Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Nestle Việt Nam đến năm 2015

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Nestle Việt Nam đến năm 2015

  LUẬN VĂN THẠC SĨ
  NĂM 2012


  MỤC LỤC
  MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH
  PHẢN MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO THỰC HIỆN ĐÊ TÀI 1
  2. MỤC TIÊU ĐÊ TÀI 2
  3. ĐỔI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
  5. ĐIỀM MỚI CỦA ĐÊ TÀI 4
  6. BỔ CỤC CỦA ĐÊ TÀI 4
  CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ NĂNG LựC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 5
  1.1. KHÁI NIỆM VỀ CẠNH TRANH, NĂNG LựC CẠNH TRANH VÀ LƠI THÉ CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 5
  1.1.1. Khái niệm cạnh tranh 5
  1.1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh 6
  1.1.3. Khái niệm lợi thế cạnh tranh 6
  1.1.4. Tam quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh 7
  1.2. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LựC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 8
  1.3. NHỮNG YÉU TỔ TÁC ĐỌNG ĐÉN NĂNG LựC CẠNH TRANH CỦA
  DOANH NGHIỆP 9
  1.3.1. Môi trường vĩ mổ 9
  Yếu tổ kinh tế 9
  1.3.1.2. Yếu tố Chính phủ và chính trị 9
  1.3.1.3. Yếu tố xã hội 10
  1.3.1.4. Yếu tố tự nhiên 10
  1.3.1.5. Yếu tố công nghệ và kỹ thuật 10
  1.3.2. Môi trường vi mô 11
  1.3.2.1. Người cung cấp 11
  1.3.2.2. Khách hàng 12
  1.3.2.3. Đối thủ cạnh tranh 12
  1.3.2.4. Đối thủ tiềm ẩn 13
  1.3.2.5. Sản phẩm mới thay thế 13
  -I- Ma trân hình ảnh cạnh tranh 14
  -L- Ma trân đánh giá các yếu tố bên ngoài 15
  1.3.3. Môi trường nội bộ 16
  1.3.3.1. Các yếu tố môi trường nội bộ 16
  1.3.3.2. Chuỗi giá trị và năng lực lõi của doanh nghiệp 17
  ❖ Chuỗi giá trị của doanh nghiệp 17
  ❖ Năng lực lõi của doanh nghiệp 19
  -I- Ma trân đánh giá các yếu tố bên trong 19
  1.4. MỌT SỔ KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO NĂNG LựC CẠNH TRANH CỦA VÀI DOANH NGHIỆP MẠNH TRONG NGÀNH 20
  1.4.1. Kinh nghiệm của công ty cố phan sữa Việt Nam Vinamilk 20
  1.4.2. Kinh nghiệm của công ty cố phan Vinacafe Biên Hòa 21
  1.4.3. Những bài học kinh nghiệm 21
  TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 1 22
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THựC TRẠNG NĂNG LựC CẠNH TRANH CỦA
  CÔNG TY TNHH NESTLE VN TỪ 2007-2010
  23
  2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THựC PHẨM 23
  2.1.1. Vai trò của ngành thực phẩm 23
  2.1.2. Xu thế phát triển của ngành thực phẩm 24
  2.2. GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH NESTLE VIỆT NAM 25
  2.2.1. Quá trình hình thành và phát tri en 25
  2.2.2. Sứ mạng và nhiệm vụ 25
  2.2.2.1. Sứ mạng 25
  2.2.2.2. Nhiệm vụ 25
  2.2.3. Cơ cấu tổ chức 26
  2.2.4. Ket quả hoạt động của Nestle VN trong những năm qua 27
  2.3. PHÂN TÍCH NHỮNG YÉU TỔ TÁC ĐỌNG ĐÉN NĂNG LựC CẠNH TRANH CỦA NESTLE VN 28
  2.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô 28
  2.3.1.1. Sự ảnh hưởng của yếu tố kinh tế 28
  2.3.1.2. Sựảnh hưởng của yếu tố Chính phủ - chính trị 29
  2.3.1.3. Sự ảnh hưởng của yếu tố xã hội 30
  2.3.1.4. Sựảnh hưởng của yếu tố tự nhiên 30
  2.3.1.5. Sự ảnh hưởng của yếu tố công nghệ 31
  2.3.2. Phân tích môi trường vi mô 31
  2.3.2.1. Sự ảnh hưởng của nhà cung ứng 31
  2.3.2.2. Sự ảnh hưởng của khách hàng 32
  2.3.2.3. Sự ảnh hưởng của đổi thủ cạnh tranh 33
  2.3.2.4. Sự ảnh hưởng của đổi thủ tiềm ẩn 35
  2.3.2.5. Sự ảnh hưởng của sản phẩm mới thay thế 35
  -I- Ma trân hình ảnh cạnh tranh 36
  -I- Ma trân đánh giá các yếu tố bên ngoài 37
  2.3.3. Phân tích môi trường nội bộ 39
  2.3.3.1. Phân tích các yếu tố môi trường nội bộ 39
  2.3.3.2. Phân tích chuỗi giá trị và năng lực lõi của Nestle VN 45
  -I- Phân tích chuỗi giá trị 45
  -I- Ma trân đánh giá các yếu tố bên trong 56
  -I- Ke luân các hoạt động trong chuỗi giá trị 58
  -I- Ket luân ve năng lực lõi 59
  2.4. ĐÁNH GIÁ THựC TRẠNG NĂNG LựC CẠNH TRANH CỦA NESTLE VN 59
  2.4.1. Tài chính 59
  2.4.2. Nguồn nhân lực 60
  2.4.3. Mức độ tiếp cân và ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuát 61
  2.4.4. Nghiên cứu phát triển 62
  2.4.5. Hoạt động Marketing 63
  2.4.6. Những hạn chế trong năng lực cạnh tranh của Nestle VN 65
  TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 2 66
  CHƯƠNG 3: MỘT SÓ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LựC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NESTLE VIỆT NAM ĐÉN NĂM 2015 67
  3.1. NHỮNG Cơ SỞ ĐÊ RA GIẢI PHÁP 67
  3.1.1. Xu hướng phát triển của thị trường 67
  3.1.2. Xu hướng phát triển của ngành thực phẩm 67
  3.1.3. Định hướng phát triển Nestle VN đến năm 2015 70
  3.1.3.1. Mục tiêu tổng quát 70
  3.1.3.2. Mục tiêu cụ thể 70
  3.1.4. Các chiến lược của Nestle VN đến năm 2015 71
  3.1.4.1. Phân tích SWOT 71
  3.1.4.2. Các chiến lược của Nestle VN đến năm 2015 72
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LựC CẠNH TRANH 74
  3.2.1. Giải pháp ve tài chính 74
  3.2.2. Giải pháp ve nguồn nhân lực 76
  3.2.3. Mức độ tiếp cân và ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất 77
  3.2.4. Giải pháp ve phát triển thị trường và Marketing mix 78
  3.2.4.1. Giải pháp về phát triển thị trường 78
  3.2.4.2. Giải pháp về hoạt động Marketing mix 79
  3.2.5. Giải pháp ve nâng cao chất lượng sản phẩm 82
  3.2.6. Một số giải pháp hỗ trợ 84
  3.3. KIẾN NGHỊ 84
  3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 84
  3.3.2. Kiến nghị với ngành thực pham 85
  TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 3 86
  PHẦN KÉT LUẬN 87
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO THựC HIỆN ĐÈ TÀI

  Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại quốc tế và đang từng bước chuyển đổi sang nen kinh tế thị trường. Cùng với sự phát triển của các ngành nghe khác, hiện nay ngành thực phẩm có nhiều sản phẩm phong phú đa dạng với nhiều loại hình doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh như: doanh nghiệp cổ phan, doanh nghiệp có vốn đau tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu . đang phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cùng loại với Nestle VN như công ty cổ phan sữa Việt Nam Vinamilk, công ty TNHH thực phẩm và nước giải khát Dutch lady Việt Nam, các công ty nhập khẩu như Abbott, Phúc Minh đưa ra thị trường các sản phẩm sữa bột hộp giấy, hộp thiếc, sữa tiệt trùng, sữa tươi Các công ty sản xuất cà phê như công ty cổ phan Vinacafé Biên Hòa, công ty cà phê Trung Nguyên, các doanh nghiệp tư nhân sản xuất các loại cà phê hòa tan, cà phê nguyên chất mẫu mã phong phú đa dạng và kinh doanh nhiều cửa hàng bán sản phẩm khắp các Tỉnh thành. Các công ty sản xuất bột nêm, gia vị, nước tương như công ty Unilever Việt Nam, công ty cổ phan thực phẩm Masan, công ty Ajinomoto Việt Nam và nhiều công ty TNHH khác đưa ra thị trường nhiều sản phẩm bán trong siêu thị, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ. Vì vây các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm luôn những có những chiến lược phù hợp và nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và công ty TNHH Nestle Việt Nam là đơn vị luôn hướng đến mục tiêu này.
  Công ty TNHH Nestle Việt Nam là một thành viên của tập đoàn Nestle toàn cầu kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Sau hơn 15 năm hoạt động tại Việt Nam, Nestle VN đã trở thành một trong những đơn vị thành công trong lĩnh vực này. Một trong những yếu tố quan trọng góp phan đưa Nestle VN thành công là nhờ xây dựng được những chiến lược kinh doanh đúng đan, linh hoạt và có những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp với từng giai đoạn phát triển
  Trước tình hình cạnh tranh hiện tại nêu trên, việc nghiên cứu thực trạng cạnh tranh của Nestle VN, tìm ra những cơ hội và điểm mạnh, giảm thiểu nguy cơ và điểm yếu, kết hợp với định hướng phát triển của Nestle VN đến năm 2015 để nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm đưa ra những chiến lược kinh doanh hiệu quả là yêu cầu bức thiết trong giai đoạn tới.
  Từ những quan điểm nêu trên và mong muốn góp phan vào sự phát triển của Công ty TNHH Nestle Việt Nam, tác giả chọn đe tài “Một so giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Nestle Việt Nam đen năm 2015” làm đe tài luân văn tốt nghiệp.
  2. MỤC TIÊU ĐÈ TÀI
  Việc nghiên cứu đe tài này nhằm vào các mục tiêu sau
  - Nghiên cứu cơ sở lý luân ve cạnh tranh, n ăng lực cạnh tranh, lợi thế cạnh
  tranh và những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chọn lọc và hệ thống hóa chúng để làm cơ sở lý luân cho đe tài.
  - Đánh giá tổng quan ngành thực phẩm Việt Nam và nhân dạng đối thủ cạnh tranh chính và xác định vị thế cạnh tranh của công ty TNHH Nestle Việt Nam trong ngành.
  - Phan tích cac các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh và thực trạng
  năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Nestle Việt Nam, từ đó xác định được mức
  độ ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển của ngành.
  - Đe xuất một số giải pháp nhằm nang caô năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Nestle Việt nam trong thời gian tđi, đến 2015.

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Nestle Việt Nam đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Nestle Việt Nam đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status