Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ hộ sản tại bệnh viện phụ sản quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ hộ sản tại bệnh viện phụ sản quốc tế

  ĐÁNH GIÁ Sự HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Hộ SẢN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

  MỤC LỤC
  TÓM TẮT LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH
  Chương 1: TỔNG QUAN .1
  1.1. Tổng quan về chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện Phụ sản
  Quốc tế Sài Gòn và Lý do hình thành đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu .4
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 5
  1.5. Tóm tắt chương 1 5
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .6
  2.1. Cơ sở lý thuyết .6
  2.1.1. Các khái niệm .6
  2.1.1.1. Khái niệm chất lượng .6
  2.1.1.2. Khái niệm chất lượng dịch vụ 7
  2.1.1.3. Khái niệm Sự hài lòng của khách hàng 9
  2.1.2. Tổng quan về chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ bệnh viện .10
  2.2. Mô hình và phương pháp nghiên cứu .15
  2.2.1. Mô hình nghiên cứu 15
  2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 18
  2.3 Tóm tắt chương 2 .24
  Chương 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .25
  3.1. Thống kê mô tả biến phụ thuộc HAILONG 25
  3.2. Phân tích hồi quy .26
  3.2.1. Tương quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập 27
  3.2.2. Lựa chọn biến cho mô hình 29
  3.2.3. Đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy 30
  3.2.4. Kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy .30
  3.2.5. Ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng phần và
  Giải thích phương trình biểu diễn mô hình hồi quy .31
  3.2.6. Dò tìm sự vi phạm các giả định 33
  3.3. Tóm tắt chương 3 36
  Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37
  4.1. Kết luận và kiến nghị .37
  4.2. Hạn chế của nghiên cứu .44
  4.3. Hướng nghiên cứu tiếp theo .44
  Tài liệu tham khảo .46
  Phụ lục A: Dàn bài thảo luận nhóm .48
  Phụ lục B: Các câu hỏi bị loại bỏ và các câu hỏi thay đổi 51
  Phụ lục C: Bảng câu hỏi 52
  Phụ lục D: Thư và bảng câu hỏi gửi khách hàng .55
  Phụ lục E: Kết quả phân tích hệ số tin cậy Cronbach Alpha .60
  Phụ lục F: Communalities .63
  Phụ lục G: Ma trận thành phần sau khi xoay (EFA) .64
  TÓM TẮT LUẬN VĂN
  Chất lượng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống hằng ngày. Nó quan trọng vì nó tạo ra sự cạnh tranh hiệu quả trong kinh doanh, cả trong sản xuất lẫn dịch vụ, nó bảo đảm an toàn cho người sử dụng, nó mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Ý tưởng liên kết dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng đã tồn tại trong một thời gian dài. Sự hài lòng của khách hàng được nghiên cứu và được coi là nhân tố quan trọng trong quản trị trong vài thập kỷ qua. Trong thị trường toàn cầu ngày nay, các tổ chức ngày càng cố gắng hơn nữa để đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua kiến thức mới và chuyên sâu hơn về khách hàng và nhu cầu của họ.
  Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn cũng đang nỗ lực để mang lại sự thỏa mãn ngày càng cao cho khách hàng. Nghiên cứu này đánh giá sự phù hợp của thang đo chất lượng dịch vụ bệnh viện và đánh giá sự hài lòng của các sản phụ đối với chất lượng dịch vụ hộ sản tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn.
  Nghiên cứu này đã sử dụng công cụ KQCAH được phát triển bởi Victor Sower, JoAnn Duffy, William Kilbourne, Gerald Kohers & Phyllis Jones (2001) để làm khung lý thuyết. Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng đã được thực hiện. Mô hình đã được đánh giá và kiểm định tính phù hợp. Các thành phần của chất lượng dịch vụ hộ sản đều dự đoán tốt cho sự hài lòng của khách hàng. Mức độ tác động được thể hiện theo chiều ít ảnh hưởng dần: Tính tiền viện phí, Thông tin, Các bữa ăn, Sự phoi hợp giữa các phòng ban, Nhân viên và Các tiện nghi.
  Kết quả nghiên cứu này phần nào giúp lãnh đạo Bệnh viện có được những chiến lược, quyết định phù hợp. Lãnh đạo và nhân viên Bệnh viện cần nắm vững và thực hiện tốt tám nguyên tắc cơ bản của quản lý chất lượng (International Organization for Standardization), đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện cơ sở vật chất, xây dựng chính sách giá cả phù hợp, cung cấp thông tin đầy đủ cho sản phụ và người nhà sản phụ, và làm tốt hơn việc cung cấp các bữa ăn cho sản phụ.
  Chương 1 TỔNG QUAN
  1.1. Tổng quan về chất lương dịch vụ tại Bênh viên Phụ sản Quốc tế Sài Gòn và

  Lý do hình thành đề tài
  Chất lượng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống hằng ngày. Nó quan trọng vì nó tạo ra sự cạnh tranh hiệu quả trong kinh doanh, cả trong sản xuất lẫn dịch vụ, nó bảo đảm an toàn cho người sử dụng, nó mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Nhưng chất lượng nhiều khi cũng bị hiểu nhầm và ứng dụng không phù hợp. Một số người cho rằng chất lượng vẫn chỉ là trách nhiệm của bộ phân chất lượng hơn là trách nhiệm của cả tổ chức. Một số người khác lại cho rằng chất lượng là tránh những điều làm khách hàng không hài lòng. Trong khi đó nhiều người khác lại cho rằng chất lượng chỉ dùng trong lĩnh vực sản xuất và rất hiếm khi ứng dụng trong dịch vụ.
  Dịch vụ được nghiên cứu rộng rãi vào thâp kỷ 80 của thế kỷ XX. Ý tưởng liên kết dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng đã tồn tại trong một thời gian dài. Sự hài lòng của khách hàng được nghiên cứu và được coi là nhân tố quan trọng trong quản trị trong vài thâp kỷ qua. Trong thị trường toàn cầu ngày nay, các tổ chức ngày càng cố gắng hơn nữa để đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua kiến thức mới và chuyên sâu hơn về khách hàng và nhu cầu của họ. Định hướng khách hàng của một doanh nghiệp sẽ mang lại giá trị tăng thêm và chứng minh cho sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Các công ty đã phải chi rất nhiều tiền mỗi năm để nhân diện nhu cầu khách hàng và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng. Tất cả sự nỗ lực để mang lại một mức độ thỏa mãn cao hơn cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu để giữ chân khách hàng.
  Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn cũng đang nỗ lực để mang lại sự thỏa mãn ngày càng cao cho khách hàng. Tuy nhiên, thực tế Bệnh viện đã chưa thực hiện tốt được
  điều này. Trước tiên, tổng quan về chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn sẽ được trình bày.
  Tổng quan về chất lương dịch vụ tại Bênh viên Phụ sản Quốc tế Sài Gòn

  Công ty Cổ phần Bệnh viện phụ sản Quốc tế Sài Gòn được thành lâp theo Quyết định số 1964/GP-UB ngày 05 tháng 09 năm 1998 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số 063878 ngày 29 tháng 10 năm 1998 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp với 100% vốn đầu tư trong nước. Địa chỉ kinh doanh ở tại 63 Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP HCM
  Hoạt động chính của Công ty là cung ứng các dịch vụ y tế chuyên khoa sản phụ khoa và nhi sơ sinh. Bên cạnh đó, Công ty còn có hoạt động căn-tin và nhà thuốc. Sau đây, Công ty Cổ phần Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn được gọi tắt là Bệnh viện. Bệnh viện đi vào hoạt động vào ngày 01/12/2000.
  Về quy mô, Bệnh viện có 118 giường điều trị nội trú. Số lượng nhân viên của Bệnh viện trung bình tại một thời điểm là khoảng 360 người.
  Về mục tiêu, Bệnh viện đã đề ra yêu cầu phải mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Tuy nhiên điều đó đã không được thực hiện một cách triệt để. Thực tế đã mâu thuẫn với yêu cầu mà Bệnh viện đã đề ra, mâu thuẫn từ trong việc lãnh đạo đến việc thực hiện của nhân viên.
  Mâu thuẫn trong việc lãnh đạo thể hiện ở chỗ lãnh đạo yêu cầu phải tuyệt đối làm khách hàng hài lòng nhưng không cải thiện quy trình thu tiền cũng như quy trình khám chữa bệnh đã làm cho rất nhiều khách hàng phàn nàn:
  - Bệnh viện thu tiền bằng phiếu thu viết tay, một phiếu thu cho mỗi loại dịch vụ: một phiếu cho phòng khám, một phiếu cho siêu âm, một phiếu cho X quang, một phiếu cho xét nghiệm, v.v . Trải qua hơn 8 năm hoạt động mà Bệnh viện không trang bị máy vi tính, máy in và phần mềm cho quầy thu ngân in phiếu thu. Tồn tại này thể hiện sự bất tiện và không mang tính chuyên nghiệp. Mặt khác, quầy thu tiền có diện tích quá nhỏ (dài 3,5 mét, rộng 2,5 mét) nên việc thu tiền diễn ra châm và thường
  xuyên xảy ra tình trạng chen lấn, ùn tắc khi khách hàng đóng tiền vào lúc đông khách.
  - Bệnh viện không trang bị bảng điện tử và phần mềm trong công tác khám chữa bệnh. Hiện nay, một số bệnh viện đã trang bị máy vi tính, phần mềm và bảng điện tử, bệnh nhân nhìn bảng điện tử và biết được khi nào đến lượt mình bước vào phòng khám, siêu âm, X quang.
  - Việc tính tiền viện phí khi xuất viện còn nhiều hạn chế. Tại một thời điểm, Bệnh viện chỉ bố trí một nhân viên đảm nhân việc tính tiền xuất viện nên hay xảy ra tình trạng sản phụ phải chờ lâu để đến lượt đóng tiền xuất viện. Mặt khác, việc tính tiền viện phí cũng không chuyên nghiệp. Nhân viên phụ trách tính tiền thuốc và vât tư y tế đã sử dụng bằng cách nhìn vào hồ sơ bệnh án để biết số lượng và nhìn vào bảng giá để biết giá. Sau đó nhân viên này dùng máy tính điện tử nhân số lượng với đơn giá rồi cộng lại thành một số tổng. Số tổng này được gõ vào dòng Thuốc, vật tưy tế trên Bảng kê tiền viện phí. Việc bấm máy tính điện tử này không thể tránh khỏi sai sót. Hơn nữa, không có gì đảm bảo nhân viên tính tiền viện phí không nhìn nhầm số, không chọn nhầm giá của mặt hàng này sang giá của mặt hàng khác.
  - Việc cung cấp thông tin và giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Bệnh viện chưa thât sự tốt. Đó là bởi vì Bệnh viện chưa thành lâp bộ phân chuyên trách vấn đề này. Do đó mỗi khi khách hàng có thắc mắc, khiếu nại thì phòng kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm giải quyết mà không phân công nhân viên chịu trách nhiệm chính và không có một quy trình giải quyết cụ thể.
  - Việc phục vụ ăn uống cho các sản phụ đang lưu trú tại bệnh viện còn chưa tốt. Điều này thể hiện ở chỗ thức ăn cho sản phụ chuẩn bị quá sớm nên khi mang đến cho sản phụ thì không còn nóng. Tình trạng này vẫn còn tồn tại là do nhà ăn không có nhiều nhân viên để phục vụ cùng lúc khi đến giờ cơm.
  Mâu thuẫn trong công việc của nhân viên thể hiện ở chỗ trình độ và kinh nghiệm còn non yếu và thái độ phục vụ chưa thât sự ân cần, lịch sự, nhiều khi lơ là công việc và thiếu trách nhiệm. Đa số nhân viên được tuyển dụng được đào tạo từ các tỉnh và chưa có kinh nghiệm làm việc. Nhân viên khi mời khách đều bắt đầu bằng “Xin mời bà./ xin mời cô.” nhưng có nhiều nhân viên có cách nói không được nhỏ nhẹ và lịch sự. Nhiều khách hàng viết vào sổ góp ý rằng nhân viên mời khách hàng mà không chú ý đến cảm xúc của người nghe, nhân viên thu ngân không biết nở nụ cười với khách hàng, quy trình thu tiền lạc hâu, thang máy không tự động và phải chờ quá lâu, nhân viên hộ lý có lời khiếm nhã khi người nhà sản phụ sơ ý làm bẩn nhà vệ sinh, bác sĩ khám bệnh sơ sài, những gì họ nhân được không xứng với số tiền bỏ ra, v.v.
  Trên đây là một vài điểm thể hiện chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Trước tình hình có nhiều khách hàng góp ý bày tỏ thái độ không hài lòng về những gì mình nhân được, sự kỳ vọng của mình không được đáp ứng, việc thực hiện một nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn là cần thiết. Và do đó nghiên cứu này được thực hiện, giới hạn trong phạm vi chất lượng dịch vụ hộ sản mà không bao gồm hết tất cả dịch vụ tại Bệnh viện.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  Các mục tiêu của nghiên cứu này là:
  - Đánh giá sự phù hợp của thang đo chất lượng dịch vụ bệnh viện đối với dịch vụ hộ sản tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn.
  - Đánh giá sự hài lòng của các sản phụ đối với chất lượng dịch vụ hộ sản tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn.
  1.3. Đối tương và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là các sản phụ sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn.
  Nghiên cứu này chỉ thực hiện nghiên cứu trong phạm vi dịch vụ hộ sản và các dịch vụ hỗ trợ dịch vụ hộ sản, không bao gồm các dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú. Và nghiên cứu này chỉ được thực hiện tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn, không bao gồm các bệnh viện có dịch vụ hộ sản khác.
  1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn nắm bắt được sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ hộ sản tại Bệnh viện để từ đó có những cải tiến, điều chỉnh thích hợp và có những quyết định kinh doanh cũng như các quyết định chiến lược cho sự phát triển ổn định và lâu dài.
  1.5. Tóm tắt chương 1
  Chương 1 này đã trình bày tổng quan về chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Trước tình hình có nhiều khách hàng góp ý bày tỏ thái độ không hài lòng về chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ hộ sản tại Bệnh viện. Đó là mục tiêu chính yếu của nghiên cứu này. Nghiên cứu này được thực hiện với đối tượng là các sản phụ tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho việc quản trị tại Bệnh viện được tốt hơn.
  Chương 2 tiếp theo sẽ trình bày cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu.

  Xem Thêm: đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ hộ sản tại bệnh viện phụ sản quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ hộ sản tại bệnh viện phụ sản quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status