphát triển của mọi quốc gia, mọi giai đoạn việc GPMB đểxây dựng công trình là điều không thể
  tránh khỏi. Nhịp độphát triển càng lớn thì nhu cầu GPMB càng cao và trởthành thách thức ngày càng nghiêm trọng đối
  với sựthành công không chỉtrong lĩnh vực kinh tếmà cảtrong các lĩnh vực xã hội, chính trịtrên phạm vi quốc gia. Có
  thểkhẳng định rằng, công tác bồi thường GPMB là một trong những điều kiện tiên quyết của phát triển, nếu không xử
  lý tốt thì sẽtrởthành lực cản đầu tiên mà các nhà phát triển phải vượt qua.
  Việt Nam chúng ta đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo đường lối do Đảng
  đềra. Khi mà các ngành công nghiệp, xây dựng, du lịch, dịch vụ . tăng dần tỷtrọng trong tổng sản phẩm thu nhập quốc
  dân, thì việc chuyển mục đích sửdụng từ đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp, hay nói cách khác
  việc thu hồi đất đểthực hiện các dựán đầu tưlà điều tất yếu và diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Trong bức tranh chung, khi
  chuyển dịch cơcấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, đô thịhóa, chúng ta có thểthấy rõ các điểm sáng đó là các khu
  công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu đô thịmới, các công trình hạtầng kỹthuật, hạtầng xã hội . mọc lên khang trang
  hơn, đem lại hiệu quảkinh tế- xã hội hơn so với trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn mặt trái tiềm ẩn những thách thức lớn, đó
  chính là đời sống, lao động và việc làm của những người dân sau khi không còn đất hoặc thiếu đất sản xuất.
  Thực tếhiện nay cho thấy, công tác GPMB khi Nhà nước thu hồi đất là vấn đềhết sức nhạy cảm và phức tạp, tác
  động tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Giải quyết không tốt, không thỏa đáng quyền lợi của người có đất bịthu
  9
  hồi và những người BAH khi thu hồi đất dễdẫn đến bùng phát khiếu kiện, đặc biệt là những khiếu kiện tập thể đông
  người làm cho tình hình trởnên phức tạp, từ đó gây nên sựmất ổn định vềkinh tế, xã hội và chính trịnói chung.
  Thời gian qua, chính sách, pháp luật về đất đai nói chung, chính sách, pháp luật vềbồi thường GPMB khi Nhà nước
  thu hồi đất nói riêng đã không ngừng hoàn thiện và đổi mới nhằm giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường
  GPMB. Tuy nhiên, hiện nay bồi thường GPMB vẫn là vấn đềnan giải; đời sống, việc làm của người dân có đất bịthu hồi
  vẫn đang là nỗi bức xúc trong xã hội. Nhằm kịp thời có những giải pháp tích cực trong công tác bồi thường GPMB khi
  Nhà nước thu hồi đất, góp phần giải quyết các vấn đềxã hội bức xúc hiện nay, chúng tôi chọn đềtài:
  "Nghiên cứu tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm
  của người dân khi bịNhà nước thu hồi đất trong một sốdựán thuộc địa bàn huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc".
  1.2. MỤC ĐÍCH
  Thông qua việc nghiên cứu đểnắm được tác động của việc thực hiện bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất
  đến đời sống và việc làm của người dân có đất bịthu hồi; từ đó đưa ra các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện việc thực
  hiện chính sách bồi thường GPMB và nâng cao đời sống của người dân có đất bịthu hồi đất cảtrong hiện tại và tương lai.
  1.3. YÊU CẦU
  - Phải nắm vững chính sách, pháp luật đất đai; chính sách, pháp luật vềbồi thường GPMB và các văn bản có liên
  quan.
  - Các sốliệu điều tra phải đầy đủ, chính xác, trung thực và khách quan.
  10
  - Phải biết phân tích, đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất trong một sốdự
  án trên địa bàn nghiên cứu và phân tích, đánh giá tình hình đời sống việc làm của người dân trước và sau khi bịNhà nước
  thu hồi đất.
  - Phải đưa ra được các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện việc thực hiện chính sách bồi thường GPMB và nâng cao
  đời sống của người dân có đất bịthu hồi đất cảtrong hiện tại và tương lai.


  2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀNGHIÊN CỨU
  2.1. KHÁI QUÁT VỀBỒI THƯỜNG, HỖTRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
  2.1.1. Bồi thường
  Bồi thường là đền bù những tổn hại đã gây ra. Đền bù là trảlại tương xứng với giá trịhoặc công lao [28]. Nhưvậy,
  bồi thường là trảlại tương xứng với giá trịhoặc công lao cho một chủthểnào đó bịthiệt hại vì hành vi của chủthểkhác.
  12
  Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trảlại giá trịquyền sửdụng đất đối với diện tích đất bịthu hồi
  cho người bịthu hồi đất [19].
  2.1.2. Hỗtrợ
  Hỗtrợlà giúp đỡnhau, giúp thêm vào [28].
  Hỗtrợkhi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước giúp đỡngười bịthu hồi đất thông qua đào tạo nghềmới, bốtrí
  việc làm mới, cấp kinh phí đểdi dời đến địa điểm mới [19].
  2.1.3. Tái định cư
  TĐC là việc di chuyển đến một nơi khác với nơi ởtrước đây đểsinh sống và làm ăn. TĐC bắt buộc đó là sựdi
  chuyển không thểtránh khỏi khi Nhà nước thu hồi hoặc trưng thu đất đai đểthực hiện các dựán phát triển.
  TĐC được hiểu là một quá trình từbồi thường thiệt hại về đất, tài sản; di chuyển đến nơi ởmới và các hoạt động hỗ
  trợ đểxây dựng lại cuộc sống, thu nhập, cơsởvật chất, tinh thần tại đó. Nhưvậy, TĐC là hoạt động nhằm giảm nhẹcác
  tác động xấu vềkinh tế- xã hội đối với một bộphận dân cư đã gánh chịu vì sựphát triển chung.
  Hiện nay ởnước ta, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ởthì người sửdụng đất được bốtrí TĐC bằng
  một trong các hình thức sau:
  - Bồi thường bằng nhà ở;
  - Bồi thường bằng giao đất ởmới;
  - Bồi thường bằng tiền đểngười dân tựlo chỗ ở[19].


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. BộTài nguyên và Môi trường (2005),Báo cáo vềtình hình sửdụng đất
  nông nghiệp xây dựng các khu công nghiệp và đời sống việc làm của người có
  đất bịthu hồi.
  2. BộTài nguyên và Môi trường (2005), Báo cáo kiểm tra thi hành Luật
  Đất đai.
  3. BộTài nguyên và Môi trường (2005), Báo cáo đềtài“Nghiên cứu
  những vấn đềkinh tế đất trong thịtrường bất động sản”.
  4. CARE Quốc tếtại Việt Nam - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹthuật
  Việt Nam (2005), Quản lý và sửdụng đất đai ởnông thôn Miền Bắc nước ta,
  NXB Lao động - Xã hội.
  5.Chính sách thu hút đầu tưvào thịtrường bất động sản Việt Nam
  (2006), NXB Chính trịQuốc gia, Hà Nội.
  6. Nguyễn Xuân Hiếu (2002), Đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất
  tại một sốdựán trên địa bàn quận Cầu Giấy – thành phốHà Nội, tồn tại và giải
  pháp, Luận văn văn thạc sỹnông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  7. Hà ThịThúy Hồng (2003), Điều tra, đánh giá việc thực hiện chính
  sách đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất tại một sốdựán trên địa bàn
  quận Thanh Xuân, Luận văn văn thạc sỹnông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I,
  Hà Nội.
  8. Nguyễn ThịThu Hương (2003), Tìm hiểu đánh giá thực trạng việc đền
  bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất phục vụdựán xây dựng cầu Thanh Trì
  trên địa bàn huyện Gia Lâm thành phốHà Nội, Luận văn văn thạc sỹnông
  nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  9. Nguyễn ThịKhuy (2004), Tìm hiểu đánh giá việc thực hiện chính sách
  đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ởmột sốdựán trên địa bàn quận
  125
  Thanh Xuân - thành phốHà Nội, Luận văn văn thạc sỹnông nghiệp, Đại học
  Nông nghiệp I, Hà Nội.
  10. Kết quả điều tra mức sống hộgia đình năm 2002 (2004), NXB Thống
  kê, Hà Nội.
  11. Kết quả điều tra mức sống hộgia đình năm 2004 (2006), NXB Thống
  kê, Hà Nội
  12. VũThịHương Lan (2003), Tìm hiểu việc thực hiện giá bồi thường về
  đất và các tài sản trên đất tại một sốdựán trên địa bàn thành phốHải Phòng,
  Luận văn văn thạc sỹnông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  13. Bạch Song Lân (2002),Nghiên cứu, đánh giá thực hiện chính sách đền
  bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn đô thịthịxã Hòa Bình, tỉnh
  Hòa Bình,Luận văn văn thạc sỹnông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  14. Dương Tùng Linh - Giáo sưKhoa Địa chính - Đại học học Quốc lập
  Chính trịBình Đông - Đài Loan (1999), Thảo luận về đảm bảo và hạn chế
  quyền sởhữu, bồi thường khi trưng thu,(Tôn Gia Huyên dịch).
  15. Luật Đất đai (1988), NXB Chính trịQuốc gia, Hà Nội.
  16. Luật Đất đai (1993), NXB Chính trịQuốc gia, Hà Nội.
  17. Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Đất đai (1998), NXB Bản
  đồ, Hà Nội.
  18. Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Đất đai (2001), NXB Bản
  đồ, Hà Nội
  19. Luật Đất đai (2003), NXB Bản đồ, Hà Nội.
  20. Nguyễn Đức Minh (2001), “Quy hoạch đất đai và thịtrường bất động
  sản”, Hội thảoMột sốvấn đềhình thành và phát triển thịtrường bất động sản
  Việt Namngày 15-16/11/2001, Hà Nội.
  21. Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cẩm nang vềtái định cư(Hướng dẫn
  thực hành).

  Xem Thêm: Nghiên cứu tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status