Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu các giải pháp bù công suất phản kháng trong mạng điện phân phối

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu các giải pháp bù công suất phản kháng trong mạng điện phân phối

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp bù công suất phản kháng trong mạng điện phân phối
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU v
  DANH MỤC HÌNH VẼ vi
  DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ix
  MỞ ðẦU 1
  CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀBÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
  TRÊN LƯỚI ðIỆN PHÂN PHỐI
  3
  1.1. Sựtiêu thụcông suất phản kháng 3
  1.2. Các nguồn phát công suất phản kháng trên lưới ñiện 5
  1.3. Ý nghĩa của việc bù công suất phản kháng trong lưới phân phối 11
  1.4. Các tiêu chí bù công suất phản kháng trên lưới phân phối 12
  CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN DUNG LƯỢNG - XÁC ðỊNH VỊTRÍ BÙ
  CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TRÊN LƯỚI PHÂN PHỐI VÀ ðÁNH
  GIÁ HIỆU QUẢBÙ
  20
  2.1. Xác ñịnh dung lượng và vịtrí bù công suất phản kháng 20
  2.2. ðánh giá hiệu quảcủa bù công suất phản kháng 48
  CHƯƠNG 3. SƠ ðỒ ðẤU NỐI TỤVÀ PHƯƠNG THỨC ðIỀU KHIỂN
  TỤBÙ TRONG LƯỚI ðIỆN PHÂN PHỐI
  57
  3.1. Sơ ñồ ñấu nối tụbù tĩnh 57
  3.2. Sơ ñồnối dây và ñiện trởphóng ñiện 59
  3.3. Nguyên lý ñi ều khiển các thiết b ị bù sửdụng tụ ñi ện tĩ nh 63
  3.4. Thiết bịbù ngang có ñiều khiển (SVC) 67
  CHƯƠNG 4. ẢNH HƯỞNG CỦA THIẾT BỊBÙ ðẾN THỐNG SỐ
  THIẾT KẾVÀ VẬN HÀNH CỦA LƯỚI ðIỆN PHÂN PHỐI
  79
  4.1. Ảnh hưởng của thiết bịbù ñến thông sốthiết kế79
  4.2. Ảnh hưởng của thiết bịbù ñến tổn thất công suất và ñiện năng 84
  4.3. Ảnh hưởng của thiết bịbù ñến chế ñộ ñiện áp của lưới phân phối 89
  CHƯƠNG 5. TÍNH TOÀN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CHO LỘ
  479 VĂN LÂM –HƯNG YÊN VỚI PHẦN MỀM PSS/ADEPT
  105
  5.1. ðặc ñiểm của lưới ñiện nghiên cứu 105
  5.2. Tính toán bù công suất phản kháng cho lộ479 E28.4 110
  CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  126
  6.1. Kết luận 126
  6.2. Kiến nghị 127
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 125
  PHỤLỤC 126


  LỜI NÓI ðẦU
  Với sựphát triển nhanh chóng của nền kinh tếvà khoa học kỹthuật, nguồn ñiện
  cũng phải ñáp ñược những ñòi hỏi vềcông suất và chất lượng. Vấn ñềcông suất
  phát ra phải ñược ñưa ñến và tận dụng một cách hiệu quảnhất, không ñểlảng phí
  quá nhiều ảnh hưởng ñến kinh tếlà một bài toán ñược rất nhiều ñềtài nghiên cứu.
  Tổn hao công suất là vấn ñề ảnh hưởng ñến chất lượng nguồn ñiện và kinh tế, ñể
  giảm nó một trong nhưng biện pháp khá hiệu quảlà bù công suất phản khảng cho
  lưới ñiện.
  Một sốcác hệthống lưới ñiện trên các tỉnh thành của nước ta không có hệthống
  bù công suất phản kháng thậm chí còn không quan tâm ñến vấn ñềnày. Do ñó hệsố
  công suất cosφcó giá trịnhỏ ñiều này ảnh hưởng rất lớn ñến các tham sốkinh tếkỹ
  thuật của mạng ñiện như: Giảm chất lượng ñiện áp, tăng tổn thất công suất và tăng
  ñốt nóng dây dẫn, tăng tiết diện dây dẫn, hạn chếkhảnăng truyền tải công suất tác
  dụng, không sửdụng hết khảnăng của ñộng cơsơcấp, giảm chất lượng ñiện, tăng
  giá thành ñiện năng.
  Ởmột sốtỉnh ñã quan tâm ñến vẫn ñềnày nhưHà Nội, Hải Dương, Nam ðịnh,
  Ninh Bình . nhưng việc thực thi thì rất ít. Nếu có hệ thống bù công suất phản
  kháng thì chỉlà bù tĩnh, thiết bịbù không có cơcấu tự ñộng ñiều chỉnh mang lại hệ
  sốcông suất cosφlớn cỡtrên 0,9 ñiều này cũng dẫn ñến những ảnh hưởng ñáng kể
  nhưvào giờthấp ñiểm có hiện tượng dòng công suất phản kháng chạy ngược, làm
  tăng tổn thất và quá áp cục bộ ñiều này gây hậu quảnghiêm trọng ñến các thiết bị
  ñiện. Vịtrí ñặt thiết bịbù thường ñược chọn sao cho dễvận hành chứkhông xét ñến
  hiệu quảkinh tếcủa thiết bị, vì vậy chưa tận dụng ñược hiệu quảlàm việc của thiết
  bị, dẫn ñến sựlãng phí.
  ðểkhắc phục những nhược ñiểm ñó ñềtài ñi nghiên cứu các phương pháp bù
  công suất phản kháng, ñểxác ñịnh dung lượng và vị trí bù tối ưu cho lưới phân
  phối, ñồng thời luận văn cũng ñi nghiên cứu phần mền PSS/ADEPT ñểtính toán
  dung lượng và vịtrí bù cho một lưới ñiện cụthể.
  Với sựnổlực của bản thân, sựgiúp ñỡtận tình của thầy giáo hướng dẫn TS
  Trần Quang Khánh, tập thể giảng viên Bộ môn Cung Cấp ðiện –Khao Cơ ðiện
  Trường ñại học Nông Nghiệp Hà Nội và Trường ñại học ðiện Lực. Luận văn ñã
  hoàn thành gồm các chương sau:
  Chương 1. Tổng quan vềbù công suất phản kháng trên lưới phân phối
  Chương 2. Tính toán dung lượng - xác ñịnh vịtrí bù công suất phản kháng trên
  lưới phân phối và ñánh giá hiệu quảbù
  Chương 3. Sơ ñồ ñấu nối tụvà phương thức ñiều khiển tụbù trong lưới ñiện
  phân phối
  Chương 4. Ảnh hưởng của thiết bịbù ñến thông sốthiết kếvà vận hành của
  lưới ñiện phân phối
  Chương 5. Tính toán bù công suất phản kháng cho lộ479 Văn Lâm - Hưng Yên
  với phần mềm PSS/ADEPT
  Chương 6. Kết luận và kiến nghị
  CHƯƠNG I
  TỔNG QUAN VỀBÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TRÊN LƯỚI ðIỆN
  PHÂN PHỐI
  1.1. SỰTIÊU THỤCÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
  1.1.1. Khái niệm vềCSPK
  Xét sựtiêu thụnăng lượng trong một mạch
  ñiện ñơn giản có tải là ñiện trở và ñiện kháng
  (hình 1-1) sau:


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. TS. Phan ðăng Khải, Th.S Huỳnh Bá Minh (2003), Bù công suất phản kháng
  lưới cung cấp và phân phối ñiện, NXB Khoa học & kỹthuật, Hà Nội.
  2. TS. Trần Quang Khánh (2006), Hệthống Cung cấp ñiện , Tập 1, 2, NXB
  Khoa học & kỹthuật, Hà Nội.
  3. Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê (2006), Cung cấp
  ñiện, NXB Khoa học & kỹthuật.
  4. Nguyễn Hữu Phúc, ðánh giá các tác ñộng của quá ñộtrong quá trình ñóng
  cắt trạm tụbù ñến lưới ñiện, Trường ðại học Bách khoa TP HCM.
  5. Nguyễn Hữu Phúc, ðặng Anh Tuấn, Nguyễn Tùng Linh (2007), Giáo trình
  tập huấn: Áp dụng PSS-ADEPT 5.0 trong lưới ñiện phân phối, Trường ðại
  học ñiện lực.
  6. Trần Vĩnh Tịnh, Trương Văn Chương (2008), Bù tối ưu công suất phản
  kháng lưới ñiện phân phối, Tạp chí khoa học và công nghệ ðại học ðà
  Nẵng, số2(25).2008.
  7. Phạm ThịNgọc Yến, Lê Hữu Tình, Lê Tân Hùng, Nguyễn ThịLan Hương
  (2007), CơsởMatlab và ứng dụng, NXB Khoa học & kỹthuật.
  Tiếng Anh
  8. F.J. Pazos, J.J. Amantegui, F. Ferrandis, H. Gago, A. Barona (2005) “
  Capacitor bank monitoring for switching transient reduction” 9-2005 Iberdrola,
  Spain.
  9. Ramasamy Natarajan (2005), Power System Capacition,ebook
  10. Thomas E. Grebe; Capacitor Switching and Its Impact on Power Quality,
  Prepared on Request of CIGRE 36.05/CIRED 2 (VoltageQuality).

  Xem Thêm: Nghiên cứu các giải pháp bù công suất phản kháng trong mạng điện phân phối
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các giải pháp bù công suất phản kháng trong mạng điện phân phối sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status