Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học


  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài .1
  2. Mục đích nghiên cứu .3
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .3
  4. Giả thuyết khoa học .3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
  6. Phạm vi nghiên cứu .4
  7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 4
  8. Những luận điểm bảo vệ 5
  9. Đóng góp của luận án 6
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA DẠY HỌC DỰA VÀO TƯƠNG TÁC
  TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 7
  1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 7
  1.2. Những khái niệm cơ bản 14
  1.2.1. Tương tác trong dạy học 14
  1.2.2. Dạy học dựa vào tương tác 16
  1.2.3. Mô hình dạy học 18
  1.3. Bản chất và các dạng tương tác trong dạy học . 19
  1.3.1. Bản chất của tương tác trong dạy học .19
  1.3.2. Các dạng tương tác trong dạy học .30
  1.4. Bản chất và đặc trưng của dạy học dựa vào tương tác . 38
  1.4.1. Bản chất của dạy học dựa vào tương tác .38
  1.4.2. Đặc trưng của dạy học dựa vào tương tác .40
  1.4.3. Điều kiện tiến hành dạy học dựa vào tương tác 42
  1.5. Thực trạng dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ
  đại học . 43
  1.5.1. Đặc điểm quá trình đào t ạo giáo viên tiểu học trình đ ộ đại học 43
  1.5.2. Thực trạng dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình
  độ đại học 45
  CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH DẠY HỌC DỰA VÀO TƯƠNG TÁC TRONG ĐÀO
  TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 64
  2.1. Nguyên tắc đề xuất mô hình dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên
  tiểu học trình độ đại học 64
  2.1.1. Đảm bảo sự ảnh hưởng tích cực từ môi trường dạy học .64
  2.1.2. Đảm bảo sự tương tác tích cực giữa người dạy, người học và môi trường.65
  2.1.3. Đảm bảo vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của người học trong quá trình
  tham gia các tương tác sư phạm để tạo dựng kiến thức 65
  2.1.4. Đảm bảo vai trò chủ đạo của người dạy trong việc tổ chức, điều khiển các
  tương tác sư phạm .66
  2.1.5. Đảm bảo tính thực tiễn hoạt động đào tạo giáo viên tiểu học tại khoa Giáo
  dục tiểu học ở các trường Đại học Sư phạm .67
  2.2. Thiết kế mô hình dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học
  trình độ đại học 68
  2.2.1. Mô hình dạy học dựa vào tương tác theo kiểu thông báo - thu nhận 71
  2.2.2. Mô hình dạy học dựa vào tương tác theo kiểu làm mẫu - luyện tập .83
  2.2.3. Mô hình dạy học dựa vào tương tác theo kiểu kiến tạo - tìm tòi 95
  2.2.4. Mô hình dạy học dựa vào tương tác theo kiểu khuyến khích - tham gia .106
  2.2.5. Mô hình dạy học dựa vào tương tác theo kiểu tình huống - nghiên cứu .119
  CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .130
  3.1. Khái quát quá trình thực nghiệm 130
  3.1.1. Mục đích thực nghiệm .130
  3.1.2. Đối tượng thực nghiệm 130
  3.1.3. Nội dung thực nghiệm .130
  3.1.4. Tiến trình thực nghiệm 132
  3.1.5. Tiêu chuẩn và thang đo trong thực nghiệm .134
  3.2. Kết quả thực nghiệm 141
  3.2.1. Kết quả thực nghiệm vòng 1 .141
  3.2.2. Kết quả thực nghiệm vòng 2 .147
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .154
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ .158
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .159


  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Khoảng vài thập niên trở lại đây, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật
  đã làm thay đổi đáng kể mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục.
  Có thể nói, thành tựu lớn lao nhất của sự thay đổi ấy trong giáo dục chính là định
  hư ớng dịch chuyển từ dạy học lấy người dạy làm trung tâm sang lấy ng ười học làm
  trung tâm. Nhiều tư tưởng, chiến lược, phương pháp dạy học mới ra đời đều xoay
  quanh vấn đề dạy học tập trung vào ngư ời học để khai thác tiềm năng sẵn có ở họ,
  tìm cách tích cực hóa người học, làm cho người học năng động hơn trong quá trình
  học tập, trong số đó đáng kể nhất là chi ến lược dạy học hợp tác, dạy học theo chủ
  nghĩa hiện sinh, dạy học kiến tạo, dạy học dựa v ào vấn đề, dạy học dựa vào dự án ,
  dạy học dựa vào tương tác.
  Dạy học dựa vào tương tác là chiến lược dạy học coi trọng tính tích cực, năng
  động của ng ười học. Việc dạy và học được thực hiện dựa trên sự tác động qua lại
  giữa các thành tố của quá tr ình dạy học (các tương tác sư phạm), trong đó quan
  trọng nhất là sự tác độ ng giữa người học với người dạy, bạn học và môi trường dạy
  học. Chính nhờ vào sự tác động qua lại ấy mà giảm bớt đi đáng kể tính m ột chiều,
  tính thụ động của người học và vai trò của mỗi thành tố trong quá trình d ạy học
  đư ợc nâng lên xứng tầm với vị trí của nó.
  Trong quá trình dạy học hiện đại, quan hệ tương tác h ết sức được xem trọng.
  Xét ở góc độ nào đó, nó phải được nhìn nhận như m ột nguyên tắc then chốt của dạy
  học hiện đại. Tức là cho dù đối tượng dạy học là ai, nội dung dạy học là gì , thì để
  dạy v à học tốt được đều cần phải có sự tương tác tích cực giữa người học với các
  thành t ố khác.
  Mối quan hệ tương tác trong dạy học nói chung v à d ạy học dựa v ào tương tác
  nói riêng đ ã được một số tác giả trong và ngoài nư
  ớc quan tâm nghiên c ứu. Chẳng
  hạn: John Deway nghiên cứu về tương tác xã h ội và ứng dụng nó trong dạy học;
  L.X.Vygotsky nghiên cứu về tương tác hướng vào “Vùng c ận phát triển” của người
  học; N.V.Savin, T.A.Ilina, P.P.Êxipốp, Iu.K.Babanski nghiên cứu về mối quan hệ
  tương tác giữa người dạy - người học - nội dung trong quá trình dạy học; Guy
  Brousseau, Claude Comiti, M.Artigue, R.Douady, C.Margolinas nghiên cứu về lí
  thuy ết tình huống và quan hệ tương tác giữa người dạy và ngư ời học trong các tình
  2
  huống dạy học ấy (tình huống được xem là môi trường dạy học vi mô); Jean - Marc
  Denommé và Madelein Roy nghiên cứu về sư phạm tương tác với đặc trưng là sự
  tác động qua lại giữa ba thành t ố: ng ười dạy - người học - môi trường; Đặng Thành
  Hưng nghiên cứu về dạy học hợp tác, dạy học dựa vào tương tác và đặc biệt quan
  tâm tới tương tác người học - người học, tương tác nội tâm v.v Mặc d ù có nhiều
  tác gi ả nghiên cứu về dạy học d ựa vào tương tác v ới nhiều cách tiếp cận khác nhau,
  vấn đề qua n tâm khác nhau, song có th ể nói, cho đến nay vẫn chưa có một nghiên
  cứu nào xây dựng được khung lí thuyết ho àn chỉnh cho dạy học dựa vào tương tác.
  Đồng thời những biện pháp, cách thức cụ thể được đưa ra để áp dụng lí thuyết này
  trong th ực tiễn còn mang t ính hình th ức và rất khó khăn trong quá trình triển khai
  thực hiện cũng như chuyển giao, phổ biến rộng rãi. Nói chung, chưa xứng tầm với
  một triết lí dạy học vốn rất tiềm năng này. Chính vì vậy, những nghi ên cứu ngày
  nay về vấn đề này phải hướ ng đến việc làm sáng tỏ bản chất của tương tác trong dạy
  học dựa trên những căn cứ khoa học từ các lĩnh vực nghiên cứu phụ cận của giáo
  dục học, trong đó quan trọng nhất l à tâm lí h ọc giáo dục và sinh lí học thần kinh v ề
  nhận thức; chỉ ra được các dạng tươ ng tác cơ bản và những ảnh hưởng của nó tới
  chất lượng v à hiệu quả trong quá trình d ạy học hiện đại . Từ đó vạch ra nh ững chiến
  lư ợc vừa cụ thể vừa đồng bộ, có sự phân cấp rõ ràng đ ể tiến h ành quá trình dạy học
  dựa vào tương tác : t ừ khung lí thuyết về dạy h ọc dựa vào tương tác phải triển khai
  thành những mô hình kĩ thuật dạy học cụ thể và chúng sẽ được chọn lựa để áp dụng
  cho phù hợp với đối tượng người học, môi trường dạy học và phù hợp với năng lực
  sư phạm của chính bản thân người dạy.
  Trước đòi hỏi của th ực tiễn xã hội phát triển, giáo dục nói chung mà đặc biệt
  là l ĩnh vực đ
  ào tạo nghề đã và đang bộc lộ những khiếm khuyết lớn. Trong đó, vấn
  đề nổi cộm là chất lượng đầu ra của sản phẩm đào t ạo - năng lực chuyên môn của
  người học chưa đáp ứng được y êu cầu ca o c ủa thực tiễn ngành nghề. Nguy ên nhân
  sâu xa của vấn đề n ày nằm ngay trong chính quá trình đào tạo ở các trường chuy ên
  nghiệp. Nhìn chung quá trình đào tạo vẫn được thực hiện theo lối truyền thống mặc
  dù các khẩu hiệu đổi mới được hô hào rầm rộ từ nhiều năm nay, từ cấp quản lí tới
  người thực hiện: chương trình nặng về lí thuyết, ít thực hành; phương pháp nặng về
  truyền thụ mà ít có tính tương tác đa chiều giữa các chủ thể của hoạt động dạy học ;
  3
  quan hệ thầy - trò nặng về áp đặt mà ít có sự thỏa hiệp và khơi nguồn cảm hứng học
  t ập ở người học v.v
  Trong xu thế ấy, mặc dù công tác đào tạo GVTH trình độ đại học đã và đang
  tiến hành đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung chương trình l ẫn phương pháp giảng
  dạy, quá trình này bước đầu thu được một số thành tựu nho nhỏ, song cũng bộc lộ
  không ít hạn chế. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc vo tròn quá trình đào tạo GVTH
  về quá trình dạy học chung chung, trong khi quá trình này có nhiều điểm đặc thù.
  Tính đặc thù không chỉ thể hiện ở chương trình đào tạo, ở đối tượng người họ c mà
  cả ở phía người dạy. Chính những điểm đặc thù này đòi hỏi hoạt động dạy và h ọc ở
  khoa GDTH của trường ĐHSP cần được quan tâm nghiên cứu đúng mức, để có
  những giải pháp tác động đồng bộ mới có khả năng nâng cao hiệu quả dạy học thực
  sự. Trong đó, cần thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng các phương pháp, chiến lược dạy
  học mới vào quá trình đào tạo theo hướng hoạt động hóa người học, tăng cường sự
  tương tác tích cực giữa các chủ thể của hoạt động dạy học .
  Xuất phát từ những cơ sở lí luận và thực tiễn nêu trên, chúng tôi chọn đề tài
  nghiên cứu: “Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ
  đại học”.
  2. Mục đích nghiên c ứu
  Thiết kế mô hình dạy học dựa vào tương tác trong đào t ạo GVTH tr ình độ đại
  học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ti ểu học trình độ đại học hiện nay .
  3. Khách thể v à đối tượng nghiên cứu
  Khách thể nghiên cứu: Hoạt động dạy học ở khoa Giáo dục tiểu học c ủa các
  trường Đại học Sư phạm.
  Đối tượng nghiên cứu: Việc vận dụng chiến lượ c d ạy học dựa vào tương tác
  trong đào tạo GVTH tr ình độ đại học.
  4. Giả thuyết khoa học
  Chất lượng đào t ạo GVTH trình độ đại học chưa cao là do thiếu sự tương tác
  trong quá trình dạy học. B ên cạnh đó, giảng viên chưa có những phương thức hợp lí
  để tăng cư ờng tương tác giữa các chủ thể của hoạt động dạy học . Do đó, nếu thiết
  kế được các mô hình dạy học dựa vào tương tác phù hợp với thực tiễn hoạt động
  dạy học ở khoa GDTH của các trường ĐHSP thì có thể nâng cao được chất lượng
  đào t ạo GVTH trình độ đại học hi ện nay.
  4
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học dựa vào tương tác
  trong đào tạo GVTH tr ình độ đại học.
  5.2. Đ ề xuất các mô hình dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo GVTH trình
  độ đại học .
  5.3. Tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra và khẳng định tính khả thi
  của các mô hình d ạy học đư ợc đề xuất .
  6. Phạm vi nghiên c ứu
  Giới hạn địa bàn:
  - T ổ chức khảo sát, điều tra tại các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học
  Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên, Đại học
  Sư phạm Hải Ph òng - Đại học Hải Phòng , Đại học Hùng Vương.
  - Tổ chức thực nghiệm tại khoa GDTH, trường ĐHSP Hà Nội 2.
  7. Phương pháp lu ận và phương pháp nghiên cứu
  7.1. Phương pháp luận nghiên cứu:
  Để thực hiện đề tài này ch
  úng tôi đ ã dựa vào các quan điểm phương pháp luận
  nghiên cứu sau:
  - Quan điểm ph ương pháp luận duy vật biện chứng
  : Xem xét các sự vật, hiện
  tư ợng trong mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau.
  - Quan điểm hệ thống cấu trúc: Không xem xét các sự vật, hiện tượng một
  cách riêng lẻ mà luôn đặt chúng trong một hệ thống , chịu sự ảnh hưởng, tác động
  của nhiều yếu tố trong hệ thống đó.
  - Quan điểm thực tiễn : Những nghiên c ứu trong đ ề tài phải xuất phát từ thực
  tiễn v à hư ớng đến việc giải quyết những vấn đề trong hiện thực giáo dục.
  7.2. Các phương pháp nghiên cứu:
  Trong quá trình nghiên cứu đề tài chúng tôi đã sử dụng phối hợp các nhóm
  phương pháp sau:
  7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận:
  Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa các nguồn tư liệu để xây
  dựng cơ s ở lí thuyết cho đề tài.
  7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
  5
  - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi để t ìm hiểu thực trạng dạy học tại khoa
  Giáo dục tiểu học thuộc các trường Đại học Sư phạm.
  - Phương pháp quan sát: quan sát các hoạt động giảng dạy và học tập của
  giảng vi ên và sinh viên trong các giờ lên lớp , quan sát môi trường dạy học tại các
  khoa Giáo d ục tiểu học thuộc các trường Đại học Sư phạm.
  - Phương pháp phỏng vấn giảng viên, sinh viên, các nhà quản lí giáo dục nhằm
  thu thập thông tin về dạy học tại khoa giáo dục tiểu học thuộc các trường Đại học
  Sư phạm.
  - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm của giáo viên (kế hoạch giảng dạy, giáo
  án), nghiên cứu sản phẩm của sinh viên (báo cáo thuy ết trình, bài ki ểm tra, biên bản
  thảo luận nhóm ).
  - Phương pháp thực nghiệm s ư ph ạm nhằm khẳng định tính hiệu quả, tính khả thi
  c ủa vi ệc sử dụng các mô h ình d ạy học dựa vào tương tác trong đào tạo GVTH trình độ
  đại học.
  7.2.3. Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến của các chuy ên gia v ề cơ s ở khoa
  học, phương pháp nghiên cứu và cách thức vận dụng chiến lược dạy học dựa vào
  tương tác trong đào tạo GVTH tr ình độ đại học .
  7.2.4. Phương pháp xử lí thông tin:
  Chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lí các tài liệu nghi ên
  cứu nhằm rút ra những nhận xét, kết luận có giá trị khách quan.
  8. Nh ững luận điểm bảo vệ
  1. Để một lí thuyết dạy học đi vào thực tiễn giáo dục nhà trường thì nó phải
  đư ợc triển khai thành những mô hình d ạy học cụ thể. Tức là đ ể hiện thực hóa chiến
  lư ợc dạy học dựa vào tương tác, thì từ khung lí thuyết về d ạy học dựa vào tương tác
  phải triển khai thành các mô hình k ĩ thuật dạy học dựa vào tương tác. Đ ồng thời
  phải có những cách thức kết hợp, v
  ận dụng chúng linh hoạt trong đi
  ều kiện thực tế.
  2. Ngày nay, tương tác trong dạy học được xem như một nguy ên tắc then chốt
  của dạy học hiện đại. Để làm rõ bản chất của tương tác trong dạy học cần thiết xem
  xét nó dưới lập trường của những lĩnh vực khoa học phụ cận của giáo dục học trong
  đó quan tr ọng nhất l à tâm lí học và sinh lí học thần kinh. Trên cơ sở làm rõ bản
  chất, cần nhận diện được các dạng tương tác cơ bản trong dạy học để từ đó tổ chức
  quá trình dạy học dựa vào những tương tác ấy.
  6
  4. PPDH được hiểu là cách thức người dạy sử dụng để gây ảnh hưởng tích
  cực lên người học và ho ạt động học tập của họ. Do đó, khi bàn đ ến việc phân chia
  các PPDH thì cách phân chia khoa học nhất là phải dựa vào chính người học, hay
  phong cách học tập của người học. Từ đó, các PPDH hiện đại được phân chia thành
  5 nhóm (tương ứng với 5 kiểu học tập phổ biến của người học), bao gồm: nhóm
  PPDH thông báo - thu nh ận, nhóm PPDH làm mẫu - thực hành, nhóm PPDH kiến
  t ạo - tìm tòi, nhóm PPDH khuyến khích - tham gia và nhóm PPDH tình huống nghiên cứu. Chính vì th ế khi thiết kế các mô hình dạy học c ụ thể dựa vào tương tác,
  cũng cần thiết phải định hướng theo 5 nhóm PPDH phổ biến nêu trên.
  5. Quá trình dạy học tại khoa GDTH ở các trường ĐHSP có nhiều điểm đặc
  thù, tính đặc thù được thể hiện ở cả ba thành tố trong cấu trúc của hoạt động dạy
  học: người học có nền tảng kiến thức và kinh nghiệm tương đối khác biệt; nội dung
  học vấn trong chương trình đào tạo đa dạng và phong phú; người dạy chưa thực sự
  ổn định, nhiều trường hợp là sự rẽ nhánh sang lĩnh vực đào tạo GVTH, do đó họ
  tương đối đa dạng về trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm Chính vì thế, để
  nâng cao chất lượng đào tạo GVTH thực sự thì cần có những nghiên cứu nghiêm
  túc và tuyệt đối không quy nhất mọi quá trình dạy học thành một khuôn mẫu bài
  bản xơ cứng.
  9. Đóng góp của luận án
  - Xây dựng được khung lí thuyết tương đối ho àn chỉnh
  về dạy học dựa vào
  tương tác. Trong đó bao gồm: hệ thống các khái niệm liên quan dạy học dựa vào
  tương tác, làm rõ bản chất và c ác d ạng tương tác trong dạy học , bản chất và đặc
  trưng của dạy học dựa vào tương tác.
  - Nghiên cứu phân tích và đánh giá thực trạng dạy học dựa vào tương tác trong
  đào tạo GVTH trình độ đại học: thực trạng về sinh viên và hoạt động học tập dựa
  vào tương tác, giảng viên và hoạt động dạy học dựa vào tương tác, môi trường dạy
  học ở khoa GDTH c ủa các trường ĐHSP.
  - Thiết kế được năm mô hình dạy học dựa vào tương tác và một số kĩ thuật dạy
  học nhằm triển khai hiệu quả những mô hình dạy học này trong thực tiễn đào tạo
  GVTH trình độ đại học


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Altet, M và J.D.Britten (1999), Phương pháp d ạy học vĩ mô và đào tạo giáo
  viên, tài li ệu dịch, dự án Việt - Bỉ
  2. Nguyễn Nh ư An (1999), “Công nghệ dạy học trong quá trình diễn giảng các
  môn lý thuyết”, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Khoa TLGD, ĐHSPHN
  3. Hoàng Anh và Ngô Công Hoàn (2002). Giao tiếp sư phạm. NXBGD
  4. Lê Khánh Bằng (1999), “góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá
  trình tự học theo quan điểm giáo dục học hiện đại”, Kỉ yếu hội thảo khoa học ,
  Khoa TLGD, ĐHSPHN
  5. Lê Khánh Bằng (2004), “Khái niệm về học và dạy và phương hư ớng nâng cao
  chất lượng và hi ệu quả học v à dạy ở đại học”, trung tâm nghiên cứu phát triển
  tự học
  6. Nguyễn Ngọc Bảo (1995), Phát tri ển tính tích cực, tính tự lực của học sinh
  trong quá trình dạy học, NXB Hà Nội
  7. Bloom, B.S (1995), Nguyên tắc phân loại mục tiêu
  giáo dục (lĩnh vực nhận
  thức), NXBGD Hà Nội
  8. Carl Rogers, Phương pháp dạy học hiệu quả (Cao Đình Quát d
  ịch (2001)),
  NXB trẻ, TP.HCM
  9. Lê Thị Hoài Châu
  - Lê Văn tiến - Nguyễn Văn Vĩnh (1999), Học tập trong
  ho ạt động và bằng hoạt động , ĐHQG TP.HCM
  10. Nguyễn Đình Chỉnh
  - Trần Đình Diễn (1995), Th ực hành nghề giáo dục , Hà
  Nội
  11. Đỗ Ngọc Đạt (1997), Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học , NXB ĐHQG Hà
  Nội
  12. Đỗ Ngọc Đạt (2000), Bài giảng lí luận dạy học hiện đại, NXBĐHQG Hà N
  ội
  13. Phạm Tất Dong & Lê Ngọc Hùng (2001), Xã hội học, NXB ĐHQG Hà N ội
  14. Hà Thị Đức (1994), “Nghiên cứu hoạt động tự học của sinh viên các trường sư
  phạm ”, mã số B92-24-49, Hà Nội
  15. Êxipop, B.P, Những cơ s ở lí luận của dạy học , tập 2 (Nguyễn Huy Bính và
  Nguyễn Thế Trường dịch (1977)), NXBGD
  16. Franz Emanuel Weinert (chủ biên), Sự phát triển nhận thức học tập và giảng
  160
  dạy (Việt Anh và Nguyễn Hoài Bão dịch (1998)), NXBGD
  17. Geoffrey Petty (1998), Dạy học ngày nay, NXB Stanley thornes
  18. Gillian Frost, Phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, Dự án giáo
  dục của OXFAMGB tại Việt Nam năm 1999 - 2000
  19. Guy Brousseau (1995), Lí luận dạy học các khoa học và việc đ ào tạo người
  thầy giáo, NXBGD Hà N ội
  20. Trần Minh Hằng (2002), “Đổi mới phương pháp dạy học giáo dục học nhằm
  tích cực hoá hoạt động học tập cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm”, Tạp
  chí Giáo d ục , số 35, tháng 7/2002
  21. Nguyễn Thị Bích Hạnh (2006), Biện pháp ho àn thi ện kĩ năng tự học cho sinh
  viên ĐHSP theo quan điểm sư phạm tương tác , Luận án TS, Hà Nội
  22. Nguyễn Thị Hạnh (2010), Xây dựng mô hình dạy học giải quyết vấn để ở tiểu
  học, Luận án TS, Hà Nội.
  23. Bùi Hiện - Nguyễn Văn Giao - Nguyễn Hưu Quỳnh
  - Vũ Văn Tảo (2001), Từ
  điển Giáo dục học, NXBTĐBK
  24. Vũ Lệ Hoa (2009), Biện pháp vận dụng quan điếm sư phạm tương tác trong
  dạy học môn giáo dục học trong các trường Đại học Sư phạm, Luận án TS, Hà
  Nội
  25. Trần Bá Hoành (1996), “Phương pháp tích cực” Tạp chí Giáo dục, số 3/1996
  26. Trần Bá Ho ành (2002), “Nh ững đặc trưng c ủa ph ương pháp dạy học tích cực,
  Tạp chí Giáo dục, số 32, tháng 6/2002
  27. Trần Bá Ho ành (2002), “Nh ững đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực”,
  Tạp chí giáo dục, số 32, tháng 6/2002
  28. Đặng vũ Hoạt (2000), Lý luận dạy học đại học, NXB ĐHSP Hà Nội
  29. Đặng Thành Hưng (1994), Quan niệm và xu thế phát triển phương pháp dạy
  học trên thế giới, Viện KHGD, Hà Nội
  30. Đặng Thành Hưng (2002), Dạy học hiện đại - lý lu ận, biện pháp, kĩ thuật, NXB
  ĐHQG Hà Nội
  31. Đặng Thành Hưng (2005), Tương tác thầy - trò trên l ớp học, NXBGD, Hà Nội
  32. Đặng Thành Hưng (2006), “Cải cách giáo dục - Phương thức cơ bản của phát
  tri ển giáo dục trong thế giới hiện đại”, Tạp chí giáo dục, số 143, tháng 8/2006
  33. Đặng Thành Hưng - Trịnh Thị Hồng Hà - Nguyễn Khải Hoàn - Trần Vũ Khánh

  Xem Thêm: Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status