Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đề xuất phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn thám siêu ca

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đề xuất phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn thám siêu ca

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Nghiên cứu đề xuất phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn thám siêu cao tần


  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  MỤC LỤC . ii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ viii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 .TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC
  VÀ TRÊN THẾ GIỚI 6
  1.1. Đặt vấn đề . 6
  1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới 6
  1.3.Tổng quan về những kết quả nghiên cứu trong nước . 11
  1.4. Đánh giá kết quả nghiên cứu trong nước và trên thế giới . 13
  1.5. Những vấn đề được phát triển trong luận án 14
  CHƯƠNG 2 . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUÁ TRÌNH NHẬN DẠNG VÀ
  PHÂN LOẠI VẾT DẦU TRÊN BIỂN BẰNG TƯ LIỆU VIỄN THÁM SIÊU
  CAO TẦN . 16
  2.1. Đặc điểm hệ thống RADAR cửa mở tổng hợp (SAR) 16
  2.1.1. Hệ thống RADAR tạo ảnh 16
  2.1.2. Hệ thống RADAR cửa mở tổng hợp 18
  2.2. Đặc điểm tín hiệu siêu cao tần thu nhận trên biển 22
  2.2.1. Cấu trúc bề mặt biển . 22
  2.2.2. Đặc điểm tín hiệu tán xạ phản hồi sóng siêu cao tần trên biển 23
  2.3. Cơ sở khoa học của quá trình nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển
  bằng tư liệu viễn thám siêu cao tần . 28
  2.3.1. Đặc điểm hình ảnh vết dầu trên tư liệu ảnh SAR . 28
  2.3.2. Nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu ảnh SAR . 29
  iii
  2.4. Những ảnh hưởng trong quá trình nhận dạng và phân loại vết dầu trên
  biển từ tư liệu ảnh SAR 31
  2.4.1. Ảnh hưởng của tốc độ gió trên bề mặt biển . 31
  2.4.2. Ảnh hưởng của nhiễu hạt tiêu trên ảnh SAR 33
  2.4.3. Ảnh hưởng của đặc điểm thu tín hiệu vệ tinh siêu cao tần . 34
  2.4.4. Ảnh hưởng của các vết nhiễu trên biển 38
  2.4.5. Đặc điểm tư liệu ảnh SAR sử dụng phân tích vết dầu trên biển 39
  2.4.6. Ảnh hưởng bởi điều kiện khí tượng trên bề mặt biển 40
  2.5. Kết luận chương 2 41
  CHƯƠNG 3 . ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG VÀ PHÂN LOẠI
  VẾT DẦU TRÊN BIỂN TỪ TƯ LIỆU VIỄN THÁM SIÊU CAO TẦN 43
  3.1. Tiền xử lý tư liệu viễn thám siêu cao tần . 43
  3.1.1. Chuyển đổi khuôn dạng gốc về khuôn dạng thống nhất 43
  3.1.2.Loại bỏ vùng đất liền và hải đảo . 52
  3.1.3. Hiệu chỉnh hiệu ứng xa- gần nguồn phát sóng trên ảnh SAR 55
  3.1.4. Lọc nhiễu hạt tiêu trên ảnh SAR 61
  3.2. Tách vết đen trên ảnh SAR . 62
  3.2.1. Thuật toán tự động phân ngưỡng Huang 62
  3.2.2. Thuật toán nở vùng . 70
  3.3. Nhận dạng và phân loại vết dầu và vết nhiễu 73
  3.3.1. Các chỉ số hình dạng của vết dầu và vết nhiễu . 73
  3.3.2. Tự động xác định đường biên và các chỉ số hình dạng vết dầu . 75
  3.3.3. Nhận dạng và phân loại vết dầu và vết nhiễu trên tư liệu ảnh SAR . 77
  3.4. Đề xuất phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư
  liệu ảnh SAR 91
  3.5. Kết luận chương 3 94
  CHƯƠNG 4 . THỬ NGHIỆM NHẬN DẠNG VÀ PHÂN LOẠI VẾT DẦU
  TRÊN BIỂN TỪ TƯ LIỆU VIỄN THÁM SIÊU CAO TẦN . 96
  4.1. Thiết kế hệ thống phát hiện vết dầu trên biển từ ảnh SAR . 96
  iv
  4.1.1. Thiết kế chức năng các modul thành phần . 96
  4.1.2. Sơ đồ thuật toán của chương trình thử nghiệm 97
  4.1.3. Tích hợp các modul và thiết kế hệ thống chương trình 97
  4.1.4. Phân tích các modul chính của chương trình . 98
  4.1.5. Một số giải pháp thực tế thực hiện trong chương trình thử nghiệm . 100
  4.2. Kết quả thử nghiệm nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển bằng tư
  liệu ảnh SAR 101
  4.2.1. Cơ sở dữ liệu ảnh thử nghiệm 101
  4.2.2. Kết quả thử nghiệm nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ ảnh
  SAR 101
  4.3. Kết luận chương 4 107
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 109
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ . 112
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 114
  PHỤ LỤC 118


  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của luận án
  Với điều kiện địa lý có đường bờ biển trải dài từ Bắc vào Nam, có nhiều khu
  vực khai thác dầu khí tại Biển Đông và nằm trên tuyến giao thông đường biển của
  thế giới nên Biển Đông Việt Nam là khu vực thường xuyên xảy ra các hiện tượng ô
  nhiễm dầu trên biển. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục xảy ra các hiện
  tượng dầu tràn tại các vùng ven biển miền Trung mà không xác định được nguyên
  nhân. Hiện tượng dầu tràn chỉ được phát hiện khi dầu bị sóng biển đánh dạt vào bờ.
  Do không có hệ thống giám sát và phát hiện sớm ô nhiễm dầu trên biển nên Việt
  Nam hoàn toàn bị động trong việc ứng phó dầu tràn trên biển.
  Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kỹ thuật viễn thám đang được
  ứng dụng để giám sát và phát hiện sớm các ô nhiễm dầu trên các vùng biển của thế
  giới, trong đó có hệ thống viễn thám RADAR. RADAR là hệ thống viễn thám siêu
  cao tần dạng chủ động, cho phép quan sát ngày cũng như đêm, trong mọi điều kiện
  thời tiết, không chịu ảnh hưởng của mây, sương mù trên bề mặt biển và có đường
  thu nhận rộng. Đây cũng là những ưu điểm của tư liệu viễn thám siêu cao tần so với
  các tư liệu viễn thám quang học trong việc giám sát và phát hiện sớm ô nhiễm dầu
  trên biển. Do đặc điểm thu nhận năng lượng tán xạ phản hồi của bộ cảm vệ tinh siêu
  cao tần và do sự suy giảm dao động của sóng biển tại vị trí vết dầu nên hình ảnh vết
  dầu trên tư liệu viễn thám siêu cao tần có sự khác biệt với vùng biển xung quanh,
  tạo điều kiện cho việc tự động hóa quá trình nhận dạng và phân loại vết dầu trên
  biển. Tuy nhiên, hiện nay các thông tin bổ trợ về các điều kiện khí tượng trên biển,
  hệ thống xử lý tư liệu viễn thám siêu cao tần tại Việt Nam còn hạn chế nên đòi hỏi
  cần có nghiên cứu đề xuất phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ
  tư liệu viễn thám siêu cao tần phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu cơ sở khoa học và những yếu tố ảnh hưởng đến việc nhận dạng
  và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu ảnh SAR.
  2
  - Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư
  liệu viễn thám siêu cao tần
  - Đề xuất phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu
  viễn thám siêu cao tần phù hợp với điều kiện thực tế về tư liệu, về thông tin hỗ trợ
  trên biển của Việt Nam.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  - Đặc điểm thu nhận tín hiệu của vệ tinh siêu cao tần
  - Tác động của vết dầu đến sự suy giảm cường độ sóng biển và đặc điểm tín
  hiệu tán xạ phản hồi nhận được tại bộ cảm của vệ tinh siêu cao tần.
  - Các yếu tố nhiễu ảnh hưởng đến độ tin cậy của quá trình nhận dạng và phân
  loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn thám siêu cao tần.
  - Các phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn
  thám siêu cao tần.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  - Nội dung nghiên cứu của luận án là đề xuất phương pháp nhận dạng và
  phân loại những vết dầu xuất hiện trên biển không rõ nguồn gốc, chủ yếu do việc xả
  dầu trái phép của các tàu lưu thông trên biển từ tư liệu viễn thám siêu cao tần.
  - Khu vực nghiên cứu của luận án là khu vực biển Đông Việt Nam.
  - Luận án nghiên cứu khả năng sử dụng của tư liệu RADAR tạo ảnh cửa mở
  tổng hợp (SAR), với hai dạng dữ liệu chính là dữ liệu siêu cao tần kênh L (dữ liệu
  PALSAR của vệ tinh ALOS), dữ liệu siêu cao tần kênh C (dữ liệu ASAR của vệ
  tinh EnviSAT).
  5. Nội dung nghiên cứu
  - Nghiên cứu nguyên lý và khả năng nhận dạng và phân loại vết dầu trên
  biển từ tư liệu ảnh SAR.
  - Đề xuất quy trình nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu ảnh
  SAR phù hợp với đặc điểm tư liệu ảnh SAR thu nhận tín hiệu trên biển và trong chế
  độ thu nhận diện rộng.
  - Xây dựng chương trình thử nghiệm nhận dạng và phân loại vết dầu và vết
  3
  nhiễu trên ảnh viễn thám siêu cao tần.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp phân tích, tổng hợp các tài liệu bao gồm các bài báo khoa học
  đã được công bố trên thế giới và trong nước, các kết quả nghiên cứu đã đạt được
  của các hệ thống giám sát và phát hiện sớm ô nhiễm dầu trên biển đang được triển
  khai trong thực tế và các modul phần mềm phát hiện vết dầu từ tư liệu ảnh SAR đã
  được công bố trên thế giới. Từ đó, đề xuất phương pháp luận phù hợp, có tính khả
  thi cao trong điều kiện hiện nay tại Việt Nam .
  - Nghiên cứu thử nghiệm các thuật toán xử lý ảnh, các thuật toán nhận dạng
  và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu ảnh SAR, tiến hành so sánh và chọn lọc các
  mô hình thuật toán phù hợp với mục đích nghiên cứu của luận án.
  7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
  7.1. Ý nghĩa khoa học của luận án
  - Nội dung nghiên cứu của luận án giúp hệ thống đầy đủ cơ sở khoa học về
  nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn thám siêu cao tần.
  - Xây dựng được phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư
  liệu ảnh SAR.
  - Luận án đã đóng góp một phần trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu
  khoa học của đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước về “Ô nhiễm dầu trên vùng biển Đông
  Việt Nam” với mã số KC09.22/06-10 do PGS.TS Nguyễn Đình Dương làm chủ
  nhiệm đề tài.
  7.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  - Nâng cao khả năng ứng dụng của tư liệu ảnh SAR trong việc giám sát và
  phát hiện sớm ô nhiễm dầu ngoài khơi biển Đông Việt Nam.
  - Cung cấp những đánh giá đầy đủ về mặt lý thuyết cũng như kết quả nghiên
  cứu thử nghiệm của các phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư
  liệu viễn thám siêu cao tần với các bước sóng khác nhau như tư liệu viễn thám siêu
  cao tần kênh L (vệ tinh ALOS) và tư liệu viễn thám siêu cao tần kênh C (vệ tinh
  EnviSAT).
  4
  8. Những luận điểm bảo vệ của luận án
  Luận điểm 1: Tư liệu ảnh SAR đã được chuẩn hóa trong mặt cắt ngang vẫn tồn tại
  hiệu ứng xa – gần nguồn phát sóng trên tư liệu ảnh SAR. Hiệu ứng xa – gần nguồn
  phát sóng ảnh hưởng đến khả năng tự động hóa tách vết đen trên ảnh SAR bằng
  thuật toán phân ngưỡng tổng thể.
  Luận điểm 2: Phương pháp tách vết đen bằng thuật toán nở vùng ứng dụng hiệu
  quả trong trường hợp vết dầu tồn tại lâu trên biển và đã bị phong hóa theo thời gian.
  Hình ảnh vết dầu trong trường hợp này có độ tương phản không cao so với hình ảnh
  của bề mặt biển trên ảnh SAR và bản thân hình ảnh vết dầu có nhiều ngưỡng độ
  xám khác nhau.
  Luận điểm 3: Phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn
  thám siêu cao tần được đề xuất trong luận án có thể thực h iện được trong điều kiện
  về tư liệu, cơ sở hạ tầng thông tin hiện có tại Việt Nam.
  9. Những điểm mới của luận án
  9.1. Đề xuất phương pháp tự động hóa quá trình nhận dạng và phân loại vết dầu trên
  biển từ tư liệu ảnh SAR.
  9.2. Đề xuất phương pháp hạn chế ảnh hưởng của hiệu ứng xa gần nguồn phát sóng
  của vệ tinh siêu cao tần trên tư liệu ảnh SAR trong việc nhận dạng và phân loại vết
  dầu trên biển. Hiệu ứng xa - gần nguồn phát sóng này tồn tại trên các dạng tư liệu
  viễn thám siêu cao tần, đặc biệt đối với các chế độ đường chụp rộng.
  9.3. Nghiên cứu ứng dụng của mạng nơ – ron nhiều lớp MLP trong nhận dạng và
  phân loại vết dầu và vết nhiễu trên biển từ tư liệu ảnh SAR với các số lượng tham
  số đầu vào của mạng nơ-ron khác nhau.
  10. Khối lượng và kết cấu luận án
  Kết cấu luận án bao gồm các phần chính như sau:
  Mở đầu
  Chương 1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới
  Chương 2. Cơ sở khoa học của quá trình nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển
  bằng tư liệu viễn thám siêu cao tần
  5
  Chương 3. Đề xuất phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu
  viễn thám siêu cao tần
  Chương 4.Thử nghiệm nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn thám
  siêu cao tần
  Kết luận và kiến nghị
  Danh mục công trình công bố của tác giả
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục
  Luận án được trình bày trong 111 trang, 61 hình vẽ và sơ đồ, 04 bảng biểu.
  6
  CHƯƠNG 1 . TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG
  NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI
  1.1. Đặt vấn đề
  RADAR là hệ thống viễn thám siêu cao tần chủ động được ứng dụng trong
  giám sát và phát hiện sớm các ô nhiễm dầu trên biển. Hệ thống RADAR có ưu điểm
  là thu nhận dữ liệu cả ngày và đêm, trong mọi điều kiện thời tiết, không ảnh hưởng
  bởi mây, sương mù và có đường thu nhận rộng từ 250km đến 400km. Tư liệu
  RADAR tạo ảnh cửa mở tổng hợp (SAR) là tư liệu chính được sử dụng trong các hệ
  thống giám sát và phát hiện vết dầu trên biển hiện nay. Sự suy giảm dao động sóng
  biển tại vị trí vết dầu tạo vết đen trên ảnh SAR. Tuy nhiên một số yếu tố gây nhiễu
  như vùng lặng gió trên biển, khuất địa hình hoặc cản gió gần bờ tạo nên những báo
  động giả về ô nhiễm dầu trên ảnh SAR. Điều kiện về tốc độ gió trên bề mặt biển
  cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới việc phát hiện vết dầu bằng công nghệ
  này. Gió quá mạnh hoặc quá yếu đều không thuận lợi cho việc sử dụng tư liệu ảnh
  RADAR. Mặc dù có một số ảnh hưởng trong quá trình phân loại vết dầu và không
  xác định được độ dày lớp dầu nhưng tư liệu ảnh SAR vẫn là một công cụ viễn thám
  quan trọng trong giám sát và phát hiện sớm ô nhiễm dầu trên biển.
  Việc ứng dụng tư liệu ảnh SAR trong phát hiện sớm ô nhiễm dầu trên biển
  đang được các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Quá trình
  nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu ảnh SAR gồm các bước chính
  như bước tiền xử lý ảnh, tách vết đen trên ảnh SAR, nhận dạng và phân loại vết dầu
  và vết nhiễu. Các kết quả nghiên cứu được thực hiện trên các dạng tư liệu khác
  nhau, các bước xử lý khác nhau nhằm mục đích nâng cao khả năng tự động hóa
  trong việc nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu ảnh SAR.
  1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới
  Vấn đề nghiên cứu khả năng sử dụng tư liệu viễn thám siêu cao tần và đặc
  biệt là tư liệu ảnh SAR để phát hiện sớm vết dầu tràn trên biển được nghiên cứu từ


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy (1999), Nhập môn xử lý ảnh số, NXB
  Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
  2. Nguyễn Đình Dương (2011), Ô nhiễm dầu trên biển và quan trắc bằng viễn
  thám siêu cao tần, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội
  3. http://www.vast.ac.vn/
  4. http://www.imh.ac.vn/
  5. www.icoe.org.vn/upload/2010/01/29/OILSAS-TOMTATBAOCAO.pdf
  Tiếng Anh
  6. Anne H.S.Solberg, Sverre Thune Dokken, Rune Solberg (2003), Automatic
  detection of oil spills in Envisat, Radarsat and ERS SAR image, Geoscience and
  Remote Sensing Symposium, 2003. IGARSS '03. Proceedings. 2003 IEEE
  International , Vol.4, pp 2747-2749
  7. Anna Schistad Solberg, Camilla Brekke, Rune Solberg (2004), Algorithms for
  oil spill detection in Radarsat and Envisat SAR images, IEEE Conference
  Publications, pp 4909-4912
  8. Anne Solberg, Peter Clayton, Marte Indregard (2005), D2 – Report on
  benchmarking oil spill recognition approaches and best practice, Kongsberg
  Satellite Services AS, Norway
  9. Assilzadeh.H, & Mansor.S.B (2001), Early warning system for oil spill using
  SAR images, Proc. ACRS 2001-22
  nd
  Asian Conference on Remote Sensing, 5-9
  November 2001, Singapore, Vol.1, pp 460-465
  10. Bahia Lounis, Aichouche Belhadj Aissa (2006), A contextual segmentation of
  sea SAR images to detect dark spots in Mediterranean Sea, IEEE Conference
  Publications, pp 371-376
  11. Bern, T. -I., Wahl, T., Anderssen, T., & Olsen, R. (1992),Oil spill detection
  using satellite based SAR: Experience from a field experiment, Proc. 1st ERS-1
  Symposium, Cannes, France, pp. 829– 834
  115
  12. Camilla Brekke, Anne H.S.Solberg (2005), Review oil spill detection by
  satellite remote sensing, Remote Sensing of Environment , pp 1-13
  13. Chan-Su Yang, Youn-Seop Kim, Kazuo Ouchi, Jae-Ho Na (2009), Comparison
  with L-, C- and X- Band Real SAR images and simulation SAR images of spilled
  oil on sea surface, IEEE Conference Publications, pp 673-676
  14. Change.L.Y and et (1996), A multiplayer multiresolution approach to detection
  of oil slicks using ERS SAR image, Proc ACRS 1996 – 17
  th
  Asian Conference of
  Remote Sensing, Sri Lanka
  15. D.I.Morales, M. Moctezuma, F. Parmiggiani (2008), Detection of oil slicks in
  SAR images using Hierarchical MRF, IEEE Conference Publications, pp 1390-1393
  16. European Space Agency (2007), EnviSat ASAR Product Handbook, Issue 2.2,
  27 February 2007
  17. European Space Agency (1998), Oil pollution monitoring, ESA brochure ERS
  and its application, Marine, BR-128/I, Ver 1.0
  18. ERSDAC (Earth Remote Sensing DataAnalysisCenter) (2007), ERSDAC-VXCEOS-004, Rev. 1.6, Japan
  19. Fabio Del Frate, Luca Salvatori ( 2004), Oil spill detection by means of Neural
  Networks algorithms: a Sensitivity Analysis,IEEE Conference Publications, pp
  1370-1373
  20. Fanny Girard-Ardhuin, F.Mercier, Garello (2003), Oil slick detection by SAR
  imagery: potential and limitation, Proc OCEANS 2003, Vol.1, pp 164-169
  21. Henri Maître (2008), Processing of Synthetic Aperture Radar (SAR) Images,
  Antony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire
  22. Huang Liang-kai, j. wangt mao-jiun (1995), Image thresholding by minimizing
  the measures of fuzziness, Pattern Recognition, Vol. 28, No.1, pp 41-51, 1995
  23. Iphigenia Keramitsoglou, Constantinos Cartalis, Chris T.Kiranoudis (2006),
  Automatic identification of oil spills on satellite images, Environmental
  Modelling & Software, Vol.21, pp 640-652

  Xem Thêm: Nghiên cứu đề xuất phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn thám siêu ca
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đề xuất phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn thám siêu ca sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status