Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Trí tuệ cảm xúc của các giám đốc doanh nghiệp tư nhân tại thành phố Hố Chí minh

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Trí tuệ cảm xúc của các giám đốc doanh nghiệp tư nhân tại thành phố Hố Chí minh

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC
  NĂM 2013


  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA GIÁM ĐỐC
  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
  8
  1.1. Tổng quan nghiên cứu trí tuệ cảm xúc và trí tuệ cảm xúc của giám đốc doanh
  nghiệp tư nhân 8
  1.2. Trí tuệ cảm xúc 16
  1.3. Trí tuệ cảm xúc của giám đốc doanh nghiệp tư nhân . 28
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển trí tuệ cảm xúc của giám
  đốc doanh nghiệp tư nhân 56
  1.5. Một số cách hình thành và phát triển trí tuệ cảm xúc 62
  Tiểu kết chương 1 . 65

  CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRÍ TUỆ CẢM
  XÚC CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN.
  .66
  2.1. Nghiên cứu lý luận 66
  2.2. Nghiên cứu thực tiễn . 67
  Tiểu kết chương 2 . 88

  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA GIÁM
  ĐỐC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN .
  .89
  3.1. Thực trạng trí tuệ cảm xúc của giám đốc doanh nghiệp tư nhân tại Thành phố
  Hồ Chí Minh 89
  3.2. So sánh mức độ trí tuệ cảm xúc của giám đốc doanh nghiệp tư nhân qua hai
  công cụ đo (Test MSCEIT và hệ thống bài tập) .
  . 115
  3.3. Trí tuệ cảm xúc của giám đốc doanh nghiệp tư nhân trên một số bình diện .118
  3.4. Các yêu tố ảnh hưởng đến trí tuệ cảm xúc của giám đốc doanh nghiệp tư nhân
  122
  3.5. Kết quả thực nghiệm nâng cao một số năng lực trí tuệ cảm xúc của giám đốc
  doanh nghiệp tư nhân 135
  Tiểu kết chương 3 . 146
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 147
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài

  Trí tuệ cảm xúc (TTCX) có vai trò quan trọng trong đời sống và hoạt động
  của mỗi cá nhân. Nó không chỉ là yếu tố đảm bảo hiệu quả của hành động mà còn là
  yếu tố hướng đạo, dẫn đường cho hành động, đặc biệt trong những tình huống cấp
  bách hay bất ngờ. Ngoài ra TTCX còn là yếu tố thúc đẩy hay kìm hãm một hành
  động. Người có năng lực TTCX sẽ có nhiều cơ hội và khả năng thành công trong
  cuộc sống và công việc. TTCX hay kĩ năng con người đóng vai trò quan trọng hơn
  các kĩ năng về mặt kỹ thuật trong việc quyết định một người quản lí tài năng hay chỉ
  là một người đảm nhiệm vị trí tròn vai.
  Trong lĩnh vực kinh tế, giám đốc doanh nghiệp tư nhân (GĐDNTN) có thể là
  chủ doanh nghiệp, có thể là “chủ tịch hội đồng quản trị”, là người được thuê hay bổ
  nhiệm làm giám đốc quản lí một doanh nghiệp tư nhân. Họ là người đứng đầu của
  bộ máy quản lí doanh nghiệp với hiệu lực điều hành, chỉ huy cao nhất trong doanh
  nghiệp, có toàn quyền sử dụng quyền hạn được giao. Họ là đầu mối vận hành mọi
  hoạt động theo định hướng phát triển của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về kết
  quả, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  Đối với những GĐDNTN, TTCX đóng vai trò vô cùng quan trọng, bởi vì
  trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp có tồn tại và phát
  triển được hay không tuỳ thuộc rất nhiều vào vai trò của người giám đốc. Những
  giám đốc doanh nghiệp thành công không chỉ là người có khả năng tính toán giỏi,
  biết đưa ra những ý tưởng kinh doanh táo bạo, sáng tạo, biết nhận định và lựa chọn
  những giải pháp kinh doanh một cách thông minh, nhanh nhạy mà cần có những
  năng lực khác. Chính những năng lực TTCX sẽ giúp họ định hướng tốt hơn cho
  chiều hướng phát triển của doanh nghiệp, của bản thân và lựa chọn người phù hợp
  nhất cho những định hướng của mình. Điều này giúp họ có thể quản lí và lãnh đạo
  tốt hơn để duy trì hoạt động của doanh nghiệp, đứng vững trên thương trường và có
  đủ khả năng hội nhập kinh tế thế giới.

  Hiện nay, tình hình hoạt động kinh tế của đất nước nói chung và của các
  doanh nghiệp nói riêng đang diễn biến phức tạp, khó khăn. Những năm gần đây tăng
  trưởng GDP giảm. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thua lỗ, dẫn đến phá
  sản. Đến cuối 2011, số doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động hoặc thu hẹp
  sản xuất tăng 24,7% so với năm trước. Bốn tháng đầu năm 2012, cả nước có trên
  17.700 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể và ngừng hoạt động, tăng 9,5% so với
  cùng kỳ năm, trong đó nhiều nhất là các doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, công
  nghiệp, khai khoáng, xây dựng và bất động sản. Trước thực trạng kinh tế như vậy,
  áp lực công việc, trách nhiệm cá nhân khiến GĐDNTN dễ dàng rơi vào những trạng
  thái mất cân bằng tinh thần, dẫn đến những ứng xử, phản ứng không phù hợp, thiếu
  bình tĩnh trong xử lí các tình huống kinh doanh Nhiều vấn đề liên quan đến đời
  sống tinh thần, cảm xúc đặt ra cho GĐDNTN nên vai trò của TTCX càng quan
  trọng, cần thiết.
  Vai trò của TTCX trong công việc của nhà quản lí và lãnh đạo doanh nghiệp
  đã được thừa nhận. Đặc biệt đối với GĐDNTN khi bản thân họ phải chịu nhiều sức
  ép về mối quan hệ con người một cách trực tiếp, thì sức mạnh của TTCX ở bản thân
  người giám đốc lại càng trở thành yêu cầu cao. Tuy nhiên, trong thực tế nhiều
  chương trình đào tạo, bồi dưỡng giám đốc doanh nghiệp hiện nay mới chỉ chú trọng
  đến việc cung cấp những kiến thức chuyên ngành mà chưa quan tâm đúng mực đến
  việc rèn luyện những phẩm chất, huấn luyện những kĩ năng cần thiết cho sự thành
  công trong công việc sau này. Một số khóa học đã tổ chức những chuyên đề nhằm
  huấn luyện một số kĩ năng như kĩ năng thuyết trình, kĩ năng tạo động lực và động
  viên nhân viên, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng quản lí xung đột, kĩ năng giải quyết
  vấn đề . nhưng chưa thực hiện được việc hình thành TTCX cho các giám đốc doanh
  nghiệp một cách hệ thống và hiệu quả.
  Như vậy, trong thực tiễn đang xuất hiện mâu thuẫn giữa một bên là vai trò
  quan trọng của TTCX trong hoạt động của GĐDNTN hiện nay với việc đào tạo hay
  bồi dưỡng TTCX cho đội ngũ GĐDNTN còn chưa được quan tâm đúng mức. Trước
  thực trạng này, để giúp cho các giám đốc doanh nghiệp duy trì và vận hành tổ chức
  của mình một cách thành công, góp phần vào sự phát triển kinh tế cho nước nhà, cần
  phải có một chương trình đào tạo một cách toàn diện không chỉ là trí tuệ, kiến thức
  chuyên ngành mà cả TTCX cho họ. Muốn vậy trước hết cần có những công trình
  nghiên cứu thực trạng về những vấn đề liên quan.
  Xuất phát từ những lí do trên, đề tài: “TTCX của các GĐDNTN tại Tp.HCM” được triển khai.

  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá được thực trạng TTCX của GĐDNTN tại
  Tp. HCM; xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới TTCX của GĐDNTN. Trên cơ
  sở đó đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao TTCX cho các GĐDNTN này.
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu
  3.1. Phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về TTCX, xây dựng
  các khái niệm công cụ của đề tài, xác định những cấu thành TTCX nói chung và
  TTCX của GĐDNTN nói riêng.
  3.2. Làm rõ thực trạng mức độ TTCX của giám đốc doanh nghiệp trên các khía
  cạnh cụ thể: mức độ năng lực nhận biết, hiểu, sử dụng và điều khiển cảm xúc của
  các GĐDNTN cũng như thực trạng những yếu tố ảnh hưởng đến TTCX của
  GĐDNTN tại Tp. HCM.
  3.3. Thiết kế và tổ chức thực nghiệm tác động nhằm nâng cao một số thành tố
  TTCX còn hạn chế trong TTCX của GĐDNTN.
  4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  TTCX của GĐDNTN.
  4.2. Khách thể nghiên cứu
  Khách thể nghiên cứu gồm 120 giám đốc trong các doanh nghiệp tư nhân tại
  Tp. HCM, 30 nhân viên dưới quyền và 10 đồng nghiệp (của các GĐDNTN) .

  Xem Thêm: Trí tuệ cảm xúc của các giám đốc doanh nghiệp tư nhân tại thành phố Hố Chí minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Trí tuệ cảm xúc của các giám đốc doanh nghiệp tư nhân tại thành phố Hố Chí minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status