Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống Ai Cập với gà mái VCN - G15

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống Ai Cập với gà mái VCN - G15

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống Ai Cập với gà mái VCN - G15
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cám ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt trong luận án v
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các ñồ thị viii
  Danh mục các hình viii
  MỞ ðẦU i
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu của ñề tài 3
  1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3
  1.4 Những ñóng góp mới của luận văn 3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1 Cơ sở khoa học của ñề tài 4
  2.2 Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước 30
  3 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 34
  3.2 ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 34
  3.3 Nội dung nghiên cứu 34
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 34
  4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 43
  4.1 Kết quả về một số ñặc ñiểm ngoại hình của con lai 43
  4.3 Kết quả về tỷ lệ nuôi sống của các nhóm giống 45
  4.4 Kết quả về khối lượng cơ thể và lượng thức ăn tiêu thụ giai ñoạn
  gà hậu bị 50
  4.3.1 Khối lượng cơ thể gà hậu bị 50
  4.4.2 Lượng thức ăn tiêu thụ 52
  4.5 Kết quả về khả năng sinh sản và lượng thức ăn tiêu thụ giai ñoạn
  ñẻ của các nhóm giống 54
  4.5.1 Tuổi thành thục sinh dục 54
  4.5.2 Khả năng ñẻ trứng của gà Ai cập, gà VCN-G15 và con lai AVG 55
  4.5.3 Khối lượng trứng và chất lượng trứng của gà Ai cập, gà VCNG15 và con lai AVG 61
  4.5.4 Kết quả về tỷ lệ ấp nở của gà Ai cập, gà VCN-G15 và con lai AVG 64
  4.5.6 Lượng thức ăn tiêu thụ ñối với gà sinh sản AiCập, VCN-G15 và
  con lai AVG 65
  4.6 Kết quả nghiên cứu nuôi khảo nghiệm gà lai AVG ngoài nông hộ 67
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 68
  5.1 Kết luận 68
  5.2 ðề nghị 68
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 69


  MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Mức tiêu thụ thịt, trứng và sữa bình quân ñầu ngườilà một trong những
  chỉ tiêu quan trọng ñánh giá ñời sống của nhân dân ở mỗi quốc gia. Từ 1990 -2005, sản lượng trứng của toàn thế giới ñã tăng gấpñôi, ñạt 64 triệu tấn. Hiện
  nay, toàn thế giới ñang nuôi khoảng 4,93 tỷ con gàñẻ, năng suất trung bình
  là 300 trứng/năm. Theo dự kiến của FAO, ñến năm 2015, thế giới sẽ sản xuất
  72 triệu tấn trứng.
  Theo tổng cục thống kê, năm 2009, mức tiêu thụ trứng bình quân ñầu
  người của nước ta mới chỉ ñạt khoảng 90 quả trứng/ñầu người, chỉ mới bằng
  1/3 so với các nước phát triển. Trong chiến lược phát triển chăn nuôi ñến năm
  2020 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết ñịnh số 10/2008/Qð-TTg) dự kiến ñến
  năm 2015 chúng ta sẽ sản xuất ñược khoảng 11 tỷ quảtrứng và 700 ngàn tấn
  thịt gia cầm; ñến năm 2020: khoảng 14 tỷ quả và trên 1.000 ngàn tấn. Tính
  bình quân sản phẩm trứng tiêu thụ/người: ñến năm 2010 ñạt 92 quả trứng; dự
  kiến ñến năm 2015 ñạt 116 quả trứng, và ñến năm 2020 ñạt trên 140 quả.
  Trước nhu cầu ñòi hỏi cấp bách của thị trường, ngành chăn nuôi gia cầm
  ở nước ta trong những năm gần ñây ñã có tốc ñộ pháttriển tương ñối nhanh.
  Nhiều giống gà chuyên trứng ñã ñược nhập vào nước ta như Hyline, ISA
  BROWN, Hi*** Whiter . Sau thời gian nuôi dưỡng các giống gà nhập nội
  này chứng tỏ chúng thích nghi tốt với ñiều kiện môitrường sinh thái tại Việt
  Nam, qua chọn lọc ñã có một số ưu ñiểm nổi trội là dễ nuôi, cho năng suất
  trứng cao, tiêu tốn thức ăn/1 kg trứng thấp. Gà Hi*** Whiter (HW) là giống
  gà mới nhập nội vào nước ta. Tháng 6 năm 2010, gà HW ñã chính thức ñược
  Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống và ñược ñặt tên lại là gà VCNG15, ñây là giống gà hướng trứng, có lông màu trắng, mào ñơn to, thân mình
  thanh tú, nhanh nhẹn, chân cao, da chân màu vàng. Gà VCN-G15 có sức sống
  tốt và khả năng ñẻ trứng cao, năng suất trứng/mái/52 tuần ñẻ có thể ñạt 270 –
  280 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng 1,7kg, khối lượng trứng trung bình ñạt
  59,5g, tỷ lệ lòng ñỏ ñạt 28,5% (Phạm Công Thiếu và cs., 2009) [40]. Tuy
  nhiên giống gà này có nhược ñiểm là quả trứng to, vỏ trứng có màu trắng,
  chưa phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng ở Việt Nam, giá thành/quả
  trứng còn thấp so với một số giống gà khác, nên lợinhuận chăn nuôi từ giống
  gà này chưa cao.
  Gà Ai cập (nguồn gốc Ai cập) nhập vào nước ta từ năm 1997, có ñặc
  ñiểm chịu nóng tốt, là giống gà thả vườn có năng suất trứng cao dao ñộng
  175,36 quả/mái/61 tuần tuổi, sức ñề kháng tốt, tỷ lệ nuôi sống cao 97-98%,
  tiêu tốn thức ăn/10 trứng 1,9-2,0kg, chất lượng trứng tốt, thơm ngon ñược
  người tiêu dùng ưa thích (Phùng ðức Tiến và Nguyễn Thị Mười, 2000) [43].
  Giống gà này thích nghi với nhiều vùng sinh thái khác nhau, các ñiều kiện
  chăm sóc khác nhau và ñặc biệt giá trứng luôn cao hơn 1,2-1,5 lần so với giá
  trứng gà công nghiệp khác. Khối lượng trứng trung bình 46,0g, tỷ lệ lòng ñỏ
  ñạt từ 31,5 -32,0%, vỏ trứng màu trắng hồng nên ñược người tiêu dùng rất ưa
  thích.
  Một số kết quả nghiên cứu gần ñây cho thấy hiệu quảcủa một số tổ hợp
  lai giữa gà Ai Cập với một số giống gà nhập nội. Kết quả nghiên cứu chọn tạo
  dòng gà hướng trứng HA2 từ trống Ai cập và mái Hyline cho kết quả con lai
  có tỷ lệ nuôi sống cao 98%, năng suất trứng ñạt 229 quả/mái, chất lượng
  trứng gần tương ñương với trứng của gà Ai Cập (Phùng ðức Tiến và cs.,
  2008) [47]. Kết quả nghiên cứu khả năng sản xuất của con lai giữa trống
  Goldline và mái Ai Cập, nhóm tác giả Phùng ðức Tiếnvà cs., (2006) [45]
  thấy rằng gà lai F1 có năng suất trứng/mái là 210 quả, chất lượng trứng thơm
  ngon ñáp ứng yêu cầu người tiêu dùng. Nhằm tiếp tụcphát huy ưu ñiểm của
  giống gà Ai Cập và gà VCN-G15, ñánh giá và phát huyñược ưu thế lai của
  con lai, và góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi, chúng tôi ñã tiến hành
  nghiên cứu ñề tài: "Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà
  trống Ai Cập với gà mái VCN-G15”.
  1.2. Mục tiêu của ñề tài
  Tạo tổ hợp lai từ gà trống Ai Cập và gà mái VCN-G15cho năng suất
  trứng cao, chât lượng trứng tốt, khối lượng trứng nhỏ ñáp ứng thị hiếu người
  tiêu dùng, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Trên cơ sở lý luận về ưu thế lai, nghiên cứu ñã tiến hành lai tạo nhằm tạo
  con lai có ñặc ñiểm ưu việt của cả hai giống gà VCN-G15 và gà Ai Cập, cho
  sản phẩm trứng có màu sắc ñẹp, khối lượng vừa phải, chất lượng rất thơm
  ngon . phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong nước.
  1.4. Những ñóng góp mới của luận văn
  Luận văn là một công trình nghiên cứu có hệ thống về ñặc ñiểm ngoại
  hình và khả năng sản xuất của gà lai giữa gà trống Ai Cập và mái VCN-G15.
  Các số liệu nghiên cứu của luận văn là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên
  cứu, giảng dạy và học tập thuộc ngành chăn nuôi.
  Kết quả xác ñịnh ñược năng suất chất lượng của gà lai, góp phần làm ña
  dạng các giống gà hướng trứng và góp phần tăng thu nhập cho người chăn
  nuôi.
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Cơ sở khoa học của ñề tài
  2.1.1. Một số ñặc ñiểm ngoại hình của gia cầm
  Tuỳ mục ñích sử dụng, các dòng gà ñược chia thành 3loại hình: hướng
  trứng, hướng thịt và hướng kiêm dụng. Gà hướng trứng có thân hình thon
  nhỏ, cổ dài, nhẹ cân, dáng nhanh nhẹn. Gà kiêm dụng có hình dáng trung
  gian, cơ thể có hướng kiêm dụng trứng thịt hoặc thịt trứng. Theo kết quả
  nghiên cứu của Phùng ðức Tiến và Nguyễn Thị Mười (2000) [43]; Nguyễn
  Huy ðạtvà cs. (2006) [8] thì gà Ai Cập thuần lúc 01 ngày tuổi có màu lông
  xám nhạt, lưng có 2 sọc nâu thẫm, lông cổ màu trắng, chân màu chì. ðến 19
  tuần tuổi gà Ai Cập có tiết diện hình nêm, mào ñơn,tích ñỏ, lông ñầu và cổ
  màu trắng, lông thân ñốm màu trắng ñen, lông ñuôi ñen tuyền, cong và dài,
  chân cao và có màu ñen chì. Theo tác giả Phạm Công Thiếu và cs. (2008) [39]
  thì gà Hi*** White (HW) ở thế hệ xuất phát có lông màu trắng, mào ñơn to,
  thân mình thanh tú, nhanh nhẹn, chân cao, da chân màu vàng. Gà HW nuôi
  qua ba thế hệ thể hiện tính ñồng nhất về ñặc ñiểm ngoại hình về màu lông,
  màu chân và kiểu mào; có ñặc ñiểm ñặc trưng của ngoại hình gà hướng trứng
  (Phạm Công Thiếu và cs., 2009) [40]. Các tác giả này cũng báo cáo rằng kích
  thước các chiều ño của giống gà HW cho thấy gà mái có vòng ngực nhỏ là 22
  cm, dài lưng và dài lườn lớn (18 cm và 10 cm), và cao chân là 7,5 cm, trong
  khi ñó của gà trống tương ứng là 26 cm, 20 cm và 15,4 cm.
  2.1.2. Tính trạng sản xuất của gia cầm
  2.1.2.1. Bản chất di truyền của các tính trạng sản xuất
  Khi nghiên cứu các tính trạng về tính năng sản xuấtcủa gia cầm, ñược
  nuôi trong ñiều kiện cụ thể, thực chất là nghiên cứu các ñặc ñiểm di truyền số


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  6.1. TIẾNG VIỆT
  1. Auaas R. và Wilke R. (1978), Sản xuất và bảo quản trứng gia cầm, Cơ
  sở sinh học của nhân giống và nuôi dưỡng gia cầm (Nguyễn Chí
  Bảo, dịch), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, trang 486-524.
  2. Nguyễn Ân, Hoàng Gián, Lê Viết Ly, Nguyễn Văn Thiện, Trần Xuân
  Thọ (1983), Di truyền học ñộng vật, Nhà Xuất bản Nông nghiệp Hà
  Nội, trang 86, 88, 185, 196-198, 200.
  3. Tạ An Bình (1973), Những kết quả bước ñầu về lai kinh tế gà, Tạp chí
  Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp, trang 598-603.
  4. Brandsch H., Biilchel H. (1978), Cơ sở của sự nhân giống và di truyền
  giống ở gia cầm, Cơ sở sinh học của nhân giống và nuôi dưỡng gia c ầm
  (Nguyễn Chí Bảo dịch), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, trang 7,
  129-158.
  5. Trịnh Xuân Cư, Hồ Lam Sơn, Lương Thị Hồng, Nguyễn ðăng Vang
  (2001), Nghiên cứu một số ñặc ñiểm về ngoại hình và tính năng sản
  xuất của gà Mía trong ñiều kiện chăn nuôi tập trung, Báo cáo Khoa
  học chăn nuôi thú y tại thành phố Hồ Chí Minh, trang 244-253.
  6. Bạch Thị Thanh Dân (1999), Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng ñến
  kết quả ấp nở trứng ngan bằng phương pháp ấp trứng ngan nhân
  tạo, (Luận án TS. Khoa học Nông nghiệp), Viện Khoa học Kỹ thuật
  Nông nghiệp Việt Nam.
  7. Nguyễn Huy ðạt, Nguyễn Thành ðồng và cộng sự (2001), Nghiên cứu
  ñặc ñiểm sinh học và tính năng sản xuất của giống gà màu Lương
  Phượng hoa nuôi tại Traị thực nghiệm Liên Ninh, Báo cáo Khoa
  học chăn nuôi thú y tại thành phố Hồ Chí Minh, trang 62-70.
  8. Nguyễn Huy ðạt, Vũ Thị Hưng, Hồ Xuân Tùng, Vũ Chí Thiện (2006),
  Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gàAi Cập và gà
  Ri vàng rơm trong ñiều kiện chăn nuôi bán chăn thả. Báo cáo Khoa
  học Viện chăn nuôi 2006.
  9. Nguyễn Huy ðạt, Hồ Xuân Tùng, Vũ Thị Hưng, Nguyễn Văn ðồng,
  Nguyễn Như Liên, Vũ Chí Thiện, Trần Thị Hiền (2007), Nghiên
  cứu chọn tạo 1 dòng gà hướng trứng (RA) có năng suất chất lượng
  cao.Báo cáo Khoa học Viện chăn nuôi 2007.
  10. Vương ðống (1968), Dinh dưỡng ñộng vật tập 2(người dịch: Vương
  Văn Khể), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, trang 14-16.
  11. Giangmisengu (1983), Những ứng dụng của di truyền học (Nguyễn
  Quang Thái dịch), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, trang 58.
  12. Nguyễn Duy Hoan, Bùi ðức Lũng, Nguyễn Thanh Sơn, ðoàn Xuân
  Trúc (1999), Chăn nuôi gia cầm (Giáo trình dùng cho cao học và
  nghiên cứu sinh chăn nuôi), Trường ñại học Nông lâm Thái
  Nguyên, Nhà xuất bản nông nghiệp, trang 3-11, 30-34.
  13. Lê Thị Ánh Hồng, Nguyễn Hữu ðống, ðặng Thị Chín (1995), Ưu thế
  lai và việc sử dụng nó trong tạo giống cà chua, Tạp chí Sinh học,
  Hà Nội, trang 7-10.
  14. Lương Thị Hồng, Phạm Công Thiếu, Hoàng Văn Tiệu (2006), Nghiên
  cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà H’mông và gà Ai Cập.
  Báo cáo khoa học Viện Chăn nuôi 2006.
  15. Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thanh, Nguyễn Thị Mai, Bùi Hữu ðoàn
  (1994), Chăn nuôi gia cầm, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội,
  trang 11-12, 15-17, 24-25.
  16. Hutt F.B. (1978), Di truyền học ñộng vật(người dịch Phan Cự Nhân),
  Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, trang 349.
  17. Nguyễn Thị Khanh, Trần Công Xuân, Hoàng Văn Lộc, Vũ Quang Ninh
  (2001), Kết quả chọn lọc nhân thuần gà Tam Hoàng dòng 882 và
  Jiangcun vàng tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương,
  Báo cáo Khoa học chăn nuôi thú y tại thành phố Hồ Chí Minh, trang
  3-11.
  18. Khavecman (1972), Sự di truyền năng suất ở gia cầm, Cơ sở di truyền
  của năng suất và chọn giống ñộng vật, tập 2, Johansson chủ biên,
  Phan Cự Nhân, Trần ðình Miên, Trần ðình Trọng dịch, Nhà xuất
  bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, trang 31, 34-37, 49, 51, 53, 70,
  88.

  Xem Thêm: Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống Ai Cập với gà mái VCN - G15
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống Ai Cập với gà mái VCN - G15 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

danh gia kha nang sinh san cua ga mai f1 ( trong ri mai luong phuong) de thay the ga mai luong phuong

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status