Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc đất xanh (đất xanh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Chiến lược kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc đất xanh (đất xanh

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH (ĐẤT XANH GROUP) TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2020
  Định dạng file word

  MỤC LỤC

  Trang

  NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ
  I- TÊN ĐỀ TÀI:
  II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:
  III- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 15/09/2011.
  IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 15/03/2012.
  V- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: Tiến sĩ Lê Kinh Vĩnh
  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  TÓM TẮT
  ABSTRACT
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỀ TÀI
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TRONG ĐỀ TÀI
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của Đề tài:
  2. Mục đích của Đề tài: .
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  4. Phương pháp nghiên cứu: .
  5. Kết cấu luận văn: .

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC 1
  1.1.KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC: 1
  1.2. VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC: . 1
  1.3. PHÂN LOẠI CHIẾN LƯỢC: . 1
  1.3.1 Phân loại theo loại hình quản lý: . 1
  1.3.2 Phân loại chiến lược theo chức năng: 2
  1.3.3 Chiến lược kinh doanh: 3
  1.4. QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC: 5
  1.4.1. Sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp: 5
  1.4.2. Phân tích và đánh giá môi trường bên ngoài 5
  1.4.3. Phân tích và đánh giá môi trường bên trong . 10
  1.4.4. Ma trận SWOT . 12
  TÓM LƯỢC CHƯƠNG 1 . 14
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH
  DOANH CỦA ĐẤT XANH GROUP 16
  2.1.GIỚI THIỆU CÔNG TY CP DV & XD ĐỊA ỐC ĐẤT XANH GROUP16
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty cp dv & xd địa ốc Đất Xanh
  (Dat Xanh Group) . 16
  2.1.2 Quy mô hoạt động công ty cp dv & xd địa ốc Đất Xanh (Dat Xanh
  Group) . 18
  2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI . 22
  2.2.1. Môi trường vĩ mô . 23
  2.2.2. Môi trường vi mô . 40
  2.2.3.Ma trận đánh giá về môi trường bên ngoài . 62
  2.2.4.Những kết luận rút ra từ đánh giá môi trường vĩ mô 63
  2.3.PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 65
  2.3.1. Năng lực tài chính 65
  2.3.2. Quản trị nguồn nhân lực 69
  2.3.3. Marketing . 71
  2.3.4. Chất lượng sản phẩm . 71
  2.3.5. Sản xuất và vận hành . 72
  2.3.6. Năng lực lãnh đạo và quản lý 74
  2.3.7. Ma trận đánh giá môi trường bên trong . 74
  2.3.8. Những kết luận rút ra từ đánh giá môi trường bên trong . 75
  TÓM LƯỢC CHƯƠNG 2 . 75
  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẤT
  ĐỘNG SẢN CỦA ĐẤT XANH GROUP 78
  3.1. XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG VÀ NHU CẦU BẤT ĐỘNG SẢN TRONG
  TƯƠNG LAI . 78
  3.2. NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CỦA CTY ĐẤT XANH ĐỊA ỐC ĐÁT
  XANH GROUP 78
  3.3. DỰ BÁO NHU CẦU BẤT ĐỘNG SẢN: 79
  * TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP LUẬN DỰ BÁO NHU CẦU BẤT
  ĐỘNG SẢN . 80
  3.3.1. Nhu cầu nhà ở 81
  3.3.2. Nhu cầu thuê văn phòng . 82
  3.3.3. Nhu cầu mặt bằng bán lẻ 85
  3.3.4. Nhu cầu về khách sạn . 87
  3.4. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC . 89
  3.4.1. Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm 91
  3.4.2. Chiến lược phát triển thị trường . 91
  3.4.3. Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh 92
  3.4.4. Chiến lược hội nhập dọc về phía sau . 92
  3.4.5. Chiến luợc đa dạng hóa kinh doanh 92
  3.4.6. Chiến lược liên doanh liên kết 93
  3.5.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN . 93
  3.5.1. Giải pháp về cơ cấu bộ máy tổ chức 94
  3.5.2. Giải pháp về Marketing 94
  3.5.3. Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu 96
  3.5.4. Giải pháp nguồn nhân lực 97
  3.5.5. Giải pháp về tài chính 98
  3.6.ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP
  KHI THỰC HIỆN 99
  3.7.KIẾN NGHỊ Đối với Nhà nước: 100
  TÓM LƯỢC CHƯƠNG 3 .100
  KẾT LUẬN . 101
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 102
  PHỤ LỤC

  TÓM TẮT


  Đề tài đúc kết lý luận kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị chiến lược kinh
  doanh bất động sản của Công ty Cổ Phần Địa Ốc Đất Xanh (ĐẤT XANH
  GROUP) thông qua việc phân tích tình hình áp dụng các chiến lược kinh doanh,
  tình hình triển khai thực hiện các chiến lược và các kết quả thu được thể hiện qua
  các số liệu báo cáo
  Từ thực trạng này sẽ cho chúng ta những đánh giá tổng quan và toàn diện
  về thành quả và tồn tại hạn chế trong công tác quản trị chiến lược kinh doanh của
  Công ty, từ đó đưa ra các chiến lược mới phù hợp với tình hình thực tiễn kinh
  doanh được thể hiện qua các chiến lược như:
  + Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm;
  + Chiến lược phát triển thị trường;
  + Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh;
  + Chiến lược hội nhập về phía sau;
  + Chiến lược đa dạng hóa kinh doanh;
  + Chiến lược liên doanh liên kết;
  Trên cơ sở đó, đề tài kết hợp vận cơ sở dụng lý luận về quản trị chiến lược
  nhằm tìm ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm lựa chọn áp
  dụng các chiến lược phù hợp với tình hình thực tế cho Công ty Cổ Phần Địa Ốc
  Đất Xanh (ĐẤT XANH GROUP) một cách hữu hiệu và cụ thể nhất.
  ABSTRACT


  Subject summarize theoretical experience in the strategic
  management field of real estate business in Real Estate Joint Stock Company Dat
  Xanh (Dat Xanh GROUP) through the analysis of using the business strategy,
  implementing the strategies and the results are shown in the figures reported .
  From this fact will give us to assess the overview and comprehensive
  achievements and exist some limitations in the governance of the company ‘s
  business strategy, which offers strategies to suit the practical situation in business
  that are expressed through strategies such as:
  + Strategic product differentiation;
  + Market strategy development;
  + Strategies to improve competitiveness;
  + Integration strategy on the back;
  + Strategy business diversification;
  + Strategy joint -ventures;
  On this basis, subjects combined use rationale for management strategies
  to find some solutions to improve business performance in order to select the
  strategies applied in accordance with the actual situation in Real Estate Joint
  Stock Company Dat Xanh (Dat Xanh GROUP)- specific way and most effective.

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong xu thế
  toàn cầu hóa như hiện nay, các doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội lớn
  để xây dựng, phát triển lên một tầm cao mới và cũng phải đối mặt với những nguy
  cơ tiềm ẩn to lớn. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải xây dựng
  cho mình những định hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp trên cơ sở nghiên
  cứu, phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài, môi trường bên trong của mình
  để có thể tận dụng các cơ hội, giảm thiểu các nguy cơ từ môi trường kinh doanh,
  cũng như phát huy các điểm mạnh và hạn chế các điểm yếu của doanh nghiệp.
  Bất động sản là một lĩnh vực kinh doanh rất đặc thù, đòi hỏi những điều
  kiện đặc biệt như nguồn tài chính vững mạnh, khả năng huy động vốn, mối quan
  hệ tốt với các cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành, định hướng cũng như là
  tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh bất động sản
  mang tính chu kỳ, nên rủi ro rất lớn, tuy nhiên đi kèm với rủi ro lớn chính là lợi
  nhuận rất hấp dẫn do đó lĩnh vực kinh doanh này ngày càng thu hút các doanh
  nghiệp tham gia. Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố
  khác, các tỉnh khác trên cả nước nói riêng đang trên đà phát triển nhanh, nhu cầu
  về các sản phẩm bất động sản như nhà ở, cao ốc văn phòng, trung tâm thương
  mại, khách sạn, đất nền . rất lớn, đây chính là cơ hội và cũng là thách thức lớn
  của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
  Xuất phát từ thực tiễn đó, việc xây dựng chiến lược kinh doanh là hết
  sức cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp có định
  hướng, mục tiêu kinh doanh rõ ràng, hướng các bộ phận, cá nhân đến mục tiêu
  chung của doanh nghiệp, tránh tình trạng cục bộ, phân tán nguồn lực sẽ làm
  suy yếu doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh ngày nay thay đổi rất nhanh
  chóng, cạnh tranh toàn cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn chủ động, sáng tạo
  để thích nghi với sự thay đổi đó.
  Như những doanh nghiệp khác, Công Ty Cổ Phần DịchVụ và Xây Dựng Địa
  Ốc Đất Xanh cũng nhận thấy được tầm quan trọng của các chiến lược Kinh
  Doanh. Việc phân tích và định hướng chiến lược Kinh Doanh hết sức cần thiết đối
  với Công ty nhằm phát triển tốt hơn trong tương lai.
  Chính vì thế, em chọn đề tài “Chiến Lược Kinh Doanh bất động sản của
  Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc đất xanh (DAT XANH GROUP)”
  làm chuyên đề tốt nghiệp.
  2. Mục đích của Đề tài:
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược làm tiền đề để phân tích các yếu
  tố ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, xây dựng chiến lược.
  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường hoạt động kinh doanh bất
  động sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ đó kết hợp với định
  hướng, mục tiêu của ĐẤT XANH GROUP để xây dựng chiến lược kinh doanh
  bất động sản của ĐẤT XANH GROUP.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  CÔNG TY CP DV VÀ XD ĐỊA ỐC ĐẤT XANH (ĐẤT XANH GROUP)
  là một công ty hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, trong đó mảng kinh doanh
  bất động sản được thành lập và hoạt động là chủ yếu. Do đó để nội dung nghiên
  cứu được đi sâu, tác giả xin tập trung phân tích môi trường kinh doanh chủ
  yếu của Đất Xanh Group từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản
  của ĐẤT XANH GROUP từ năm 2012 đến năm 2020.
  4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:
  a/ Sử dụng phương pháp thống kê phân tích: các thông tin được thu thập
  từ sách, báo, tạp chí, các số liệu thống kê của Cục thống kê Bình Dương, các
  thông tin, số liệu thống kê từ các công ty tư vấn về kinh doanh bất động sản.
  Nguồn thông tin nội bộ là các bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động
  sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2008 - 2011.
  b/ Phương pháp phân tích xu hướng: Tìm ra xu hướng và quy luật của vấn
  đề.
  c/ Các phương pháp dự báo nhu cầu được vận dụng để phân tích đánh giá
  và đưa ra kết luận.
  Ngoài ra luận văn còn sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp,
  phương pháp so sánh, phương pháp chuyên gia để phân tích tình hình hoạt động
  sản xuất kinh doanh của công ty.
  5. Kết cấu luận văn:
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương.
  Chương I : Cơ sở lý luận về chiến lược.

  Chương II:
  Phân tích đánh giá môi trường kinh doanh của Công ty Cp DV và

  XD địa Ốc Đất Xanh (DAT XANH GROUP).
  Chương III: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cp DV và XD địa Ốc
  Đất Xanh (DAT XANH GROUP).
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC
  1.1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC:
  Chiến lược là một chương trình hành động tổng quát để đạt được mục tiêu cụ thể.
  Nói đến chiến lược của một tổ chức nào đó người ta thường nghĩ ngay đến việc tổ chức đó
  phải xác định mục tiêu muốn đạt tới là gì, cách thức thực hiện ra sao và phải đảm bảo cho
  nó những nguồn lực nào.
  Chiến lược còn hiểu là một tập hợp những mục tiêu và các chính sách cũng như kế
  hoạch chủ yếu để đạt được các mục tiêu đó, nó cho thấy doanh nghiệp đang hoặc sẽ thực
  hiện các hoạt động kinh doanh gì, và doanh nghiệp sẽ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh nào.
  Chiến lược kinh doanh là một chương trình mang tính xã hội, nhờ đó mà tổ chức có
  thể có được những gì họ cần và mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi
  những sản phẩm có giá trị với những người khác.
  1.2. VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC:
  Vai trò hoạch định: Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp thấy rõ mục đích và
  hướng đi của mình. Nó chỉ ra cho nhà quản trị biết là phải xem xét và xác định xem tổ chức
  đi theo hướng nào và lúc nào sẽ đạt được kết quả mong muốn.
  Vai trò dự báo: Trong một môi trường luôn luôn biến động, các cơ hội cũng như
  nguy cơ luôn xuất hiện. Quá trình hoạch định chiến lược giúp cho nhà quản trị phân tích
  môi trường và đưa ra những dự báo nhằm áp dụng các chiến lược hợp lý. nhờ đó mà nhà
  quản trị có khả năng nắm bắt tốt hơn các cơ hội, tận dụng được các cơ hội và giảm bớt các
  nguy cơ liên quan đến môi trường.
  Vai trò điều khiển: Chiến lược kinh doanh giúp cho nhà quản trị sử dụng và phân bổ
  các nguồn lực hiện có một cách tối ưu cũng như phối hợp một cách hiệu quả các chức năng
  trong một tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung đề ra.
  1.3. PHÂN LOẠI CHIẾN LƯỢC:
  1.3.1 Phân loại theo loại hình quản lý:
  Dựa theo cấp độ quản lý chiên lược mà chiến lược được chia thành ba nhóm sau
  đây.
  a. Chiến lược công ty:
  Chiến lược công ty xác định và vạch rõ mục đích, các mục tiêu của công ty, xác
  định các hoạt động kinh doanh mà công ty theo đuổi, tạo ra các chính sách và các kế hoạch
  cơ bản để đạt được mục tiêu của công ty, phân phối nguồn lực giữa các hoạt động kinh
  doanh. Chiến lược công ty được áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp.
  b. Chiến lược về kinh doanh:
  Chiến lược về kinh doanh được hoạch định nhằm xác định việc lựa chọn sản phẩm
  hoặc dạng cụ thể thị trường cho hoạt động kinh doanh riêng trong nội bộ công ty. Trong
  chiến lược cấp kinh doanh, người ta phải xác định cách thức mỗi đơn vị kinh doanh phải
  hoàn thành để đóng góp vào hoàn thành mục tiêu cấp công ty.
  c. Chiến lược theo chức năng:
  Chiến lược theo chức năng người ta tập trung vào việc hỗ trợ chiến lược công ty và
  tập trung vào những lĩnh vực tác nghiệp, những lĩnh vực kinh doanh.
  1.3.2 Phân loại chiến lược theo chức năng:
  Căn cứ vào chức năng mà chiến lược có thể được chia thành những nhóm sau đây:
  a. Nhóm chiến lược kết hợp:
  Nhóm chiến lược này có chiến lược kết hợp về phía trước, kết hợp về phía sau và
  kết hợp theo chiều ngang.
  - Kết hợp về phía trước: Doanh nghiệp thực hiện để tăng quyền kiểm soát hoặc
  quyền sở hữu đối với các nhà phân phối hoặc bán lẽ.
  - Kết hợp về phía sau: Doanh nghiệp thực hiện tăng quyền sở hữu hoặc kiểm soát
  đối với nhà cung cấp . điều này sẽ cho phép doanh nghiệp ổn định trong việc cung cấp,
  kiểm soát được chi phí đầu vào.
  - Kết hợp theo chiếu ngang: Doanh nghiệp muốn kiểm soát các đối thủ cạnh tranh.
  Chiến lược này cho phép tận dụng tài nguyên, mở rộng phạm vi hoạt động và làm tăng khả
  năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  b. Nhóm chiến lược chuyên sâu:
  Trong đó nhóm này có các chiến lược như chiến lược thâm nhập thị trường, chiến
  lược phát triển thị trường và chiến lược phát triển sản phẩm.
  - Chiến lược thâm nhập thị trường: Làm tăng thị phần cho các sản phẩm hoặc dịch
  vụ hiện có trong thị trường hiện tại của doanh nghiệp.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2006) “Chiến lược và chính sách kinh
  doanh” NXB lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh.
  2. Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy (2009), “Dự báo và
  phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính” NXB thống kê.
  3. Lê Kinh Vĩnh (2003), “Quản trị dự án đầu tư” NXB Khoa Học và Kỹ Thuật
  4. Nguyễn Hữu Lam, Đinh Thái Hoàng, Phạm Xuân Lan (2007), “Quản trị chiến lược
  và phát triển vị thế cạnh tranh” NXB thống kê.
  5. Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt (2009),” Quản trị chiến lược” NXB thống kê.
  6. Cục Thống Kê Tp.HCM (2010) “Niên giám thống kê của Tp.HCM” NXB thống kê.
  7. Kỹ yếu Hội Thảo Khoa Học “ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng
  kinh tế Tp.HCM theo hướng cạnh tranh đến năm 2020
  8. Nguyễn Quang Thu (2007), “Quản trị tài chính căn bản” NXB Thống Kê, Hà Nội.
  9. Trần Kim Dung (2005), “Quản trị nguồn nhân lực” NXB Thống kê.
  10. Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2006), “Thị trường chiến lược cơ cấu” NXB Trẻ, TP Hồ
  Chí Minh.
  11. Lê Kinh Vĩnh (2004), “Quản trị dự án đầu tư” NXB Khoa học-Kỹ thuật.
  12. Hồ Đức Hùng (2004), “Quản trị marketing” Viện nghiên cứu kinh tế phát triển, TP
  Hồ Chí Minh.
  13. Trần Văn Tùng, Lê Ái Lâm (1996), Phát triển nguồn nhân lực, kinh nghiệm thế
  giới và thực tiễn nước ta, NXB Chính trị quốc gia.
  14. MBA Nguyễn Hữu Lam (1996), “Nghệ thuật lãnh đạo” NXB Giáo dục.
  15. Dương Ngọc Dũng (2005), “Chiến lược kinh doanh theo lý thuyết Michael
  E.Porter” NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.
  16. Lê Anh Cường, “Phương pháp và kỹ năng quản lý nhân sự”, Viện nghiên cứu và
  đào tạo về quản lý, NXB Lao động xã hội.


  Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc đất xanh (đất xanh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc đất xanh (đất xanh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status