Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
  Định dạng file word


  MỤC LỤC
  Trang
  MỞĐẦU 1
  Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
  LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 5
  1.1. Các thành t ựu nghiên cứu có liên quan tới đề tài này. 5
  1.2. Những vấn đề cần tiếp tục làm rõ. 22
  1.3. Một số v ấn đ ề mà luận án sẽ tập trung nghiên cứu 23
  Chương 2 CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở
  VIỆT NAM VÀ NHẬN DẠNG CÁC QUAN ĐIỂM
  PHỦNHẬN CON ĐƯỜNG ĐÓ. 25
  2.1. Vềcon đường đi lên chủnghĩa xã h ội ởViệt Nam 25
  2.2. Nhận dạng những quan điểm phủ nhận con đường
  đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay. 51
  Chương 3 THỰC TRẠNG PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM
  PHỦ NHẬN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦNGHĨA
  XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NHỮNG
  VẤN ĐỀĐẶT RA 75
  3.1. Thực trạng phê phán các quan điểm phủnhận
  con đường đi lên CNXH ởViệt Nam hiện nay. 75
  3.2. Những vấn đề có tính quy luật và những vấn đề
  đặt ra từviệc phê phán các quan điểm phủnhận
  con đường đi lên chủnghĩa xã hội ởViệt Nam. 95
  Chương 4 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU
  QUẢPHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM PHỦNHẬN
  CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦNGHĨA XÃ HỘI Ở
  VIỆT NAM 106
  4.1. Quan điểm cơ bản nhằm nâng cao hiệu quảviệc
  phê phán các quan điểm phủ nhận con đường đi lên
  CNXH ởnước ta 106
  4.2. Những giải pháp cơ bản đểnâng cao hiệu quảphê
  phán các quan điểm phủnhận con đường đi lên
  CNXH ởnước ta 111
  KẾT LUẬN 136
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
  LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  MỞĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đềtài
  Xây dựng và bảo vệ chế độ XHCN cả về thực tiễn và lý luận là hai
  nhiệm vụthường xuyên với các Đảng Cộng sản đang cầm quyền. Không biết
  tựbảo vệbằng lý luận cũng là một nguy cơ lớn đối với sựtồn vong của chế
  độXHCN. Sựsụp đổcủa mô hình CNXH hiện thực ởĐông Âu và Liên Xô
  vào thập kỷ80-90 của thếkỷXX đã kh ẳng định tư tưởng của V.I. Lênin:
  cách mạng chỉcó giá trịkhi biết tựbảo vệ.
  Công cuộc đổi mới đ ã góp phần quan trọng vào việc nhận thức rõ hơn
  con đường đi lên CNXH ởViệt Nam. Sau hơn 25 năm đổi mới, chúng ta đã
  đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. “Nhận thức vềchủ
  nghĩa xã hội và con đường đi lên chủnghĩa xã hội ngày càng sáng tỏhơn; hệ
  thống quan điểm lý luận vềcông cuộc đổi mới, vềxã hội xã hội chủnghĩa và
  con đường đi lên chủnghĩa xã hội ởViệt Nam đã hình thành trên những nét
  cơ bản” [34 -tr. 68]. Những bước tiến lớn trong nhận thức lý luận vềCNXH
  ởViệt Nam cũng có một phần đóng góp quan trọng từcuộc đấu tranh bảo vệ
  những giá trịđích thực của CNXH và con đường đi lên CNXH.
  Các thếlực thù địch với CNXH luôn tìm cách điên cuồng chống phá sự
  nghiệp xây dựng CNXH ởViệt Nam. Phủnhận con đường đi lên CNXH của
  Việt Nam là một trong những trọng điểm chống phá của chúng. Biết rõ việc
  phủnhận con đường đi lên CNXH sẽcó tác dụng to lớn đến việc gây mơ hồ,
  lung lạc ý chí toàn xã hội; chúng c ũng rất dày công với nhiều thủđoạn thâm
  độc đểxuyên tạc, chống phá. Và, trên thực tếchúng cũng đã gây không ít xáo
  trộn vềtâm trạng, tư tưởng trong xã hội. Nhận thức rõ và đấu tranh phê phán
  những luận điểm phủnhận, kiên quyết đập tan mọi luận điệu phản động sai
  trái, xuyên tạc qua đó khẳng định con đường đi lên CNXH ởViệt Nam là một
  trọng điểm của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng -lý luận hiện nay.
  2
  Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá, phản bác có cơ sởkhoa
  học đối với những luận điệu xuyên tạc, phủnhận con đường đi lên CNXH ở
  Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, vừa cần thiết cấp bách, vừa mang tính
  chiến lược.
  Trên cơ sở khoa học, mài sắc tinh thần cảnh giác và tính chiến đấu để
  chỉ rõ những âm mưu, thủ đoạn của các lực lượng thù địch, từđó đềra những
  giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảđấu tranh chống các quan điểm phủnhận
  con đường đi lên CNXH ởViệt Nam . là những yêu cầu khách quan và cấp
  bách đặt ra trên lĩnh vực này.
  Đểgóp phần vào cuộc đấu tranh này, tác giả chọn vấn đề: “Phê phán
  quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện
  nay” làm đềtài của luận án.
  2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
  Mục đíc
  Trên cơ sở làm rõ quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về con
  đường đi lên CNXH ởViệt Nam, luận án tập trung phê phán, bác bỏnhững
  quan điểm phủnhận con đường đi lên CNXH ởViệt Nam và đềxuất các giải
  pháp để nâng cao hiệu quảcủa việc phê phán này.
  Nhiệm vụ
  Để đạt được mục đích trên, nhiệm vụcủa luận án là:
  -Phân tích làm rõ những cơ sởlý luận và thực tiễn của con đường đi
  lên CNXH ởViệt Nam và nhận dạng bản chất, mục tiêu, thủđoạn của các
  luận điệu phủnhận con đường đi lên CNXH ởViệt Nam.
  -Phân tích thực trạng cuộc đấu tranh phê phán các luận điệuphủnhận
  con đường đi lên CNXH ởViệt Nam và những vấn đềđặt ra trong việc phê
  phán này.
  -Đềxuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phê phán, bác bỏ
  những quan điểm phủnhận con đường đi lên CNXH ởViệt Nam
  3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - Vềcon đường đi lên CNXH ởViệt Nam và những quan điểm sai trái
  nhằm phủnhận con đường đi lên CNXH ởViệt Nam và cuộc đấu tranh phê
  phán những quan điểm sai trái này.
  -Luận án này chỉtập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá những quan
  điểm tiêu biểu phủ nhận về lý luận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
  từ 1986 đến nay.
  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.
  Cơ sở lý luận nghiên cứu của luận án là những quan điểm của chủ
  nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng HồChí Minh và các nghịquyết, chỉthị, kết luận
  của Ban Chấp hành Trung ương, BộChính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  kếthừa những thành tựu lý luận vềđấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng
  đểbảo vệCNXH.
  Luận án sử dụng phương pháp chung nhất là chủ nghĩa duy vật biện
  chứng và từ góc độchính trị -xã hội, ngoài ra còn sử dụng các phương pháp
  lịch sửvà lôgíc, phân tích và tổng hợp, so sánh và chứng minh . đểnghiên
  cứu đềtài này.
  5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
  Về lý luận, góp phần nhận diện, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của
  những quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; khẳng định
  tính đúng đắn trong quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
  và Đảng cộng sản Việt Nam, vềCNXH và xây dựng CNXH, góp phần bảo vệ
  chếđộXHCN mà Đảng và nhân dân ta đã chọn.
  Về thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh chống
  những quan điểm sai trái phủnhận con đường đi lên CNXH ởViệt Nam từđó
  nâng cao “sức đềkháng”, tăng cường niềm tin cho cán bộ, đảng viên, và nhân
  dân vào mục tiêu XHCN và con đường đi lên CNXH của Việt Nam.
  4
  6. Đóng góp mới về khoa học của luận án
  Luận án trình bày một cách có hệthống vềnhững nội dung cơ bản, mục
  tiêu, thủđoạn truyền bá các quan điểm phủnhận con đường đi lên CNXH ở
  Việt Nam. Chỉra những vấn đềđặt ra đối với cuộc đấu tranh này và đềxuất
  các giải pháp nâng cao hiệu quảphê phán, góp phần bảo vệcon đường đi lên
  CNXH ởViệt Nam trong tình hình mới.
  7. Kết cấu của luận án
  Luận án gồm phần Mởđầu, 4 chương, 9 tiết, Kết luận và Danh mục tài
  liệu tham khảo.
  5
  Chương 1
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
  LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
  1.1. Các thành tựu nghiên cứu có liên quan tới đềtài này
  1.1.1 Nhóm thành tựu nghiên cứu chính diện về con đường đi lên
  chủnghĩa xã hội
  Những năm gần đây, đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến
  con đường đi lên CNXH ởViệt Nam và đấu tranh chống những quan điểm
  phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
  Cuốn sách “Quá trình hình thành con đường đi lên CNXH ở Việt
  Nam”, của Đào Duy Tùng, Nxb.CTQG xuất bản 1994, được xem như một
  trongnhững tổng kết đầu tiên của cá nhân vềvấn đềCNXH ởViệt Nam trong
  thời kỳđổi mới. Cuốn sách đã giúp chúng ta hi ểu sâu sắc hơn bản chất cách
  mạng và khoa học của quá trình hình thành đường lối đổi mới toàn diện, hợp
  quy luật, hợp lòng dân, đưa nước ta vượt qua những thửthách và bước vào
  thời kỳđẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng XHCN.
  “Tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt
  Nam”, GS.TS Dương Phú Hiệp (chủ biên) Hà Nội 2001. Cuốn sách là sản
  phẩm của đềtài KX.01.04, tập trung tổng kết vềmặt lý luận và thực tiễn của
  kiểu phát triển bỏqua CNTB, từđó luận chứng khảnăng, điều kiện và đặc
  điểm của con đường đi lên CNXH ởViệt Nam. Sách gồm ba nội dung: một,
  trình bày lý luận Mác -Lênin, tư tưởng HồChí Minh vềquá độlên CNXH bỏ
  qua chếđộTBCN; hai, những bài học kinh nghiệm rút ra từlý luận và thực
  tiễn của một sốnước XHCN trước đây; ba, trình bày điều kiện và đặc điểm
  của con đường đi lên CNXH bỏqua chếđộTBCN ởViệt Nam -đây là nội
  dung đáng chú ý nhất của cuốn sách này. Các tác giảđã phân tích những điều
  kiện chủyếu cần thiết đểbỏqua chếđộTBCN ởnước ta và cho rằng, nó có


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Châu Anh (2011), Chiếm phốWall và mặt trái của chủnghĩa tư bản, Báo
  Nhân nhân hằng tháng số175/11-2011.
  2. Báo Nhân dân ra ngày 28/02/2012
  3. Ban Tuyên giáo Trung ương (2007), Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai
  trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam,
  Nxb CTQG, Hà Nội.
  4. Z. Brzezinski, (1999) Bàn cờlớn, Nxb CTQG dịch và ấn hành.
  5. Hoàng Chí Bảo (2008), Dân chủtrong nghiên cứu khoa học xã hội -nhân
  văn, một sốvấn đềlý luận và thực tiễn, Nxb CTQG Hà Nội.
  6. Nguyễn Đức Bách, Lê Văn Yên, Nhị Lê (2001) Một số vấn đề về định
  hướng xã hội chủ ngh ĩa ở Việt Nam. Nxb CTQG Hà Nội.
  7. Nguyễn Đức Bình (2008), Vững bước trên con đường xã hội chủnghĩa,
  Nxb CTQG, Hà Nội.
  8. Nguyễn Đức Bình (2006) Về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ
  ngh ĩa xã h ội ởViệt Nam, Tổng quan đềtài KX 01-01, Hà Nội, 2006.
  9. Nguyễn Đức Bình (2009), Phòng và chống nguy cơ “tự diễn biến”. Tạp
  chí Tuyên giáo số 10/2009.
  10. Nguyễn Đức Bình, Lê Hữu Nghĩa, Trần Hữu Tiến(2003) Góp phần nhận
  thức thếgiới đương đại, Nxb CTQG, Hà Nội.
  11. Nguyễn Tiến Bình (2009) Phòng, chống “diễn biến hòa bình” và “cách
  mạng màu” ởmột sốnước trên thếgiới và Việt Nam, Nxb Quân đội nhân
  dân, Hà Nội.
  12. BộThông tin và Truyền thông (2010) Báo chí với công tác tuyên truyền,
  đấu tranh chống các luận điệu sai trái,Nxb Thông tinvà Truyền thông,
  Hà Nội.
  13. C.Mác-Ph Ăngghen toàn tập,Nxb CTQG Hà Nội, 1995 tập 3.
  14. C.Mác-Ph Ăngghen toàn tập,Nxb CTQG Hà Nội, 1995, tập 4.
  15. C.Mác-Ph Ăngghen toàn tập,Nxb CTQG Hà Nội, 1994, tập 7.
  16.C.Mác-Ph Ăngghen toàn tậpNxb CTQG Hà Nội, 1993,tập 13.
  17.C.Mác-Ph Ăngghen toàn tập,Nxb CTQG Hà Nội, 1995, tập 17.
  18. C.Mác-Ph Ăngghen toàn tập, Nxb CTQG Hà Nội, 1995, tập 18.
  19. C.Mác-Ph Ăngghen toàn tập,Nxb CTQG Hà Nội, 1995, tập19.
  20. C.Mác-Ph Ăngghen toàn tập,Nxb CTQG Hà Nội 1994,tập 21.
  21. C.Mác-Ph Ăngghen toàn tập,Nxb CTQG Hà Nội 1995,tập 22.
  22. C.Mác-Ph Ăngghen toàn tập, Nxb CTQG Hà Nội, 2002, tập 23.
  23. C.Mác-Ph Ăngghen toàn tập, Nxb CTQG Hà Nội, 1994,tập 26.
  24. Nguyễn Văn Cư (2002) Ổn định chính trị - xã hội trong công cuộc đổi
  mới ở Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Triết học -Thư viện Học viện CT -HC
  Quốc gia HồChí Minh.
  25. Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư ban hành ngày 04/01/2002 về Tăng
  cường cuộc đấu tranh chống các luận điệu sai trái và hoạtđộng tán phát
  tài liệu chống Việt Nam.
  26. Nhà xuất bản HồNam, Trung Quốc (1991) Cuộc đọsức giữa hai chếđộ
  xã hội- Bàn về chống diễn biến hòa bình, Nxb CTQG xuất bản bằng
  Tiếng Việt tháng 6-1994.
  27. PGS.TS ĐỗLộc Diệp, TS. Đào Duy Quát, PGS.TS Lê Văn Sang (2003)
  Chủngh ĩa tư b ản đầu thếkỷXXI,Nxb KHXH, Hà Nội
  28. Đảng cộng sản Việt Nam, (1987) Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ VI,
  Nxb ST Hà Nội.
  29. Đảng cộng sản Việt Nam, (1991) Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ VII,
  Nxb ST Hà Nội.
  30. Đảng cộng sản Việt Nam, (1991) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong
  thời kỳ quá độlên chủ ngh ĩa xã hội, Nxb ST Hà Nội.
  31. Đảng cộng sản Việt Nam, (1996) Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần
  thứ VIII, Nxb CTQG Hà Nội.
  32. Đảng cộng sản Việt Nam (1997) Văn kiện hội nghịlần thứba BCHTW
  khóa VIII, Nxb CTQG Hà Nội.
  33. Đảng cộng sản Việt Nam, (2001) Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ IX ,
  Nxb CTQG, Hà Nội.
  34. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
  thứX,Nxb Chính trịquốc gia, Hà Nội.
  35. Đảng cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Hội nghịlần thứnăm BCHTW
  khóa X, Nxb CTQG Hà Nội.
  36. Ban Tuyên giáo Trung ương (2007) Tài liệu nghiên cứu các Nghịquyết
  hội nghịTrung ương 5 khóa X, Nxb CTQG Hà Nội.
  37. Đảng cộng sản Việt Nam (2007) Văn kiện Đảng toàn tập, tập 51. Nxb
  CTQG, Hà Nội.
  38. Đảng cộng sản Việt Nam (2007) Văn Kiện Đảng toàn tập, tập 53 Nxb
  CTQG Hà Nội.
  39. Đảng cộng sản Việt Nam (2005) Báo cáo tổng kết Một số vấn đềlý luận
  thực tiễn qua 20 năm đổi mới(1986-2006) Nxb CTQG Hà Nội.
  40. Đảng cộng sản Việt Nam (2008), Văn Kiện Hội nghịlần thứsáu/BCHTW
  khóa X-Nxb CTQG Hà Nội.
  41. Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XI,
  Nxb CTQG Hà Nội.
  42. Đảng cộng sản Việt Nam (2012) Văn kiện hội nghịlần thứtư BCHTW
  khóa XI, Nxb CTQG Hà Nội
  43. Nguyễn Văn Giang (2011), Nâng cao bản l ĩnh chính tr ịcủa Đảng, Tạp
  chí Cộng sản số823.
  44. Kết luận số 38- KL/BCT ngày 02-02-2009 của Bộ Chính trị - Tiếp tục
  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 14-10-2006 của Bộ Chính trị về Tăng
  cường lãnh đạo bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới.
  45. Kỷyếu Hội thảo Khoa học quốc gia kỷniệm 140 năm ngày sinh V.I.Lê nin
  (2010), Nxb Chính Trị -Hành Chính.

  Xem Thêm: Phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status