Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát huy nhân tố con người lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát huy nhân tố con người lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Phát huy nhân tố con người lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay
  MỤC LỤC
  Trang
  TRANG PHỤBÌA 1
  LỜI CAM ĐOAN 2
  MỤC LỤC 3
  DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT 4
  MỞ ĐẦU
  TỔNG QUAN VỀVẤN ĐỀNGHIÊN CỨU
  5
  9
  Chương 1 MỘT SỐVẤN ĐỀLÝ LUẬN VỀPHÁT HUY NHÂN TỐ
  CON NGƯỜI LỰC LƯỢNG VŨTRANG QUÂN KHU 9
  TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤBẢO VỆTỔQUỒC 24
  1.1. Nhân tốcon người và thực chất phát huy nhân tốcon người
  lực lượng vũtrang Quân khu 9 trong thực hiện nhiệm vụbảo
  vệTổquốc 24
  1.2. Một sốvấn đềcó tính quy luật phát huy nhân tốcon người
  lực lượng vũtrang Quân khu 9 trong thực hiện nhiệm vụbảo
  vệTổquốc 42
  Chương 2 PHÁT HUY NHÂN TỐCON NGƯỜI LỰC LƯỢNG VŨTRANG
  QUÂN KHU 9 TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤBẢO VỆ
  TỔQUỐC HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ YÊU CẦU 63
  2.1. Thực trạng phát huy nhân tốcon người lực lượng vũtrang Quân
  khu 9 trong thực hiện nhiệm vụbảo vệTổquốc hiện nay 63
  2.2. Yêu cầu phát huy nhân tốcon người lực lượng vũtrang Quân
  khu 9 trong thực hiện nhiệm vụbảo vệTổquốc hiện nay 99
  Chương 3 GIẢI PHÁP CƠBẢN PHÁT HUY NHÂN TỐCON NGƯỜI
  LỰC LƯỢNG VŨTRANG QUÂN KHU 9 TRONG THỰC HIỆN
  NHIỆM VỤBẢO VỆTỔQUỐC HIỆN NAY 114
  3.1. Đổi mới công tác đào tạo, giáo dục chính trịvà huấn luyện
  đội ngũcán bộ, chiến sĩlực lượng vũtrang Quân khu 9 114
  3.2. Kết hợp chặt chẽdân chủvới kỷluật ởcác cơquan, đơn vị
  Quân khu 9 tạo điều kiện phát huy tính tích cực, sáng tạo của
  cán bộ, chiến sĩtrong thực hiện nhiệm vụbảo vệTổquốc 130
  3.3. Kết hợp sựlãnh đạo của các tổchức đảng với thực hiện các
  chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩlực lượng vũtrang
  Quân khu 9 trong thực hiện nhiệm vụbảo vệTổquốc 139
  KẾT LUẬN 158
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐCÓ LIÊN
  QUAN ĐẾN ĐỀTÀI LUẬN ÁN 160
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 161
  PHỤLỤC 177
  MỞ ĐẦU
  1. Giới thiệu khái quát vềcông trình nghiên cứu
  Luận án là một công trình nghiên cứu triết học ứng dụng đối với LLVT
  Quân khu 9. Quá trình tiếp cận, nghiên cứu và triển khai luận án, tác giả đã
  tham khảo kết quảnghiên cứu thành công của các công trình khoa học trong
  và ngoài quân đội. Đặc biệt, do tình hình thực tiễn của các cơquan, đơn vị,
  xuất phát từtính chất địa bàn, yêu cầu và nhiệm vụ, đòi hỏi luận án phải được
  nghiên cứu mang tính hệthống đối với việc phát huy NTCN LLVT Quân khu 9
  trong thực hiện nhiệm vụBVTQ hiện nay.
  Kết cấu của luận án gồm: phần mở đầu, tổng quan vềvấn đềnghiên cứu, 3
  chương (7 tiết), kết luận, danh mục các công trình của tác giả đã công bốcó liên
  quan đến đềtài, danh mục tài liệu tham khảo và phụlục. Đây là công trình khoa
  học độc lập, mang tính đặc thù đối với LLVT Quân khu 9, không trùng lặp với
  bất kỳcông trình khoa học nào đã công bốtừtrước đến nay.
  2. Lý do lựa chọn đềtài
  Trong bối cảnh tình hình chính trịthếgiới và khu vực diễn biến nhanh
  chóng, tiềm ẩn nhiều nhân tốphức tạp, khó lường, để“ bảo vệvững chắc độc
  lập, chủquyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữvững chủquyền biển đảo, biên
  giới, vùng trời” [35, tr.233], đòi hỏi khách quan là toàn Đảng, toàn dân và toàn
  quân phải thực sựquan tâm tới xây dựng và phát huy NTCN trong thực hiện
  nhiệm vụBVTQ Việt Nam XHCN hiện nay.
  Con người là chủthểxã hội. NTCN là nhân tốquyết định nhất của các
  quá trình kinh tế- xã hội. Ph. Ăngghen cho rằng, con người và vũkhí là hai chất
  liệu nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội. Theo đó, đểtăng cường
  sức mạnh BVTQ trong giai đoạn hiện nay, cần đặc biệt coi trọng xây dựng và
  phát huy NTCN; đặc biệt là, phát huy NTCN LLVT Quân khu 9.
  Quân khu 9 là địa bàn chiến lược phía Tây Nam của Tổquốc, trong tiến
  hành chiến tranh giải phóng, quân và dân các tỉnh, thành phốthuộc Quân khu 9
  6
  đã phát huy cao độtinh thần cách mạng, ý chí tiến công, tựlực tựcường, dũng
  cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu và đã lập được nhiều thành tích to lớn,
  góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổquốc. Là một địa bàn chiến lược,
  giàu tiềm năng vềphát triển kinh tế- xã hội và là khu vực trọng điểm hiện nay
  mà các thếlực thù địch, phản động tập trung chống phá bằng nhiều thủ
  đoạn khác nhau. Chúng dùng chiêu bài thực hiện dân chủ, nhân quyền, dân
  tộc, tôn giáo đểkích động quần chúng khiếu kiện, đình công, biểu tình
  chống phá, gây mất ổn định chính trị, tiến tới bạo loạn lật đổ. Khi chiến
  tranh xảy ra, chiến tranh BVTQ hiện nay là chiến tranh hiện đại, “chắc
  chắn chúng ta phải đối mặt với cuộc chiến tranh bằng vũkhí công nghệcao
  của địch” [7, tr.598], mang tính tổng hợp cao, không gian tác chiến trên
  một diện rộng, thời gian tác chiến ngắn, tình huống tác chiến hết sức khẩn
  trương, chớp nhoáng, tính chất của chiến tranh rất ác liệt Để đánh trả
  thắng lợi chiến tranh xảy ra, cần phải đầu tưvũkhí, trang bịkỹthuật hiện
  đại, nhưng con người phải biết sửdụng vũkhí, trang bịthật hiệu quả. Và
  trong mối quan hệvới vũkhí trang bị, con người đóng vai trò quyết định.
  Suy cho cùng, đểthực hiện thắng lợi nhiệm vụchính trị được giao, nhiều
  vấn đề đặt ra đối với LLVT Quân khu 9, nhưng trong đó nhân tốquyết định
  là con người, NTCN. Do vậy, phát huy NTCN LLVT Quân khu 9 trong
  thực hiện nhiệm vụBVTQ không những có ý nghĩa quyết định đối với
  nhiệm vụtrước mắt, mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với nhiệm vụ
  BVTQ Việt Nam XHCN.
  Từ đó, việc phát huy NTCN LLVT Quân khu 9 trong thực hiện
  nhiệm vụBVTQ đang đặt ra một cách cấp thiết cảvềlý luận và thực tiễn,
  đòi hỏi phải được nghiên cứu sâu sắc, có hệthống; đồng thời, đềxuất
  những giải pháp cơbản, đồng bộ, phù hợp và có tính khảthi đểLLVT
  Quân khu 9 không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh
  chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụquốc phòng - an ninh trong tình
  hình mới. Cho nên, tác giảchọn đềtài “Phát huy nhân tốcon người lực
  7
  lượng vũtrang Quân khu 9 trong thực hiện nhiệm vụbảo vệTổquốc hiện
  nay” làm đềtài luận án tiến sĩtriết học.
  3. Mục đích nghiên cứu của đềtài
  Nghiên cứu đềtài phát huy NTCN LLVT Quân khu 9 nhằm góp phần
  nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ
  LLVT Quân khu 9 trong thực hiện nhiệm vụBVTQ hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đềtài
  - Đối tượng:Nghiên cứu phát huy NTCN LLVT Quân khu 9 trong thực
  hiện nhiệm vụBVTQ hiện nay.
  - Phạm vi: Nghiên cứu những chủthểcán bộ, chiến sĩtrong lực lượng
  thường trực ởcác cơquan, đơn vịcủa LLVT Quân khu 9, bao gồm: bộ đội chủ
  lực và bộ đội địa phương đang thực hiện nhiệm vụquân sự, quốc phòng và
  BVTQ trên địa bàn Quân khu 9. Các tưliệu, sốliệu phục vụnghiên cứu luận án
  chủyếu từnăm 2005 đến nay. Phạm vi điều tra, khảo sát, nắm tình hình thực tế ở
  một sốcơquan, đơn vịvà địa phương trong LLVT Quân khu 9.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài
  * Đóng góp mới của đềtài:
  - Khái quát phạm trù trung tâm phát huy NTCN LLVT Quân khu 9
  trong thực hiện nhiệm vụBVTQ; đồng thời, chỉrõ những đặc trưng bản chất
  NTCN LLVT Quân khu 9 và thực chất của việc phát huy NTCNLLVT Quân
  khu 9 trong thực hiện nhiệm vụBVTQ hiện nay.
  - Đánh giá một cách khách quan, khoa học và nhận định chính xác về
  thực trạng phát huy NTCN LLVT Quân khu 9. Từ đó, khái quát những vấn đề
  đặt ra cần giải quyết đối với phát huy NTCN LLVT Quân khu 9 trong thực
  hiện nhiệm vụBVTQ hiện nay.
  - Đềxuất các giải pháp cơbản một cách có hệthống, đồng bộ, phù hợp
  và mang tính khảthi, nhằm hiện thực hóa tính tích cực, chủ động, sáng tạo
  8
  của cán bộ, chiến sĩ đểphát huy tối đa NTCN LLVT Quân khu 9 trong thực
  hiện nhiệm vụBVTQ hiện nay.
  * Ý nghĩa lý luận:
  Kết quảnghiên cứu của luận án góp phần phân tích, làm rõ đường
  lối quân sự, quốc phòng của Đảng; đồng thời, khẳng định tính đúng đắn,
  khoa học các quan điểm của Đảng và tưtưởng HồChí Minh vềcon người,
  NTCN, phát huy NTCN nói chung, NTCN và phát huy NTCN LLVT
  Quân khu 9 nói riêng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quảhoạt
  động và tổchức thực tiễn quân sự, quốc phòng của NTCN LLVT Quân
  khu 9 trong thực hiện nhiệm vụBVTQ hiện nay.
  * Ý nghĩa thực tiễn:
  Kết quảnghiên cứu của luận án có thểsửdụng làm tài liệu tham khảo
  trong nghiên cứu khoa học, trong giảng dạy ởTrường Quân sựcác tỉnh,
  thành phốvà Trường Quân sựQuân khu 9. Mặt khác, luận án sẽgóp phần
  quan trọng đểlãnh đạo, chỉhuy các cấp tích cực xây dựng nguồn nhân lực,
  nâng cao chất lượng và phát huy tối đa NTCN LLVT Quân khu 9 trong
  thực hiện nhiệm vụBVTQ hiện nay.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ĐỗQuốc Ân (2003), “Đẩy mạnh công tác huấn luyện nâng cao trình độvà khả
  năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội pháo binh”, Tạp chí Quốc phòng toàn
  dân, (6), tr.49-51.
  2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉthịsố34-CT/TW ngày 17/4/2009
  của Ban Bí thưvềtăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt
  động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tưtưởng, văn hóa.
  3. Ban Chấp hành Trung ương (2005), Nghịquyết số51-NQ/TW của Bộ
  Chính trịvềviệc tiếp tục hoàn thiện cơchếlãnh đạo của Đảng, thực
  hiện chế độmột người chỉhuy gắn với thực hiện chế độchính ủy,
  chính trịviên trong Quân đội nhân dân Việt Nam,Hà Nội, ngày 20
  tháng 7 năm 2005.
  4.Ban biên soạn Lịch sửTây Nam bộkháng chiến (2010), Lịch sửTây Nam bộ
  kháng chiến - tập 1 (1945 - 1954), Nxb Chính trịquốc gia, Hà Nội.
  5. Ban Tưtưởng - Văn hóa Trung ương (2003), Tài liệu học tập Nghịquyết
  Hội nghịlần thứtám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nxb
  Chính trịquốc gia, Hà Nội.
  6. BộQuốc phòng (2008), Chỉthịvềviệc tiếp tục thực hiện chế độ, chính
  sách đối với một số đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹcứu
  nước,Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008.
  7. BộQuốc phòng - Viện Chiến lược (2010), Cách mạng trong quân sựvà những vấn
  đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam (Sách chuyên khảo), Nxb Chính trị
  quốc gia, Hà Nội.
  8.BộTưlệnh Quân khu 9 (2008), Báo cáo tổng kết công tác tổchức xây
  dựng Đảng năm 2008, phương hướng công tác tổchức xây dựng
  Đảng năm 2009.
  162
  9. BộTưlệnh Quân khu 9 (2009), Báo cáo tình hình kết quảthực hiện công tác
  cán bộnăm 2008, phương hướng nhiệm vụcông tác cán bộnăm 2009.
  10. BộTưlệnh Quân khu 9 (2009), Báo cáo tổng kết 20 năm lãnh đạo công
  tác giáo dục chính trịtại đơn vị(Từnăm 1990 đến năm 2009).
  11. BộTưlệnh Quân khu 9 (2009), Báo cáo tình hình kết quảthực hiện công
  tác cán bộnăm 2009,
  12. BộTưlệnh Quân khu 9 (2009), Báo cáo kết quảhoạt động công tác đảng,
  công tác chính trịcủa lực lượng vũtrang Quân khu 9 năm 2009.
  13. BộTưlệnh Quân khu 9 (2009), Chỉthịvềcông tác quốc phòng địa
  phương năm 2010.
  14. BộTưlệnh Quân khu 9 (2010), Báo cáo kết quảhoạt động công tác đảng,
  công tác chính trịcủa lực lượng vũtrang Quân khu 9 năm 2010.
  15. BộTưlệnh Quân khu 9 (2010), Báo cáo kết quảmột sốmặt công tác quốc
  phòng, dân quân tựvệ, giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2009 và
  phương hướng, nhiệm vụnăm 2010.
  16. BộTưlệnh Quân khu 9 (2010), Báo cáo tình hình, kết quảthực hiện
  nhiệm vụquân sự, quốc phòng năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ
  năm 2011.
  17. BộTưlệnh Quân khu 9 (2010), Chỉthịvềcông tác quốc phòng địa
  phương năm 2011.
  18. BộTưlệnh Quân khu 9 (2011), Chỉthịvềcông tác quốc phòng địa
  phương năm 2012.
  19. BộTưlệnh Quân khu 9 (2011), Báo cáo kết quảhoạt động công tác đảng,
  công tác chính trịcủa lực lượng vũtrang Quân khu 9 năm 2011.
  20. BộTưlệnh Quân khu 9 (2010), Báo cáo tổng kết công tác đảng, công tác
  chính trịcủa lực lượng vũtrang Quân khu 5 năm (2006 - 2010).
  21. BộTưlệnh quân khu 9 (2012), Báo cáo kết quảhoạt động của lực lượng
  vũtrang Quân khu năm 2011, ngày 03 tháng11 năm 2011.

  Xem Thêm: Phát huy nhân tố con người lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát huy nhân tố con người lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 15-08-2014 lúc 11:04.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status