Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Mô hình hóa và tính toán số kết cấu tấm composite gấp nếp, lượn sóng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mô hình hóa và tính toán số kết cấu tấm composite gấp nếp, lượn sóng

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Mô hình hóa và tính toán số kết cấu tấm composite gấp nếp, lượn sóng


  MỤC LỤC
  Nội dung Trang
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Danh mục các ký hiệu và chữviết tắt
  Danh mục hình vẽ- đồthị
  Danh mục các bảng
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1
  NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN
  5
  1.1. MỞ ĐẦU 5
  1.2. CÁC ỨNG DỤNG CỦA TẤM VẬT LIỆU COMPOSITE DẠNG GẤP
  NẾP, LƯỢN SÓNG
  5
  1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN
  ĐẾN ĐỀTÀI CỦA LUẬN ÁN
  8
  1.3.1 Tóm lược chung vềtình hình nghiên cứu kết cấu tấm composite
  trên thếgiới
  8
  1.3.2 Tóm lược chung vềtình hình nghiên cứu kết cấu tấm composite ở
  Việt Nam
  15
  1.3.3 Tình hình nghiên cứu vềkết cấu tấm composite dạng gấp nếp,
  lượn sóng
  16
  1.4. NHẬN XÉT VỀTÌNH HÌNH CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY ĐÃ
  ĐẠT ĐƯỢC
  19
  1.5 ĐỀXUẤT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỤTHỂCỦA LUẬN ÁN 20
  1.6. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤNGHIÊN CỨU CỤTHỂCỦA LUẬN ÁN 21
  1.6.1. Mục tiêu nghiên cứu 21
  1.6.2. Nhiệm vụcủa luận án 21
  1.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 22
  CHƯƠNG 2
  XÂY DỰNG THUẬT TOÁN PHẦN TỬHỮU HẠN TÍNH TOÁN TẤM
  COMPOSITE LỚP DẠNG GẤP NẾP, LƯỢN SÓNG HÌNH THANG 23
  2.1. MỞ ĐẦU 23
  2.2. PHƯƠNG TRÌNH CẤU THÀNH CỦA TẤM COMPOSITE LỚP 24
  2.2.1. Trường chuyển vị25
  2.2.2. Trường biến dạng 25
  2.2.3. Trường ứng suất 25
  2.2.4. Các thành phần nội lực 28
  2.2.5. Phương trình ứng xửcơhọc của tấm nhiều lớp 29
  2.3. PHÂN TÍCH PHẦN TỬHỮU HẠN KẾT CẤU TẤM COMPOSITE
  LỚP DẠNG GẤP NẾP, LƯỢN SÓNG HÌNH THANG
  30
  2.3.1. Lựa chọn phần tử30
  2.3.2. Xây dựng ma trận độcứng của phần tử, ma trận khối lượng và
  véctơlực nút phần tử
  32
  2.3.3. Ghép nối ma trận độcứng và ma trận khối lượng tổng thể34
  2.3.4. Tích phân số35
  2.3.5. Các phương trình tổng quát 37
  2.4. THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH TÍNH 38
  2.4.1. Các tiêu chuẩn sửdụng nhằm xác định tải trọng phá hủy của kết
  cấu tấm composite lớp dạng gấp nếp, lượn sóng
  38
  2.4.1.1. Tiêu chuẩn ứng suất lớn nhất 38
  2.4.1.2. Tiêu chuẩn bền Tsai-Wu 39
  2.4.2. Phân tích phá huỷkết cấu tấm composite lớp dạng gấp nếp 39
  2.4.3 Thuật toán tích phân Newmark [31] 43
  2.4.4 Thuật toán GA 44
  2.4.5. Các chương trình tính 47
  2.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
  48
  CHƯƠNG 3
  NGHIÊN CỨU ỨNG XỬTĨNH VÀ ĐỘNG CỦA CÁC KẾT CẤU TẤM
  DẠNG GẤP NẾP, LƯỢN SÓNG
  49
  3.1 MỞ ĐẦU 49
  3.2. CÁC BÀI TOÁN KIỂM TRA THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH
  TÍNH
  50
  3.2.1 Kiểm tra thuật toán và chương trình cho bài toán tĩnh 50
  3.2.2 Kiểm tra thuật toán và chương trình cho bài toán dao động 52
  3.2.3 Kiểm tra thuật toán và chương trình cho bài toán tối ưu 53
  3.3. PHÂN TÍCH TĨNH CÁC KẾT CẤU TẤM COMPOSITE GẤP NẾP,
  LƯỢN SÓNG
  56
  3.3.1. Bài toán 1: Khảo sát ảnh hưởng của góc gấp nếp đến độvõng kết
  cấu tấm composite dạng gấp nếp một lần
  57
  3.3.2. Bài toán 2: Khảo sát ảnh hưởng của góc gấp nếp đến độvõng kết
  cấu tấm composite dạng gấp nếp nhiều lần
  60
  3.3.3. Bài toán 3. Khảo sát ảnh hưởng gân và cách bốtrí gân đến độ
  võng kết cấu tấm composite dạng gấp nếp
  62
  3.3.4. Bài toán 4: Khảo sát ảnh hưởng của các tham sốhình học đến độ
  võng, ứng suất của tấm lượn sóng hình thang
  64
  3.3.4.2 Ảnh hưởng của sốlớp đến độvõng và ứng suất của tấm
  composite dạng lượn sóng hình thang
  65
  3.3.4.1 Ảnh hưởng của góc gấp nếp (độcao sóng) đến độvõng và
  ứng suất của tấm composite dạng lượn sóng hình thang
  67
  3.3.5 Bài toán 5. Tính toán tải trọng phá hủy và xác định vịtrí phá hủy
  tấm composite dạng gấp nếp
  68
  3.3.5.1 Tính toán tải trọng phá hủy và xác định vịtrí phá hủy tấm
  composite dạng gấp nếp 2 lần
  69
  3.3.5.2 Tính toán tải trọng phá hủy và xác định vịtríphá hủy tấm
  composite dạng gấp nếp dạng mũ(Hat-type folded plate)
  71
  3.4. PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG CÁC KẾT CẤU TẤM GẤP NẾP, LƯỢN
  SÓNG
  73
  3.4.1 Bài toán 6: Ảnh hưởng của góc gấp nếp, điều kiện biên đến tần số
  dao động riêng, dạng dao động riêng của tấm gấp nếp
  75
  3.4.2 Bài toán 7: Ảnh hưởng của góc gấp nếp, điều kiện biên, góc
  phương sợi đến đáp ứng động lực học của tấm gấp nếp
  78
  3.4.3 Bài toán 8: Ảnh hưởng của cách bốtrí gân, điều kiện biên và cấu
  hình góc sợi đến tần sốdao động riêng, đáp ứng động lực học của kết
  cấu tấm gấp nếp có gân gia cường
  81
  3.4.3.1. Ảnh hưởng của cáchbốtrí gân, điều kiện biên, cấu hình 81
  góc sợi đến tần sốdao động riêng, dạng dao động riêng
  3.4.3.2. Ảnh hưởng của cách bốtrí gân đến đáp ứng động lực
  học tấm
  84
  3.4.3.3. Ảnh hưởng của điều kiện biên đến đáp ứng động lực
  học tấm
  85
  3.4.3.4. Ảnh hưởng của cấu hình góc sợi đến đáp ứng động lực
  học tấm
  87
  3.4.4 Bài toán 9: Tối ưu tần sốdao động riêng kết cấu tấm gấp nếp theo
  cấu hình góc sợi bằng thuật toán di truyền
  89
  3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 95
  CHƯƠNG 4
  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH TẦN SỐDAO ĐỘNG RIÊNG
  98
  4.1. MỞ ĐẦU 98
  4.2. XÂY DỰNG CÁC MẪU THÍ NGHIỆM 98
  4.2.1. Vật liệu chếtạo mẫu thí nghiệm và cơtính 98
  4.2.2. Quy cách mẫu thí nghiệm 98
  4.2.3 Các loại mẫu thí nghiệm 100
  4.3 ĐỒGÁ 102
  4.4 THIẾT BỊ ĐO, GHI DỮLIỆU 104
  4.5 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TẦN SỐFFT 105
  4.6 QUY TRÌNH THỰC HIỆN 106
  4.7. KẾT QUẢ ĐO TẦN SỐDAO ĐỘNG RIÊNG 108
  4.8. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 116
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ118
  Các công trình đã công bốcủa tác giảliên quan đến luận án
  Tài liệu tham khảo
  Phụlục


  MỞ ĐẦU
  Vật liệu composite có nhiều đặc tính nổi trội nhưmô đun đàn hồi và độbền riêng
  cao, nhẹ, có khảnăng chịu nhiệt và ma sát lớn, khảnăng chống mài mòn tốt, dễgia công
  thành những chi tiết có hình dạng phức tạp Vì vậy, vật liệu - kết cấu composite ngày
  càng được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như: hàng
  không, hàng hải, chếtạo máy, xây dựng, v.v.
  Chếtạo và sản xuất sản phẩm làm bằng vật liệu composite ởnước ta đang trong
  giai đoạn bắt đầu triển khai và phát triển. Việc áp dụng các kết quảnghiên cứu, tính toán
  vào thiết kếcác kết cấu làm bằng vật liệu composite chưa nhiều, chủyếu dựa vào kinh
  nghiệm thực tế, nên tính ứng dụng còn hạn chế, hiệu quảchưa cao. Đặc biệt là các kết cấu
  tấm composite dạng gấp nếp, lượn sóng với độcao sóng lớn. Do vậy, việc nghiên cứu các
  ứng xửcơhọc của vật liệu composite, tính toán các kết cấu dạng gấp nếp, lượn sóng làm
  bằng vật liệu composite phục vụthiết kế, chếtạo là một việc làm có tính cấp thiết và có ý
  nghĩa khoa học cao.
  Trong thực tế, tấm làm bằng vật liệu composite dạng gấp nếp, lượn sóng được ứng
  dụng ởnhiều nơi nhưcác mái lợp, sàn, vỏtàu thuyền, Tại những nơi có không gian lớn,
  các kết cấu tấm dạng không gian nhưtấm dạng lượn sóng, gấp nếp hoặc các kết cấu tấm,
  dầm dạng sandwich có khảnăng chịu lực tốt hơn tấm phẳng, giúp kết cấu tấm vượt qua
  những khẩu độlớn, tránh gây nên sựlãng phí không gian cho hệdầm, dàn gia cường. Bởi
  vì, với kết cấu dạng không gian, các phần của kết cấu "truyền lực cho nhau", hỗtrợnhau
  theo các phương nên khảnăng chịu lực tốt hơn, tiêu tốn ít vật liệu và đòi hỏi không gian
  kết cấu ít hơn. Kết cấu tấm bằng vật liệu composite cho phép sản xuất, gia công trực tiếp
  thành các dạng không gian (gấp nếp, lượn sóng) mà không phải lắp ghép từcác tấm thành
  phần, đặc biệt là các kết cấu bằng vật liệu composite cốt sợi. Với các tấm, dầm sandwich
  có lớp lõi chịu lực, đểgiảm trọng lượng của tấm (cũng nhưtăng khảnăng cách âm, cách
  nhiệt) người ta thường dùng lõi là các tấm dạng lượn sóng (lõi liên tục) hay các tấm dạng
  gấp nếp (lõi rời rạc). Bởi vì, lớp lõi có dạng lượn sóng, gấp nếp có tác dụng truyền lực từ
  lớp trên (thường là lớp trực tiếp chịu tải trọng) xuống lớp dưới, giúp tấm chịu lực tốt hơn.
  Đểcó thểthiết kếtối ưu các kết cấu tấm composite có dạng phức tạp (gấp nếp,
  lượn sóng, ) cần phải tiến hành nghiên cứu các bài toán cơhọc: tính toán chuyển vị, ứng
  suất, tần sốdao động riêng, đáp ứng động lực học, của các tấm loại này với các cấu hình
  lớp vật liệu, chịu các điều kiện biên và tải trọng khác nhau. Đồng thời với các nghiên cứu
  lý thuyết, các nghiên cứu thực nghiệm đối với các kết cấu tấmcomposite có dạng phức
  tạp cũng rất cần thiết bởi vì hình dạng hình học ảnh hưởng lớn đến ứng xửcơhọc của kết
  cấu.
  ỞViệt Nam, hướng nghiên cứu vềcác ứng xửcơhọc (tính toán sốcũng nhưthực
  nghiệm)của kết cấu composite dạng gấp nếp, lượn sóng còn rất mới mẻvà còn ít kết quả
  công bố. Căn cứvào thực tế ứng dụng và tình hình nghiên cứu hiện nay vềcác kết cấu
  tấm composite dạng gấp nếp, lượn sóng, luận án đặt vấn đềnghiên cứu:
  “Mô hình hoá và tính toán sốkết cấu tấm composite gấp nếp, lượn sóng”.
  2
  MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤNGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN
  - Xây dựng thuật toán PTHH dựa trên lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất của Mindlin để
  giải quyết bài toán uốn tĩnh, dao động tựdo, phân tích đáp ứng động lực học của chuyển
  vị, tối ưu theo góc sợi của kết cấu tấm composite dạng gấp nếp, lượn sóng hình thang (với
  độcao sóng lớn).
  - Xây dựng chương trình tính trong môi trường Matlab đểtìm lời giải sốcho chuyển
  vị, ứng suất,tải trọng phá hủy, tần sốdao động riêng, đáp ứng động lực học của chuyển
  vị, xác định góc sợi tối ưu của kết cấu tấm composite dạng gấp nếp, lượn sóng hình thang.
  - Khảo sát ảnh hưởng của các tham sốhình học và vật liệu: góc gấp nếp (α), vịtrí các
  gân gia cường, điều kiện biên, sốlớp vật liệu composite, góc sợi, .đến ứng xửtĩnh và dao
  động của kết cấu tấmcomposite dạng gấp nếp, lượn sóng hình thang.
  - Thiết kế, chếtạo mẫu và tiến hành thí nghiệm đo tần sốdao động riêng của một số
  kết cấu tấm composite dạng gấp nếp (có và không có gân gia cường; làm bằng vật liệu sợi
  thủy tinh/nền polyester - thường dùng trong chếtạo tàu thuyền tại Việt Nam). Kết quảthí
  nghiệm được so sánh với kết quảtính bằng chương trình PTHH đã thiết lập.
  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Đối tượng nghiên cứu:
  + Kết cấu tấm composite lớp dạng gấp nếp: có và không có gân gia cườngdạng
  tấm- gân gia cường là các tấm với các kiểu bốtrí khác nhau theo chiều dọc và ngang của
  tấm gấp nếp.
  + Kết cấu tấm dạng lượn sóng hình thang (có độcao sóng lớn).
  + Mẫu thí nghiệm là các tấm gấp nếp làm bằng vật liệu composite sợi thủy tinh/
  nền polyester thường dùng trong chếtạo tàu thuyền tại Việt Nam.
  Phạm vi nghiên cứu:
  Phạm vi nghiên cứu giới hạn trong miền biến dạng nhỏ, đàn hồi tuyến tính của vật
  liệu: nghiên cứu các ứng xửuốn tĩnh (xác định chuyển vị, ứng suất, tải trọng phá hủy) và
  dao động (tựdo, đáp ứng động lực học của chuyển vị(trong thời gian ngắn dưới tác động
  của tải trọng xung - transient response of displacement) của các đối tượng nghiên cứu dựa
  trên lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất của Mindlin.
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Luận án sửdụng phương pháp sốvà phương pháp thực nghiệm.
  * Phương pháp số:Xây dựng thuật toán và chương trình tính bằng phương pháp
  phần tửhữu hạn (PTHH) dựa trên trường chuyển vịbậc nhất có kể đến biến dạng cắt theo
  Mindin đểgiải bài toán tĩnh, dao động và bài toán tối ưu cho các kết cấu tấm composite
  lớp dạng gấp nếp, lượn sóng.
  3
  * Phương pháp thực nghiệm: Xây dựng và tiến hành một sốthí nghiệm nhằm
  xác định tần sốdao động riêng của các kết cấu tấm composite lớp dạng gấp nếp (có và
  không có gân gia cường) với các cấu hình lớp và điều kiện biên khác nhau.
  Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀTÀI NGHIÊN CỨU
  Nội dung của đềtài góp phần vào việc nghiên cứu ứng xửtĩnh và dao động kết
  cấu tấm composite có nhiều ứng dụng trong thực tếcủa ngành xây dựng, đóng tàu -
  thuyền, các sản phẩm công nghiệp, .
  Xây dựng được thuật toán và chương trình tính cho phép mô phỏng ứng xửtĩnh,
  dao động tựdo và đáp ứng động lực học chuyển vị(dưới tác dụng của tải trọng xung) của
  kết cấu tấmcomposite có dạng hình học phức tạp (gấp nếp có và không có gân gia cường,
  lượn sóng với độcao sóng lớn); có thểtiến hành những thí nghiệm số đối với kết cấu làm
  bằng tấm composite với các dạng hình học phức tạp nhưthân, vỏtàu thuyền, .
  Việc tính toán trực tiếp dạng không gian các kết cấu làm bằng tấm vật liệu
  composite mà tác giảnghiên cứu là vấn đềthực tiễn có tính khoa học trong lĩnh vực cơ
  học vật thểrắn. Luận án đã đóng góp một nội dung khoa học đang còn bỏngỏ ởViệt
  Nam. Kết quảcủa luận án đóng góp cho những nghiên cứu khoa học về ứng xửcơhọc
  (mô phỏng sốcũng nhưthực nghiệm) của kết cấu tấm composite dạng gấp nếp, lượn sóng
  với độcao sóng lớn. Thực hiện những thí nghiệm sốdựbáo dạng dao động, đáp ứng động
  lực học của các kết cấu tấm có dạng hình học phức tạp, giúp định hướng các nghiên cứu
  thực nghiệm, khẳng định tính đúng đắn của các kết quảthực nghiệm trong lĩnh vực
  nghiên cứu.
  CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN
  Luận án gồm: mở đầu, 4 chương, kết luận chung, danh mục các bài báo của tác giả đã
  công bốliên quan đến đềtài luận án, danh mục tài liệu tham khảo và các phụlục.
  Mở đầu
  Chương 1: Nghiên cứu tổng quan
  Trình bày các nghiên cứu tổng quan vềkết cấu tấm composite có dạng lượn sóng,
  gấp nếp.
  Chương 2: Xây dựng thuật toán phần tửhữu hạn tính toán kết cấu tấm
  composite dạng gấp nếp, lượn sóng
  Trình bày cách thiết lập thuật toán PTHH đểtính toán tấm composite dạng gấp
  nếp (có và không có các gân gia cường), dạng lượn sóng dựa trên trường chuyển vịbậc
  nhất của Mindlin. Các gân gia cường trong mô hình PTHH được mô tảnhưcác phần tử
  tấm.
  Chương 3: Nghiên cứu ứng xửtĩnh và động của các kết cấu tấm dạng gấp
  nếp, lượn sóng
  Trình bày các kết quảsốcho các bài toán tĩnh (xác định độvõng, ứng suất, tải
  trọng phá hủy uốn), bài toán động (tính tần sốdao động riêng, phân tích đáp ứng động lực
  4
  học dưới tác dụng của tải trọng biến đổi theo thời gian- transient analysis) và bài toán tối
  ưu tần sốtheo góc sợi các kết cấu tấm composite có dạng gấp nếp, lượn sóng bằng mô
  hình, thuật toán và chương trình của tác giảluận án.
  Chương 4: Nghiên cứu thực nghiệm xác định tần sốdao động riêng
  Trình bày nghiên cứu thực nghiệm đo tần sốdao động riêng của các kết cấu tấm
  composite dạng gấp nếp có và không có gân gia cường làm bằng sợi thủy tinh/ nhựa
  polyester(thường dùng trong chếtạo tàu thuyền tại Việt Nam) với các dạng hình học khác
  nhau.
  Kết luận chung: Trình bày những kết quảchính của luận án, những đóng góp mới
  của luận án và hướng nghiên cứu tiếp theo.
  Danh mục các công trình đã công bốcủa tác giảcó liên quan đến đềtài luận
  án.
  Tài liệu tham khảo
  Phụlục
  Gồm có: Kết quảthí nghiệm đo tần sốdao động riêng của tấm composite dạng gấp
  nếp; một sốbài toán kiểm tra thuật toán và chương trình tính, bài toán phân tích động lực
  học của các mẫu thí nghiệm bằng mô hình PTHH, mã code chương trình tính toán đã thiết
  lập.


  CHƯƠNG 1
  NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN
  1.1. MỞ ĐẦU
  Vật liệu Composite là vật liệu được chếtạo tổng hợp từhai hay nhiều vật
  liệu khác nhau nhằm mục đích tạo ra một vật liệu mới có tính năng ưu việt hơn hẳn
  vật liệu ban đầu. Vật liệu composit cứng, chắc, nhẹvà chống ăn mòn, dễdàng gia
  công thành những chi tiết có hình dạng phức tạp, đã và đang được sửdụng thành
  công trong các ngành công nghiệp nhưhàng không, hóa dầu, ô tô, Trong thực tế,
  nhiều kết cấu tấm làm bằng vật liệu composite có dạng không gian. Các kết cấu
  tấm dạng không gian cho phép tăng độcứng vững hơn so với các kết cấu phẳng.
  Đặc biệt là đối với các tấm làm bằng vật liệu composite cốt sợi, bởi tính liên tục
  của sợi gia cường (sợi thủy tinh, sợi các bon .). Với sựphát triển của công nghệ
  chếtạo, các phương tiện vận chuyển, kết cấu tấm composite có dạng không gian
  ngày càng được sửdụng rộng rãi như:
  - Tấm composite dạng gấp nếp.
  - Tấm composite dạng lượn sóng.
  - Kết hợp việc gấp nếp và các gân gia cường cho tấm: Nhiều kết cấu tấm
  composite gấp nếp trong thực tế được gia cường thêm bằng các gân mỏng (dạng
  tấm) như: kết cấu sàn composite, kết cấu composite làm vách bảo ôn
  1.2 CÁC ỨNG DỤNG CỦA TẤM VẬT LIỆU COMPOSITE DẠNG GẤP
  NẾP, LƯỢN SÓNG.
  * Ứng dụng của kết cấu tấm composite dạng gấp nếp:
  - Trong các kết cấu mái che: Nhằm tăng cường độcứng vững, các kết cấu
  tấm composite thường được làm dưới hình dạng gấp nếp. Các kết cấu mái sửdụng
  tấm gấp nếp cho phép nới rộng nhịp, ít tốn kém hơn trong việc thiết kếchếtạo các
  khung đỡcủa các mái, Trong môi trường có độ ẩm cao, có tính chất ănmòn, mái
  che bằng vật liệu kim loại dễbịhỏng do rỉsét, mái lợp bằng tấm composite dạng
  gấp nếp là giải pháp thay thếphổbiến.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Chu Quốc Thắng (1997), Phương pháp phần tửhữu hạn, Nxb Khoa học và kỹ
  thuật, Hà Nội.
  2. Đào Huy Bích (2000), Lý thuyết đàn hồi, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
  3. Đào Huy Bích, VũKhắc Bảy (1999), Tính toán phi tuyến vỏtrụcomposite lớp,
  Tuyển tập công trình khoa học Hội nghịCHVRBR toàn quốc lần thứIV, Hà
  Nội.
  4. Đào Huy Bích (1999), Ổn định phi tuyến của vỏthoải composite lớp có độcong
  Gauss bất kỳ, Tuyển tập công trình khoa học Hội nghịCHVRBR toàn quốc lần
  thứIV, Hà Nội.
  5. Đào Huy Bích, VũKhắc Bẩy, Đào Văn Dũng, Trần Ích Thịnh, Phạm Chí Vĩnh
  (1997). Tính toán vỏtrụcomposite lớp lượn sóng. Tạp chí cơhọc,9(3).
  6. Lê Văn Dân, Tính dao động của tấm composite lớp có gia cường, Luận án Tiến
  sỹkỹthuật (2007), Học viện Kỹthuật Quân sự, Hà Nội.
  7. Phạm Tiến Đạt, Nghiên cứu bài toán tĩnh và động kết cấu tấm composite nhiều
  lớp, Luận án Tiến sỹkỹthuật (1998), Học viện Kỹthuật Quân sự, Hà Nội.
  8. Phạm ThịToan (2000). Nghiên cứu các đặc trưng hiệu quảcủa vật liệu
  composite và ứng dụng tính toán tấm và vỏ. Luận án tiến sĩkỹthuật, Trường
  Đại học Khoa học tựnhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.
  9. Phan Hiếu Hiền (2001), Phương pháp bốtrí thí nghiệm và xửlý sốliệu: Thống
  kê thực nghiệm, Nxb Nông nghiệp, Tp HồChí Minh.
  10. Nguyễn Doãn Ý (2003), Giáo trình quy hoạch thực nghiệm, Đại học Bách khoa
  Hà Nội.
  11. Nguyễn Hoa Thịnh, Hoàng Xuân Lượng, Nguyễn Minh Tuấn (1996). Tuyển
  tập công trình khoa học hội nghịcơhọc vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứV,
  Hà Nội.
  12. Nguyễn Văn Đạt, Nghiên cứu thiết kếhệthống bệmáy đáy tàu vỏcomposite
  trong bài toán chống rung, Luận án Tiến sĩkỹthuật(2005), trường Đại học
  Thủy sản Nha Trang, Khánh Hoà.
  13. Nguyễn Xuân Lạc (2004), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Đại học Bách
  khoa Hà Nội.
  14. Ngô NhưKhoa, Mô hình hóa và tính toán sốvật liệu, kết cấu composite lớp.
  Luận án tiến sỹ kỹthuật(2006), Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội.
  122
  15. Hoàng Xuân Lượng (1983), “Sựlan truyền sóng điều hòa trong vật liệu có cốt
  theo một phương”. Tạp chí Khoa học và kỹthuật, Học viện KTQS số2.
  16. Hoàng Xuân Lượng, Phạm Tiến Đạt (1994). Nghiên cứu tính toán tấm
  composite lớp bằng phương pháp số. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị
  cơhọc vật rắn biến dạng toàn quốc lần IV, Hà Nội.
  17. Hoàng Xuân Lượng, Phạm Tiến Đạt (2002). Thuật toán tính tấm và vỏ
  composite lớp có xét đến yếu tốphi tuyến hình học. Tuyển tập công trình khoa
  học Hội nghịcơhọc toàn quốc lần thứVII, Hà Nội.
  18. Hoàng Xuân Lượng, Phan Anh Tuấn, Đoàn Lan Phương (2004). Nghiên cứu
  khảnăng ổn định của vỏcomposite lớp tròn xoay. Tuyển tập công trình Hội
  nghịcơhọc vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứVII, ĐồSơn.
  19. Hoàng Xuân Lượng, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Nhật Quang (1991). Tính
  toán ống dày vật liệu composite lớp chịu tải không đối xứng trục. Tạp chí khoa
  học và kỹthuật, Học viện kỹthuật quân sự, số59. Vol. 4.
  20. Khúc Văn Phú, Nghiên cứu ổn định của tấm composite lớp có xét đến ảnh
  hưởng của yếu tốphi tuyến hình học, Luận án tiến sỹ kỹthuật(2006), Học viện
  KTQS, Hà Nội.
  21. Trần Ích Thịnh (1994), Vật liệu composite - cơhọc và tính toán kết cấu, Nxb
  Giáo dục, Hà Nội.
  22. Trần Ích Thịnh, Nguyễn Đình Ngọc (2010). Phân tích dao động tấm composite
  lớp lượn sóng. Tuyển tập công trình Hội nghịkhoa học toàn quốc Cơhọc vật
  rắn biến dạng lần thứ10, Thái Nguyên.
  23. Trần Minh Tú. Tính toán độbền và ổn định của kết cấu tấm, vỏcomposite lớp
  có xét ảnh hưởng của nhiệt độvà độ ẩm. Luận án Tiến sỹkỹthuật (2006). Đại
  học Bách Khoa Hà Nội.
  Tiếng Anh
  24. Abouhamze M, Shakeri M (2007).Multi-objective stacking sequence
  optimization of laminated cylindrical panels using a genetic algorithm and
  neural networks. Compos Struct; 81(2):253–63.
  25. Ahmadian, M. T. and M. S. Zangeneh (2003). Application of super elements to
  free vibration analysis of laminated stiffened plates. Journal of Sound and
  Vibration, Volume 259 (5): 1243-1252.
  26. Akbulut,. M, Sonmez,. F. O (2008). Optimum design of composite laminates
  for minimum thickness. Computers and Structures 86: 1974–1982.

  Xem Thêm: Mô hình hóa và tính toán số kết cấu tấm composite gấp nếp, lượn sóng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mô hình hóa và tính toán số kết cấu tấm composite gấp nếp, lượn sóng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status