Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu đánh giá hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở các đô thị Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đánh giá hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở các đô thị Việt Nam

  Luận án tiến sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở các đô thị Việt Nam


  MỤC LỤC
  NỘI DUNG TRANG
  MỞ ĐẦU. 1
  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG
  VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG
  XE BUÝT ĐÔ THỊ 5
  1.1. HỆ THỐNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÔ THỊ 5 1.1.1. Nhu cầu đi lại của người dân đô thị. 5
  1.1.2. Thành phần giao thông vận tải đô thị. 7
  1.1.3. Vận tải hành khách công cộng đô thị. 9
  1.1.4. Phương tiện đi lại cá nhân. 15
  1.1.5. Đặc điểm của giao thông vận tải đô thị. 17
  1.1.6. Đặc điểm GTVT ở đô thị Việt Nam. 21
  1.2. HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT 22
  1.2.1. Hệ thống VTHKCC đô thị. 22
  1.2.2. Hệ thống VTHKCC bằng xe buýt trong đô thị. 23
  1.3. QUAN ĐIỂM CỦA CÁC CHỦ THỂ TRONG XÃ HỘI VỀ VẬN TẢI
  HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT 25
  1.3.1. Quan điểm của cơ quan quản lý Nhà nước. 25
  1.3.2. Quan điểm của hành khách. 30
  1.3.3. Quan điểm của doanh nghiệp. 33
  1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VẬN
  TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT 34
  1.4.1. Khái niệm và phân loại. 34
  1.4.2. Phương pháp đánh giá. 36
  1.4.3. Khái niệm, phân loại và bản chất của chỉ tiêu. 37
  1.4.4. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu. 43
  CHƯƠNG 2
  THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
  CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM THẾ
  GIỚI
  47
  2.1. THỰC TRẠNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ở VIỆT
  NAM 47
  2.1.1. Khái quát chung về phát triển đô thị ở Việt Nam 47
  2.1.2. Phân loại đô thị ở Việt nam 48
  2.1.3. Quan điểm và mục tiêu phát triển đô thị 49
  2.1.4. Định hướng chiến lược phát triển ĐT Việt nam đến năm 2020. 49
  2.1.5. Phát triển giao thông đô thị ở Việt Nam. 51
  2.2. HIỆN TRẠNG VỀ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM 52
  2.2.1. Hiện trạng về giao thông Thành phố Hà Nội. 52
  2.2.2. Hiện trạng VTHKCC bằng xe buýt ở thành phố Hà Nội 56
  2.2.3. Hiện trạng giao thông TP Hồ Chí Minh. 65
  2.2.4. Hiện trạng VTHKCC bằng xe buýt ở TP Hồ Chí Minh. 71
  2.2.5. Hiện trạng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Việt Nam 72
  2.3. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH
  KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT Ở ĐÔ THỊ VIỆT NAM 83
  2.3.1. Về chủ thể đánh giá 83
  2.3.2. Về Nội dung đánh giá. 84
  2.3.3. Về thời gian đánh giá. 84
  2.3.4. Về phương pháp đánh giá 84
  2.3.5. Về chỉ tiêu sử dụng khi đánh giá 84
  2.4. HIỆN TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
  CÔNG CỘNG TRÊN THẾ GIỚI 86
  2.4.1. Vài nét về hệ thống vận tải hành khách công cộng của một số
  quốc gia trên thế giới 86
  2.4.2. Về vấn đề đánh giá hệ thống VTHKCC đô thị một số nước trên TG 90
  CHƯƠNG 3.
  HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG
  VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT Ở CÁC ĐÔ THỊ
  VIỆT NAM
  95
  3.1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH
  KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT Ở ĐÔ THỊ 95
  3.1.1. Trên góc độ Nhà nước. 95
  3.1.2. Trên góc độ Hành khách. 97
  3.1.3. Trên góc độ Doanh nghiệp 97
  3.2. YẾU TỐ ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
  CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT 98
  3.2.1. Mạng lưới tuyến, số lượng tuyến 98
  3.2.2. Tỷ lệ phủ tuyến. 101
  3.2.3. Cơ cấu mạng lưới tuyến VTHKCC bằng xe buýt. 102
  3.2.4. Cơ sở hạ tầng của hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 105
  3.2.5. Các chỉ tiêu thể hiện về số lượng phương tiện vận tải. 110
  3.2.6. Chỉ tiêu về lao động trong hệ thống VTHKCC bằng xe buýt. 111
  3.2.7. Mối quan hệ giữa các yếu tố của hệ thống vận tải hành khách
  công cộng bằng xe buýt và mục tiêu của hệ thống 116
  3.3. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG
  XE BUÝT 117
  3.3.1. Khái niệm, chủ thể đánh giá và thời điểm đánh giá và nguyên
  tắc đánh giá 117
  3.3.2. Mục đích và chỉ tiêu đánh giá khi thẩm định dự án VTHKCC
  bằng xe buýt 120
  3.3.3. Mục đích và chỉ tiêu đánh giá việc triển khai hệ thống
  VTHKCC bằng xe buýt 125
  3.3.4. Mục đích và chỉ tiêu đánh giá hệ thống VTHKCC bằng xe buýt
  đã đưa vào vận hành. 131
  3.4. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG
  BẰNG XE BUÝT 143
  3.4.1. Ý nghĩa. 143
  3.4.2. Xác định mức độ ảnh hưởng của từng chỉ tiêu đến mục tiêu của
  hệ thống 143
  3.4.3. Hoàn thiện hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 144
  3.4.4. Hoàn thiện một số nội dung của hệ thống VTHKCC. 145
  3.5. ỨNG DỤNG VÀO THỰC TIỄN PHƯƠNG PHÁP VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH
  GIÁ HIỆN TRẠNG HTVTHKCC BẰNG XE BUÝT Ở HÀ NỘI 148
  3.5.1. Lựa chọn phương pháp đánh giá 148
  3.5.2. Dữ liệu đầu vào sử dụng để đánh giá 148
  3.5.3. Đánh giá hiện trạng hệ thống VTHKCC bằng xe buýt ở Hà nội. 148
  KẾT LUẬN. 150
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 152
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 153
  PHỤ LỤC 157


  MỞ ĐẦU
  1. TÝnh cÊp thiÕt cña luËn ¸n
  Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 là bước rất quan trọng của thời kỳ
  phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong xu thế hội
  nhập với khu vực và thế giới. Nhiệm vụ đó đòi hỏi ngành giao thông vận tải ngày
  càng phải khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của mình để trở thành một
  nhân tố tích cực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Cùng với sự phát triển chung
  của nền kinh tế, sự đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, một mặt nó trở thành nhân tố
  thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đô thị cũng như các vùng lân cận, mặt
  khác nó cũng tạo ra áp lực lớn đối với đô thị như ùn tắc, môi trường xuống cấp,
  tai nạn, v.v. Việc phát triển đô thị luôn luôn gắn liền với sự phát triển giao thông
  vận tải đô thị để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của
  hành khách, việc phát triển này không nằm ngoài quy luật chung đó là tồn tại
  những mặt tích cực đồng thời cũng gây nên những mặt trái, mặt tiêu cực nhất
  định. Để xác định nhu cầu phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng như
  thế nào cho phù hợp với quy mô và tầm quan trọng của đô thị, đáp ứng kịp thời
  nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội là cao nhất
  cũng như có thể đề xuất được những chiến lược phát triển giao thông vận tải đô
  thị nói chung và vận tải hành khách công cộng nói riêng lâu dài và bền vững thì
  chúng ta cần phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống vận tải hành khách công
  cộng cũng như mức độ theo kịp của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đô
  thị, xuất phát từ kết quả đánh giá, có nhận xét về nó một cách khách quan và
  trung thực, từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện hệ thống cho tốt hơn, đưa ra một hệ
  thống hoàn chỉnh hơn, hợp lý hơn, hiệu quả hơn, phù hợp với trình độ phát triển
  của đô thị.
  Trên thế giới tồn tại một số phương pháp với các chỉ tiêu tương ứng để
  đánh giá hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở trên các góc độ
  khác nhau, tuy nhiên vẫn chưa có phương pháp và chỉ tiêu đánh giá hệ thống vận
  tải hành khách công cộng nói chung và xe buýt nói riêng hoàn chỉnh và đầy đủ
  phù hợp với hoàn cành đô thị ở Việt Nam, điều đó đã gây khó khăn cho cơ quan
  quản lý nhà nước khi tiến hành đánh giá hệ thống vận tải hành khách công cộng
  bằng xe buýt. Chính vì vậy việc chọn đề tài “Nghiên cứu đánh giá hệ thống vận
  tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở các đô thị Việt Nam” trong đó đi sâu
  vào lựa chọn phương pháp và xây dựng chỉ tiêu đánh giá phù hợp với điều kiện
  của đô thị Việt nam có ý nghĩa lý luận và thực tiến sâu sắc.
  2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
  2
  Những năm gần đây cũng có nhiều đề tài, dự án nghiên cứu về giao thông
  đô thị ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nhiều hội nghị được tổ
  chức để bàn bạc về thực trạng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở các
  đô thị, giải pháp mở rộng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đô thị, tiêu
  biểu như trường Đại học GTVT, Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải
  Hà Nội, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức quốc tế như
  SIDA (Thụy Điển), JICA (Nhật bản), đã có nhiều công trình nghiên cứu về vận
  tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành
  phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, có thể đưa ra một số nhận xét về kết quả nghiên
  cứu như sau:
  - Việc đánh giá Hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chưa
  mang tính hệ thống.
  - Các chỉ tiêu để vận dụng khi đánh giá hệ thống vận tải hành khách công
  cộng bằng xe buýt còn ít.
  - Việc hoàn thiện hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chưa
  kịp thời và thường xuyên.
  - Chưa có công trình nào trong nước nghiên cứu về đánh giá hệ thống vận tải
  hành khách công cộng bằng xe buýt một cách hoàn chỉnh và đầy đủ.
  3. Mục tiêu nghiên cứu của luận án
  - Nghiên cứu đặc điểm, vai trò của hệ thống vận tải hành khách công cộng
  đô thị nói chung và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nói riêng.
  - Nghiên cứu thực trạng về đánh giá hệ thống vận tải hành khách công
  cộng bằng xe buýt ở Việt Nam.
  - Nghiên cứu về phương pháp và chỉ tiêu đánh giá hệ thống vận tải hành
  khách công cộng bằng xe buýt ở các đô thị Việt Nam.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  Luận án tập trung nghiên cứu đối tượng là vận tải hành khách công cộng
  bằng xe buýt trong đô thị với giới hạn khái niệm vận tải hành khách công cộng là
  tập hợp những phương tiện có sức chứa lớn bao gồm xe buýt, tàu điện trên cao,
  tàu điện bánh sắt, tàu điện ngầm và các cơ sở hạ tầng phục vụ cho khai thác hoạt
  động của phương tiện.
  Đối với Việt Nam, vận tải hành khách công cộng ở các đô thị hiện nay vẫn
  chủ yếu là xe buýt, chính vì vậy luận án nghiên cứu cho phương thức vận tải
  hành khách công cộng bằng xe buýt, hệ thống tuyến xe buýt đô thị không tính
  3
  đến các tuyến buýt ngoại ô, tuyến buýt kế cận, một số nhận xét đi sâu về hai
  thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
  Hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt khi đưa vào hoạt
  động là kết quả của một quá trình trước đó, bao gồm lập, thẩm định và triển khai
  dự án. Chất lượng của các công việc này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của giai
  đoạn đưa hệ thống vào vận hành, chính vì vậy việc đánh giá vận tải hành khách
  công cộng bằng xe buýt cần đánh giá đầy đủ tất cả các giai đoạn, thẩm định dự
  án, triển khai dự án và đưa dự án vào khai thác. Mặt khác, vận tải hành khách
  công cộng bằng xe buýt mang lại lợi ích cụ thể cho các đối tượng ở những khía
  cạnh khác nhau, có thể tốt và hợp lý cho đối tượng này nhưng lại không tốt cho
  đối tượng khác, vì vậy, nhà nước phải có sự cân đối hài hòa lợi ích của các chủ
  thể trong xã hội thông qua thực hiện những chính sách, những quy định trong
  khả năng thẩm quyền của mình, để có sự nhìn nhận đầy đủ các mặt, việc đánh
  giá hệ thống phải xem xét trên góc độ lợi ích của từng đối tượng liên quan.
  5. Phương pháp nghiên cứu của luận án
  Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu chung như phép duy vật
  biện chứng, phép duy vật lịch sử cùng với các phương pháp khác như điều tra,
  phương pháp chuyên gia, phương pháp thống kê, phân tích yếu tố, các phương
  pháp toán, phương pháp so sánh đối chiếu.
  Luận án sử dụng các định hướng phát triển, có sử dụng một số kết quả điều
  tra nghiên cứu của một số dự án để minh họa cho nội dung nghiên cứu của mình.
  6. Những đóng góp mới của luận án
  - Làm phong phú thêm lý luận cơ bản về vận tải hành khách công cộng
  bằng xe buýt trong đô thị, vai trò của vận tải hành khách công cộng đối với sự
  phát triển kinh tế đô thị.
  - Làm rõ thực trạng về công tác đánh giá hệ thống vận tải hành khách công
  cộng bằng xe buýt ở Việt Nam hiện nay, những mặt được và chưa được. Sự
  chẫm trễ, sự không liên hoàn của việc đánh giá dẫn đến hệ thống vận tải hành
  khách công cộng bằng xe buýt chưa được hoàn thiện kịp thời, chưa phù hợp với
  nhu cầu đi lại của người dân, hệ lụy là tắc nghẽn giao thông trầm trọng, nhất là
  Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
  - Đề xuất cơ sở lý luận về đánh giá hệ thống vận tải hành khách công cộng
  bằng xe buýt như quy trình đánh giá, nội dung đánh giá, chủ thể đánh giá, thời
  điểm đánh giá, mục đích đánh giá, phương pháp và chỉ tiêu đánh giá.
  4
  - Hoàn thiện phương pháp đánh giá hệ thống vận tải hành khách công
  cộng bằng xe buýt, trong đó đề xuất phương pháp cho điểm để đánh giá thực
  trạng về hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở các đô thị Việt
  Nam.
  - Hoàn thiện và đề xuất mới các chỉ tiêu để sử dụng khi đánh giá hiện
  trạng hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phù hợp với điều kiện
  Việt Nam.
  Kết quả nghiên cứu và đề xuất của luận án góp phần giúp cho các cơ quan
  quản lý nhà nước có cách nhìn nhận cụ thể và đúng đắn hơn về đánh giá hệ thống
  vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở các đô thị, từ đó Nhà nước có thể
  đưa ra những giải pháp nhằm tối đa hóa lợi ích mang lại từ loại hình vận tải này.
  7. Kết cấu nghiên cứu của luận án
  Luận án được trình bày trong 150 trang thuyết minh chính, 25 bảng biểu,
  32 sơ đồ và 48 công thức. Luận án sử dụng các tài liệu tham khảo trong và ngoài
  nước, luận án được chia thành 3 chương.
  Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống vận tải hành khách công cộng và đánh giá hệ
  thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đô thị.
  Chương 2: Thực trạng về đánh giá hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe
  buýt ở Việt Nam và kinh nghiệm thế giới
  Chương 3: Hoàn thiện phương pháp và chỉ tiêu đánh giá hệ thống vận tải hành
  khách công cộng bằng xe buýt ở các đô thị Việt Nam.
  5
  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG
  VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG
  BẰNG XE BUÝT ĐÔ THỊ
  1.1. HỆ THỐNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÔ THỊ
  1.1.1. Nhu cầu đi lại của người dân đô thị
  Đô thị là nơi tập trung dân cư với nhiều thành phần khác nhau, tổng số
  chuyến đi bình quân trong một ngày đêm nhiều, nhất là các đô thị có dân số lớn,
  người dân đi lại để thoả mãn các nhu cầu về sản xuất và đời sống như mua sắm,
  học tập, làm việc, thăm viếng, vui chơi, giải trí v.v.
  Để nghiên cứu sự đi lại của người dân, người ta chia dân số của đô thị
  thành nhiều nhóm, trong mỗi nhóm gồm các thành phần có sự tương đồng về sự
  đi lại, số chuyến đi bình quân của các thành phần trong nhóm là gần giống nhau.
  Các nhóm dân cư của đô thị bao gồm:
  Nhóm học sinh, sinh viên.
  Nhóm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
  Thành phần khác còn lại.
  Trong mỗi nhóm, người dân có chế độ đi lại phụ thuộc vào chế độ sinh
  hoạt, làm việc, học tập cũng như môi trường kinh tế, chính trị xã hội của đô thị,
  để đặc trưng cho số chuyến đi bình quân của một người trong nhóm trong một
  khoảng thời gian vào đó, người ta dùng chỉ tiêu hệ số đi lại, hệ số này thường
  xác định trong thời gian là 1 ngày đêm.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1]. Nguyễn Thế Bá, Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, NXB Xây dựng, Hà
  Nội, 2004.
  [2]. PGS, TS Bùi Xuân Cậy, Đường đô thị và tổ chức giao thông, NXB GTVT,
  Hà Nội, 2007
  [3]. Nguyễn Ngọc Châu, Quản lý đô thị, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2001
  [4]. Trần Ngọc Chính, Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Báo cáo tại phiên
  họp phát triển đô thị ở Việt Nam, Hà Nội, 2004
  [5]. Nguyễn Thanh Chương, Một số giải pháp khuyến khích phát triển VTHKCC
  ở các thành phố Việt Nam, Tạp chí khoa học GTVT, 1998
  [6]. Phạm Ngọc Côn, Kinh tế học đô thị, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1999
  [7]. PGS,TS Trần Văn Chử, Đô thị hóa và các chính sách phát triển đô thị trong
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998
  [8]. PGS, TS Lâm Quang Cường, Quy hoạch giao thông đô thị và quy hoạch
  đường phố,Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội, 1993.
  [9]. Nguyễn Văn Điệp, Bài giảng quy hoạch giao thông vận tải, trường Đại học
  GTVT, Hà Nội, 2004
  [10]. Nguyễn Văn Điệp, Bài giảng Kinh tế vận tải, Đại học GTVT, Hà Nội, 2003
  [11]. PGS.TS Lưu Đức Hải- Viện trưởng viện quy hoạch đô thị nông thôn, Định
  hướng chiến lược phát triển đô thị và nông thôn bền vững tại Việt Nam, Diễn
  đàn phát triển bền vững đô thị- Bộ Xây dựng, 2006.
  [12]. Nguyễn Thanh Hải, Giáo trình quy hoạch đô thị, Đại học kiến trúc, Hà Nội, 2002.
  [13]. Nguyễn Hưng, Việt BáoTheo VnExpress.net, 2009
  [14]. Nguyễn Khải, Quy hoạch Giao thông đối ngoại đô thị, NXB Khoa học kỹ
  thuật, Hà Nội, 1996
  [15]. Ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM báo
  cáo tại hội thảo “Tương lai vận tải hành khách công cộng tại TPHCM”do Trung
  tâm nghiên cứu giao thông vận tải Việt-Đức phối hợp với Sở giao thông vận tải
  TPHCM tổ chức.
  [16]. Nguyễn Đăng Sơn, Viện nghiên cứu đô thị và cơ sở hạ tầng (IUSID),
  Phương pháp tiếp cận mới về quy hoạch và quản lý đô thị, NXB Xây dựng, 2005.
  155
  [17].PGS, TS Từ Sỹ Sùa, Bài giảng Tổ chức vận tải, Đại học GTVT, Hà Nội, 2005.
  [18]. PGS, TS. Nguyễn Xuân Vinh, Thiết kế công trình hạ tầng đô thị và giao
  thông công cộng thành phố, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2009.
  [19]. Nguyễn Xuân Thủy, Giao thông đô thị, Tập I: phương tiện vận tải hành
  khách thành phố. NXB – GTVT Hà Nội, 1994.
  [20]. TS Lý huy Tuấn, Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong bối cảnh
  khủng hoảng tài chính thế giới,Tạp chí Giao thông vận tải, 5, tr.10-13, 2009.
  [21]. TS. Lý Huy Tuấn, “Cơ hội thách thức của quy hoạch giao thông đô thị các
  thành phố lớn”, Tạp chí Giao thông vận tải, 5, tr 10-13, 2009.
  [22]. TS. Lý Huy Tuấn - TC Giao thông vận tải, số 7, 2010, tr. 16.
  [23]. GS.TS Nguyễn Xuân Trục, quy hoạch xây dựng mạng lưới đường và luận
  chứng hiệu quả kinh tế, NXB Giáo dục, 1998.
  [24]. Bộ xây dựng, Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị, NXB xây dựng, 2002.
  [25]. Bộ Giao thông vận tải (20 tháng 8 năm 2008).
  [26]. Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường, Trường Đại học kinh tế TP. Hồ
  Chí Minh, Nhập môn phân tích lợi ích – Chi phí, NXB Đại học quốc gia TP Hồ
  Chí Minh, 2003.
  [27]. Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội nghị khoa học: Quy hoạch
  và quản lý phát triển đô thị,Hà Nội, 2005.
  [28]. Nghị định của Chính phủ, số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009, Phân loại
  đô thị và cấp quản lý đô thị, 2009.
  [29]. Phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội (1989-2009), Thống kê số
  lượng phương tiện – Hà Nội.
  [30]. Phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh (1989-2009), Thống kê
  số lượng phương tiện – TP Hồ Chí Minh.
  [31]. QĐ của Thủ tướng Chính Phủ (20/6/1998). Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg, Phê duyệt về quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020, Hà Nội.
  [32]. QĐ của Thủ tướng Chính Phủ (10/12/2004). Quyết định số 206/2004/QĐ-TTg, Về việc phê duyệt chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến
  năm 2020, Hà Nội.

  Xem Thêm: Nghiên cứu đánh giá hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở các đô thị Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đánh giá hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở các đô thị Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status