Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá Yogen.No2, phân hữu cơ sinh học Sông Gianh đến năng suất và chấ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá Yogen.No2, phân hữu cơ sinh học Sông Gianh đến năng suất và chấ

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá Yogen.No2, phân hữu cơ sinh học Sông Gianh đến năng suất và chất lượng của giống lúa AC5 trên đất phù sa sông Thái Bình tại Gia Lộc, Hải Dương


  MỤC LỤC
  Lời cam ủoan .i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng .vi
  Da nh mục hỡnh và ủồthị vii
  Da nh mục viết tắt viii
  Phần 1: mở đầu 1
  1.1.Tính cấp thiết của đề tài: 1
  1.2. Mục đích 2
  1.3. Yêu cầu 2
  Phần 2 Tổng quan tài liệu .3
  2.1. Những nghiên cứu cơ bản về cây lúa 3
  2.1.1.Nghiên cứu về nguồn gốc và phân loại cây lúa .3
  2.1.2.Nghiên cứu về hình thái và đặc điểm sinh học và các thời kỳ sinh
  trưởng phát triển của cây lúa 5
  2.1.3.Nghiên cứu về một số đặc điểm sinh thái của cây lúa .7
  2.2.Tình hình sử dụng phận bón cho lúa trong nước và ngoài nước 11
  2.2.1. Tình hình sử dụng phân bón lá cho lúa .11
  2.2.2.Tình hình sử dụng phân hữu cơ .15
  2.2.3.Tình hình sử dụng phân khoáng cho lúa 16
  3. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón tới năng suất và chất lượng lúa gạo 22
  3.1. ảnh hưởng của phân bón tới năng suất lúa .22
  3.2. ảnh hưởng của phân bón tới chất lượng lúa gạo 25
  Phần 3: đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 28
  3.1.Đối tượng nghiên cứu .28
  3.2.Địa điểm nghiên cứu 28
  3.3. Nội dung nghiên cứu .28
  3.3.1. Xác định tính chất lý hóa học của đất thí nghiệm như: 28
  3.3.2. Bố trí thí nghiệm đồng ruộng 28
  3.3.3. Xác định các chỉ tiêu sinh trưởng phát triểncủa giống lúa AC5 28
  3.3.4. Xác định các yếu tố cấu thành năng suất 28
  3.3.5. Xác định năng suất lý thuyết, năng suất thựcthu trên các công thức
  thí nghiệm .28
  3.3.6. Theo dõi tình hình sâu bệnh .28
  3.3.7. Xác định các chit tiêu sinh lý sinh hóa của giống lúa AC5 28
  3.3.8. Phân tích chất lượng gạo qua các chỉ tiêu: 29
  3.3.9. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm .29
  3.4. Phương pháp nghiên cứu .29
  3.4.1. Công thức thí nghiệm 29
  3.4.2. Sơ đồ thí nghiệm .29
  3.4.3. Kỹ thuật áp dụng, chăm sóc thí nghiệm .30
  3.4.4. Xác định chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của cây lúa .30
  3.4.5. Xác định các yếu tố cấu thành năng suất 30
  3.4.4. Các chỉ tiêu sinh lý, hoá sinh: .31
  3.4.5. Xác định chỉ tiêu chất lượng gạo 31
  3.4.6. Xác định tính chất hóa lý học của đất thí nghiệm 32
  3.4.7. Hiệu quả kinh tế của công thức thí nghiệm 32
  3.4.8. Phương pháp xử lý số liệu .33
  Phần 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận .34
  4.1.Giới thiệu nguồn gốc và một số đặc điểm của giống lúa AC5 .34
  4.2. Một số tính chất đất trước thí nghiệm .34
  4.3. ảnh hưởng của phân bón đến quá trình sinh trưởng và phát triển của
  giống lúa AC5 35
  4.3.1. ảnh hưởng của một số loại phân bón đến động thái tăng trưởng
  chiều cao cây của giống lúa AC5. 35
  4.3.2. ảnh hưởng của phân bón đến động thái đẻ nhánh của giống lúa AC5 37
  4.4. ảnh hưởng của các nền phân bón đến các chỉ tiêu sinh lý sinh hóa của
  giống lúa AC5 41
  4.4.1. ảnh hưởng của các nền phân bón đến hiệu suấtquang hợp thuần của
  giống lúa AC5 .41
  4.4.2. ảnh hưởng của các nền phân bón đến chỉ số diện tích lá của giống
  lúa AC5 .43
  4.4.3. ảnh hưởng của phân bón đến tớch lũy chất khụ của giống lúa AC5 45
  4.5. ảnh hưởng của các nền phân bón đến chỉ tiêu năng suất và các yếu tố
  cấu thành năng suất của giống lúa AC5 .47
  4.5.1. ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và các yếu tố cấu thành
  năng suất .47
  4.6. ảnh hưởng của các nền phân bón tới chất lượng gạo của giống lúa AC5 .50
  4.6.1. ảnh hưởng của các nền phân bón tới chất lượng thương phẩm của
  giống AC5 .50
  4.6.2. ảnh hưởng của các nền phân bón tới chất lượng xay xát của giống
  lúa AC5 .51
  4.6.3. ảnh hưởng của các nền phân bón tới chất lượng dinh dưỡng và chất
  lượng nấu nướng của giống lúa AC5 53
  4. 7. Hiệu quả kinh tế của công thức thí nghiệm .54
  PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 56
  5.1 Kết luận 56
  5.2 ðềnghị .57


  I : mở đầu
  1.1.Tính cấp thiết của đề tài:
  Cây lúa là một trong ba cây lương thực chủ yếu củaloài người trên thế
  giới, được xếp theo thứ tự: Lúa mì, Lúa và Ngô. Khoảng 50 % số người trên
  thế giới đang dùng lúa làm thức ăn hàng ngày. Gần 100% dân số ở một số
  nước Đông Nam ávà Mỹ La Tinh dùng lúa làm cây lương thực chính của họ.
  ở Việt Nam, lúa cũng là cây lương thực hàng đầu. Gieotrồng lúa nước
  là một nghề có truyền thống từ lâu đời. Thế nhưng do hậu quả kéo dài của
  chiến tranh, do bùng nổ dân số mà nhiều năm trước đây nước ta luôn trong
  tình trạng thiếu lương thực. Từ khi thực hiện nghị quyết 10 và Chỉ thị 100
  cùng với việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vềgiống, thủy lợi, phân
  bón, kỹ thuật canh tác, quản lý sử dụng đất đai , sản lượng thóc đr tăng từ
  19,2 triệu tấn (1990) lên 35,5 triệu tấn (năm 2004), tăng trung bình 1,16 triệu
  tấn / năm, sản xuất lúa gạo không những đảm bảo vững chắc mục tiêu an ninh
  lương thực quốc gia mà còn đưa Việt Nam lên vị trí thứ 2 thế giới về xuất
  khẩu lúa gạo với lượng xuất khẩu trung bình 3 - 3,5triệu tấn / năm
  Trong thời gian gần đây, nước ta luôn là một trong những nước đứng
  đầu về xuất khẩu gạo trên thế giới. Tuy nhiên, giá trị kinh tế thu được từ lĩnh
  vực này còn chưa tương xứng với tiềm năng. Một trong những nguyên nhân
  quan trọng là do phẩm chất gạo của ta còn kém. Trong khi đó, nhu cầu tiêu
  dùng gạo chất lượng cao trong nước và thế giới ngày càng tăng. Tìm hiểu
  nguyên nhân qua đó đề ra những biện pháp nâng cao chất lượng gạo của Việt
  Nam là việc mang tính cấp thiết. Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy phẩm
  chất gạo chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như : yếu tố đất đai, giống, chất
  lượng hạt giống, điều kiện sinh thái môi trường, kỹthuật canh tác, mức độ đầu
  tư, các loại phân bón, công nghệ sau thu hoạch Các loại phân bón được sử
  dụng trong canh tác lúa ngày càng đa dạng, cung cấpcho cây các yếu tố dinh
  dưỡng đa, trung lượng và vi lượng làm năng suất lúangày càng tăng. Nhưng
  cùng với việc tăng năng suất lúa thỡ phõn bún cũngảnh hưởng tới chất lượng
  lúa gạo, đặc biệt là các giống lúa đặc sản có tầm quan trọng rất lớn đến giá trị
  thương phẩm của gạo.
  Với hướng chọn tạo cỏc giống lỳa chất lượng, cú hàm lượng protein
  cao, Viện Cõy lương thực và Cõy thực phẩm ủó chọn tạo ra ủược rất nhiều
  giống mới như AC5, P1, P4, LT2, PC10, . ủể ủỏp ứng nhu cầu của thị
  trường trong và ngoài nước trong ủú cú giống AC5 là một giống lỳa cú hàm
  lượng protein cao phẩm chất tốt, ủược chọn tạo bằng phương phỏp lai kết hợp
  với nuụi cấy bao phấn.
  Xuất phát từ những yêu thực tiễn đó và cũng để đáp ứng được sự phát triển
  của xr hội, chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiờn cứu ảnh hưởng của phõn bún lỏ
  Yogen.No2, phõn hữu cơsinh học Sụng Gianh ủến năng suất và chất lượng của
  giống lỳa AC5 trờn ủất phự sa sụng Thỏi Bỡnh tại Gia Lộc, Hải Dương”
  1.2. Mục đích
  - Đánh giá ảnh hưởng của một số loại phân bón khác nhau tới một số
  đặc điểm sinh trưởng, phát triển, của giống lúa AC5.
  - Đánh giá ảnh hưởng của một số loại phân bón khác nhau tới chất
  lượng gạo khi sửdụng một sốloại phõn bún khỏc nhau ủối với giống lúa AC5.
  - Đánh giá ảnh hưởng hiệu quả kinh tế khi sử dụng một số loại phân
  bón khác nhau đối với giống lúa AC5.
  1.3. Yêu cầu
  - Xác định một số đặc tính sinh lý sinh hóa của giống lúa AC5 trên đất
  phù sa Sông Thái Bình.
  - Đánh giá được chất lượng gạo trên các công thức khác nhau.
  II: Tổng quan tài liệu
  2.1. Những nghiên cứu cơ bản về cây lúa
  2.1.1.Nghiên cứu về nguồn gốc và phân loại cây lúa
  Cây lúa trồng Oryza sativaL là một loại cây thân thảo sống hàng năm.
  Thời gian sinh trưởng của các giống lúa dài ngắn khác nhau và nằm trong
  khoảng 60 - 120 ngày [27] .
  Nhiều kết quả gần đây nhất cho rằng lúa trồng Châu á(Oryza sativa) xuất
  hiện khoảng 2000 - 3000 năm trước công nguyên.Từ trung tâm khởi nguyên ấn
  Độ và Trung Quốc, cây lúa được phát triển về hai hướng Đông và Tây đến thế kỷ
  thứ nhất. Cây lúa được đưa vào trồng ở vùng Địa Trung Hải như Ai Cập, Italia
  được nhập vào các nước Đông, Nam Âu như Nam Tư cũ, Bungaria, Rumania .
  Đầu chiến tranh thế giới lần thứ 2, lúa mới được trồng đáng kể ở Pháp, Hungaria.
  Theo hướng Đông, đầu thế kỷ XI Cây lúa từ ấn Độ được nhập vào Inđonesia,
  đầu tiên ở đảo Java. Cho đến nay cây lúa có mặt ở tất cả các Châu lục bao gồm
  các nước nhiệt đới, á nhiệt đới và các nước ôn đới [42].
  Về phương diên thực vật học: lúa trồng hiện nay là do lúa dại Oryza
  fatua hình thành thông qua một quy trình chọn lọc nhân tạo lâu dài. Loại lúa
  dại này thường gặp ở ấn Độ, Cam- pu- chia, nam Việt Nam, vùng Đông nam
  Trung Quốc, Thái Lan và Myanma. Họ hàng với cây lúatrồng trong chi Oryza
  với 24 hoặc 48 nhiễm sắc thể. Trong số 22 loài lúa của chi Oryza chỉ có hai
  loài lúa Oryzalativa và Oryzaglaberrima là lúa trồng, nhưng loài Oryza
  glaberrima chỉ được trồng trên diện tích nhỏ ở Tây Phi [27])
  Về phân loại cây lúa: Do kết quả nghiên cứu của sự tiến hoá và ảnh
  hưởng của hệ thống chọn tạo giống qua hàng ngàn nămđr hình thành một tập
  đoàn các giống lúa, các loại hình sinh thái rất đa dạng, phong phú. Để sử dụng
  có hiệu quả nguồn gien quý giá này, nhiều nhà khoa học ở các nước khác


  tài liệu tham khảo
  Tài liệu tham khảo trong nước
  1. GS Đỗ ánh (2001), Độ phì nhiêu của đất và dinh dưỡng cây trồng, Nhà
  xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  2. Nguyễn Văn Bộ và cộng sự (2002), Một số kết quả nghiên cứu phân
  bón cho lúa lai ở Việt Nam, Trung tâm thông tin Bộ Nông nghiệp và
  Phát triển nông thôn.
  3. Nguyễn Văn Bộ và cộng sự (2003), Mốt số đặc điểm dinh dưỡng của
  lúa lai, Trung tâm thông tin Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.
  4. Nguyễn Văn Bộ (1979), Bón phân cân đối hợp lý cho cây trồng, Nhà
  xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội
  5. Nguyễn Văn Bộ, Mulert E, Nguyễn Trọng Thi(1999), “Một số kết quả
  nghiên cứu về bón phân cân đối hợp lý cho cây trồngở Việt Nam” kết
  quả nghiên cứu khoa học Viện Nông hóa Thổ nhưỡng, Nhà xuất bản
  Nông nghiệp, Hà Nội
  6. Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Trọng Thi, Bùi Huy Hiền, Nguyễn Văn
  Chiên(2003),Bón phân cân đối cho cây trồng Việt Namtừ lý luận đến
  thực tiễn, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội
  7. Bộ Khoa học và Công nghệ Viện ứng dụng công nghệ, chi nhánh thành
  phố Hồ Chí Minh (2006), Kết quả khảo nghiệm chế phẩm phân bón lá
  PISOMIX - 101, PISOMIX - 102, PISOMIX - 105, 8/2006
  8. Lê Văn Căn (1964), Kinh nghiệm 12 năm bón phân hóa học ở miền Bắc
  Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội
  9. Lê Văn Căn (1966),Hiệu lực phôtphorit bón cho lúa ởmiền Bắc Việt
  Nam, Nhà xuất bản Khoa học, Hà Nội
  10. Lê Văn Căn, Giáo trình nông hóa, Nhà xuất bản Nôngnghiệp, Hà Nội
  11. Nguyễn Tất Cảnh (2006), Sử dụng phân viên nén trong thâm canh lúa,
  Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội
  12. Lương Định Của (1980), Để đạt 5 tấn thóc/ ha/ năm trên diện rộng –
  tuyển tập các công trình nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp,
  Nhà xuất bản Nông nghiệp
  13. Cục khuyến nông và khuyến lâm (2005), Bón phân cân đối hợp lý cho
  cây trồng, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội
  14. Ths Đỗ Đình Đài, Ths Nguyễn Thị Hà, Ths Vũ Xuân Thanh
  (2005),”Vấn đề an ninh lương thực và sử dụng hợp lýquỹ đất lúa Việt
  Nam”, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà Nội, số trang 167 - 187
  15. Dương Dorn Đảm (1994), Nguyên tố vi lượng và phân vi lượng, Nhà
  xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội .
  16. Bùi Huy Đáp(1970), Lúa xuân miền Bắc Việt Nam, Nhà xuất bản
  Nông thôn, Hà Nội .
  17. Lê Dorn Diên, Nguyễn Bá Trinh (1981), Nâng cao chất lượng nông
  sản, tập 1, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội
  18. Bùi Đình Dinh (1995), “Tổng quan về tình hi8nhf sử dụng phân bón ở
  Việt Nam” Hội thảo quốc gia về chiến lược bón phân với các đặc điểm
  đất Việt Nam, Hà Nội
  19. Đinh Dĩnh (1970), Bón phân cho lúa, Nghiên cứu lúaở nước ngoài, tập
  1, Bón phân cho lúa, Nhà xuất bản Khoa học, Hà Nội
  20. TS Nguyễn Như Hà (2006), Giáo trình bón phân cho cây trồng, Nhà
  xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội
  21. Nguyễn Như Hà (1998) “Vấn đề bón phân kali cho lúa ngằn ngày thâm
  canh trên đất phù sa Sông Hồng”, Tạp chí Nông nghiệp Công nghiệp
  Thực phẩm, 12, trang 534 - 536
  22. Nguyễn Như Hà (1999), Phân bón cho lúa ngắn ngày thâm canh trên
  đất phù sa Sông Hồng, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, Trường Đại học
  Nông nghiệp I, Hà Nội

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá Yogen.No2, phân hữu cơ sinh học Sông Gianh đến năng suất và chấ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá Yogen.No2, phân hữu cơ sinh học Sông Gianh đến năng suất và chấ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Yogenno2

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status