Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hệ tiêu chuẩn tham số an toàn cho hệ mật RSA và ứng dụng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Hệ tiêu chuẩn tham số an toàn cho hệ mật RSA và ứng dụng

  Luận án tiến sĩ năm 2011
  Đề tài: Hệ tiêu chuẩn tham số an toàn cho hệ mật RSA và ứng dụng


  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤCCÁCKÝHIỆU, CÁCCHỮVIẾTTẮT . vi
  DANH MỤCCÁCBẢNG x
  DANH MỤCCÁCHÌNHVẼ xi
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNGQUAN VỀ TIÊU CHUẨN THAM SỐ RSA
  VÀCÁCGIAO THỨCBẢOMẬT WEB . 6
  1.1. Một số định nghĩa và ký hiệu 7
  1.2. Hệ mật mã khoá công khai RSA . 8
  1.2.1. Qui trìnhsinh tham số khoá RSA . 8
  1.2.2. Hệ mật khoá công khai RSA nguyên thuỷ 8
  1.2.3. Hệ chữ ký số RSA nguyên thuỷ 9
  1.2.4. Hệ thống mật mã dựa trên RSA 10
  1.2.5. Độ an toàn của hệ thống mật mã RSA . 12
  1.3. Một số thuật toán sinh số nguyên tố 13
  1.3.1.Một số phép kiểm tra tính nguyên tố xác suất 14
  1.3.2. Các phương pháp sinh số nguyên tố 16
  1.3.3. Nhận xét . 21
  1.4. Tiêu chuẩn tham số RSA 23
  1.4.1. Tiêu chuẩn tham số RSA được đưa ra trong ANSI X9.31 23
  1.4.2. Tiêu chuẩn tham số RSA được đưa ra trong FIPS 186-3 24
  1.4.3. Một số nhận xét . 27
  1.5. Hệ thống mật mã RSA và các giao thức bảo mật Web . 27
  1.5.1. Giới thiệu về giao thức bảo mật SSL/TLS 27
  1.5.2. Giao thức SSL phiên bản 3.0 . 28
  1.5.3. Cơ chế tính khoá phiên trong giao thức SSL . 31
  1.5.4. Hệ thống mật mã RSA và bảo mật dịch vụ Web . 33
  1.6. Kết luận chương 1 . 35
  CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ TIÊU CHUẨN THAM SỐ AN
  TOÀN CHO HỆ THỐNG MẬT MÃ RSA . 37
  2.1. Xem xét các tiêu chuẩn đã có và đề xuất bổ sung . 37
  2.1.1. Độ an toàn của hệ thống mật mã RSA với độ dài modulus cho
  trước . 37
  2.1.2. Tiêu chuẩn về độ dài RSA modulus . 39
  2.1.3. Các tiêu chuẩn cho các số nguyên tố p, q . 42
  2.1.4. Tiêu chuẩn cho số mũ công khai e và số mũ bí mật d 50
  2.2. Tiêu chuẩn mới chống lại tấn công mã hoá liên tiếp 58
  2.2.1. Chu kỳ RSA và các tính chất của nó 58
  2.2.2. Tiêu chuẩn mới chống lại tấn công mã hoá liên tiếp 60
  2.2.3. Lực lượng bản rõ không thể được che dấu . 63
  2.3. Các tiêu chuẩn an toàn cho tham số RSA được đề xuất 63
  2.4. Kếtluận chương 2 . 65
  CHƯƠNG 3: SINH VÀ TÍCH HỢP THAM SỐ RSA AN TOÀN
  CHO DỊCH VỤ BẢO MẬT WEB 67
  3.1. Thuật toán sinh tham số RSA an toàn 67
  3.1.1.Mộtsốhằng số vàhàm được sử dụng trong thuật toán . 68
  3.1.2. Thuật toán SinhP (Thuật sinh số nguyên tố thứ nhất) 68
  3.1.3. Thuật toán SinhQ (Thuật toán sinh số nguyên tố thứ hai) . 73
  3.1.4. Tính chất của các tham số p, q . 75
  3.1.5. Thuật toán SinhED . 77
  3.1.6. Thuật toán sinh tham số SinhThamSo . 79
  3.2. Xây dựng chương trình sinh tham số RSA an toàn . 80
  3.2.1. Một số hàm thực thi thuật toán sinh tham số RSA an toàn 80
  3.2.2. Kết quả chạy thực nghiệm 83
  3.2.3. Bằng chứng về tính nguyên tố 86
  3.3. Ứng dụng tham số RSA an toàn . 89
  3.3.1. Tích hợp chương trình sinh tham số RSA an toàn cho bộ
  chương trình sinh chứng chỉ điện tử . 89
  3.3.2. Sử dụng tham số RSA an toàn với giao th ức bảo mật Web . 91
  3.4. Kết luận chương 3 . 96
  KẾT LUẬN . 97
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ. 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 99
  PHỤ LỤC 1 . 102
  PHỤ LỤC 2 . 112


  MỞ ĐẦU
  Với sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, cácsảnphẩm
  công nghệ thông tin đã và đang có mặt ở hầu hết các lĩnh vực trong đời sống
  xã hội từ việc đơn giản nh ưsoạn thảo một văn bản, trao đổi, lưu trữ, xửlý
  thông tin cá nh ân, . cho đến việc quản lý vàđiều hành một đất nước. Bên
  cạnh những lợi ích to lớn mà công nghệthông tin đem lại thì việcbảo đảm an
  ninh, an toàn vàbảomậtcho các ứngdụngnày đang làyêu cầucấpthiết được
  đặtra hiệnnay. Trong đó, kỹthuậtmậtmã đượcbiết đến nhưlàmộtcông cụ
  hữu hi ệutrong việc đảm bảo tính bí m ật, xácthực v à toàn v ẹndữ liệu khi
  chúng đượclưu trữ, xửlývàtrao đổiqua các ứngdụngcông nghệthông tin.
  Hệ thống mật mã khoá công khai RSA từ khi được ba nhà khoa học
  Ron Rivest, Adi Shamir và Leonard Adleman phát minh đã trở thành một
  trong những nguyên thuỷ mật mã được sử dụng phổ biến nhất trong các ứng
  dụng bảo mật thông tin nói chung và các phần mềm bảo mật mạng máy tính
  nói riêng. Cũng như tất cả các nguyên thuỷ mật mã khác, mô hình hệ mật, cấu
  trúc thuật toán của hệ thống mật mã RSA là công khai.Tuy nhiên, việc lựa
  chọn và sử dụng các tham số cho hệ thống mật mã này sao cho an toàn và
  hiệu quả là m ột vấn đề khó.
  Việcxây dựngcáctiêu chuẩnan toàncho cáctham sốRSA làvấn đề
  đượckhông ítcácnhàkhoa họctrên thếgiớiquan tâm nghiên cứu. Bởivậy,
  hiệnnay cókhánhiềutàiliệuliên quan đến lĩnhvựcnày đã đượccông bố,
  trong đócócácbộchuẩnvềan ninh, an toànvàbảomậtthông tin củamộtsố
  tổchứcchuẩncóuy tínnhư ANSI X.31 [6], FIPS186-3 [10], NIST 800-57
  [22].
  Trong nhữngnăm vừaqua, Ban CơyếuChínhphủ đãthựchiệnmộtsố
  đềtàikhoa học([1], [2]) nghiên cứuvề vi ệcsửdụngcác h ệthống m ật m ã
  2
  khoácông khai nóichung vàhệthốngmậtmãkhoácông khai RSA nóiriêng
  trong lĩnhvựckinh tếxãhộisao cho an toànvàhiệuquả. Mộttrong cáckết
  quảquan trọngcủacác đềtàitrên là đãxây dựng đượchệtiêu chuẩnan toàn
  cho cáctham sốRSA phụcvụcho việcbảomậtthông tin thuộc lĩnhvựckinh
  tếxãhội [3].
  Tuy nhiên, cùngvớisựpháttriểncủakhoa họclậpmãthìkhoa họcmã
  thámcũngkhông ngừngpháttriểnvớinhiềuhìnhthứctấncô ng mới đốivới
  hệ thống m ật mã RSA. Việc xem xét l ại các ti êu chuẩn an toàn đã có v à
  nghiên cứu, xây dựngthêm cáctiêuchuẩnan toànmớicho cáctham sốRSA
  làrấtcầnthiết.
  Khi đã l ựachọn được các tham số RSA thoả mãn các ti êu chuẩn an
  toànrồithìviệcsửdụngchúngtrong các ứngdụngbảomậtthông tin cósẵn
  không phảilúcnàocũngthựchiện được. Xuấtpháttừcơ chế “xuất khẩu” m ật
  mãvàmong muốn đạt đượcsựcân bằnggiữasựhiệuquảvà độan toànmà
  cácthuộctínhmậtmã đượctíchhợptrong cácphầnmềmnóichung thường
  cógiới hạnvềmặttham số(vídụ, các ứngdụngphầnmềmthực hiệndịchvụ
  Web chỉchấpnhậncáctham sốRSA vớimodulusvàsốmũcông khai có độ
  lớnnhất định). Do đó, đểcóthể ápdụng đượccáctham sốRSA có độan toàn
  cao vàocácphần m ềmbảomậtthông tin nóichung vàcácphần m ềmthực
  hiệnviệcbảomậtgiao dịch Web nóiriêng thìthuộctínhmậtmãcủachúng
  cầncónhữngsửa đổinhất định.
  Xuất phát từ nh ững yêu cầu th ựctế trên, luận án đãchọn đề tài "Hệ
  tiêu chuẩn tham số an toàn cho hệ mật RSA và ứng dụng" đểnghiên cứulà
  phùhợp.
  Mục đích nghiên cứu:
  Nghiên cứu tổng quan nhằm nắm v ững được nh ững ki ến th ức về hệ
  thống m ật mã khoá công khai RSA vàcáctiêu chuẩn an toàncho tham số
  3
  RSA đã được công bốtrong m ộtsốchuẩntrên thếgiới; đềxuấthệtiêu chuẩn
  an toàncho cáctham sốRSA (trên cơsởxem xét, bổsung cáctiêu chuẩn đã
  có đồngthờixây dựngcáctiêu chuẩnmới); ápdụngcáctham sốRSA an toàn
  cho cácgiao thứcbảomật Web.
  Đối tượng nghiên cứu
  Luận ánlựachọnhệthốngmậtmãRSA vàcácgiao thứcbảomật Web
  làm đốitượngnghiên cứu.
  Nội dung nghiên cứu
   Nghiên cứutổngquan vềhệthốngmậtmãkhoácông khai RSA, bao gồm:
  o Cơchếsinh tham sốkhoá, cáclược đồbảomậtvàxácthựcRSA.
  o Cáctiêu chuẩnan toàncho tham sốRSA đã đượcchuẩnhoátrong m ột
  sốchuẩnvềan ninh, an toànvàbảomậtthông tin trên thếgiới.
   Nghiên cứu m ộtsốtấncông cóliên quan đến tínhchấtcủacáctham số
  RSA từ đóxây dựnghệtiêu chuẩnan toàncho tham sốRSA.
   Xâydựngvàcài đặtthuậttoánsinh tham sốRSA an toànthoả mãncác
  tiêu chuẩn đã đềxuất.
   Nghiên cứu v ề các giao th ứcbảo m ật Web. Phân tích m ô đun cung cấp
  dịchvụmậtmãcho cácphầnmềmmãnguồnmở Apache Server vàtrình
  duyệtMozilla Firefox, đềxuấtsửa đổimãnguồncho cácphầnmềmnày
  để ápdụngcáctham sốRSA an toàncho việcbảomậtvàxácthựcdịchvụ
  Web.
  Bố cục của luận án
  Luận ángồm03 chương cùngvới các phần mở đầu, kết luận, danh mục
  các công trình,bàibáo khoa học đã được công bố của tác giả và phần phụ lục.
  Trong đónộidung chínhcủa03 chương trong luận áncóthểtómtắtnhưsau:
  4
  Chương 1: Tổng quan về tiêu chuẩn tham số RSA và các giao thức bảo mật
  Web
  Đểlàmnềntảngcơsởcho cácnộidung nghiên cứutiếptheo, chương
  nàytrìnhbàyvềhệthốngmậtmãkhoácông khai RSA nhưthuậttoánsinh
  tham số, cáclược đồbảomật, xácthực. Mộtsốthuậttoánsinh sốnguyên tố
  cóthểsửdụngcho qui trìnhsinh tham sốkhoáRSA. Cáctiêu chuẩntham số
  an toàn cho hệthốngmậtmãRSA đã đượccông bốtrong m ộtsốchuẩnvề
  bảomậtvàan ninh, an toànthông tin. ỨngdụngcủahệthốngmậtmãRSA
  trong bảomậtdịchvụ Web.
  Chương 2: Xây dựng hệ tiêu chuẩn tham số an toàn cho hệ thống mật mã
  RSA
  Trên cơsởcác tiêu chuẩn đã đượccông bố, chương nàytrìnhbàyviệc
  xây dựnghệcác tiêu chuẩnan toàncho tham sốRSA. Hệtiêu chuẩn đềxuất
  gồm10 tiêu chuẩn: trong đócó08 tiêu chuẩndựatrên cáctiêu chuẩn đãcó
  trên thếgiới, cóbổsung vàcậpnhậtthêm cơsở đềxuấtnhằmchínhxáchoá
  một số ti êu chuẩn mang tính định lượng; 02 tiêu chuẩn được đề xu ất, xây
  dựngmới.
  Chương 3: Sinh và tích hợp tham số RSA an toàn cho dịchvụbảo mật Web
  Xây dựng mộtthuậttoánsinh tham sốRSA an toànthoả m ãn h ệcác
  tiêu chuẩn đã đềxuất. Cùngvớiviệcgiớithiệuthuậttoánchương nàycũng
  đưa ra cáckếtquảcủaviệccài đặtthuậttoántrên môi trườngmáytính. Đồng
  thờitrìnhbàyviệcnghiên cứu, lựachọncácgóiphầnmềmmãnguồnmởthực
  hiện chức n ăng của máy chủ Web và trình duyệt trên m áy trạm, phân tích
  đánhgiáchung vềmô đun cung cấp dịchvụmậtmãcho chúng. Từ đósửa
  đổi, cảitiến đểcácphầnmềmnàycóthểsửdụngcáctham sốRSA an toàn
  cho mục đíchbảomậtdịchvụ Web.
  5
  Một số nộidung nghiên cứumới của luận án
   Đềxuấtbổsung vềmặt địnhlượng đốivớimộtsốtiêu chuẩn đãcó.
   Xây dựngcáctiêu chuẩnmớinhằmkhánglạikiểutấncông mãhoáliên
  tiếp đốivớihệthốngmậtmãRSA.
   Xây dựng, cài đặtchương trìnhthuậttoánsinh tham sốRSA an toànvà
  tíchhợpvàobộchương trình sinh chứngchỉsốtheo chuẩnX509.
   Sửa đổiphầnmềmtrìnhduyệt Web đểcóthể ápdụngcáctham sốRSA
  an toàntrong giao thứcbảomậtgiao dịch Web.
  6
  CHƯƠNG 1
  TỔNGQUAN VỀTIÊU CHUẨNTHAM SỐRSA
  VÀ CÁCGIAO THỨCBẢOMẬT WEB
  Hệthống mật mã khoácông khai RSA là mộttrong cáchệthốngmật
  mã m à độ an toàn của n ó dựa trên tính khó giải của bài toán phân tích số
  nguyên ra cácthừasốnguyên tố. Do đó khi sinh cặp khóa RSA đòi hỏi các số
  nguyên tố p, qphải được chọn sao cho việc phân tích modulus Nlà không thể
  về mặt tính toán. Để đạt được yêu cầu trên, trước hết chúng phải là các số
  nguyên tố lớn, độ lớn của chúng mang tính lịch sử, phụ thuộc vào tốc độ và
  kỹ thuật tính toán được sử dụng khi thực hiện bài toán phân tích số. Hơn nữa,
  không phải hai số nguyên tố lớn nào cũng có thể dùng để sinh RSA modulus
  được, các số nguyên tố này cần thoả mãn một số tiêu chuẩn nhằm chống lại
  các kiểu tấn công phân tích modulus Ndựa vào các tính chất của p, q.
  Khi đã chọn được các số nguyên tố lớn p, qr ồi, thì không phải giá trị
  nào của e, d cứ thoả mãn qui trình sinh c ặp khoá là được, chúng cũng cần
  được lựa chọn theo một số tiêu chí nhất định nhằm chống lại các tấn công liên
  quan. Ví dụ đối với enhỏ (hay dnhỏ) thì phép mã (hay phép ký) được thực
  hiện nhanh, nhưng hệ thống mật mã dễ bị phá vỡ bởi nhiều cách như trong [9]
  đã chỉ ra.
  Tóm lại đểsử dụng hệthốngmậtmãkhoácông khai RSA sao cho an
  toàn cần quan tâm đến nhiều yếutố, đây cũngchínhlàcácnộidung màluận
  áncầngiảiquyết:
   Xây dựng được hệ tiêu chuẩn an toàn cho các tham số RSA nhằm
  khánglạicáctấncông cóliên quan.
   Xây dựng được thuật toán sinh cáctham số m ột cách hiệu quả, thoả
  mãn hệtiêu chuẩnan toàn.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. LêMỹTúvànhóm đềtài(2007), ĐềtàicấpBan (Bộ): "Nghiên cứu,
  đánh giá, lựa chọn và đề xuất các tiêu chuẩn mật mã cơ bản và qui
  chuẩn kỹ thuật sử dụng trong khu vực kinh tế xã hội", HàNội.
  2. LêMỹTúvànhóm đềtài(2008), ĐềtàicấpBan (Bộ): "Nghiên cứu,
  lựa chọn các tham số và các thuật toán để phục vụ cho việc ban hành
  Quy chuẩn mật mã trong lĩnh vực kinh tế xãhội",HàNội.
  3. TCVN 7635:2007 (2007), "Kỹthuậtmậtmã -Chữkýsố", HàNội.
  Tiếng Anh
  4. Alan O. Freier, Philip Karlton, Paul C. Kocher (1996), "The SSL
  Protocol Version 3.0".
  5. Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone (1997)
  "Handbook of Applied Cryptograph", CRC Press, Inc.
  6. American National Standard for Financial Services (1998), "X9.31-1998 Digital Sinatures Using Reversible Publickey Cryptography for
  the Financial Services Industry (rDSA)", Accredited Standards
  Committee X9, Inc.
  7. Arjen K. Lenstra (2004), "Key Length", Lucent Technologies and
  Technische Universiteit Eindhoven, 1 North Gate Road, Mendham, NJ
  07945-3104, USA.
  8. Arjen K. Lenstra, Eric R. Verheul (2000), "Selecting Cryptographic
  Key Sizes", Springer-Verlag Berlin Heidelberger, pp. 446-465
  9. Dan Boneh, Glenn Durfee (1999), "Cryptanalysis of RSA with private
  key d less than N0.292", eurocrypt '99.
  10. FIPS PUB 186-3 (2009), "Digital Signature Standard (DSS)"
  100
  11. G. Durfee(2002), “Cryptanalysis of RSA using Algebraic and Lattice
  methods”, Ph.D Thesis.
  12. Hardy, G. H., & Wright, E. M. (1979), “An Introduction to the theory
  numbers”, 5 edn. Oxpord Univesity Press.
  13. H. C. Williams (1982) "A p+1 Method of Factoring", Mathematics of
  Computation, Volume 39, Number 159, Pages225-234
  14. http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_browsers
  15. http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_server_software
  16. Ian Blanke, Gadiel Seroussi & Nigel Smart (1999), "Elliptic Curves in
  Cryptography" Printed in the United Kingdom at the Universty,
  Cambridge.
  17. ISO/IEC 18033-2:2006(E) (2006), "Information technology - Security
  techniques - Encryption algorithms - Part 2: Asymetric ciphers",
  ISO/IEC.
  18. ISO/IEC 18032:2004 (2004), "Information Technology - Security
  Techniques -Prime Number Generation", ISO/IEC.
  19. Ivan Soprounov, "A short proof of the prime number theorem for
  arithmetic progressions", Departmant of mathematics, University of
  Toronto, Toronto, Canada
  20. M. Bellare and P. Rogaway(1995), "Optimal Asymmetric Encryption".
  Springer Verlag.
  21. M. Bellare and P. Rogaway (1998), "PSS: Provably Secure Encoding
  Method for Digital Signatures". Submission to IEEE 1363 working
  group.
  22. NIST SP 800-57 (2007), "Recommendation for Key management -Part
  1: General (revised)".

  Xem Thêm: Hệ tiêu chuẩn tham số an toàn cho hệ mật RSA và ứng dụng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ tiêu chuẩn tham số an toàn cho hệ mật RSA và ứng dụng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status