Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ Quân khu 1 giai đoạn hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ Quân khu 1 giai đoạn hiện nay

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ Quân khu 1 giai đoạn hiện nay


  MỤC LỤC
  Trang
  TRANG PHỤBÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT
  MỞ ĐẦU 4
  TỔNG QUAN VẤN ĐỀNGHIÊN CỨU 8
  Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NÂNG
  CAO CHẤT LƯỢNG CHÍNH TRỊCỦA LỰC LƯỢNG
  DÂN QUÂN TỰVỆQUÂN KHU 1 27
  1.1. Dân quân tựvệ, chất lượng chính trịcủa lực lượng dân
  quân tựvệQuân khu 1 27
  1.2. Quan niệm, tiêu chí và những vấn đềcó tính nguyên tắc
  nâng cao chất lượng chính trịcủa lực lượng dân quân tự
  vệQuân khu 1 43
  Chương 2 THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM
  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHÍNH TRỊCỦA LỰC
  LƯỢNG DÂN QUÂN TỰVỆQUÂN KHU 1 69
  2.1. Thực trạng nâng cao chất lượng chính trịcủa lực lượng
  dân quân tựvệQuân khu 1 69
  2.2. Nguyên nhân và kinh nghiệm nâng cao chất lượng chính
  trịcủa lực lượng dân quân tựvệQuân khu 1 85
  Chương 3 YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP CƠBẢN NÂNG CAO
  CHẤT LƯỢNG CHÍNH TRỊCỦA LỰC LƯỢNG
  DÂN QUÂN TỰVỆQUÂN KHU 1 GIAI ĐOẠN
  HIỆN NAY 101
  3.1. Những yếu tốtác động và yêu cầu nâng cao chất lượng
  chính trịcủa lực lượng dân quân tựvệQuân khu 1 giai
  đoạn hiện nay 101
  3.2. Những giải pháp cơbản nâng cao chất lượng chính trịcủa
  lực lượng dân quân tựvệQuân khu 1 giai đoạn hiện nay 121
  KẾT LUẬN 152
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ
  ĐƯỢC CÔNG BỐLIÊN QUAN ĐẾN ĐỀTÀI LUẬN ÁN 156
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 157
  PHỤLỤC 171


  MỞ ĐẦU
  1. Giới thiệu khái quát vềluận án
  Từkhi Luật Dân quân tựvệ được ban hành, hoạt động xây dựng lực lượng
  DQTV Quân khu 1 vềchính trị đã được Đảng uỷ, BộTưlệnh Quân khu và cấp
  uỷ, chính quyền các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ đó, trình độ
  giác ngộchính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực thực hiện chức trách,
  nhiệm vụcủa lực lượng DQTV được nâng lên, góp phần tăng cường sựlãnh đạo
  của cấp uỷ, hiệu lực quản lý của chính quyền, giữvững ổn định chính trị, an toàn
  xã hội ở địa phương, cơsở. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, có rất nhiều vấn
  đềmới tác động đến ý thức chính trịlực lượng DQTV Quân khu 1. Đó là những
  vấn đềvềbiến đổi cơcấu xã hội - giai cấp ởnước ta, sựphân hoá giầu nghèo,
  đặc biệt thành phần tham gia DQTV đa dạng, phức tạp; vềxây dựng lực lượng
  tựvệtrong những doanh nghiệp không phải doanh nghiệp nhà nước âm mưu
  “phi chính trịhoá” lực lượng vũtrang của các thếlực thù địch. Vì vậy, xây dựng
  lực lượng DQTV vững mạnh vềchính trịcó ý nghĩa hết sức quan trọng, trong đó
  việc nâng cao chất lượng chính trịcủa lực lượng DQTV là vấn đềthen chốt.
  Công trình “Nâng cao chất lượng chính trịcủa lực lượng DQTV
  Quân khu 1 giai đoạn hiện nay”góp phần làm rõ những vấn đềcơbản vềlý
  luận và thực tiễn; đềxuất những giải pháp cơbản nâng cao chất lượng chính
  trịcủa lượng DQTV Quân khu 1 giai đoạn hiện nay. Thực hiện nhiệm vụ đó,
  tác giảluận án đã dựa trên nền tảng lý luận chủnghĩa Mác – Lênin, tưtưởng
  HồChí Minh, các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng; sửdụng kết quả
  nghiên cứu của một sốcông trình có liên quan đến đềtài luận án đã được
  công bốtrong những năm gần đây. Đồng thời tác giảluận án đã tiến hành
  khảo sát thực tếhoạt động xây dựng lực lượng DQTV Quân khu 1 từkhi Luật
  Dân quân tựvệ được ban hành đến nay.
  Kết cấu luận án gồm: mở đầu; tổng quan vấn đềnghiên cứu; 3 chương (6
  tiết); kết luận; danh mục các công trình khoa học của tác giả đã công bốliên
  quan đến đềtài luận án; danh mục tài liệu tham khảo và phụlục. Trong quá trình
  5
  thực hiện luận án, một sốnội dung nghiên cứu của đềtài luận án đã được tác giả
  công bốtrong 4 bài báo ởcác Tạp chí Quốc phòng toàn dân; Tạp chí Dân quân
  tựvệ& Giáo dục quốc phòng; Tạp chí Nghệthuật quân sựViệt Nam.
  2. Lý do lựa chọn đềtài
  Trong xây dựng lực lượng vũtrang nhân dân, xây dựng DQTV rộng
  khắp có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụxây dựng và bảo vệTổ
  quốc giữvịtrí, vai trò đặc biệt quan trọng. Đây chính là sựkếthừa truyền
  thống, kinh nghiệm tổchức lực lượng vũtrang trong lịch sửdựng nước và giữ
  nước của dân tộc; vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin, tư
  tưởng quân sựHồChí Minh vào điều kiện lịch sửmới của đất nước và thời đại.
  Dân quân tựvệlà lực lượng vũtrang quần chúng, không thoát ly sản
  xuất, công tác là một bộphận của lực lượng vũtrang nhân dân nước Cộng hoà
  XHCN Việt Nam, có nhiệm vụsẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụchiến
  đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc, bảo vệ địa phương, cơsở. Trong
  thời bình, lực lượng DQTV có vai trò quan trọng bảo vệsản xuất, phòng,
  chống khắc phục hậu quảthiên tai, bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng tài
  sản của nhân dân. Trong chiến tranh, DQTV là lực lượng tại chỗ, giữvai trò
  nòng cốt trong chiến đấu bảo vệ địa phương cơsở; phối hợp với các đơn vịchủ
  lực tiến công tiêu diệt địch.
  Xây dựng lực lượng vũtrang nhân dân vững mạnh vềchính trịlàm cơ
  sởnâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu là quan điểm nhất
  quán của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế, việc nâng cao chất lượng chính trị
  của lực lượng DQTV luôn là vấn đềtrung tâm, then chốt trong xây dựng lực
  lượng DQTV cảtrong thời bình và khi đất nước có chiến tranh.
  Hiện nay, việc bảo đảm chất lượng chính trịcủa DQTV Quân khu 1
  có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đang đứng trước những khó khăn thách
  thức. Phát triển kinh tếthịtrường định hướng XHCN làm cho cơcấu xã hội
  -giai cấp biến đổi hết sức phức tạp. Những tiêu cực từmặt trái của kinh tế
  thịtrường đã và đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, làm cho
  6
  một bộphận bịsuy thoái vềchính trị, đạo đức, lối sống, trong đó có lực lượng
  DQTV. Thực tế đó càng đòi hỏi phải chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng
  chính trịcủa lực lượng DQTV Quân khu 1.
  Chủnghĩa đếquốc và các thếlực thù địch đang ráo riết thực hiện âm
  mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổnhằm xóa bỏCNXH ởnước ta. Đểthực
  hiện mục tiêu này chúng tìm mọi thủ đoạn phá hoại sựlãnh đạo của Đảng, sự
  quản lý của Nhà nước đối với lực lượng vũtrang nhân dân, chia rẽlực lượng vũ
  trang với nhân dân, phá hoại tưtưởng chính trị, đạo đức lối sống của các lực lượng
  vũtrang nhân dân ta nói chung và lực lượng DQTV nói riêng.
  Những năm qua quán triệt các quan điểm, chủtrương của Đảng, Luật
  Dân quân tựvệ, hoạt động xây dựng lực lượng DQTV Quân khu 1 đã có
  chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổchức thực hiện.
  Nhờ đó, chất lượng chính trịcủa lực lượng DQTV cơbản được giữvững, chất
  lượng tổng hợp được nâng lên, góp phần vào tăng cường sựlãnh đạo của cấp
  uỷ, hiệu lực quản lý của chính quyền, giữvững ổn định chính trị, trật tựan
  toàn xã hội ở địa phương, cơsở. Tuy nhiên, do trình độdân trí, nhất là của
  đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn Quân khu 1 còn
  thấp. Đất nước phát triển kinh tếthịtrường định hướng XHCN, toàn bộhoạt
  động quản lý xã hội, trong đó có nội dung quản lý xây dựng DQTV chưa theo
  kịp sựphát triển kinh tế- xã hội. Còn có biểu hiện chưa nhận thức đầy đủvề
  vịtrí, vai trò chiến lược của lực lượng DQTV trong sựnghiệp xây dựng và
  bảo vệTổquốc. Nhìn chung, chất lượng chính trịcủa lực lượng DQTV Quân
  khu 1, nhất là ởvùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới chưa
  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hiệu quảhoạt động chưa cao, đặc biệt khi có tình
  huống phức tạp vềchính trị, xã hội ở địa phương, cơsở.
  Là người đã có thời gian khá dài công tác ởcác cơquan quân sự địa
  phương của Quân khu 1, vì vậy, tác giảlựa chọn vấn đềnghiên cứu “Nâng
  cao chất lượng chính trịcủa lực lượng dân quân tựvệQuân khu 1 giai đoạn
  hiện nay” làm đềtài luận án tiến sỹchính trịhọc, chuyên ngành Xây dựng
  7
  Đảng và Chính quyền nhà nước. Đềtài không trùng lặp với các công trình
  nghiên cứu đã công bốnhững năm gần đây, phù hợp với mã sốchuyên ngành
  Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.
  3. Mục đích nghiên cứu của đềtài luận án
  Trên cơsởnghiên cứu làm rõ những vấn đềcơbản vềlý luận, thực tiễn nâng
  cao chất lượng chính trịcủa lực lượng DQTV Quân khu 1, góp phần xây dựng lực
  lượng DQTV Quân khu 1 vững mạnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  * Đối tượng nghiên cứu của đềtài lụân án:Nâng cao chất lượng
  chính trịcủa lực lượng DQTV Quân khu 1.
  * Phạm vi nghiên cứu: Tập trung đi sâu nghiên cứu chất lượng chính trị
  và hoạt động nâng cao chất lượng chính trịcủa lực lượng DQTV ởmột số địa
  phương trên địa bàn Quân khu 1 kểtừkhi có Luật Dân quân tựvệ đến nay.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài luận án
  * Đóng góp mới vềkhoa học của đềtài luận án:
  - Luận giải và nêu ra quan niệm chất lượng chính trịvà nâng cao chất
  lượng chính trịcủa lực lượng DQTV.
  - Rút ra những kinh nghiệm nâng cao chất lượng chính trịcủa lực lượng
  DQTV Quân khu 1.
  - Đềxuất những giải pháp cơbản nhằm nâng cao chất lượng chính trị
  của lực lượng DQTV Quân khu 1 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụbảo vệTổquốc
  giai đoạn hiện nay.
  *Ý nghĩa thực tiễn của đềtài luận án:
  Kết quảnghiên cứu của luận án góp phần cung cấp cơsởkhoa học cho
  Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Đảng uỷ, Bộtưlệnh Quân khu 1, cấp uỷ,
  chính quyền các tỉnh, thành phốtrên địa bàn Quân khu xác định các chủtrương
  giải pháp nâng cao chất lượng chính trịlực lượng DQTV các địa phương, cơ
  sở. Luận án có thểlàm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy môn
  CTĐ,CTCT và giáo dục quốc phòng trong các nhà trường quân đội.
  8
  TỔNG QUAN VẤN ĐỀNGHIÊN CỨU
  1. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đềtài luận án
  1.1. Những công trình nghiên cứu ởnước ngoài có liên quan đến đề
  tài luận án
  ỞLiên Xô đã có một sốcông trình nghiên cứu vềlực lượng du kích
  trong chiến tranh giữnước 1941 - 1945. Công trình Học thuyết Mác - Lênin về
  chiến tranh và quân đội của BộQuốc phòng Liên Xô, đã khái quát và phân tích
  hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước Xô viết trong lãnh đạo,
  chỉ đạo, xây dựng tổchức và hoạt động của lực lượng dân quân trong chiến
  tranh. Công trình này đã nêu rõ, ngay từnhững ngày đầu của cuộc chiến tranh
  cùng với việc động viên quân đội, Đảng và Chính phủLiên Xô đã “thành lập
  các sư đoàn dân quân. ỞMátxcơva trong 4 ngày đã thành lập 11 sư đoàn gồm
  137.000 người. ỞLêningrát, sốlượng dân quân đã vượt quá 300.000 người.
  Chiến tranh bước sang tháng thứhai thì tất cảcác thành phố, huyện lỵtrong
  nước đã xây dựng được những tiểu đoàn xung kích. Chỉriêng ởthành phố
  Mátxcơva và tỉnh Mátxcơva đã có đến 187 tiểu đoàn” [60, tr.274-275].
  Vềchiến công của lực lượng du kích trong chiến tranh giữnước, công
  trình này viết: “Trong những năm 1942 - 1943 ởcác vùng lãnh thổbịquân phát
  xít Đức chiếm đóng có trên một ngàn đội du kích hoạt động, gồm hàng chục
  vạn người Xô viết chiến đấu. Chỉtrong hai năm đầu của chiến tranh du kích đã
  tiêu diệt trên 300 ngàn quân chiến đóng, trong đó có 30 tên tướng, 6.636 sỹ
  quan, 1.520 phicông và bắt sống 2.747 tên. Trong thời gian ấy ởvùng sau lưng
  địch, du kích đã phá được 3.623 cầu, đánh đổ1.000 đoàn xe lửa quân sự, phá
  huỷvà chiếm được 476 máy bay, 1.276 xe tăng và xe bọc thép, 541 khẩu pháo,
  2.320 súng máy, 1.4645 xe hơi và nhiều máy móc dụng cụchiến tranh khác.
  Du kích đã giúp bộ đội tiến công giải phóng nhiều tỉnh và nước cộng hoà”[60,
  tr.274]. Để đối phó với lực lượng du kích, Bộtưlệnh phát xít Đức đã phải tung
  ra lực lượng rất lớn “Có đến 10% lực lượng quân Đức hoạt động ởmặt trận Xô


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.BộQuốc phòng (2004), Thông tưHướng dẫn thực hiện pháp lệnh Dân
  quân tựvệvà Nghị định 184 của Chính phủ, Số171/2004/TT- BQP,
  ngày 15 tháng 12 năm 2004, Hà Nội.
  2. BộQuốc phòng (2006), Chỉthịsố45/2006/CT-BQP ngày14 tháng 3 năm
  2006 của Bộtrưởng BộQuốc phòng vềvềxây dựng lực lượng dân
  quân tựvệphòng không, dân quân tựvệcơ động, dân quân thường
  trực trên các địa bàn trọng điểm quốc phòng - an ninh, Hà Nội.
  3. BộQuốc phòng (2006), Chỉthịsố176/ 2006/CT-BQP ngày 25 tháng 10
  năm 2006 của Bộtrưởng BộQuốc phòng vềthực hiện chế độ, chính
  sách đối với lực lượng dân quân tựvệ, Hà Nội.
  4. BộQuốc phòng (2006), Chỉthịsố04/2007/CT-BQP ngày 26 tháng 1
  năm 2006 của Bộtrưởng BộQuốc phòng vềtăng cường chỉ đạo xây
  dựng lực lượng dân quân tựvệhoạt động trên biển, Hà Nội.
  5. BộQuốc phòng (2004), Quyết định số169/2004/QĐ-BQP ngày 15 tháng
  12 năm 2004 của Bộtrưỏng BộQuốc phòng vềgiao nhiệm vụcho các
  cơquan, đơn vịquân đội thực hiện Pháp lệnh Dân quân tựvệ, Hà Nội
  6. BộQuốc phòng (2004), Quyết định số3306/2004/CT-BQP ngày 16 tháng
  12 năm 2004 của Bộtrưởng BộQuốc phòng vềviệc ban hành định
  mức vật chất bảo đảm huấn luyện dân quân tựvệ, Hà Nội.
  7. BộQuốc phòng (2004), Quyết định số3309/2004/QĐ-BQP ngày 16
  tháng 12 năm 2004 của Bộtrưởng BộQuốc phòng vềviệc ban hành
  chương trình huấn luyện dân quân tựvệ, Hà Nội.
  8. BộQuốc phòng (2004),Quyết định số179/2004/QĐ-BQP ngày 31 tháng
  12 năm 2004 của Bộtrưởng BộQuốc phòng vềviệc mởrộng quy mô
  lực lượng dân quân tựvệtrong các trạng thái sãn sàng chiến đấu và
  các tình huống, Hà Nội.
  158
  9. BộQuốc phòng (2005),Quyết định số22/2005/QĐ-BQP ngày 4 tháng 2
  năm 2005 của Bộtrưởng BộQuốc phòng vềtrang phục và sửdụng
  trang phục của cán bộ, chiến sỹdân quân tựvệ, Hà Nội
  10. BộQuốc phòng (2005), Quyết định số56/2005/QĐ-BQP ngày 17 tháng
  5 năm 2005 của Bộtrưởng BộQuốc phòng vềviệc ban hành quy chế
  hoạt động của lực lượng dân quân tựvệ, Hà Nội.
  11. BộQuốc phòng - BộCông an (2004),Hướng dẫn số02/HD-LC ngày
  12 tháng 7 năm 2004 vềcông tác phối hợp bảo vệan ninh trật tự
  giữa lực lượng công an xã, phường, thịtrấn, bảo vệcơquan, doanh
  nghiệp với lực lượng dân quân tựvệ, Hà Nội.
  12. BộQuốc phòng (2010),Thông tưsố85/2010/TT-BQP ngày 1 tháng 7
  năm 2010 của BộQuốc phòng hướng dẫn một số điều của Luật Dân
  quân tựvệvà Nghị định số58/2010/NĐ-CP ngày 1 tháng 6 năm
  2010 của Chính phủQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
  điều của Luật dân quân tựvệ, Hà Nội.
  13. BộQuốc phòng (2010),Thông tưsố102/2010/TTLT- BQP- BLĐTBXHBNV-BTC ngày2 tháng 8 năm 2010 của BộQuốc phòng, BộLao
  động - Thương binh và xã hội, BộNội vụ, BộTài chính hướng dẫn
  thực hiện một sốchế độ, chính sách đối với dân quân tựvệvà việc
  lập dựtoán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân
  quân tựvệ, Hà Nội.
  14. BộQuốc phòng (2010),Thông tưsố80/2010/TT- BQP ngày 23 tháng 6
  năm 2010 của BộQuốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các
  cơquan, đơn vịquân đội và Ban chỉhuy quân sựcác Bộ, ngành
  Trung ương thực hiện Luật dân quân tựvệ, Hà Nội.
  15. BộQuốc phòng (2010),Thông tưsố76/2010/TT- BQP ngày 23 tháng 6
  năm 2010 của BộQuốc phòng quy định chức trách, nhiệm vụ, mối
  quan hệcông tác của cán bộBan chỉhuy quân sựhuyện và chỉhuy
  đơn vịdân quân tựvệ, Hà Nội.

  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ Quân khu 1 giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ Quân khu 1 giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

luatdanquantuve

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status