Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao động đến đời sống hộ gia đình huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao động đến đời sống hộ gia đình huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao động đến đời sống hộ gia đình huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường
  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  1 MỞ ðẦU 0
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu của ñề tài 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XUẤT KHẨU LAO
  ðỘNG 5
  2.1 Cơ sở lý luận 5
  2.2 Cơ sở thực tiễn 19
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn 40
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 52
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 57
  4.1 Thực trạng xuất khẩu lao ñộng của huyện Yên Dũng. 57
  4.1.1 Thực trạng về số lượng lao ñộng ñi xuất khẩucủa huyện 58
  4.1.2 Thực trạng về ñộ tuổi và giới tính của lao ñộng xuất khẩu 60
  4.1.3 Thực trạng về ngành nghề và chất lượng của lao ñộng xuất khẩu
  ở huyện Yên Dũng 62
  4.1.4 Thực trạng về các kênh xuất khẩu và nơi ñến của LðXK ở
  huyện Yên Dũng 64
  4.2 Ảnh hưởng của việc XKLð ñến ñời sống hộ gia ñình huyện
  Yên Dũng 67
  4.2.1 Các thông tin chung của các nhóm hộ ñiều tra và lao ñộng
  xuất khẩu 67
  4.2.2 Ảnh hưởng của việc XKLð ñến ñời sống hộ gia ñình huyện
  Yên Dũng 76
  4.2.2.1 Ảnh hưởng ñến kinh tế hộ gia ñình 77
  4.2.2.2 Ảnh hưởng ñến cuộc sống gia ñình 88
  4.2.2.3 Ảnh hưởng xã hội 97
  4.2.2.4 Ảnh hưởng tới người lao ñộng xuất khẩu 103
  4.3 ðánh giá chung ảnh hưởng của XKLð ñến ñời sốnghộ gia ñình
  huyện Yên Dũng 107
  4.4 ðịnh hướng và giải pháp nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu
  cực của XKLð ñến ñời sống hộ gia ñình huyện Yên Dũng 116
  4.4.1 Một số ñịnh hướng cho vấn ñề xuất khẩu lao ñộng ở Yên Dũng 116
  4.4 .2 Giải pháp cho vấn ñề xuất khẩu lao ñộng ở huyện Yên Dũng 118
  5 KẾT LUẬN 123
  5.1 Kết luận 123
  5.2 Khuyến nghị 124
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 126
  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Xuất khẩu lao ñộng là một chiến lược quan trọng, lâu dài, là một nội
  dung của Chương trình quốc gia về việc làm, một hoạt ñộng kinh tế - xã hội
  góp phần phát triển nguồn nhân lực ñáp ứng nhiệm vụcông nghiệp hoá, hiện
  ñại hoá ñất nước, là một bộ phận của hợp tác quốc tế góp phần tăng cường
  mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước và củng cố cộng
  ñồng người Việt Nam ở nước ngoài.
  Ở các nước ñang phát triển, tỷ lệ tăng dân số hàng năm vẫn còn cao,
  vấn ñề giải quyết việc làm cho số người ñến ñộ tuổilao ñộng là một gánh
  nặng cho các quốc gia. Do ñó, xuất khẩu lao ñộng trở thành vấn ñề cấp thiết
  có nội dung kinh tế - xã hội sâu sắc và liên quan chặt chẽ với các yếu tố kinh
  tế xã hội khác trong việc ñịnh hướng và phát triển nền kinh tế quốc gia.
  Ở Việt Nam xuất khẩu lao ñộng ñã thực sự trở thành một giải pháp hữu
  hiệu ñối với công cuộc xóa ñói giảm nghèo, giải quyết việc làm và cải thiện
  ñời sống cho một bộ phận người lao ñộng, ñặc biệt ở khu vực nông thôn.
  Nguồn lợi về kinh tế của công tác xuất khẩu lao ñộng là rất lớn ñã tạo ra
  những chuyển biến cơ bản làm thay ñổi bộ mặt nông thôn, nâng cao mức sống
  cho nhiều hộ gia ñình nông dân. Bên cạnh tác ñộng tích cực, xuất khẩu lao
  ñộng cũng bộc lộ những ảnh hưởng tiêu cực không chỉñối với bản thân người
  lao ñộng mà còn ñối với gia ñình và cộng ñồng có người ñi xuất khẩu lao
  ñộng như: chức năng gia ñình bị biến ñổi, vai trò giới truyền thống bị xáo
  trộn, mối quan hệ gia ñình trở nên lỏng lẻo . ñã dẫn ñến nhiều vấn ñề xã hội
  như: Tha hoá về ñạo ñức, lối sống, mắc các tệ nạn xã hội, quan hệ tình dục
  ngoài hôn nhân, gia ñình lục ñục tan vỡ, thiếu quảnlý giáo dục con cái, nợ
  nần
  Huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang, trong những năm qua,cấp uỷ ðảng
  chính quyền ñịa phương coi xuất khẩu lao ñộng là một trong những nhiệm vụ
  quan trọng góp phần phát triển nguồn nhân lực, giảiquyết việc làm, tạo thu
  nhập cho người lao ñộng, làm giàu chính ñáng, tăng nguồn thu ngoại tệ và
  cũng là một trong những biện pháp xoá ñói giảm nghèo, góp phần không nhỏ
  thúc ñẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở ñịa phương.
  Số lao ñộng của huyện Yên Dũng ñi xuất khẩu ngày càng tăng qua các
  năm, nhiều hộ gia ñình từng là hộ nghèo nhưng từ khi có lao ñộng ñi xuất
  khẩu ñã trở thành hộ khá và giàu, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm
  ñược các tiện nghi sinh hoạt ñắt tiền và có vốn ổn ñịnh tăng gia sản xuất, kinh
  doanh nâng cao thu nhập - Yên Dũng trở thành huyện có nhiều người ñi Tây
  về xây nhà lầu nhất nước [20]. Năm 2009, do ảnh hưởng của khủng hoảng
  kinh tế thế giới nhưng toàn huyện vẫn có 758 lao ñộng ñã xuất cảnh ñi làm
  việc có thời hạn ở nước ngoài, chủ yếu các thị trường như Nga, ðài Loan,
  Cộng hòa Séc và các nước Trung ñông (nhiều nhất là thị trường Sec), ñưa
  tổng số lao ñộng của huyện ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từ trước ñến
  nay là 6922 người, hàng năm số lao ñộng này chuyển tiền chuyển qua ngân
  hàng Nông nghiệp và PTNT cho người thân khoảng trên100 tỷ ñồng; riêng
  năm 2008, kiều hối chuyển qua Ngân hàng NN&PTNT khoảng 160 tỷ ñồng -
  báo cáo XKLð năm 2009 huyện Yên Dũng [36]
  Phong trào xuất khẩu lao ñộng ở huyện Yên Dũng ñanglên cao, ñược
  làm một cách bài bản, kết nối từ huyện ñến xóm thônnên Yên Dũng trở thành
  một trong những ñịa phương ñi ñầu cả nước trong việc hỗ trợ người dân tìm
  ñến con ñường xuất ngoại. Tuy nhiên ñể ñánh giá ñúng ñắn mức ñộ ảnh
  hưởng của việc xuất khẩu lao ñộng ñến ñời sống hộ gia ñình trong huyện thì
  cần phải có những nghiên cứu nghiêm túc. Việc xuất khẩu lao ñộng ñã ñóng
  góp gì cho phát triển kinh tế xã hội trong huyện? Có nhiều hộ gia ñình có
  người thân ñi xuất khẩu lao ñộng không? Khi gia ñình có người thân ñi xuất
  khẩu lao ñộng thì gia ñình ñược gì và mất gì? bản thân người lao ñộng ñược
  gì và mất gì? Có thuận lợi và khó khăn gì ñối với việc xuất ngoại của họ? họ
  có mong muốn nguyện vọng gì? ðể hạn chế những mất mát và khó khăn mà
  người lao ñộng xuất khẩu và gia ñình họ gặp phải vàñể phát triển bền vững
  nguồn lao ñộng xuất khẩu của huyện cần phải làm gì?
  ðể trả lời những câu hỏi ñó, ñể ñánh giá ñúng, mức ñộ ảnh hưởng của
  xuất khẩu lao ñộng ñến ñời sống hộ gia ñình nên tôichọn ñề tài: “Nghiên cứu
  ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao ñộng ñến ñời sống hộ gia ñình huyện Yên
  Dũng tỉnh Bắc Giang”.
  1.2. Mục tiêu của ñề tài
  * Mục tiêu chung
  Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao ñộng ñến ñời sống kinh
  tế - xã hội của các hộ gia ñình thuộc huyện Yên Dũng từ ñó có các ñề xuất,
  các giải pháp thích hợp cho vấn ñề XKLð của huyện.
  * Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và cơ sở thựctiễn về xuất khẩu
  lao ñộng, các ảnh hưởng của xuất khẩu lao ñộng tới ñời sống kinh tế - xã hội.
  - Phân tích thực trạng xuất khẩu lao ñộng tại huyệnYên Dũng
  - ðánh giá các ảnh hưởng của xuất khẩu lao ñộng ñếnñời sống hộ gia
  ñình ở Yên Dũng
  - ðề xuất các ñịnh hướng và các giải pháp thích hợpcho vấn ñề xuất
  khẩu lao ñộng ở Yên Dũng.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  Các vấn ñề kinh tế xã hội liên quan tới hoạt ñộng xuất khẩu lao ñộng ở
  huyện Yên Dũng
  Các hộ gia ñình có lao ñộng ñang tham gia XKLð và các hộ gia ñình
  ñã có lao ñộng ñi XKLð về.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về không gian nghiên cứu: ðề tài ñược thực hiện tại huyện
  Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.
  - Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao
  ñộng tới ñời sống kinh tế xã hội của hộ nông dân huyện Yên Dũng thời kỳ
  2001 – 2009 và ñề xuất các biện pháp thích hợp ñối với vấn ñề xuất khẩu lao
  ñộng ở huyện Yên Dũng.
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XUẤT KHẨU
  LAO ðỘNG
  2.1. Cơ sở lý luận
  2.1.1 Một số khái niệm
  2.1.1.1 Khái niệm về lao ñộng - sức lao ñộng
  * Lao ñộng
  Theo Từ ñiển Tiếng Việt, lao ñộng là hoạt ñộng có mục ñích của con
  người, nhằm tạo ra những của cải vật chất, tinh thần cho xã hội [41].
  Theo giáo trình kinh tế chính trị Mác – Lênin, lao ñộng là hoạt ñộng có
  mục ñích, có ý thức của con người nhằm làm thay ñổinhững vật thể tự nhiên
  cho phù hợp với nhu cầu của con người [31].
  Như vậy, lao ñộng chính là hoạt ñộng của con người tác ñộng vào giới
  tự nhiên, làm biến ñổi tự nhiên theo những mục ñíchnhất ñịnh của mình. Con
  người có thể dùng sức mạnh cơ bắp hoặc trí tuệ ñể tác ñộng vào tự nhiên biến
  chúng thành có ích cho cuộc sống của mình.[6]
  Lao ñộng có vai trò quyết ñịnh trong sự tiến hoá của loài người.
  Trong thời ñại kinh tế thị trường ngày nay, cùng với tài nguyên thiên nhiên,
  tư bản và năng lực kinh doanh, lao ñộng là yếu tố chủ yếu của hoạt ñộng
  sản xuất kinh doanh.
  * Sức lao ñộng
  Sức lao ñộng là tổng hợp thể lực và trí lực của con người ñược sử dụng
  trong quá trình lao ñộng. Sức lao ñộng mới chỉ là khả năng của lao ñộng còn
  lao ñộng là sự tiêu dùng sức lao ñộng trong thực hiện [6].
  Trên thị trường lao ñộng, sức lao ñộng ñược coi là hàng hoá – ñó là loại
  hàng hoá ñặc biệt vì con người có tư duy, tự làm chủ bản thân mình hay nói
  cách khác con người là chủ thể lao ñộng. Thông qua thị trường lao ñộng, sức
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Nguyễn Hoàng Anh và nhóm nghiên cứu, Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt
  Nam, Nghiên cứu “Tác ñộng của xuất khẩu lao ñộng tới cuộc sống gia
  ñình tại tỉnh Thái Bình”, thực hiện từ tháng 5/2007
  2. Nguyễn Thị Hồng Bích (2007), XKLð của một số nước ðông Nam Á
  kinh nghiệm và bài học, Trung tâm nghiên cứu quốc tế và khu vực.
  3. Nguyễn Quốc Chỉnh (2009) “Bài giảng kinh tế hộ và trang trại”, ðại
  học Nông nghiệp Hà Nội
  4. Bích ðào, Phụ nữ ñi xuất khẩu lao ñộng: nên hay không nên?, http://
  www.toquoc.gov.vn.
  5. ðặng ðình ðào, “một số vấn ñề xuất khẩu lao ñộng ở Việt Nam”, Tạp
  chí kinh tế và phát triển, số 92 tháng 2/2005.
  6. Nguyễn Vân ðiềm, Nguyễn Ngọc Quân (2004), giáo trình quản trị nhân
  lực, Trường ðại học kinh tế quốc dân, NXB thống kê, HàNội.
  7. Hồng Hải, tin tức xã hội, htpp:// www.viencanh.com.
  8. Trần Thanh Hải (2007), xuất khẩu lao ñộng của Việt Nam. Thực trạng và
  giải pháp, ðề án môn học, Trường ñại học kinh tế quốc dân.
  9. Kim Tân (2009), Chi phí xuất khẩu lao ñộng có khi gấp 10 lần thông
  báo, http://dantri.com.vn
  10. Trần Hoàng, Hậu xuất khẩu lao ñộng vẫn là một bài toán khó, Thaibinh
  news
  11. Phạm Hoàng, Thanh Vân, làng xuất ngoại, http://. www.toquoc.gov.vn.
  12. ThS. Lê Hồng Huyên (văn phòng Trung ương ðảng), Tác ñộng của di
  chuyển lao ñộng quốc tế ñối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam
  trong hội nhập kinh tế quốc tế.
  13. Lê Hồng Huyên, Phương pháp ñánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của
  xuất khẩu lao ñộng Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí
  Kinh tế phát triển – ðại học Kinh tế quốc dân, tháng 7 năm 2008
  14. Hồng Khánh, vợ xuất khẩu lao ñộng, chồng ở nhà ham của lạ, http://.
  www.vnexpress.net.
  15. Trần Thành Nam, ðặc ñiểm tâm lý cơ bản của người lao ñộng,
  http://www. tamlyhoc.net, 10/9/2006
  16. Sơn Lâm, ði xuất khẩu lao ñộng ñể mưu sinh, Báo lao ñộng số 59 ngày
  17 tháng 3 năm 2010.
  17. Quang Phương, Phía sau bức tranh xuất khẩu lao ñộng: Thêm tiền, thêm
  mất mát, http://www.baomoi.com , ngày 11 tháng 8 năm 2008
  18. Nguyễn Thị Phượng – Trung tâm Luật so sánh, Khoa Luật, ðại học
  Quốc gia Hà Nội,Hoạt ñộng xuất khẩu lao ñộng ở Việt Nam: Thực trạng
  và một số khuyến nghị, Báo nghiên cứu Lập Pháp Online
  19. ðỗ Sơn, Huyện có nhiều người ñi tây về xây nhà lầu nhất nước, báo Tiền
  Phong, ngày 21/01/2008.
  20. Hồng Sơn, Xuất khẩu lao ñộng: Công bố rõ ñể không bị lừa, gia ñình.
  net.vn
  21. Ngô Quyết, Xuất khẩu lao ñộng: Cần nghiên cứu, hạn chế mặt tráicủa
  XKLð, người lao ñộng online
  22. Sỹ Quyết, Thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao ñộng,
  http://www.baobacgiang.com.vn, 27/01/2007
  23. Phạm ðức Thành và Mai Quốc Chánh (1999), kinh tế lao ñộng, trường
  ðại học Kinh tế Quốc dân, NXB Giáo Dục.
  24. Vũ Lâm Thời, “Xuất khẩu lao ñộng Việt Nam: Thực trạng và giải
  pháp”, Tạp chí tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam, số 3tháng 9 năm
  2008.
  25. Quang Chính, ðặng Tiến, gsống chết mặc bay, tiền . “cò” bỏ túi, Báo
  Lao ñộng số 52 ngày 09/3/2010

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao động đến đời sống hộ gia đình huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao động đến đời sống hộ gia đình huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 15-08-2014 lúc 10:39.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status