Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đặc điểm phát triển địa hình trong mối liên quan với địa động lực hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đặc điểm phát triển địa hình trong mối liên quan với địa động lực hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng

  Luận án tiến sĩ năm 2011
  Đề tài: Đặc điểm phát triển địa hình trong mối liên quan với địa động lực hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng


  MỤC LỤC
  Trang
  CÁC THUẬT NGỮ, KÍ HIỆU VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC HÌNH v
  DANH MỤC BẢNG viii
  DANH MỤC ẢNH viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tínhcấp thiết của luận án 1
  2. Mục tiêu của luận án 2
  3. Nhiệm vụcủa luận án 2
  4. Đối tượng và phạm vi nghiêncứu 2
  5. Những điểm mới của luận án 3
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 4
  7. Cơsởtài liệu 4
  8. Cấu trúc của luận án 5
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀVÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU
  6
  1.1. MỘT SỐKHÁI NIỆM LIÊN QUAN 6
  1.1.1. Địa động lực hiện đại 6
  1.1.2. Kiến tạo trẻ 7
  1.2. KHÁI QUÁT VỀTÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 7
  1.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 8
  1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 11
  1.3. CƠSỞPHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU MỐI
  TƯƠNG QUAN GIỮA SỰPHÁTTRIỂN ĐỊA HÌNH VÀ ĐỊA ĐỘNG
  LỰC HIỆN ĐẠI
  18
  1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU 21
  1.4.1. Các phương pháp địa chất, địa mạo truyền thống 21
  1.4.2. Phương pháp viễn thám và GIS 25
  1.4.3. Nhóm phương pháp trắc địa 26
  1.4.4. Các phương pháp phân tích cổ động đất 27
  i
  1.4.5. Các phương pháp đánh giá địa chấn kiến tạo và gia tốc rung
  động
  27
  1.4.6. Các phương pháp mô phỏng, mô hình 31
  CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MẠO ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG 32
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH VÀ CÁC NHÂN TỐTHÀNH
  TẠO
  32
  2.1.1. Đặc trưng địa chất - kiến tạo trước Pliocen khu vực nghiên cứu
  và khuvực lâncận
  32
  2.1.2. Đặc trưng địa hình khu vực 34
  2.1.3. Kháiquát đặc điểm khí hậu 35
  2.2. ĐẶC ĐIỂM TRẮC LƯỢNG HÌNH THÁI ĐỊA HÌNH 36
  2.2.1. Đặc điểm phân bậc địa hình 36
  2.2.2. Đặc điểm chia cắt sâu 38
  2.2.3. Đặc điểm chia cắt ngang 41
  2.2.4. Đặc điểm độdốc 42
  2.3. ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC HÌNH THÁI 43
  2.3.1. Nhóm kiến trúc hình tháinâng kiến tạo 43
  2.3.2. Nhóm kiến trúc hình tháihạtương đối và sụt lún Tân kiến tạo 50
  2.4. ĐẶC ĐIỂM CÁC KIỂU NGUỒN GỐC ĐỊA HÌNH 57
  2.4.1. Nhóm địa hình có nguồn gốc kiến tạo và kiến trúc bóc mòn 58
  2.4.2. Nhóm địa hình bóc mòn tổnghợp 58
  2.4.3. Nhóm địa hình karst 64
  2.4.4. Địa hình do dòng chảy 65
  2.5. LỊCH SỬPHÁT TRIỂN ĐỊA HÌNH 69
  2.5.1. Kháiquát sựphát triển kiến tạo và địa hình trước Pliocen 69
  2.5.2. Lịch sửphát triển địa hình khu vực và vùnglân cận từPliocen
  tới nay 72
  KẾT LUẬN CHƯƠNG2 75
  CHƯƠNG 3: KIẾN TẠO TRẺVÀ ĐỊA ĐỘNG LỰC HIỆN ĐẠI ĐỚI
  ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG 76
  3.1. ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO TRẺ 76
  3.1.1. Các dấu hiệu hoạt động trẻtừPliocen –Hiện đại 76
  3.1.2. Biên độvà tốc độchuyển dịch thẳng đứngtừPliocen tới nay 79
  3.1.3. Đặc điểm chuyển dịch trượt bằng trẻ 82
  3.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA ĐỘNG LỰC HIỆN ĐẠI 96
  3.2.1. Đặc điểm hoạt động địa chấn 96
  3.2.2. Chuyển động kiến tạo hiện đại dọc đới ĐGSH 102
  KẾT LUẬN CHƯƠNG3 115
  CHƯƠNG 4: MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN
  ĐỊA HÌNH VỚI ĐỊA ĐỘNG LỰC HIỆN ĐẠI VÀ TAI BIẾN ĐỘNG
  ĐẤT ĐỚI ĐGSH 116
  4.1. SỰTHỂHIỆN CỦA CHUYỂN ĐỘNG THEO PHƯƠNG THẲNG
  ĐỨNGTRÊN ĐỊA HÌNH 116
  4.1.1. Sựthểhiện của các chuyển độngnângtrẻtrên địa hình 116
  4.1.2. Sựthểhiện của các chuyển độnghạlún tương đối 120
  4.2. MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐỊA HÌNH VÀ SỰCHUYỂN DỊCH NGANG 121
  4.3. MỐI QUAN HỆGIỮA CHUYỂN ĐỘNG THEO CHIỂU THẲNG ĐỨNG
  VÀ TRƯỢT BẰNG DỌC ĐỚI ĐỨTGÃY SÔNG HỒNG 132
  4.4. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA SỰPHÁT TRIỂN ĐỊA HÌNH VÀ ĐẶC
  TRƯNG ĐỊA CHẤN KHU VỰC 135
  4.4.1. Kết quả đánh giá động đất cực đại 137
  4.4.2. Đánh giá gia tốc rung độngcực đại 140
  4.4.3. Môhình hóa quá trình biến dạng và biến đổi ứng suất Coulomb
  khi xảy ra động đất cực đại 141
  KẾT LUẬN CHƯƠNG4 144
  KẾT LUẬN 145
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 147
  PHỤLỤC 157
  Phụlục 3.1: Kết quảtính tính toán chuyển dịch tuyệt đối dạng đầy đủtừ
  hai chu kỳ đo GPS năm2000 và 2010 bằng phần mềm Bernese 5.0 157
  Phụlục 3.2: Kết quảtính tính toán chuyển dịchtương đối khu vực đới
  ĐGSH với sựcố định của điểm NAM0 bằng phần mềm Bernese 5.0 159
  Phụlục 4.1 : Bảng kết quảtính gia tốc rung động gây ra do đứt gãy SC2 160


  MỞ ĐẦU
  1. Tínhcấp thiết của luận án
  Đới đứt gãy Sông Hồng (ĐGSH)kéo dài hơn 1000km từTây Tạng tới Biển
  Đông. Khu vực này đóng vai trò quan trọng trong bình đồkiến tạo khu vực Châu Á
  và được coi là ranh giới phân chia khối lục địa NamTrung Hoa và khối Đông
  Dương. Đâylà khu vực được sựquan tâmnghiên cứu của nhiều nhàkhoa học trong
  và ngoài nước. Tuy nhiên, các nghiêncứu mới chủyếu tập trung vềcấu trúc địa
  chất và kiến tạo màchưa quantâmnhiều đến vai trò vàý nghĩa địa mạo của chúng.
  Các nghiên cứu còn thiếu hoặc chưa quan tâm đúng mức đến việc liên kết giữa địa
  mạo, địa chất, kiến tạo trẻvà địa động lực hiện đại với việc sửdụng các công cụ
  mới nhưphân tích viễn thám, môhình số địa hình 3 chiều; thiếu các mô hình liên
  kết giữa hình học đứt gãy, chuyển dịchvàphânbố ứng suất. Mặt khác, vẫn đang tồn
  tại nhiều tranh luận sổi nổi vềcơchếchuyển dịch kiến tạo và phát triển địa hình
  [42], [43], [61], [60], [122], [125], [93], [13]; vềcơchếtrồi lộhay cơchếnâng [89],
  [3, 6]; về đặc điểm địa nhiệt với phát triển địa hình [148],[6],
  Các nghiên cứu vềgiai đoạn từPliocen - Hiện đại còn nhiều điểm chưa
  thống nhất và thiếu các minh chứng đủsức thuyết phục vềhoạt động nâng vàphát
  triển trượt bằng phải của địa hình. Ví nhưbiên độvà tốc độdịch trượt phải theo các
  tài liệu địa mạo, địa chất dọc theo đứt gãy là rất khác nhau, từ~5km đến trên 40km,
  tương ứng với tốc độtrong khoảng từ~1mm/năm đến 1cm/năm [2, 76, 99, 111,
  155, 156]. Đặc biệt, vềchuyển động hiện đại dọc đới ĐGSH vẫn còn nhiều điểm
  chưa thống nhất giữa các nghiên cứu.Cónghiêncứu đánh giá tốc độtrượt bằng
  phải dọc đới ĐGSHlà 8.9 ± 4.5mm/năm[92], nghiên cứu khác cho kết quảtrong
  khoảng 1-5mm/năm[35], có thểkhông vượt quá 2mm/năm [133-135] hoặc đánh
  giá hoạt động không đáng kể ởhiện tại [115]. Vậy tốc độchuyển động hiện tại thực
  tếlà bao nhiêu, điều này cần thiết tiếp tục bổsung và hoàn thiện các nghiên cứu có
  tính định lượng chính xác cao bằng công nghệGPS.
  Phần lớn các nghiên cứu vềhoạt động kiến tạo trẻvà kiến tạo hiện đại dọc
  đới ĐGSH đều cho rằng đới này vẫn tiếp tục hoạt động hoặc hoạt động gần đây. Vì
  vậy khảnăng xảy ra các trận động đất là rất có thể. Vậy nếu trong tương lai, khu
  vực dọc đới đứt gãy này xảy ra động đất thì cường độmạnh nhất (cóthể) là bao
  nhiêu (?). Sựbiến đổi ứng suất và biến dạng trên bềmặt địa hình nhưthếnào (?).
  Động đất ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh ra sao, đặc biệt liên quan tới các
  đô thịlớn dọc đới đứt gãy này nhưTP. Lào Cai, Yên Bái, Việt Trì,
  1
  Do vậy, việc nghiêncứu đặc điểm phát triển địa hình trong mối tương quan
  với địa động lực hiện đại khu vực là cần thiết và cấp bách nhằm bổsung và hỗtrợ
  tương hỗlẫn nhau. Nghiên cứu đặc điểm phát triển địa hình cho phép xác định tốc
  độbiến dạng địa hình trong khoảng thời gian dài nhưng độchính xác lại hạn chế.
  Còn nghiêncứu, định lượng các chuyển dịch kiến tạo hiện đại cho kết quảcó độ
  chính xác cao nhưng khoảng thời gian lại không đủlớn. Nhưvậy, nghiên cứu đặc
  điểmphát triển địa hình được bổsung và kiểm chứng bởi các kết quảnghiên cứu về
  địa động lực hiện đại. Ngược lại, các kết quảvề địa động lực hiện đại được soi sáng
  bởi các kết quảvềsựphát triển địa hình trong khoảng thời gian dài. Từ đó cho phép
  đánh giá, dựbáo một cách chính xác hơn vềsựphát triển địa hình và các quá trình
  địa động lực hiện đại cũng nhưcác hệquảcủa chúng (đặc biệt là tai biến động đất)
  trong tương lai.
  Các vấn đềnêu trên là lý do đểNCS chọn đềtài:“Đặc điểm pháttriển địa
  hình trong mối liên quan với địa độnglực hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng”.
  2. Mục tiêu của luận án
  Làmsáng tỏmối liên quan giữa đặc điểm phát triển địa hình với kiến tạo trẻ
  và địa động lực hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng từPliocen đến nay.
  3. Nhiệm vụcủa luận án
  - Nghiên cứu đặc điểm địa mạo đới đứt gãy Sông Hồng.
  - Nghiêncứu đặc điểm đặc điểm kiến tạo trẻvà địa động lực nội sinh từ
  Pliocen tới nay.
  - Phân tích mối quan hệgiữa đặc điểm địa hình hiện tại với chế độ địa động
  lực từPliocen tới nay và tai biến động đất liên quan.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiêncứu
  Đối tượng nghiên cứu: Là các dạng địa hình được hình thành hoặc bịbiến
  dạng bởi các quá trình địa động lực nội sinh từPliocen đến nay.
  Phạm vi nghiên cứu:
  - Phạm vi vềthời gian:Nghiêncứu giới hạn phạm vithời gian từPliocen
  (N2) đến nay.
  - Phạm vi không gian: Khu vực nghiêncứu làmột phần của đới ĐGSH trong
  phạm vitừLào Cai tới Việt Trì, kéo dài khoảng 250km và bềrộng khoảng 100km
  2
  với dải trung tâmlà thung lũng sông Hồng,trong giới hạn kinh tuyến 103
  0
  13’ đến
  105
  0
  43’ và vĩtuyến từ21
  0
  12’ đến 22
  0
  52’ (Hình 1.1).
  Hình 1.1: Sơ đồvịtrí khu vực nghiên cứu
  5. Những điểm mới của luận án
  - Xác định được 3 giai đoạn phát triển của địa hình trong khoảng từPliocen
  tới nay với xuthếtăng dần của chuyển động thẳng đứng và giảm dần của chuyển
  động ngang. Tốc độchuyển động thẳng đứng (nâng) từ~0.12 ư ~0.3mm/năm trong
  Pliocen đến ~0.7 ư ~1.2mm/nămtrong Đệtứmuộn; tốc độchuyển động ngang
  giảm từ~1.8mm/nămtrong giai đoạn Pleistocen sớm - giữa đến dưới 1mm/năm ở
  hiện tại.
  - Chuyển động thẳng đứng tạo ra9 bềmặt địa hình; chuyển động ngang tạo
  ra các chấn đoạn đứt gãy, trong đó xác định được vịtrí và kích thước của 5 chấn
  đoạn đứt gãy hoạt động chính cókhảnăng gây động đất cực đại với magnitude từ
  6.3 đến 7.0 độRichter.
  3
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Ý nghĩa khoa học: Góp phần hoàn thiện cơsởlý luận của việc nghiêncứu
  mối quan hệgiữa quá trình phát triển địa hình với kiến tạo trẻvà địa động lực hiện
  đại, đặc biệt là việc ứng dụng các công nghệmới trong nghiên cứu và các phương
  pháp bán định lượng, định lượng trong phân tích, đánh giá. Kết quảnghiên cứu còn
  góp phần làmsáng tỏ đặc điểm hoạt động và vai trò phân đới của ĐGSH trong giai
  đoạn hiện đại.
  Ý nghĩa thực tiễn: Kết quảnghiên cứu góp phần lýgiải nguyên nhân và cơ
  chếcủa nhiều dạng tai biến khác nhau. Đặc biệt góp phần đánh giá chi tiết động đất
  cực đại cũng nhưgia tốc rung động cực đại ảnh hưởng tới các công trình trong khu
  vực. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong quy hoạch và sửdụng hợp lýlãnh thổ.
  7. Cơsởtài liệu
  Luận án được xây dựng trên cơsởtài liệu của chính bản thân NCS thu thập,
  thực hiện trong quá trình thamgia 9 đềtài nghiên cứu khoa học các cấp từnăm
  2006 đến nay. Tiêu biểu là đềtài “Đặc điểm phát triển địa hình trong mối tương
  quan với địa động lực đới ĐGSH từPliocen-Hiện tại” (Đềtài cấp Viện Địa chất,
  năm2009; NCS làmchủnhiệm); Đềtài “Tiếp tục quan trắc và nâng cao độchính
  xác, xác định chuyển dịch đới ĐGSH bằng công nghệGPS” (Đềtài cấp Viện Khoa
  học và Công nghệViệt Nam; thời gian thực hiện năm 2006-2007; NCS với vai trò
  là người tham gia chính); Đềtài “Kiến tạo trẻvà nguy hiểm động đất Việt Nam”
  (Đềtài nghiên cứu khoa học cơbản, Mã số: 105.06.36.09; thời gian thực hiện từ
  năm 2009-2012; NCS với vai trò là người tham gia chính); Đềtài “Nghiên cứu hoạt
  động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện đại và địa động lực Biển Đông làm cơsởkhoa học
  cho việc dựbáo các tai biến liên quan và đềxuất giải pháp phòng tránh” (Đềtài
  trọng điểm cấp nhà nước; Mã số: KC.09.11/06-10; Thời gian thực hiện từnăm
  2007-2010; NCS với vai trò là người tham gia chính); Đềtài “Nghiên cứu mốiquan
  hệgiữa nguy cơdầu tràn vàcác biến cố địa chất tựnhiên trên vùng biển Việt Nam”
  (Đềtài trọng điểm cấp nhà nước; Mã số: KC.09.11BS/06.10; Thời gian thực hiện từ
  năm 2008-2010; NCS với vai trò là người tham gia chính);
  Trong quátrình thực hiện luận án, NCS đã công bốcác kết quảnghiêncứu
  có liên quan đến đềtài luận ántrong 15 bàibáo khoa học trên các tạp chí và hội
  thảo khoa học. Các công trình tập trung vào các nội dung sau: Nghiên cứu đứt gãy
  đang hoạt động và đánh giá động đất cực đại; Ứng dụng viễn thámvà GIS đánh giá
  động đất cực đại; Ứng dụng công nghệGPS trong việc xác định chuyển dịch kiến
  4
  tạo hiện đại; Vai trò của hoạt động kiến tạo trẻvà kiến tạo hiện đại tới tai biến địa
  chất; Ứng dụng phương pháp địa mạo nghiên cứu tai biến thiên nhiên, .
  Các tài liệu khác: - Các loại bản đồliên quan: Bản đồ địa hình khu vực tỷlệ
  1:50.000; 1:100.000; Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷlệ1:200.000; Các loại ảnh
  vệtinh (SPOT, LANDSAT TM và ETM
  +
  ) dọc toàn bộ đới; ảnh vệtinh Quickbirth,
  ảnh máy bay các vùng, điểmchìa khóa; DEM 1:100.000 toàn khu vực và 1:50.000
  phần thuộc lãnh thổViệt Nam.
  - Các sốliệu GPS của đềtài hợp tác giữa các nhà khoa học Viện Địa chất với
  các nhà khoa học Pháp năm1994, 2000 và từ đềtài Cơbản, Mã số105.06.36.09.
  - Kết quả5 đợt khảo sát thực địa từnăm 2006 tới nay.
  Ngoài ra NCS còn tham khảo hàng loạt các công trình đã nghiên cứu ởkhu
  vực (xem tài liệu tham khảo).
  8. Cấu trúc của luận án
  Luận án được trình bày trong 146 trang đánh máy, gồm51 hình,7 bảng và
  10 ảnh minh họa. Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu thamkhảo và phụlục, cấu
  trúc của luận án gồm 4chương:
  Chương 1: Tổng quan vấn đềvà các phương pháp nghiên cứu
  Chương 2: Đặc điểm địa mạo đới đứt gãy Sông Hồng
  Chương 3: Kiến tạo trẻvà địa động lực hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng
  Chương 4: Mối liên quan giữa địa hình với địa động lực hiện đại vàtai
  biến động đất đới đứt gãy Sông Hồng.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Allen. C. R, Zhuoli. L, Hong. Q, Xueze. W, Huawei. Z, Wcishi. H(1991), "Field
  study of a highly active fault zone: The Xianshuihe fault of southwestern China",
  Geol. Soc. Am. Bull, 103, pp. 1178-1199.
  2. Allen. C.R, Gillepie. A.R, Han. Y, Sieh. K.E, Zhu. C(1984), "Red Riverand
  associated faults, Yunnan province, China: Quaternary geology, slip rates, and
  seismic hazard", Geological Society of America Bulletin, pp. 686-700, 21 fig.
  3. Lê Đức An(2003), "Bàn vềquá trình trồi lộ đá biến chất của dãy Con Voi", Tc
  Các Khoa học vềTrái đất, Số1, tr. 93-95.
  4. Lê Đức An(2003), "Lý giải từgóc độ địa mạo vềmối quan hệgiữa chuyển động
  nâng Tân kiến tạo khu vực với trượt bằng đới ĐGSH", TcCác khoa học vềTrái
  đất, Số4 (25), tr. 298-302.
  5. Lê Đức An, Lại Huy Anh, và nnk(2000), "Kết quảnghiên cứu địa mạo đới đứt
  gãy Sông Hồng", Tc Các Khoa học vềTrái đất, Số4, tr. 253-258.
  6. Lê Đức An, Lại Huy Anh, và nnk(2001), "Các bậc địa hình dãy Con Voi và đặc
  điểm nâng Tân kiến tạo", Tc Các Khoa học vềTrái đất, Số2, tr. 97-104.
  7. Lê Đức An, Đào Đình Bắc, Võ Thịnh, và nnk(2004), Địa mạo đới đứt gãy Sông
  Hồng và tai biến thiên nhiên, Đới đứt gãy Sông Hồng - Đặc điểm địa động lực, sinh
  khoáng và tai biến thiên nhiên, NXB Khoa học Kỹthuật, Hà Nội.
  8. Lê Đức An, Đặng Văn Bào, VũVăn Phái(2004), Địa mạo Việt Nam, (Tập giáo
  trình), Trường Đại học Khoa học Tựnhiên, Hà Nội.
  9. Lại Huy Anh(1994), "Nghiên cứu đánh giá địa động lực hiện tại tỉnh Lào Cai",
  Lưu trữViện Địa lý, Hà Nội.
  10. Lại Huy Anh(1997), "Các quá trình địa mạo hiện tại của dãy núi Hoàng Liên
  Sơn", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Số6.,
  11. Lại Huy Anh(2000), "Đánh giá mức độ ổn định vùng tây bắc đới đứt gãy Sông
  Hồng trên cơsởphân vùng địa động lực", Tc Các Khoa học vềTrái đất, Sốchuyên
  đềvề đứt gãy Sông Hồng T22 (4), tr. 429-436.
  12. Nguyễn Tuấn Anh, (Chủnhiệm)(2007), "Báo cáo tổng kết kết quảthực hiện dự
  án khoa học thửnghiệm: Xây dựng hệthống các điểm trắc địa sửdụng công nghệ
  GPS độchính xác cao trong việc quan trắc biến dạng lớp vỏTrái đất vàcảnh báo
  thiên tai tại khu vực Việt Nam", Viện Nghiên cứu Địa chính, Hà Nội.
  13. Armijo. R, Tapponnier. P, Tonglin. H(1989), "Late Cenozoic rightlateral strikeslip faulting in southern Tibet", J. Geophy.7. Res, pp. 94, 2787-2838.
  14. Avouac. J-P, Tapponnier. P(1993), "Kinematic model of active deformation in
  centralAsia", Geophysical Research Letters, V 20, pp. 895-898.
  15. Dao Dinh Bac, Tran Thanh Ha(2007), "Pattern and determinant agents of the
  debris and mud flash flood in Lay Nua Commune area, the Former Muong Lay
  District, Dien Bien Province", VNU Journal of Science, Earth Sciences, 23 (2007),
  pp. 203‐212.
  16. Lê Duy Bách, Ngô Gia Thắng(1982), "Kiến tạo Việt Nam", Tuyển tập các công
  trình nghiên cứu Viện Các khoa học vềTrái đất, I, tr. 17-34.
  17. Bergman. S.C, Leloup.P.H, Tapponnier. P, Schirer. U, O'Sullivan. P(1997),
  "Apatite fission trackthermalhistoryofthe Ailao Shan-Red River shear zone,
  China", Paper presented at meeting, European Union of Geoscience, Strasbourg,
  France.
  18. Bock.Y, et al(2003), "Crustal motion in Indonesia from Global Positioning
  System measurements", J. Geophys. Res, 108 (B8), pp. 2367,
  doi:10.1029/2001JB000324.
  147
  19. Briais. A, Patriat. P, Tapponnier. P(1993), "Updated interpretation of magnetic
  anomalies and seafloor spreading stages in the South China Sea: Implications for
  the Tertiary tectonics ofSE Asia", J. Geophys. Rrs, V 98, pp. 6299-6328.
  20. Burbank. D.W, and Anderson. R.S(2001), Tectonic Geomorphology, Blackwell,
  21. Burchfiel.B.C, Chen.Z, Liu. Y, and Royden. L.H(1995), "Tectonics ofthe
  Longmen Shan and adjacent regions", International Geology Review, v. 37, pp.
  661-735.
  22. Burchfiel. B.C, Wang. E(2003), "Northwest-trending, middle Cenozoic, leftlateral faults in southern Yunnan, China and their tectonic significance", Journal of
  Structural Geology, v. 25, pp. 781-792.
  23. Campbell. K.W(1997), "Empirical near source attenuation relationships for
  horizontaland vertical components of peak ground acceleration, peakground
  velocity and pseudo absolute acceleration response spectra",Seismological Res.
  Letters,, vol. 68 (no 1,), pp. 154-179.
  24. Lê Trọng Cán(1983), "Các đứt gãyvà vai trò của chúng trong sựhình thành bình
  đồcấu tạo và qui luật phân bốcacbuahydro ởmiền võng Hà Nội", Lưu trữViện
  Dầu Khí, ĐC 105,
  25. Nguyễn Cẩn, Nguyễn ThếThôn, I. A.Rezanov(1964), "Cấu tạo các bậc thềm
  sông lưu vực sông Hồng", Tập san Sinh vật Địa học, (4), tr. 1-7.
  26. Chamote-Rooke. N, and Pichon. X. L(1999), "GPS determinedeastward
  Sundaland motion withrespect toEurasia confirmed by earthquake slip vectors at
  Sunda and Philippine Trenches", Earth Planet. Sci. Lett 173, pp. 439- 455.
  27. Bộ Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô(1970), Ứng dụng các phương
  pháp phân tích địa mạo trong nghiên cứu địa chất kiến trúc, Nhóm Địa mạo,
  Trường Đại học Mỏ-Địa chất (Dịch), NXB Khoa học và Kỹthuật, Hà Nội, 1979.
  28. Chen. Z, Burchfiel. B.C, et al(2000), "Global PositioningSystem measurements
  from eastern Tibet and their implications for India/Eurasiaintercontinental
  deformation", Journal of Geophysical Research, v. 105 (no. B7), pp. 16215-16227.
  29. Văn Đức Chương(1985), "Cơthức hình thành vỏlục địa", Tc Đia chất, tr. 1-6.
  30. Clark. M.K, Royden. L.H(2000), "Topographic ooze: Building the eastern
  margin of Tibet by lowercrustal flow", Geology, v. 28, pp. 703-706.
  31. Clark. M.K, Schoenbohm. L.M, et al(2003), "Surface Uplift, tectonics, and
  erosion of eastern Tibet fromlarge-scale drainage patterns", Tectonics,
  32. Cobbold. P.R, and Davy. P(1988), "Indentation tectonics in nature and
  experiment 2, Central Asia", Geological Institute, University of Uppsala, Uppsala,
  Sweden,, pp. 143-162.
  33. Dương ChíCông(2000), Nghiên cứu đánh giá chuyển động ngang đứt gãy Sông
  Hồng bằng phương pháp xửlý hỗn hợp sốliệu trắc địa mặt đất và trắc địa vệtinh,
  Luận án Tiến sỹKỹthuật, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hà Nội.
  34. Duong Chi Cong, Hong-Sic Yun, and Jae-Myoung Cho(2006), "GPS
  measurements of horizontal deformation across the Lai Chau—Dien Bien (Dien
  Bien Phu)fault, in Northwest of Vietnam, 2002–2004", Earth Planets Space, 58,
  pp. 523-528.
  35. Cong. D.C, Feigl. K.L(1999), "Geodetic measurement of horizontal strain across
  the Red River fault near ThaBa, Vietnam, 1963-1994", Journal of Geodesy, v. 73,
  pp. 298-310.
  36. Cuong. N.Q, Zuchiewicz. W, and Tokarski. A.K(1999), "Morphotectonic
  evidence for right-lateral normal slip in the Red River Fault Zone: insights from
  the study on Tam Dao fault scarp (Viet Nam)", J.Geology, Seri B, pp. 13-14, 57-59.

  Xem Thêm: Đặc điểm phát triển địa hình trong mối liên quan với địa động lực hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm phát triển địa hình trong mối liên quan với địa động lực hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status