Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu bào chế thuốc dán thấm qua da scopolamin 1,5 mg

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu bào chế thuốc dán thấm qua da scopolamin 1,5 mg

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Nghiên cứu bào chế thuốc dán thấm qua da scopolamin 1,5 mg


  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa i
  Lời cam đoan ii
  Mục lục iii
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt iv
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các hình . ix
  Đặt vấn đề . 1
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  1.1. Hệ trị liệu hấp thu qua da 3
  1.2. Scopolamin . 18
  1.3. Một số chỉ tiêu chất lượng thuốc dán TTS . 21
  1.4. Sinh khả dụng và tương đương sinh học 24
  CHƯƠNG 2. NGUYÊN LIỆU, THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
  2.1. Nguyên liệu và thiết bị 36
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 38
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ . 60
  3.1. Nghiên cứu bào chế thuốc dán TTS 60
  3.2. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thuốc dán TTS 92
  3.3. Nghiên cứu độ ổn định thuốc dán TTS 94
  3.4. Nghiên cứu sinh khả dụng thuốc dán TTS . 102
  CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 133
  4.1. Về nghiên cứu bào chế thuốc dán TTS 133
  4.2. Về xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thuốc dán TTS . 137
  4.3. Về độ ổn định thuốc dán TTS . 138
  4.4. Về đánh giá sinh khả dụng thuốc dán TTS 139
  KẾT LUẬN . 143
  KIẾN NGHỊ 145
  NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Trong những năm gần đây, nhờ những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những hiểu biết về
  cấu trúc da ở mức độ phân tử, tế bào đã được xác định. Đặc biệt, là những hiểu biết
  về tính chất lý hóa c ủa dược chất liên quan đ ến khả năng thấm qua da, vai trò của các
  chất làm tăng độ thấm của dược chất, đ ã góp phần thúc đẩy việc nghiên cứu các dạng
  bào chế mới phân phối thuốc qua đường da vào đến hệ tuần hoàn, phân bố khắp cơ
  th ể nhằm tạo ra tác dụng toàn thân và các hệ thống trị liệu hấp thu qua da ra đời.
  Hệ trị liệu qua da với dạng bào chế là thuốc dán, còn gọi là thuốc dán thấm qua da
  (transdermal therapeutic system, TTS), được thiết kế sao cho dược chất có th ể giải
  phóng, hấp thu qua da theo mức độ và tốc độ xác định để có tác động toàn thân và
  kéo dài với những ưu điểm được ghi nhận như sau: sự hấp thu t huốc qua da loại bỏ
  những bất lợi do ảnh hưởng của các y ếu tố sinh lý trong ống tràng vị như pH, thực
  phẩm, nước uống, nhu động ruột. Thuốc được đưa trực tiếp vào tuần hoàn chung,
  không bị chuyển hóa qua gan lần đầu, tiện lợi và hữu hiệu hơn so với đường uống và
  đường tiêm, linh động trong sử dụng vì có thể làm giảm ngay nồng độ thuốc trong
  máu bằng cách gỡ bỏ lớp thuốc dán.
  Năm 1980, Transderm - Scop do công ty dược phẩm ALZA, Mỹ sản xuất, được xem
  như là thuốc dán TTS đầu tiên chứa hoạt chất scopolamin có tác dụng chống nôn do
  di chuyển. Ưu điểm của dạng thuốc là kiểm soát được tốc độ phóng thích theo thời
  gian nên duy trì sự ổn định của nồng độ thuốc trong máu, giảm tác dụng phụ, và tác
  dụng kéo dài trong 72 giờ.
  Do những ưu điểm và triển vọng phát triển dạng thuốc này, việc nghiên cứu bào chế
  một dạng thuốc dán hấp thu qua da với hoạt chất có nhu cầu trị liệu cao, có trong
  danh mục thuốc thiết yếu của Việt Nam, thay th ế dược phẩm ngoại nhập, là một yêu
  cầu bức thiết cũng như góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp dược Việt Nam phát
  triển những dạng bào chế mới.
  Tại Việt Nam, chưa có chế phẩm nào dưới dạng thuốc dán thấm qua da có chứa
  hoạt chất scopolamin được sản xuất trong nước.
  2
  Đề tài “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ THUỐC DÁN THẤM QUA DA
  SCOPOLAMIN 1,5 mg” được thực hiện với mục tiêu nghiên c ứu là bào chế thuốc
  dán thấm qua da (thuốc dán TTS) scopolamin 1,5 mg đạt tiêu chuẩn cơ sở.
  Để đạt được mục tiêu trên, các nội dung nghiên cứu gồm:
  1. Bào chế thuốc dán TTS scopolamin 1,5 mg phóng thích kéo dài trong 72 giờ.
  2. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thuốc dán TTS.
  3. Nghiên cứu độ ổn định và ước tính tuổi thọ của sản phẩm.
  4. Sơ bộ đánh giá sinh khả dụng c ủa thuốc dán TTS scopolamin 1,5 mg so sánh
  với thuốc dán Ariel TDDS (Caleb pharmaceutical Inc. Đài Loan) đang lưu
  hành tại thị trường Việt Nam.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TIẾNG VIỆT
  1. Bộ Y Tế (2009), Dược điển Việt Nam, lần xuất bản thứ 4, Nxb Y Học,
  tr. PL 14, PL 222-225, PL 311, PL 315.
  2. BỘ Y TẾ (1999), Quyết định của bộ trưởng Bộ Y TẾ số 311/1999/qđ-byt
  ban hành tiêu chuẩn giới hạn vi khuẩn, nấm mốc trong mỹ phẩm và
  phương pháp thử kích ứng trên da, tr. 360-363.
  3. Hoàng Minh Châu, Nguyễn Tài Chí, Lê Quan Nghiệm (2003), "Bước đầu
  nghiên cứu công nghệ sản xuất thuốc dán nitroglycerin", Tạp chí
  Dược học, 1, tr. 15-18.
  4. Nguyễn Tài Chí, Hoàng Minh Châu, Lê Quan Nghiệm (2002), "Bước đầu
  nghiên cứu nền dính cho dạng thuốc dán (Patch)", Tạp chí Y học TP.
  Hồ Chí Minh, 6 (3), tr. 155-158.
  5. Nguyễn Tài Chí, Hoàng Minh Châu, Lê Quan Nghiệm, Dương Thị Như
  Ngọc (2004), "Nghiên cứu ứng dụng tế bào khuy ếch tán để khảo sát khả
  năng thấm qua da của dược chất TTS - nitroglycerin", Tạp chí Dược học,
  337, tr. 23-25.
  6. Nguy ễn Tài Chí, Hoàng Minh Châu, Lê Quan Nghi ệm, Huỳnh Minh Cường,
  Nguy ễn Công Phi, Nguyễn Nhật Thành (2003), " Nghiên cứu ứng dụng
  Eudragit E 100 vào sản xuất thuốc dán TTS", Tạp chí Dược học, 12, tr. 22- 25.
  7. Nguyễn Tài Chí (2004), Nghiên cứu kỹ thuật bào chế và sinh khả dụng của
  hệ thống trị liệu hấp thu qua da, Luận án tiến sĩ dược học, Đại Học Y
  Dược TP. Hồ Chí Minh, tr. 3 -5, 18, 126-127.
  8. Nguy ễn Thanh Hải, Từ Minh Koóng (2005), " Nghiên cứu khả năng thấm
  dehydroepiandrosteron t ừ hệ trị liệu qua da ", Tạp chí D ược học, 355, tr. 14- 15.
  9. Nguyễn Thanh Hải, Từ Minh Koóng, Phạm Thị Thùy Loan (2003), "Nghiên
  cứu chế thử hệ phân phối qua da của DHEA bằng kỹ thuật tạo cốt dính với
  Eudragit E100", Tạp chí Dược học, 8, tr. 15 -18.
  10. Từ Minh Koóng (2004), "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao để sản xuất
  các dạng bào chế mới ở Việt Nam", Đề tài cấp nhà nước mã số KC-10,
  tr. 88 -89, 101-103.
  11. Võ Xuân Minh, Nguyễn Văn Long, Phạm Ngọc Bùng, Phạm Thị Minh Huệ,
  Vũ Văn Thảo (2008), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc,
  Nxb Y Học, tr. 11-44.
  12. Lê Quan Nghiệm (2007), Sinh dược học và các hệ thống trị liệu mới, Nxb
  Y Học, tr. 13-15, 148-149, 221.
  TIẾNG ANH
  13. AHFS Drug Information (2008), Scopolamine. Bethesda, MD: American
  Society of Health-System Pharmacists, pp. 1297; 1321-1324; 2913.
  14. AHFS Drug Information (2005), Scopolamine. Bethesda, MD: American Society
  of Health- System Pharmacists, pp. 1229- 1236; 1254- 1257.
  15. Ahmed A., Karki N., Charde R., Charde M., Gandhare B. (2011),
  " Transdermal drug delivery systems: an overview", Int. J. Bio. and adv.
  Res, 02 (01), pp. 4 4- 46.
  16. Al-Ghananeem Abeer M., Malkawi Ahmad H., Crooks Peter A. (2007),
  "Scopolamine Sublingual Spray: An Alternative Route of Delivery for the
  treatment of motion sickness", Drug Dev. and Ind. Pharm., 33, pp. 577-582.
  17. Amnuaikit Chomchan, Ikeuchi Itsue, Ogawara Ken-ichi, Higaki Kazutaka,
  Kimura Toshikiro (2005), "Skin permeation of propranolol from
  polymeric film containing terpene enhancers for transdermal use", Int. J.
  Pharm., 289 (1-2), pp. 167-178.
  18. Anthony C. Moffat, Osselton M. David, Widdop Brian (2004), Clarke's
  Analysis of Drugs and Poisons, fourth Edition, pp. 1505 - 1506.
  19. ASEAN (2009), Guidelines for Validation of Analytical Procedures, pp. 4-14.
  20. ASEAN (2005), Guideline on stability study of drug product, pp 11-15.
  21. Aulton M.E. (1998), Pharmaceutics-the science of dosage form design,
  Churchill Livingston, pp. 262-270.

  Xem Thêm: Nghiên cứu bào chế thuốc dán thấm qua da scopolamin 1,5 mg
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu bào chế thuốc dán thấm qua da scopolamin 1,5 mg sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status