Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Ứng dụng mô hình toán trong quyết định tài chính công ty

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng mô hình toán trong quyết định tài chính công ty

  Đề tài nghiên cứu khoa học
  Đề tài: Ứng dụng mô hình toán trong quyết định tài chính công ty

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU .1
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
  1.2 XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .2
  1.3 CÂU HỎI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3
  1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4
  1.5 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5
  1.6 Ý NGHĨA VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .6
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH TÀI CHÍNH VÀ NHỮNG
  QUYẾT ĐỊNH TRONG TÀI CHÍNH CÔNG TY 7
  2.1 TỔNG QUAN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH TRONG TÀI CHÍNH CÔNG TY 7
  2.1.1 Quyết định đầu tư 7
  2.1.2 Quyết định nguồn vốn .8
  2.1.3 Quyết định phân phối lợi nhuận hay chính sách cổ tức .9
  2.1.4 Một số quyết định khác trong tài chính công ty .9
  2.2 TỔNG QUAN VỀ NHỮNG MÔ HÌNH TRONG NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH .10
  2.2.1 Khái niệm về mô hình 10
  2.2.2 Phân loại mô hình .11
  2.2.3 Những yếu tố căn bản của mô hình 13
  2.2.4 Phương pháp xây dựng và ứng dụng mô hình trong quyết định tài chính công
  ty .14
  2.3 NHỮNG NỀN TẢNG LÝ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH TÀI CHÍNH 17
  2.3.1 Thời giá tiền tệ 18
  2.3.2 Quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro .29
  CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG HOÁ CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG TRONG QUYẾT
  ĐỊNH TÀI CHÍNH CÔNG TY .39
  3.1 CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG TRONG QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ .39
  3.1.1 Các mô hình trong quyết định đầu tư tài sản lưu động 39
  Mô hình quyết định tồn quỹ tiền mặt 39
  Mô hình quyết định đầu tư tài chính ngắn hạn 46
  Mô hình quyết định khoản phải thu hay chính sách bán chịu hàng hoá .48
  Mô hình quyết định tồn kho .60
  3.1.2 Các mô hình trong quyết định đầu tư tài sản cố định 62
  Mô hình quyết định mua sắm tài sản cố định mới .62
  Mô hình quyết định thay thế tài sản cố định cũ .63
  Mô hình quyết định đầu tư dự án 64
  3.1.3 Mô hình quyết định đầu tư tài chính dài hạn .65
  Mô hình định giá trái phiếu .65
  Mô hình định giá cổ phiếu 71
  Mô hình định giá quyền chọn .74
  ii
  3.1.4 Các mô hình trong quyết định quan hệ giữa chi phí biến đổi và chi phí cố
  định .77
  Phân tích hoà vốn 79
  Phân tích độ bẩy hoạt động 80
  3.2 Các mô hình trong quyết định nguồn vốn 82
  Mô hình quyết định chi phí sử dụng nợ .83
  Mô hình quyết định chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi .83
  Mô hình quyết định chi phí sử dụng vốn cổ phần phổ thông .84
  Mô hình quyết định chi phí sử dụng vốn trung bình 85
  3.3 MỘT SỐ MÔ HÌNH QUYẾT ĐỊNH KHÁC TRONG TÀI CHÍNH CÔNG TY .86
  3.3.1 Mô hình quyết định tiền lương hiệu quả 86
  3.3.2 Mô hình quyết định hình thức chuyển tiền .87
  3.4 KẾT LUẬN .89
  CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH TRONG QUYẾT
  ĐỊNH TÀI CHÍNH CÔNG TY .90
  4.1 KHẢO SÁ T THỰC TRẠNG QUẢ N TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NĂM
  2000 90
  4.1.1 Mô tả cuộc khảo sát .90
  4.1.2 Kết quả khảo sát 93
  Thực hành quản trị tiền mặt 93
  Thực hành quản trị khoản phải thu 95
  Thực hành quản trị tồn kho .97
  4.1.3 Nhận xét và kết luận 98
  4.2 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH TRONG QUYẾT ĐỊNH TÀI
  CHÍNH CÔNG TY NĂM 2004 100
  4.2.1 Mô tả cuộc khảo sát .100
  4.2.2 Kết quả khảo sát 101
  Tình hình huy động vốn kinh doanh .101
  Tình hình đào tạo, hiểu biết và sử dụng các mô hình tài chính .102
  Khả năng sinh lợi và thực tiễn ra quyết định đầu tư .102
  Cơ sở của việc ra quyết định sử dụng tài sản 104
  Hiểu biết, ứng dụng các mô hình tài chính .104
  Kết luận về nhu cầu ứng dụng các mô hình tài chính 105
  Đánh giá nhu cầu dịch vụ tư vấn quản lý tài chính .105
  4.2.3 Nhận xét và kết luận 106
  4.3 NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY
  HIỆN NAY .107
  CHƯƠNG 5: HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH TRONG QUYẾT ĐỊNH
  TÀI CHÍNH CÔNG TY .108
  5.1 ĐỀ XUẤT CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH TRONG QUYẾT ĐỊNH TÀI
  CHÍNH CÔNG TY Ở VIỆT NAM .108
  5.1.1 Tạo nhận thức về các mô hình tài chính .108
  5.1.2 Giải quyết mâu thuẩn lợi ích khi ra quyếtđịnh 110
  iii
  5.1.3 Thay đổi hành vi ra quyết định 111
  5.1.4 Kích thích nhu cầu sử dụng các mô hình tàichính .112
  5.1.5 Giải quyết sự bất tương thích giữa mô hình và môi trường tài chính .112
  5.1.6 Xây dựng hệ thống thu thập thông tin 113
  5.1.7 Ưùng dụng các mô hình tài chính phục vụ việc ra quyết định .114
  5.1.8 Kiểm nghiệm và hoàn thiện mô hình 114
  5.2 HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH TRONG QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH
  CÔNG TY .115
  5.2.1 Hướng dẫn ứng dụng các mô hình quyết định đầu tư .115
  Hướng dẫn ứng dụng mô hình Baumol .115
  Hướng dẫn ứng dụng mô hình Miller-Orr .119
  Hướng dẫn ứng dụng các mô hình quản lý khoản phải thu .120
  Hướng dẫn ứng dụng mô hình EOQ 127
  Hướng dẫn ứng dụng mô hình DCF 128
  Hướng dẫn ứng dụng mô hình CAPM .132
  Hướng dẫn ứng dụng mô hình định giá trái phiếu 134
  Hướng dẫn ứng dụng mô hình Gordon 135
  5.2.2 Hướng dẫn ứng dụng các mô hình trong quyết định quan hệ giữa chi phí biến đổi
  và chi phí cố định 137
  5.2.3 Hướng dẫn ứng dụng các mô hình quyết định nguồn vốn 139
  Hướng dẫn ứng dụng mô hình quyết định nguồn tài trợ ngắn hạn 139
  Hướng dẫn ứng dụng mô hình quyết định nguồn tài trợ dàihạn .141
  5.3 ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TY ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM CÁC MÔ HÌNH TÀI
  CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC HỆ THỐNG HOÁ VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 148

  Chương 1:
  GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
  Trong thực tiễn hoạt động, ban giám đốc công ty nói chung và giám đốc tài chính
  nói riêng thường xuyên đứng trước những quyết định kinh doanh có liên quan chặt
  chẽ đến các vấn đề tài chính của công ty. Chẳng hạn công ty có nên đầu tư một dự
  án mở rộng sản xuất kinh doanh hay không? Công ty có nên ký kết một hợp đồng
  xuất hoặc nhập khẩu trong điều kiện tỷ giá hối đoái biến động hay không? Công
  ty nên tính toán quyết định tồn quỹ tiền mặt tại công ty và tiền gửi ngân hàng
  như thế nào cho tối ưu? Và còn rất nhiều vấn đề khác nữa giám đốc công ty cần ra
  quyết định. Những quyết định này thường đóng vai trò quan trọng, đôi khi trực
  tiếp ảnh hưởng đến sự thành bại của công ty. Để ra quyết định trước những tình
  huống trên, một số giám đốc công ty hoặc là quyết định theo cảm tính của mình,
  dựa vào những kinh nghiệm cá nhân, hoặc là quyết định một cách ngẫu nhiên,
  dựa trên cơ sở phó thác cho sự may rủi. Hẳn nhiên những quyết định như vậy rất
  dễ dẫn đến sai lầm và gây tổn thất cho công ty, đặc biệt là tổn thất cho cổ đông là
  chủ sở hữu công ty nhưng không trực tiếp điều hành công ty. Điều này vẫn thường
  xuyên xảy ra do các nhà quản lý thiếu công cụ quản trị khoa học và thiếu năng lực
  ứng dụng các công cụ đó vào thực tiễn.
  Kết quả khảo sát thực tiễn quản trị tài chính của 150 doanh nghiệp vừa và
  nhỏ đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2000
  1
  cho thấy phần lớn các
  doanh nghiệp chưa chú trọng lắm đến quản trị tài chính mà chỉ tập trung vào
  công tác kế toán, nhằm lập ra các báocáo tài chính theo qui định của Bộ Tài
  Chính. Ngoài ra, hầu hết các nhà quản lý chủ chốt bao gồm chủ doanh nghiệp,
  giám đốc và kế toán trưởng đều rất ít hiểu biết và sử dụng các mô hình trong việc
  1
  Nguyễn Ninh Kiều (2000), Thực hành quản trị vốn lưu động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tạp
  chí Phát Triển Kinh Tế
  Chương 1: Giới thiệu công trình nghiên cứu
  2
  ra quyết định quản lý. Kết quả là, hiệu quả quản lý doanh nghiệp nói chung và
  quản lý tài chính nói riêng không cao và phụ thuộc vào kinh nghiệm và ý chí chủ
  quan do đa số các quyết định tài chính đều được thực hiện dựa vào kinh nghiệm,
  thiếu cơ sở lý thuyết, thiếu sự hỗ trợ của các mô hình ra quyết định.
  Từ các quan sát thực tiễn quản lý tài chính công ty, thông qua các cuộc trao
  đổi với một số giám đốc công ty tại Việt Nam và qua quá trình nghiên cứu kinh
  nghiệm quản lý ở các nước cho thấy rằng nhu cầu thực hiện nghiên cứu nhằm đưa
  ra những mô hình ra quyết định có thể ứng dụng trong thực tiễn ra quyết định tài
  chính của doanh nghiệp vừa mang tính chất khoa học, định lượng vừa phù hợp với
  môi trường quản lý của Việt Nam đã trởthành một nhu cầu cấp thiết. Kết quả
  nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa rất quan trọng đối với thực tiễn quản trị tài
  chính công ty. Nó cung cấp cho những nhà quản trị thực hành công cụ phân tích
  và ra quyết định tài chính mang tính khoa học, có cơ sở và có tính định lượng.
  1.2 XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  Như được trình bày ở trên, nhu cầu cấp thiết của thực tiễn quản trị tài chính công
  ty Việt Nam là làm sao có được các mô hình ra quyết định có tính khoa học, có
  tính ứng dụng cao. Vấn đề của thực tiễn quản lý, cũng chính là vấn đề thử thách
  dành cho các nhà nghiên cứu khoa học, là làm sao chọn lựa từ lý thuyết tài chính
  các mô hình ra quyết định hữu ích, từ đó hiệu chỉnh cho phù hợp, và hướng dẫn sử
  dụng, qua đó có thể đưa các công cụ lý thuyết vào thực tiễn, đem lại các giá trị
  thực sự cho thực tiễn quản lý tài chính của các công ty Việt Nam. Như vậy, vấn đề
  đặt ra cho đề tài nghiên cứu này là xây dựng những mô hình ra quyết định
  tài chính thích hợp có thể ứng dụng trong thực tiễn quản lý nhằm hỗ trợ
  cho các nhà quản lý trong việc ra quyết định tài chính công ty.
  Đây là vấn đề nghiên cứu vừa mới mẽ vừa có tính hữu ích cao ở Việt Nam
  hiện nay. Nó mới mẽ vì mặc dù lý thuyết tài chính công ty đã phát triển ở một
  mức độ cao, nhưng việc ứng dụng các mô hình lý thuyết này vào thực tiễn quản lý
  công ty Việt Nam chưa thực sự được thực hiện trong một nghiên cứu nào trước
  Chương 1: Giới thiệu công trình nghiên cứu
  3
  đây. Vấn đề nghiên cứu này có tính hữu ích cao vì kết quả nghiên cứu sẽ là một
  cẩm nang ứng dụng các mô hình ra quyếtđịnh có tính khoa học vào thực tiễn
  quản lý tài chính của công ty Việt Nam trong môi trường hiện nay.
  Hình 1.1 dưới đây mô tả quá trình xử lý thông tin và ra quyết định tài
  chính trong công ty.
  Hình 1.1: Mô tả vấn đề nghiên cứu
  1.3 CÂU HỎI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  Để có thể giải quyết được vấn đề cần nghiên cứu trên đây, nhiệm vụ quan trọng
  đầu tiên của đề tài nghiên cứu này là đánh giá nhu cầu của công ty Việt Nam đối
  với việc sử dụng các mô hình ra quyết định tài chính. Các câu hỏi cho phần này
  như sau:
  ã Trong thực tiễn hoạt động công ty, các nhà quản lý thường xuyên đối mặt
  với những loại quyết định tài chính nào? Câu hỏi này sẽ được trả lời trong
  chương 2.
  ã Các nhà quản lý thực hiện việc ra quyết định tài chính như thế nào? Câu
  hỏi này sẽ được trả lời trong chương 4.
  Thông tin đầu vào
  Mô hình xử

  Thông tin đầu ra Quyết định tài chính
  Vấn đề nghiên cứu: “Làm thế
  nào để xây dựng và ứng dụng các
  mô hình phù hợp trong việc ra
  quyết định tài chính công ty”.
  Nhà quả n lý :
  ã Chủ doanh nghiệp
  ã Giá m đố c
  Chương 1: Giới thiệu công trình nghiên cứu
  4
  ã Nhu cầu và khả năng ứng dụng những mô hình trong quyết định tài chính
  ở Việt Nam hiện nay ra sao, xét về cả hai phương diện lý luận và thực
  tiễn? Câu hỏi này sẽ được trả lời trong chương 4.
  ã Mô hình tài chính có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với các nhà quản
  lý và làm thế nào ứng dụng mô hình trong việc ra quyết định tài chính
  công ty? Câu hỏi này sẽ được kết hợp trả lời trong chương 3 và chương 5.
  Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là chọn lựatừ lý thuyết quản trị tài chính công ty
  các mô hình ra quyết định hữu ích, hiệu chỉnh cho phù hợp thực tiễn quản lý tài
  chính Việt Nam, và hướng dẫn ứng dụng các mô hình vào thực tiễn quản lý tài
  chính công ty Việt Nam. Các mục tiêu cụ thể cho nhiệm vụ này như sau:
  ã Hệ thống hoá và lượng hoá những quyết định tài chính mà công ty thường
  xuyên phải đối phó.
  ã Hệ thống hoá các mô hình phù hợp với từng loại quyết định trong hoạt
  động tài chính công ty.
  ã Nghiên cứu cách thức ứng dụng các mô hình tài chính để giải quyết vấn đề
  và tìm ra phương án tối ưu cho từng loại quyết định.
  ã Hướng dẫn cho nhà quản lý ứng dụng các mô hình vào thực tiễn ra quyết
  định tài chính công ty.
  1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Đây là đề tài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn quản lý ở Việt Nam
  hiện nay. Như đã đề cập trong phần mục tiêu nghiên cứu, trước hết công trình
  nghiên cứu này sẽ khảo sát thực tiễn quản trị tài chính doanh nghiệp để đánh giá
  thực trạng và mô tả động thái của nhà quản lý trong việc ra các quyết định tài
  chính. Kế đến sẽ xem xét những điều kiện và xây dựng những mô hình phù hợp có
  thể sử dụng như là công cụ phục vụ việc ra quyết định tài chính. Cuối cùng, những
  mô hình sau khi đã được xây dựng sẽ được kiểm định để đánh giá khả năng ứng
  Chương 1: Giới thiệu công trình nghiên cứu
  5
  dụng vào thực tiễn. Do vậy đề tài này sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên
  cứu khác nhau nhằm tận dụng tính chất hợp lý và ưu việt của từng loại phương
  pháp nghiên cứu khoa học.
  Phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấpđược sử dụng để nghiên cứu cơ sở
  lý luận nhằm đặt nền tảng cho việc xây dựng mô hình trong quyết định tài chính
  công ty. Phương pháp này được sử dụng để xem xét, tìm tòi, hệ thống hoá và tóm
  tắt tất cả những kết quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài này đã được tiến hành
  trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, hiểu được các nhà nghiên cứu đi trước đã có
  những công trình nghiên cứu nào, kết quả ra sao để có thể sử dụng hoặc nghiên
  cứu bổ sung trong công trình nghiên cứu này.
  Phương pháp nghiên cứu dữ liệu sơ cấpcũng được sử dụng nhằm thu thập
  và phân tích thông tin liên quan đến thực trạng và nhu cầu ứng dụng mô hình
  trong thực tiễn quản lý ở Việt Nam. Để thu thập dữ liệu sơ cấp phục vụ cho việc
  nghiên cứu đề tài này, một cuộc khảo sát về thực hành quản trị tài chính ở 150
  doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được tiến
  hành năm 2000. Ngoài ra, còn có 10 cuộc phỏng vấn trực tiếp giám đốc và kế toán
  trưởng đã được tiến hành trong năm 2002 và một cuộc khảo sát nữa đã được tiến
  hành vào cuối năm 2003 và đầu 2004 đối với 27 công ty. Danh sách các công ty
  tham gia trả lời phỏng vấn được liệt kê ở phụ lục số 1. Dựa vào kết quả các cuộc
  khảo sát nêu trên có thể mô tả và rút ra kết luận về thực trạng quản lý tài chính
  doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, như được trình bày trong chương 4.
  Trong quá trình nghiên cứu xây dựng mô hình các phương pháp phân tích
  định lượng trong quản lýđã được sử dụng để đưa ra những mô hình phù hợp cho
  từng tình huống quản trị.Cuối cùng một số công ty được lựa chọn để tham gia sử
  dụng thử nghiệm nhằm kiểm định một số mô hình được xây dựng.
  1.5 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
  Đề tài nghiên cứu này được trình bày thành 5 chương. Chương 1 giới thiệu đề tài
  và trình bày những vấn đề liên quan đến phương pháp luận trong nghiên cứu. Vấn
  Chương 1: Giới thiệu công trình nghiên cứu
  6
  đề cơ sở lý luận liên quan đến đề tài sẽ được trình bày trong chương 2 và 3.
  Chương 2 giới thiệu chi tiết về các loại quyết định trong tài chính công ty, đồng
  thời giới thiệu khái niệm cũng như cơ sở lý luận của các mô hình trong tài chính
  công ty. Chương 3 hệ thống hoá tất cả những mô hình thường được sử dụng trong
  quyết định tài chính công ty. Chương 4 nêu lên kết quả khảo sát thực tiễn về thực
  hành quản trị tài chính, nhu cầu và khả năng ứng dụng mô hình trong quyết định
  tài chính công ty. Chương 5, là chương quan trọng nhất, trình bày cách thức xây
  dựng mô hình tương ứng với từng tình huốngquản lý cụ thể và chỉ rõ cách thức
  ứng dụng mô hình trong thực tiễn quản lý đối với từng loại hình doanh nghiệp.
  1.6 Ý NGHĨA VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
  Việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa rất quan trọng về mặt khoa học cũng như
  thực tiễn. Về mặt khoa học, đề tài này góp phần chắt lọc và hoàn thiện những mô
  hình lý thuyết phù hợp với điều kiện và trình độ quản lý của Việt Nam. Những mô
  hình mang tính chất lý thuyết đã được trình bày rất nhiều trong sách giáo khoa
  và các công trình nghiên cứu tài chính công ty, nhưng vấn đề được giải quyết
  trong đề tài này là làm thế nào để chắt lọc và ứng dụng được những mô hình này
  trong điều kiện của Việt Nam? Công trình nghiên cứu này sẽ giúp hoàn thiện và
  mở rộng việc ứng dụng mô hình vào quản lý tài chính công ty trong điều kiện Việt
  Nam.
  Về mặt thực tiễn, đề tài này cung cấp cho các nhà quản lý công cụ hữu hiệu
  trong việc phân tích và ra quyết định tài chính một cách có cơ sở khoa học, chính
  xác dựa trên nền tảng định lượng và ứng dụng mô hình toán học. Việc nghiên cứu
  thành công và ứng dụng phổ biến kết quả nghiên cứu đề tài này sẽ góp phần nâng
  cao hiệu quả quản lý tài chính công ty tại Việt Nam, đồng thời chấm dứt thờ i kỳ
  nhà quản lý thực hiện việc ra quyết định mang nặng cảm tính chủ quan, do thiếu
  công cụ phân tích định lượng hữu hiệu.

  Chương 2:
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH TÀI CHÍNH VÀ
  NHỮNG QUYẾT ĐỊNH TRONG TÀI CHÍNH CÔNG TY
  2.1 TỔNG QUAN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH TRONG TÀI CHÍNH CÔNG TY
  Những quyết định trong tài chính công ty được bàn nhiều nhất trong quản trị tài chính
  và tài chính công ty. Theo Van Horne và Wachowicz (2001) quản trị tài chính quan tâm
  đến mua sắm, tài trợ và quản lý tài sản công ty theo mụctiêu chung được đề ra. Cũng
  quan niệm tương tự như vậy nhưng McMahon (1993) chi tiết thêm rằng quản trị tài
  chính quan tâm đến tìm nguồn vốn cần thiết cho mua sắm tài sản và hoạt động của công
  ty, phân bổ các nguồn vốn có giới hạn cho những mục đích sử dụng khác nhau, bảo đảm
  cho các nguồn vốn được sử dụng một cách hữuhiệu và hiệu quả để đạt mục tiêu đề ra.
  Các tác giả khác như Brealey và Myers (1996), Ross và nhóm tác giả (2002) đều
  thống nhất cho rằng tài chính công ty quan tâm đến việc đầu tư, mua sắm, tài trợ và
  quản lý tài sản doanh nghiệp nhằm đạt mụ c tiêu đề ra. Qua những định nghĩa nêu trên
  có thể thấy tài chính công ty liên quan đến baloại quyết định chính:quyết định đầu tư,
  quyết định huy động nguồn vốn, vàquyết định quản lý tài sản. Ngoài ra còn có rất nhiều
  loại quyết định khác liên quan đến hoạt động củacông ty nhưng trong phạm vi nghiên
  cứu, đề tài chỉ xem xét những loại quyết định nào có thể lượng hóa và sử dụng mô hình
  để ra quyết định chứ không xem xét tất cả các loại quyết định. Dưới đây chúng tôi sẽ
  trình bày chi tiết hơn về từng loại quyết định chủ yếu trong tài chính công ty.
  2.1.1 Quyết định đầu tư
  Quyết định đầu tư là những quyết định liên quan đến: (1) tổng giá trị tài sản và giá trị
  từng bộ phận tài sản (tài sản lưu động và tàisản cố định) cần có và (2) mối quan hệ cân
  đối giữa các bộ phận tài sản trong doanh nghiệp. Trong kế toán chúng ta đã quen với
  hình ảnh bảng cân đối tài sảncủa doanh nghiệp. Quyết địnhđầu tư gắn liền với phía
  bên trái bảng cân đối tài sản. Cụ thể có thể liệt kê một số quyết định về đầu tư như sau:
  ã Quyết định đầu tư tàisản lưu động, bao gồm:
  ư Quyết định tồn quỹ tiền mặt

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Bennings, S. (2000), Financial Modeling, 2
  nd
  Edition, The MIT Press.
  Bodie, Z., Kane, A., and Marcus, A. (2001), Essentials of Investment, 4
  th
  Edition, McGraw-Hill.
  Bonini, Hausman, Bierman, (1997), Quantitative Annalysis for Management,
  Irwin, 1997.
  Brealey, R.A., and Myers, S.C., (1996), Principles of Corporate Finance, 5
  th
  Edition, McGraw-Hill.
  Brigham, E. F., (1992), Fundamentals of Financial Management, 6
  th
  Edition,
  The Dryden Press.
  Daigler, R. T., (1994), Advanced Options Trading, Irwin.
  Hawawini, G. and Viallet, C. (2002), Finance for Executives, 2
  nd
  Edition,
  South-Western.
  Higgins R. C. (2001), Analysis for Financial Management, 6
  th
  Edition,
  McGraw-Hill and Irwin.
  Huỳnh Trung Lương, Trương Tôn Hiền Đức, Phương pháp định lượng trong
  quản lý và vận hành, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2002.
  Nguyễn Minh Kiều (2000), Thực hành quản trị vốn lưu động trong các
  doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tạp chí Phát Triển Kinh Tế.
  Nguyễn Minh Kiều, (2003), Phân tích tà i chính, www.fetp.edu.vn
  Nguyễn Minh Kiều, (2004), Phân tích tà i chính, www.fetp.edu.vn
  Nguyễn Minh Kiề u, (2001), Thanh toán quốc tế và thị trường ngoại hối, Nhà
  xuất bản Đại học quốc gia Tp. HCM.
  Nguyễn Thống, Cao Hào Thi, Phương phá p định lượng trong quản lý, Nhà
  xuất bản thống kê, 1998.
  Madura, J. (2001) Financial Markets and Institutions, 5
  th
  Edition, SouthWestern College Publishing.
  150
  Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J.F., and Roberts, G.S., (1995), Corporate
  Finance, 1
  st
  Canadian Edition, Irwin.
  Ross, S.A., Westerfield, R.W., and Jaffe, J.F., (2002), Corporate Finance, 6
  th
  Edition, McGraw-Hill and Irwin.
  Shapiro, A. A., (1999), Multinational Financial Management, 6
  th
  edition,
  Prentice Hall.
  Van Horne, J.C., and Wachowicz, J.M., (2001), Fundamentals of Financial
  Management, 11
  th
  Edition, Prentice Hall.
  Tucker, A. L., (1992), Financial Futures, Options, & Swaps, Info Access &
  Distribution Pte Ltd.
  Tham, J. and Vélez-Pareja, I., (2004), Principles of Cash Flow Valuation,
  Elsevier Academic Press.
  Zikmund, W. (1997), Business Research Methods, 5
  th
  Edition, The Dryden
  Press.

  Xem Thêm: Ứng dụng mô hình toán trong quyết định tài chính công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng mô hình toán trong quyết định tài chính công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status