Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Một số hiệu ứng lượng tử trong các hệ nano trên cơ sở chấm lượng tử

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số hiệu ứng lượng tử trong các hệ nano trên cơ sở chấm lượng tử

  Luận án tiến sĩ năm 2011
  Đề tài: Một số hiệu ứng lượng tử trong các hệ nano trên cơ sở chấm lượng tử


  MỤC LỤC
  Trang
  TRANG PHỤ BÌA I
  LỜI CAM ðOAN II
  LỜI CẢM ƠN III
  MỤC LỤC IV
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VII
  DANH MỤC CÁC ðỒ THỊ VIII
  MỞ ðẦU 1
  Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ CỦA HỆ MỞ 11
  1.1 Phương pháp hàm Green phụ thuộc thời gian ở nhiệt ñộ khác không. 11
  1.2 Ma trận mật ñộ. 16
  1.3 Phương trình master cho hệ lượng tử mở. 19
  Chương 2 - HÀM GREEN CỦA ELECTRON TRONG CHẤM
  LƯỢNG TỬ MỘT MỨC 22
  2.1 Hệ phương trình Dyson. 22
  2.2 Giải hệ phương trình Dyson. 32
  2.3 Cộng hưởng Kondo và Fano. 33
  2.4 Kết luận chương 2. 41
  Chương 3 - ðỘNG LỰC HỌC LƯỢNG TỬ CỦA
  HỆ QUBIT-MICROCAVITY 42
  3.1 Các phương trình tốc ñộ. 42
  3.1.1 Toán tử Hamiltonian và Liouvillian của hệ. 42
  3.1.2 Các phương trình tốc ñộ trong cùng một không gian con bất biến. 45
  3.1.3 Các phương trình tốc ñộ giữa hai không gian con bất biến. 46
  3.2 Giải các phương trình tốc ñộ. 48
  3.2.1 Giải các phương trình tốc ñộ trong cùng một không gian con bất biến. 48
  3.2.2 Giải các phương trình tốc ñộ giữa hai không gian con bất biến. 55
  3.3 ðộng lực học các quá trình suy giảm kết hợp củaqubit. 58
  3.4 ðộng lực học ñan rối lượng tử của hệ qubit-cavity ñộc lập. 62
  3.4.1 ðộng lực học ñan rối lượng tử của hệ hai qubit-cavity. 62
  3.4.2 ðộng lực học ñan rối lượng tử của hệ ba qubit-cavity. 74
  3.5 ðộ tin cậy của viễn tải lượng tử qua kênh 00β suy giảm kết hợp. 80
  3.6 Kết luận chương 3. 85
  Chương 4 - ðỘNG LỰC HỌC LƯỢNG TỬ CỦA HỆ BA SPIN-QUBIT 88
  4.1 Các phương trình tốc ñộ (rate) của hệ. 88
  4.2 Giải các phương trình tốc ñộ. 94
  4.3 ðộng lực học các quá trình suy giảm kết hợp củaqubit. 102
  4.4 ðộng lực học ñan rối lượng tử của ba spin-qubittrong kênh suy giảm kết hợp. 108
  4.4.1 Sự tiến triển theo thời gian của ñan rối lượng tử của trạng thái ban
  ñầu GHZ dưới ảnh hưởng của kênh suy giảm kết hợp. 108
  4.4.2 Sự tiến triển theo thời gian của ñan rối lượng tử của trạng thái ban
  ñầu W dưới ảnh hưởng của kênh suy giảm kết hợp. 112
  4.4.3 So sánh ñan rối lượng tử của kênh GHZ và W suy giảm kết hợp. 117
  4.5 ðộ tin cậy của viễn tải lượng tử qua kênh suy giảm kết hợp. 121
  4.5.1 ðộ tin cậy của viễn tải lượng tử qua kênh GHZ suy giảm kết hợp. 121
  4.5.2 ðộ tin cậy của viễn tải lượng tử qua kênh W suy giảm kết hợp. 125
  4.5.3 So sánh ñộ tin cậy của viễn tải lượng tử qua kênh GHZ và W suy giảm kết hợp. 130
  4.6 Kết luận chương 4. 137
  KẾT LUẬN 138
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 140
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 141
  PHỤ LỤC A 150
  PHỤ LỤC B 154
  PHỤ LỤC C 155
  PHỤ LỤC D 158
  PHỤ LỤC E 160
  PHỤ LỤC F 164
  PHỤ LỤC G 184


  MỞ ðẦU
  1. Lý do chọn ñề tài
  Tiến bộ của vật lý chất rắn trong những năm qua ñược ñặc trưng bởi sự
  chuyển hướng ñối tượng nghiên cứu chính từ các khốitinh thể sang các màng mỏng,
  các cấu trúc nhiều lớp và chấm lượng tử. Trong các ñối tượng mới ñược nêu trên,
  hầu hết các tính chất ñiện tử ñều thay ñổi một cáchñáng kể. ðặc biệt, ñã xuất hiện
  một số tính chất mới khác, ñược gọi là các hiệu ứngkích thước. Trong các cấu trúc
  có kích thước lượng tử, nơi các hạt dẫn bị giới hạntrong những vùng có kích thước
  ñặc trưng vào cỡ bậc của bước sóng de Broglie, các tính chất vật lí và ñiện tử thay
  ñổi ñầy kịch tính. Ở ñây, các qui luật cơ học lượngtử bắt ñầu có hiệu lực, trước hết
  thông qua việc biến ñổi ñặc trưng cơ bản nhất của hệ ñiện tử là phổ năng lượng của
  nó. Phổ năng lượng trở thành gián ñoạn dọc theo hướng toạ ñộ giới hạn. Dưới ảnh
  hưởng của trường ngoài hay của các tâm tán xạ (phonon, tạp chất, .) thường chỉ
  hai, mà không phải là ba thành phần ñộng lượng của hạt dẫn có thể biến ñổi. Do ñó,
  dáng ñiệu của hạt dẫn trong các cấu trúc kích thướclượng tử tương tự như trong khí
  ñiện tử hai chiều, thậm chí các hệ trên qui mô xác ñịnh theo tất cả ba chiều toạ ñộ.
  Chuyển ñộng của electron hoàn toàn bị lượng tử hoákhi nó bị bẫy trong giả
  không gian không chiều (quasi-zero-dimensional) haychấm lượng tử (quantum dot
  QD). ðiều này ñạt ñược ñầu tiên bởi các nhà khoa học của Texas Instruments
  Incorporated. Các electron trong QD bị giam cầm mạnh theo cả ba chiều không gian
  nên hệ QD ñược xem tương tự như các nguyên tử nhân tạo (artificial atoms), siêu
  nguyên tử (superatoms), hoặc quantum-dot atoms. ðiều làm cho QD không giống
  như các hệ thông thường ñó là: khả năng có thể ñiềuchỉnh hình dạng của nó, không
  gian của nó, cấu trúc các mức năng lượng và số electron bị giam cầm.
  Một loạt các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan tới QD ñã ñược ñề cập ñó
  là tính chất quang học của chúng (hấp thụ và phát xạ ánh sáng trong vùng khả kiến
  2
  hoặc vùng hồng ngoại xa, và tán xạ Raman của ánh sáng) và các tính chất ñiện (ñiện
  dung và sự truyền dẫn). Vì sự hấp thụ và phát xạ ánh sáng của các QD chỉ trong
  vùng phổ rất hẹp và hoàn toàn ñiều khiển ñược bằng cách sử dụng từ trường do ñó
  kết quả này sớm ñược ứng dụng ñể xây dựng và ñiều khiển laser bán dẫn. Sự lượng
  tử hoá mạnh các mức năng lượng của electron cùng với các tham số thích hợp ñối
  với laser action, ñặc biệt là các QD self-assembled, nó là cơ sở cho laser hoạt ñộng ở
  nhiệt ñộ cao và dòng bơm thấp. QD có kích thước nhỏvà có thể tạo thành các ma
  trận chấm lượng tử với mật ñộ lớn cho phép sử dụng trong bộ nhớ có dung lượng
  lớn trong máy tính.
  Nghiên cứu về tính truyền dẫn của QD, ñơn giản nhất là dòng qua chấm, ñiều
  này ñã ñược nghiên cứu từ lâu nhưng cho tới nay vẫnchưa hoàn chỉnh về mặt lý
  thuyết. Các nghiên cứu chủ yếu là tính số mà chưa ñưa ra ñược các biểu thức giải
  tích của chúng. Sự chuyển dời của các electron qua QD một mức (single-level
  quantum dot) liên kết với hai ñiện cực là một vấn ñề thời sự ñối với nghiên cứu lí
  thuyết cũng như thực nghiệm của nhiều công trình trong những năm gần ñây ñối với
  lĩnh vực vật lí nanô [27, 28, 29, 32, 37, 42, 43, 44, 60, 63, 75, 82, 83, 84, 88, 92].
  Hai ñại lượng vật lí có thể ño ñược trong thực nghiệm dựa trên sự chuyển vận của
  các electron ñó là dòng electron qua QD và giá trị trung bình của số electron trong
  QD. Tất cả các ñại lượng này ñều có thể tính qua các số hạng của hàm Green một
  electron. Trong việc nghiên cứu lý thuyết ñầu tiên về sự chuyển vận của electron
  qua QD ñơn mức, các phương trình vi phân ñối với các hàm Green thời gian thực ñã
  ñược ñưa ra cùng với việc sử dụng các phương trình Heisenberg ñối với các toán tử
  sinh và hủy electron [37, 60]. Do tính ñến tương tác Coulomb mạnh giữa các
  electron trong QD, nên các phương trình vi phân ñối với các hàm Green một
  electron có chứa các hàm Green nhiều electron và tất cả các phương trình này liên
  kết các hàm Green với nhau tạo thành một hệ vô hạn các phương trình vi phân. ðể
  thu ñược một hệ ñóng gồm hữu hạn các phương trình, chúng ta phải sử dụng một số
  phương pháp gần ñúng ñể tách hệ vô hạn các phương trình vi phân này. Hơn nữa,
  quá trình chuyển vận của electron qua QD là quá trình không cân bằng, do ñó chúng
  3
  ta phải sử dụng các hàm Green thời gian phức không cân bằng trong hình thức luận
  Keldysh [26, 49].
  Trong việc nghiên cứu các hàm Green thời gian phứckhông cân bằng bằng
  phương pháp lý thuyết nhiễu loạn ñối với tương tác Coulomb, người ta thường giữ
  lại một số chuỗi các giản ñồ hình thang và cũng thừa nhận phương pháp gần ñúng
  không chéo (non-crossing approximation NCA). Các hệ của các phương trình ñối
  với các hàm Green ñã ñược giải bằng nhiều phương pháp số khác nhau, ví dụ: kỹ
  thuật Quantum Monte Carlo [82] và tính số bằng phương pháp nhóm tái chuẩn hóa
  [28, 29, 43, 44]. Các kết quả tính số ñã chỉ ra rằng các hàm Green electron hai ñiểm
  có cộng hưởng và cộng hưởng này có liên hệ với hiệuứng Kondo. Bên cạnh cộng
  hưởng Kondo này, trạng thái chuẩn liên kết Fano trong phổ năng lượng của hệ
  electron trong QD và các ñiện cực cũng có thể ñóng góp một số cộng hưởng.
  Trong luận án này, khác với các nghiên cứu trước, chúng tôi sẽ ñưa ra các
  biểu thức giải tích chính xác của các số hạng cộng hưởng Kondo và Fano bằng cách
  giải các phương trình dưới dạng ma trận ñối với cáchàm Green ñể tìm nghiệm giải
  tích tường minh. Từ các biểu thức giải tích này chúng tôi sẽ thu ñược toàn bộ các
  cộng hưởng và ñiều kiện ñể tồn tại các cộng hưởng ñó. ðặc biệt, chúng tôi sẽ chỉ ra
  sự khác biệt giữa cộng hưởng Kondo và cộng hưởng Fano, nếu chúng tồn tại [62,
  66].
  Nghiên cứu về tính truyền dẫn giữa các chấm lượng tử làm cơ sở trong thông
  tin lượng tử và máy tính lượng tử. Trong một máy tính ñiện tử lượng tử của tương
  lai, các phép tính toán dùng ñể tính không còn là các phép tính toán thông thường
  dùng trong máy tính cổ ñiển nữa mà sẽ là các phép toán của cơ học lượng tử. Vì thế,
  ñơn vị cơ bản ñể chứa tin tức sẽ là các mẩu tin lượng tử - quantum bit hay gọi tắt là
  qubit. Một qubit có thể ở trạng thái chứa trị số 0 hoặc ở trạng thái chứa trị số 1 hay
  cũng có thể ở một trạng thái vừa chứa trị số 1 với một tỷ số xác xuất nào ñó và trị số
  0 với một tỷ số xác suất còn lại. Trong thực hiện vật lí tên gọi qubit dành cho một hệ
  lượng tử có hai trạng thái. Cho nên, bất kì hai trạng thái lượng tử của một hệ nào ñó
  cũng có thể xem là một qubit. Nhưng trong trường hợp cụ thể qubit là một hệ lượng
  4
  tử hai mức với giả thiết rằng cả hai mức năng lượngnày không suy biến. Có nhiều
  hệ vật lí khác nhau thực hiện mô hình qubit, chẳng hạn như: hai mức năng lượng
  của hạt có mômen từ spin 1/2 trong từ trường không ñổi, một nguyên tử hai mức,
  hai trạng thái phân cực của một phôtôn, mức năng lượng kích thích thấp nhất và
  trạng thái cơ bản trong chấm lượng tử bán dẫn, Cho tới nay, người ta cũng chưa
  biết nên chọn hệ vật lí nào trong các hệ kể trên ñểlàm qubit vì mỗi hệ có những ưu
  ñiểm và nhược ñiểm khác nhau. Thông tin lượng tử ñược mã hóa vào trong qubit là
  hai thành phần hàm sóng của qubit ñối với trạng thái thuần lượng tử hoặc là ma trận
  mật ñộ 2 2 × ñối với các trạng thái pha trộn.
  Tương tự như máy tính ñiện tử cổ ñiển, máy tính lượng tử sẽ ñiều khiển một
  bộ các qubit chứa trong não của máy tính bằng cách tác ñộng trên các qubit này một
  loạt các cổng logic lượng tử. Như vậy, qubit có vaitrò quan trọng trong việc tạo ra
  máy tính lượng tử và thông tin lượng tử nên trong hơn một thập kỉ qua các nhà lý
  thuyết và thực nghiệm rất quan tâm ñến nghiên cứu ñộng lực học qubit và hệ qubit
  và ñã ñạt ñược nhiều kết quả quan trọng. Trên thực tế bất kì một hệ lượng tử nào
  cũng tương tác với môi trường (environment) quanh nó, ñiều này ñã gây ra giảm kết
  hợp (decoherence) của hệ lượng tử [61]. Các quá trình suy giảm kết hợp của qubit
  ñược cho là cơ chế chính cản trở các quá trình tínhtoán lượng tử và thông tin lượng
  tử trở thành hiện thực. Hiểu ñược và triệt tiêu ñược các quá trình này là một nhiệm
  vụ quan trọng của khoa học thông tin lượng tử. Việcnghiên cứu về ñộng lực học
  qubit và hệ các qubit có tương tác với môi trường chưa ñược xét một cách ñầy ñủ.
  Gần ñây, vấn ñề nghiên cứu các hệ nguyên tử hoặc giống nguyên tử hai mức
  có chức năng như bit lượng tử tích ñiện (charge qubits) trong ñiện ñộng lực học
  lượng tử về cavity ñược quan tâm rất nhiều là vì nóñược sử dụng giống như một
  phần tử của các hệ xử lý thông tin lượng tử (quantum information QI) [8, 9, 20, 36,
  52, 79, 80, 90, 91]. ðiện ñộng lực học lượng tử về cavity là lý thuyết lượng tử của
  các hệ nguyên tử hoặc giống nguyên tử tương tác với trường ñiện từ trong
  microcavity. Do ñiều kiện biên nên trường ñiện tử trong microcavity có phổ năng
  lượng gián ñoạn. Liên kết mạnh của hệ electron hai mức tương tác với ñơn mode
  5
  lượng tử của trường ñiện từ trong microcavity ñã ñược quan sát trong thực nghiệm
  [30, 38, 50, 56, 57, 74, 76]. Sự giảm kết hợp của bit lượng tử tích ñiện trong ñiện
  ñộng lực học lượng tử về cavity do tương tác của chúng với môi trường và ảnh
  hưởng của nó lên xử lý thông tin lượng tử cũng ñã ñược nghiên cứu. Tuy nhiên, cho
  ñến nay việc giải toàn bộ hệ phương trình tốc ñộ của bit lượng tử tích ñiện cùng với
  sự suy giảm kết hợp trong ñiện ñộng lực học lượng tử về cavity chưa ñược nghiên
  cứu ñầy ñủ. Mặt khác, ñối với việc nghiên cứu toàn diện các tính chất vật lí của hệ
  liên kết mạnh, hệ bit lượng tử tích ñiện và các photon trong microcavity, chúng ta
  cần phải xác ñịnh sự tiến triển theo thời gian của ma trận mật ñộ rút gọn của hệ này
  khi tính ñến sự tương tác với môi trường là vấn ñề ñược nghiên cứu trong luận án
  này.
  Phần tử cơ bản nhất của bất kì một hệ xử lý QI là qubit. Sự trao ñổi trạng thái
  lượng tử giữa hai qubit là cơ chế vật lí ñể chuyển giao, hoặc truyền thông tin lượng
  tử từ qubit này ñến qubit khác [4, 13, 14, 24, 25, 33, 47, 48, 54, 64, 67, 78, 85]. ðặc
  biệt Lloyd [54] và Bose [13] ñã ñề xuất sử dụng chuỗi spin tương tác ñể truyền
  thông tin lượng tử giữa hai spin-qubit ở vị trí ñầuvà cuối của mỗi chuỗi này. Sự
  truyền thông tin lượng tử từ ñầu ñến cuối chuỗi spin ñã ñược nghiên cứu bởi nhiều
  tác giả [4, 24, 33, 48, 85]. Bên cạnh tương tác giữa hai spin-qubit liền kề, tương tác
  giữa chuỗi spin-qubit với môi trường là nguyên nhângiảm kết hợp của nó. ðộng
  lực học lượng tử của hệ hai spin-qubit có tương tác, cùng với suy giảm kết hợp ñã
  ñược nghiên cứu bởi nhiều tác giả, nhưng các quá trình suy giảm kết hợp của chuỗi
  gồm có nhiều hơn hai spin-qubit chưa ñược xem xét kĩ. Với mục ñích ñó, trong luận
  án này chúng tôi tập trung vào nghiên cứu ñộng lực học lượng tử của chuỗi gồm ba
  spin-qubit với các quá trình suy giảm kết hợp.
  Từ các biểu thức giải tích của ma trận mật ñộ rút gọn của hệ qubit, chúng tôi
  áp dụng nghiên cứu tính ñan rối lượng tử và ñộ tin cậy lượng tử của hệ khi truyền
  qua các kênh suy giảm kết hợp.
  ðan rối lượng tử không những là ñiều cơ bản ñược quan tâm trong cơ học
  lượng tử mà nó còn là một nguồn quan trọng trong việc xử lý thông tin lượng tử
  6
  [39, 61]. ðan rối lượng tử là một tính chất cơ bản của các hệ lượng tử, tính chất này
  của hệ có nhiều tiềm năng ñể sử dụng trong viễn tải lượng tử (quantum
  teleportation), mật mã lượng tử (quantum crytography) và các ứng dụng khác [61].
  Viễn tải lượng tử hay truyền thông lượng tử là một quá trình truyền một trạng thái
  lượng tử không xác ñịnh ñến một nơi nhận ở xa. ðiểmquan trọng nhất của quá trình
  này là dựa trên cơ sở của ñan rối lượng tử. Khởi ñầu của quá trình này ñược áp dụng
  ñể tạo ra các giao thức (protocol) của truyền thônggiữa hai ñối tượng chia sẻ ñan
  rối lượng tử của các trạng thái Bell của hai qubit [15, 31]. Sự thực hiện thành công
  của thí nghiệm về giao thức truyền thông lượng tử dựa trên cơ sở trạng thái của hệ
  hai qubit [19] ñã thôi thúc các nghiên cứu về mặt lí thuyết của các giao thức dựa
  trên trạng thái ñan rối của nhiều qubit. Trong trường hợp tổng quát, khi thực hiện
  ñầy ñủ sự sắp xếp theo hệ thống ñối với viễn tải lượng tử cần ñòi hỏi: số lượng
  trạng thái ñan rối lượng tử ñược sử dụng trong mỗi giao thức và các trạng thái ñan
  rối này là pha trộn do tương tác với môi trường. Giá trị của ñan rối lượng tử của các
  trạng thái pha trộn ban ñầu phân bố giữa các ñối tượng ñể xác ñịnh hiệu quả của
  giao thức kèm theo trong viễn tải lượng tử [16, 17,86]. Tuy nhiên không tránh ñược
  sự tương tác giữa qubit và môi trường dẫn ñến tính ñan rối lượng tử của hệ không
  ñược bảo toàn theo thời gian. Hiện tượng ñan rối lượng tử giữa hai qubit hoàn toàn
  biến mất sau một khoảng thời gian hữu hạn, gọi là hiệu ứng ''ñan rối lượng tử ñột
  ngột chết'' (entanglement sudden death ESD) ñã ñượctiên ñoán trước bởi lý thuyết
  [94, 95] và sau ñó ñã ñược kiểm tra bằng thực nghiệm [6, 53]. ðiều này chỉ ra rằng
  tính chất ñặc biệt của ñan rối lượng tử khác với tính kết hợp của hệ. Từ những ñiểm
  như vậy, hình như ESD là một ñiều bất lợi trong quátrình sử lý thông tin lượng tử.
  Gần ñây Bellomo và các ñồng tác giả [10, 11] ñã chỉra rằng tính ñan rối lượng tử
  có thể hồi sinh sau một khoảng thời gian chết, như vậy ñã mở rộng ý nghĩa của thời
  gian ñan rối lượng tử của qubit. Hiện tượng vật lí ñáng chú ý này ñã ñược thực
  nghiệm quan sát thấy [89]. Tuy nhiên trong [93], Muhammed Yönaç và các ñồng
  tác giả mới chỉ xét hiệu ứng ESD ñối với hai hệ qubit-cavity giống nhau không kể
  ñến tương tác với môi trường. Trong [94], các tác giả mới chỉ xét hiện ứng ESD khi


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Nguyễn Văn Hiệu (2000), Phương pháp lý thuyết trường lượng tử trong vật lí
  chất rắn và vật lý thống kê, Nxb ðại học Quốc gia Hà Nội.
  2. Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Bá Ân (2003), Cơ sở lý thuyết của vật lý lượng tử,
  Nxb ðại học Quốc gia Hà Nội.
  3. Nguyễn Hữu Mình, ðỗ Hữu Nha (2008), Vật lí thống kê lượng tử, Nxb ðại học
  Sư phạm.
  Tiếng Anh
  4. Albanese C., Christandl M., Datta N. and Ekert A. (2004), ''Mirror Inversion of
  Quantum States in Linear Registers'', Phys. Rev. Lett. 93pp. 230502.
  5. Agrawal P., Pati A. (2006), ''Perfect teleportation and superdense coding with W
  states'', Phys. Rev. A74, pp. 062320.
  6. Almeida M. P., de Melo F., Hor-Meyll M., Salles A., Walborn S. P., Ribeiro P.
  H. S., and Davidovich L. (2007)., ''Environment-Induced Sudden Death of
  Entanglement'', Science 316, pp. 579.
  7. Banaszek K. (2001), ''Fidelity Balance in Quantum Operations'', Phys. Rev. Lett.
  86, pp. 1366.
  8. Blais A., Gambetta J., Wallraff A., Schuster D. I., Girvin S. M., Devoret M. H.,
  and Schoelkopf R. J. (2007), ''Quantum-information processing with circuit
  quantum electrodynamics'', Phys. Rev. A 75, pp. 032329 .
  9. Blais A., Huang R. S., Wallraff A., Girvin S. M., and Schoelkopf R. J. (2004),
  ''Cavity quantum electrodynamics for superconducting electrical circuits: An
  architecture for quantum computation'', Phys. Rev. A 69, pp. 062320.
  10. Bellomo B., Lo Franco R., and Compagno G. (2007), ''Non-Markovian effects
  on the dynamics of entanglement'', Phys. Rev. Lett. 99, pp. 160502.
  142
  11. Bellomo B., Lo Franco R., and Compagno G. (2008)., ''Entanglement dynamics
  of two independent qubits in environments with and without memory'', Phys.
  Rev. A 77, pp. 032342.
  12. Bellomo B., Compagno G., LoFranco R., Ridolfo A., and Savasta S. (2011),
  ''Entanglement Dynamics of Two Independent Cavity-Embedded Quantum
  Dots'', Phys. Scr. 2011, pp. 014004 (quant-ph/1011.4862v1).
  13. Bose S (2003), ''Quantum Communication through an Unmodulated Spin
  Chain'', Phys. Rev. Lett. 91, pp. 207901.
  14. Bose S (2007), ''Quantum communication through spin chain dynamics: an
  introductory overview'', Comtemp. Phys 48, pp. 1.
  15. Bennett C. H., Brassard G., Crepeau C., Jozsa R., Peres A., Wootters W. K.
  (1993), ''Teleporting an unknown quantum state via dual classical and EinsteinPodolsky-Rosen channels'', Phys. Rev. Lett. 70, pp. 1895.
  16. Bennett C. H., Divincenzo D. P., Smolin J. A., Wootters W. K. (1996), ''Mixedstate entanglement and quantum error correction'', Phys. Rev. A.54, pp. 3824.
  17. Bennett C. H., Brassard G., Popescu S., Schumacher B., Smolin J. A., Wootters
  W. K. (1996), ''Purification of Noisy Entanglement and Faithful Teleportation via
  Noisy Channels'', Phys. Rev. Lett. 76, pp. 722.
  18. Boschi D., Branca S., De Martini F., Hardy L., Popescu S. (1998),
  ''Experimental Realization of Teleporting an Unknown Pure Quantum State via
  Dual Classical and Einstein-Podolsky-Rosen Channels'', Phys. Rev. Lett. 80, pp.
  1121.
  19. Bouwmeister D., Pan J. W., Mattle K., Eible M.,Weinfurther H., Zeilinger A.
  (1997), ''Experimental quantum teleportation'', Nature 390, pp. 575.
  20. Boissonneault M., Gambetta J. M. , and Blais A.(2008), ''Nonlinear dispersive
  regime of cavity QED: The dressed dephasing model'', Phys. Rev. A 77, pp.
  060305.
  21. Bonzom V., Bouzidi H. and Degiovanni P. (2008), ''Dissipative dynamics of
  circuit-QED in the mesoscopic regime'', Eur. Phys. J. D 1, pp. 47-133.

  Xem Thêm: Một số hiệu ứng lượng tử trong các hệ nano trên cơ sở chấm lượng tử
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số hiệu ứng lượng tử trong các hệ nano trên cơ sở chấm lượng tử sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status