Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu lâm sàng, hình ảnh siêu âm và hình thái mô bệnh học của polyp túi mật

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu lâm sàng, hình ảnh siêu âm và hình thái mô bệnh học của polyp túi mật

  MC LC
  Trang


  Chương 1. TONG QUAN TÀI LIEU 3
  1.1. Các khái niem 3
  1.2. Đac điem gii phau túi mat 3
  1.3. Sinh lý túi mat 5
  1.4. Các yêu tô nguy cơ gây ung thư túi mat và s hình thành ung thư bieu mô
  tuyên polyp túi mat 7
  1.5. Các phương pháp chan đoán hình nh hc 11
  1.5.1. Siêu âm 11
  1.5.2. Siêu âm qua noi soi 17
  1.5.3. Siêu âm doppler 18
  1.5.4. Chp cat lp vi tính 18
  1.5.5. Chp cong hưng t
  (MRI) và cong hưng t
  đưng mat (MRCP) 20
  1.5.6. Chp mat ty ngư c dòng qua noi soi 22
  1.6. Phân loi polyp 22
  1.7. Đac điem mô benh hc ca polyp túi mat 23
  1.7.1. U tuyên 23
  1.7.2. Polyp s i 24
  1.7.3. Polyp viêm 25
  1.7.4. Polyp cholesterol 25
  1.7.5. Polyp tăng sn 25
  1.7.6. Benh cơ tuyên túi mat 25
  1.7.7. U tê bào ht 26
  1.7.8. U s i thân kinh 26
  1.7.9. Các ton thương dng polyp hiêm gap khác
  1.7.10. Ung thư bieu mô tuyên
  1.8. Điêu tr! polyp túi mat 30
  1.9. Các nghiên cu vê polyp túi mat 34

  CHƯƠNG 2. ĐÔI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU 39
  2.1. Đôi tư ng nghiên cu 39
  2.2. Phương pháp nghiên cu 40
  2.3. Thi gian và đ!a điem nghiên cu 40
  2.4. Noi dung nghiên cu 41
  2.4.1. Cách thc tiên hành nghiên cu
  2.4.2. X" lý kêt qu
  41
  48
  CHƯƠNG 3. KÊT QU NGHIÊN C U 51
  3.1. Đac điem chung ca nhóm benh nhân nghiên cu 51
  3.1.1. Đac điem lâm sàng 52
  3.1.2. Đac điem siêu âm polyp túi mat 55
  3.1.3. Ch# đ!nh phau thuat 57
  3.1.4. Đac điem polyp trên benh pham 58
  3.1.5. Đôi chiêu kích thưc polyp trên siêu âm và benh pham
  3.1.6. Đo nhy và đo chính xác ca siêu âm chan đoán polyp kích thưc < 10 mm và
  ≥ 10 mm
  3.1.7. Kêt qu mô benh hc polyp túi mat
  3.2. Đac điem riêng ca 23 trưng h p ung thư bieu mô tuyên dng polyp 65
  3.3. Phân tích các yêu tô liên quan đên ung thư bieu mô tuyên dng polyp 70
  3.3.1. Tuoi
  3.3.2. Gii
  3.3.3. Béo phì
  3.3.4. Nhóm máu
  3.3.5. Đau dưi sưn phi 72
  3.3.6. Liên quan gia hình nh polyp b không đêu và ung thư bieu mô tuyên 72
  3.3.7. Liên quan gia chiêu dày thành túi mat và ung thư bieu mô tuyên 73
  3.3.8. Liên quan gia polyp kêt h p vi s$i và ung thư bieu mô tuyên 73
  3.3.9. Liên quan kích thưc polyp trên benh pham vi ung thư bieu mô tuyên
  3.3.10. Liên quan gia polyp không hoac có cuông trên benh pham vi ung thư bieu
  mô tuyên
  3.3.11. Liên quan gia sô lư ng polyp trên benh pham vi ung thư bieu mô tuyên
  3.3.12. Liên quan gia v! trí polyp trên benh pham vi ung thư bieu mô tuyên
  3.4. Liên quan gia các yêu tô nguy cơ và ung thư bieu mô tuyên
  3.5. Phân tích hôi qui logistic đa biên và tính xác suât các yêu tô nguy cơ

  CHƯƠNG 4. BÀN LUAN 79
  4.1. Đac điem benh nhân 79
  4.2. Đac điem lâm sàng 82
  4.3. Siêu âm chan đoán polyp túi mat, đôi chiêu benh pham và mô benh hc 86
  4.4. Hình thái mô benh hc ca polyp túi mat 104
  4.5. Các yêu tô nguy cơ tiên đoán ung thư bieu mô tuyên dng polyp 110
  KÊT LUAN 112
  KIÊN NGH& 114

  MỞ ĐẦU
  Polyp túi mật là tổn thương nhô ra từ niêm mạc vào lòng túi mật, chiếm khoảng 5% trong dân số và
  thay đổi từ 1,3 đến 6,9% [19], [32], [39], [52], [78].
  Bản chất của polyp có thể là u hoặc dạng u: trong các tổn thương u thì u tuyến chiếm vào khoảng 5%;
  trong dạng u thì polyp cholesterol gặp nhiều nhất, tỷ lệ từ 50 - 90% [20], [27], [33], [125].
  Triệu chứng lâm sàng có giúp gì cho chẩn đoán polyp túi mật hay không? nhiều nghiên cứu trên thế
  giới [19], [120], [124] cho biết polyp túi mật có triệu chứng thường không đặc trưng, nghèo nàn:
  triệu chứng đau bụng theo Li [67] là
  72,2%, Akyurec [19] 59%; đầy bụng chậm tiêu theo Sugiyama [121] là 28%; triệu chứng sốt theo Ito
  [52] là 1%. Trong nước [1], [10], chưa có công bố nào mô tả rõ về cơn đau do polyp gây ra, hầu như
  trong thực hành lâm sàng khó có thể xác định được triệu chứng và diễn tiến đau bụng như thế nào là
  của polyp túi mật. Vì vậy, chúng tôi nghiên cứu mục tiêu này nhằm xác định polyp túi mật có hay
  không có triệu chứng?
  Polyp túi mật có thể là lành hoặc ác tính nhưng thương tổn polyp hầu hết được phát hiện qua siêu âm
  bụng. Tuy nhiên, siêu âm khó có thể chẩn đoán chính xác về hình thái học của polyp và khi polyp ác
  tính. Theo Pandey [89] dựa vào hình ảnh học có thể phát hiện chính xác ung thư biểu mô tuyến dạng
  polyp giai đoạn tiến triển khoảng 70-82% nhưng ở giai đoạn sớm chỉ vào khoảng 23%. Độ nhạy và độ
  đặc hiệu theo Shi [106] là 92,5% và 95,8% đối với polyp lành và ác tính. Theo Đào Văn Long [11], độ
  nhạy của siêu âm chẩn đoán polyp túi mật là 73,3%. Như vậy đặc điểm và giá trị của siêu âm chẩn
  đoán polyp túi mật cũng rất cần được nghiên cứu dựa vào đối chiếu với hình thái mô bệnh học. Siêu
  âm là phương tiện rất phổ biến, dễ thực hiện và không nguy hại, có thể thực hiện cho bệnh nhân rất
  nhiều lần.
  Mô bệnh học cho biết rõ về đặc điểm polyp túi mật, từ đó có hướng điều trị và xử trí thích hợp.
  Trong phân loại của Christensen [37] vào năm 1970, dựa trên mô bệnh học chia polyp ra làm hai nhóm:
  u lành và dạng u. U lành có nguồn gốc từ biểu mô như u dạng tuyến (tuyến ống, tuyến nhánh, tuyến ống nhánh); u có nguồn gốc
  không phải biểu mô (u sợi, u mỡ, u cơ trơn, u mạch ). Dạng u gồm u tăng sản dạng tuyến, u lạc chỗ
  (niêm mạc dạ dày, gan, tụy, niêm mạc ruột), polyp viêm, và polyp cholesterol

  Các yếu tố nguy cơ ác tính trong polyp túi mật cần được xác định mặc dù khả năng ác tính hoặc hóa
  ác là không cao 0,2-1% [90]. Khi polyp ác tính có tiên lượng rất xấu, thời gian sống thêm sau mổ 5
  năm khoảng 5 đến 7% [82], [106].
  Hiện nay, quan điểm điều trị polyp túi mật vẫn chưa thống nhất, hầu hết dựa vào tiêu chuẩn điều trị
  của thế giới: (1) đối với polyp có triệu chứng hoặc kích thước ≥
  10 mm thì có chỉ định phẫu thuật do có thể có nguy cơ ung thư hóa cao [37], [56], [124]; (2) đối
  với polyp không triệu chứng và hoặc có kích thước < 10 mm, các ý kiến còn chưa thống nhất về chỉ
  định khi nào mổ, khi nào theo dõi và theo dõi như thế nào? Một số tác giả chủ trương chỉ định mổ
  cho cả polyp không triệu chứng và hoặc có kích thước < 10 mm nếu có các yếu tố nguy cơ như: kích
  thước polyp tăng nhanh trong quá trình theo dõi, polyp không cuống, tuổi người bệnh ≥ 50 và polyp
  kết hợp với sỏi [69], [121].
  Cho đến nay chưa có công trình nào trong nước nghiên cứu với qui mô và số lượng lớn về polyp túi
  mật. Công trình nghiên cứu này dựa trên các đặc điểm lâm sàng, hình ảnh siêu âm và mô bệnh học
  nhằm đưa ra các khuyến cáo về chỉ định điều trị bệnh polyp túi mật với các mục tiêu sau:
  1- Xác định triệu chứng lâm sàng bệnh polyp túi mật

  2- Xác định đặc điểm siêu âm chẩn đoán polyp túi mật đối chiếu với bệnh phẩm và hình thái mô bệnh
  học; qua đó xác định độ nhạy, độ chính xác của siêu âm khi polyp có kích thước ≥ 10 mm và < 10 mm.
  3- Xác định các yếu tố nguy cơ ác tính của polyp qua mối liên quan giữa siêu âm, bệnh phẩm và mô
  bệnh học nhằm đề xuất chỉ định điều trị bệnh polyp túi mật.

  Xem Thêm: Nghiên cứu lâm sàng, hình ảnh siêu âm và hình thái mô bệnh học của polyp túi mật
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu lâm sàng, hình ảnh siêu âm và hình thái mô bệnh học của polyp túi mật sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status