Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể, phân bón đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc Mặt trờ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể, phân bón đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc Mặt trờ

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể, phân bón đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc Mặt trời, cúc Vạn thọ lùn trồng chậu
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC .iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG vi
  DANH MỤC ðỒTHỊ .viii
  DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT ix
  PHẦN I. MỞ ðẦU .1
  1.1. ðặt vấn ñề .1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu 2
  1.2.1. Mục ñích .2
  1.2.2.Yêu cầu 2
  1.3.Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của ñềtài 3
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học của ñềtài 3
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn của ñềtài 3
  PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU .4
  2.1. Giới thiệu vềcây cúc mặt trời và cúc vạn thọlùn 4
  2.1.1. Giới thiệu vềcây cúc mặt trời .4
  2.2.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT HOA CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU VÀ
  TRỒNG THẢM TRÊN THẾGIỚI VÀ VIỆT NAM 5
  2.2.1. Tình hình sản xuất cây hoa trồng chậu và trồng thảm trên thếgiới. 6
  2.2.2. Tình hình sản xuất cây hoa trồng chậu và cây trồng thảm tại Việt Nam 12
  2.3. Tình hình nghiên cứu vềgiá thểcho hoa cây cảnh trồng chậu và trồng
  thảm trên thếgiới và ởviệt nam .18
  2.3.1. Tình hình nghiên cứu vềgiá thểcho hoa cây cảnh trồng chậu và trồng
  thảm trên thếgiới. 18
  2.3.2. Tình hình nghiên cứu vềgiá thểcho hoa cây cảnh trồng chậu và trồng
  thảm tại Việt Nam 19
  2.4. Tình hình nghiên cứu vềphân bón cho hoa cây cảnh trồng chậu và trồng
  thảm trên thếgiới và ởviệt nam .24
  2.4.1. Tình hình nghiên cứu vềdinh dưỡng cho hoa cây cảnh trên thếgiới .24
  2.4.2. Tình hình nghiên cứu vềphân bón cho hoa cây cảnh tại Việt Nam .25
  PHẦN III. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.28
  3.1. ðối tượng, vật liệu, ñịa ñiểm, thời gian nghiên cứu .28
  3.1.1. ðối tượng, ñịa ñiểm nghiên cứu 28
  3.1.2. Vật liệu nghiên cứu .28
  3.1.3. Thời gian nghiên cứu 28
  3.2. Nội dung nghiên cứu .29
  3.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể ñến sinh trưởng, phát triển của cây
  cúc Mặt trời và cúc Vạn thọlùn trong giai ñoạn vườn ươm 29
  3.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể ñến sinh trưởng, phát triển và chất
  lượng hoa cúc Mặt trời và cúc Vạn thọlùn trồng chậu. 29
  3.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón ñến sinh trưởng, phát triển và chất
  lượng hoa cúc Mặt trời và cúc Vạn thọlùn trồng chậu. 29
  3.3. Phương pháp bốtrí thí nghiệm và các chỉtiêu theo dõi 29
  3.3.1. Phương pháp bốtrí thí nghiệm 29
  3.3.3. Các chỉtiêu và phương pháp theo dõi .31
  PHẦN IV. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU .34
  4.1. Ảnh hưởng của giá thể ñến sinh trưởng của cây cúc Mặt trời và cúc Vạn
  thọlùn trên vườn ươm 34
  4.2. Ảnh hưởng của giá thể ñến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cây
  cúc Mặt trời và cúc Vạn thọlùn trồng chậu 36
  4.2.1. Ảnh hưởng của giá thể ñến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa
  cúc Mặt trời trồng chậu .36
  4.2.2. Ảnh hưởng của giá thể ñến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa
  cúc Vạn thọlùn trồng chậu .49
  4.2.3. Hiệu quảkinh tếcủa việc sửdụng giá thểtrồng chậu cho cây cúc Mặt
  trời và cúc Vạn thọlùn .59
  4.3. Ảnh hưởng của phân bón ñến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa
  cúc Mặt trời và cúc Vạn trồng chậu 61
  4.3.1. Ảnh hưởng của phân bón ñến sinh trưởng phát triển và chất lượng hoa
  cúc Mặt trời trồng chậu .61
  4.3.2. Ảnh hưởng của phân bón ñến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa
  cúc Vạn thọlùn trồng chậu .69
  4.3.3. Hiệu quảkinh tếcủa việc sửdụng các phân bón trên cúc Mặt trời và
  cúc Vạn Thọlùn trồng chậu 75
  4.4. ðánh giá chung v ề tình hình sâu, b ệnh của cúc M ặ t tr ời và cúc V ạ n thọlùn .76
  PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 78
  5.1. Kết luận .78
  5.2. ðềnghị 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 79


  PHẦN I
  MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Hoa cây cảnh là sựchắt lọc kỳdiệu nhất những tinh túy mà tựnhiên ñã
  ban tặng cho con người. Mỗi loài hoa ẩn chứa một vẻ ñẹp, sức quyến rũriêng
  mà qua ñó con người có thểgửi gắm tâm hồn mình. Xã hội ngày càng phát
  triển, thu nhập càng cao, nhu cầu thẩm mĩcủa người dân càng lớn thì các sản
  phẩm hoa cây cảnh càng chiếm vịtrí quan trọng.
  Bên cạnh việc mang lại cho con người sựthoải mái, thưgiãn thì hoa
  cây cảnh cũng ñem lại cho những người sản xuất hoa giá trịkinh tếcao hơn
  so với những cây trồng khác. Việt Nam với các ñiều kiện khí hậu, thổnhưỡng
  thuận lợi và thịtrường tiêu thụrộng lớn, nghềtrồng hoa ñã thực sựphát triển
  và ñem lại giá trịkinh tếcho người sản xuất. Hiện nay, diện tích và sản lượng
  hoa ởViệt Nam ñã tăng lên nhanh chóng với nhiều chủng loại hoa. Ngoài các
  loại hoa cắt như: hồng, cúc, lily thì hoa trồng thảm, trồng chậu ñang ngày
  càng ñóng vai trò quan trọng trong trang trí cảnh quan, thiết kếcác công viên,
  vườn hoa, trên các trục ñường giao thông, các công trình kiến trúc công cộng,
  cung văn hóa thểthao hay các công sở . (Nguy ễn ThịKim Lý, 2005).
  Những năm gần ñây hoa trồng thảm ởnước ta ñã ñược các nhà chuyên
  môn chú trọng tuyển chọn, nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng và phong
  phú thêm chủng loại. Trong các loại hoa trồng thảm thì hoa ngũsắc, mào gà,
  dừa cạn, bóng nước là những chủng loại phổ biến, sinh trưởng tốt trong
  ñiều kiện khí hậu nước ta, tuy nhiên chúng vẫn bộc lộmột sốnhược ñiểm như
  khảnăng duy trì và chống ñổkém. Hoa trồng thảm phải ñảm bảo tiêu chí như
  : Thân thấp, cứng, khỏe giúp cho cây chống chịu tốt với ñiều kiện tựnhiên; bộ
  lá và ñường kính tán gọn; hoa nhiều, lộtrên mặt tán với nhiều màu sắc khác
  nhau dễdàng cho việc phối kết. ðặc biệt hoa có ñộbền trang trí dài, có khả
  năng nhân giống và sản xuất cây giống trong ñiều kiện sinh thái Việt Nam.
  Cúc Mặt trời (Melampodium paludosum)và Cúc Vạn thọlùn (Tagetes
  patula L.)là hai loại hoa trồng thảm hiện ñược trồng ởnhiều nước và du nhập
  vào nước ta chưa lâu. Chúng có những ñặc ñiểm phù hợp với việc trồng thảm
  như: thân thấp, phân cành nhánh nhiều, cây ưa sáng, thích nghi rộng với ñiều
  kiện tựnhiên (http://www.phillipoliver.net/melampodium.htm). ðặc biệt, cây có
  thời gian sinh trưởng ngắn,có thểtrồng quanh năm, sớm cho hoa, hoa ñẹp, lộ
  trên m ặt tán và nởthành nhiều ñợt nên có ñộbền hoa thảm lâu. Hiện nay ñã có
  một sốnghiên cứu vềCúc Mặt trời và Cúc Vạn thọlùn tuy nhiên các nghiên cứu
  này chỉdừng lại ởbước chọn lọc giống và trồng cây theo kinh nghiệm mà
  chưa ñưa ra một quy trình cụthểcho việc trồng trọt hay khắc phục ñược nhược
  ñiểm của sản xuất hoa thảm trên luống ñất. Xu ất phát từnhững vấn ñềtrên,
  chúng tôi tiến hành ñềtài: "Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể, phân bón
  ñến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc Mặt trời, cúc V ạn thọ
  lùn trồng chậu".
  1.2. Mục ñích và yêu cầu
  1.2.1. Mục ñích
  Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thểvà phân bón ñến sinh trưởng, phát
  triển và chất lượng hoa cúc Mặt trời và cúc Vạn thọlùn qua ñó tìm ñược loại
  giá thểvà phân bón phù hợp trồng hai loại cây này trong chậu.
  1.2.2.Yêu cầu
  - Xác ñịnh ñược loại giá thểthích hợp trồng cây cúc Mặt trời và cúc
  Vạn thọlùn trong giai ñoạn vườn ươm.
  - Xác ñịnh ñược loại giá thểphù hợp trồng cây cúc Mặt trời và cúc Vạn
  thọlùn trong chậu.
  - Xác ñịnh ñược loại phân bón phù hợp cho sựsinh trưởng, phát triển
  cây Cúc mặt trời và cúc Vạn thọlùn trồng chậu.
  1.3.Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của ñềtài
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học của ñềtài
  - Kết quảnghiên cứu của ñềtài sẽlà tài liệu khoa học có giá trịcho
  công tác nghiên cứu và giảng dạy vềcây hoa trồng thảm nói chung và hoa cúc
  mặt trời, cúc vạn thọlùn trồng trong chậu nói riêng.
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn của ñềtài
  - Thông qua ñềtài sẽchọn ra ñược loại giá thểvà phân bón thích hợp
  cho sựsinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc mặt trời và hoa cúc vạn
  thọlùn trồng chậu.
  - Các kết quảnghiên cứu của ñềtài sẽgóp phần giúp cán bộkỹthuật và
  người sản xuất lựa chọn ñược quy trình canh tác phù hợp với nhu cầu sửdụng
  của mình và làm tăng năng suất, chất lượng hoa trồng chậu, ñồng thời các
  giúp cho các cán bộkỹ thuật bốtrí lịch sản xuất phù hợp khi có kế hoạch
  trang trí vào các ngày lễtết.
  PHẦN II
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. Giới thiệu vềcây cúc mặt trời và cúc vạn thọlùn
  2.1.1. Giới thiệu vềcây cúc mặt trời
  Cây cúc Mặt trời (Melampodium paludosum) hay còn gọi là cúc huy
  chương thuộc giới thực vật (Plantae), ngành thực vật hạt kín
  (Magnoliophyta), lớp hai lá mầm (Magnoliopsida), bộcúc (Asterales), họcúc
  (Asteraceae). ðây là cây thân thảo sống hàng năm, cao từ 15 cm - 40 cm,
  phân cành nhánh nhiều và lan rộng từ40 cm – 60 cm. Cây có lá ñơn mọc ñối
  dạng thuôn bầu dục, ñầu tù, lớn ở ñỉnh, thuôn dài ởgốc (Trần Hợp, 2000).
  Cây ra hoa ởhầu hết thời gian sinh trưởng của nó trong suốt mùa hè, cánh và
  tràng hoa có màu vàng cam. Khi bông hoa ñầu tiên nở, sẽcó hai cành mới mọc
  ra từnách lá. Cành này sẽcho hai hoa mới và cứthếsốhoa tăng lên theo cấp số
  nhân trong suốt quá trình nởhoa của cây (http://www.gardenguides.com). Hoa
  cúc Mặt trời ñặc trưng bởi cụm hoa hình ñầu mang hoa không ñều trên một
  cuống chung mọc ra ởnách lá. ðường kính hoa 2,5 cm, hoa không ñều với
  cánh môi lớn dạng bầu dục, màu vàng tươi ở vòng ngoài
  (http://www.hoacaycanh.com.vn).
  Cây cúc mặt trời có tốc ñộsinh trưởng nhanh, chịu úng kém, chịu hạn
  tốt, nhiệt ñộthích hợp cho sựsinh trưởng của cây là 20 - 25
  0
  C, ánh sánh tán
  xạ, pH ñất từ6,1 -7,8 với hàm lượng phân ít. Cây thường ñược dùng ñểtrang
  trí trong nhà, khuôn viên, bồn cảnh và các trục ñường giao thông
  (http://davesgarden.com).
  2.1.2. Giới thiệu vềcây hoa cúc vạn thọ
  Cây hoa cúc Vạn thọlùn (Tagetes patula L.), thường ñược gọi là cúc
  Vạn thọcà cuống. Cây ñược xếp vào giới thực vật (Plantae), ngành thực vật


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Hoài Anh (2007), tổng hợp và biên dịch, kỹthuật trồng và chăm sóc
  hoa và cây cảnh trong dịp tết, Nxb Văn hóa - thông tin, tr.117 - 118.
  2. Báo cáo khoa học (1997), Kết quả khảo nghiệm chất Spray-N-Grơ,
  Bills fertilizez trên một số cây hoa, trường ðại học Nông nghiệp I,
  tr.30-33.
  3. Võ Phương Chi, Dương ðức Tiến (1988), “Phân loại học thực vật”,
  NXB ðại học và trung học chuyên nghiệp, tr. 424 - 436.
  4. Phạm Tiến Dũng (2002), Xửlý kết quảtrên máy tính bằng IRRISTAT
  4.0. NXB Nông Nghiệp, tr.70 - 81.
  5. ðặng Văn ðông, ðinh ThếLộc, Nguyễn Quang Thạch (2002), Cây hoa
  hồng và kỹ thuật trồng. Nxb Lao ðộng Xã hội, Tr 5-10.
  6. Nguyễn ThịHải (2006), Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thểtrồng và
  phân bón lá khác nhau ñến sinh trưởng, phát triển và chất lượng của
  một sốloại cây hoa trồng chậu tại Gia Lâm - Hà Nội. Luận văn Thạc
  sỹNông nghiệp Hà Nội, Tr 115.
  7. Trần Hợp (1993), Cây cảnh – hoa Việt Nam– NXB Hà Nội.
  8. Lê Thị Thu Hương, 2009, Nghiên cứu ảnh hưởng của một s ố bi ện
  pháp kỹ thuật ñến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa Vạn
  Thọ lùn lùn (Tagetes patula L.) và L ộc Khảo (Phlox drummoldi
  Hook.) trồng trong chậu phục vụtrang trí tại Hà Nội.
  9. Trần Hoài Hương (2008), Nghiên cứu một sốbiện pháp kỹthu ật nhằm phát
  triển các giống hoa trồng thảm cho Hà Nội, Lu ận văn thạc sĩnông nghiệp.
  10. Nguyễn Mạnh Khải, Nguy ễn Quang Thạch (1999), - ảnh hưởng của GA
  3
  ñến sựra hoa và chất lượng hoa cúc trắng CN93 trong vụthu ñông ở ðồng
  bằng Bắc bộ”, Tạp chí nông nghiệp và CNTP, (448), tr.458-460.
  11. ðỗThịThu Lai (2008), Nghiên cứu một sốbiện pháp kỹthuật nhằm
  nâng cao năng suất, chất lượng hoa cúc vàng Mai và Sô ñỏtrồng chậu
  phục vụ trang trí ở khu vực Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Quảng
  Trường Ba ðình, Luận văn Thạc sĩ2008.
  12. ðỗThịThu Lai, Nguyễn ThịKim Lý, Hoàng Xuân Lam (2006), Nghiên
  cứu\tuyển chọn một sốgiống hoa thảm phục vụtrang trí ởkhu vực Lăng
  Chủtịch HồChí Minh và Quảng Trường ba ðình,Báo cáo khoa học
  13. Jiang Qing Hai (2004), Hỏi ñáp vềkỹthuật trồng hoa cây cảnh tập I
  (Trần Văn Mão dịch), NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  14. Jiang Qing Hai (2004), Hỏi ñáp vềkỹthuật trồng hoa cây cảnh tập II
  (Trần Văn Mão dịch), NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  15. Jiang Qing Hai (2004), Hỏi ñáp vềkỹthuật trồng hoa cây cảnh tập III
  (Trần Văn Mão dịch), NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  16. Trần Văn Lài và cs, 2002 Cẩm nang trồng rau, NXB Mũi Cà Mau.
  17. Nguyễn Xuân Linh, ðặng Văn ðông, Nguyễn ThịKim Lý và cộng sự,
  2004, tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn số11 - 2004.
  18. Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn ThịKim Lý (2005), ứng dụng công nghệ
  trong sản xuất hoa, NXB Lao ñộng, Tr 1- 30.
  19. Nguyễn ThịKim Lý, 2009, Bài giảng hoa cây cảnh.
  20. Nguyễn ThịKim Lý, 2006, tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
  số10 - 2006.
  21. Nguyễn ThịKim Lý, 2007, tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
  số16 - 2006, Tr 26 - 27.
  22. SởNông nghiệp và PTNT Hà Nội (2003), Báo cáo tổng quan hiện trạng
  vềtình hình sản xuất rau an toàn tại ñịa bàn Hà Nội.
  23. Lê Xuân Tảo (2004), “Nghiên cứu giải pháp kỹthuật và xây dựng quy
  trình công nghệsản xuất hoa chậu ởvùng Hà Nội”, ñềtài nghiên cứu
  khoa học và công nghệ, Viện di truyền Nông nghiệp, tr.2-3.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể, phân bón đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc Mặt trờ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể, phân bón đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc Mặt trờ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status