Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của các loại đất Tàn – Sườn tích ở Tây Nguyên khi mưa lũ kéo

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của các loại đất Tàn – Sườn tích ở Tây Nguyên khi mưa lũ kéo

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của các loại đất Tàn – Sườn tích ở Tây Nguyên khi mưa lũ kéo dài có ảnh hưởng đến sự ổn định của sườn dốc cạnh đường ô tô
  Tham khảo bản tiếng Anh tại đây: http://www.bogiaoduc.edu.vn/showthre...errerid=388746

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 3
  5. Cấu trúc luận án 3
  CHƯƠNG 1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG
  TRÌNH KHU VỰC TÂY NGUYÊN. TÌNH HÌNH SẠT LỞ MÁI DỐC
  CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ÔTÔ Ở TÂY NGUYÊN
  4
  1.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC
  NGHIÊN CỨU
  4
  1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo 4
  1.1.2. Đặc điểm về khí tượng thuỷ văn 4
  1.1.2.1. Đặc điểm về sông suối 4
  1.1.2.2. Đặc điểm về mưa 5
  1.1.2.3. Đặc điểm về gió 5
  1.1.3. Đặc điểm thời tiết và khí hậu 5
  1.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH TRONG KHU VỰC 7
  1.2.1. Đặc điểm về cấu tạo địa chất 8
  1.2.2. Vỏ phong hóa ở Tây Nguyên 9
  1.2.2.1. Vỏ phong hóa trên đá xâm nhập 9
  1.2.2.2. Vỏ phong hoá trên đá phun trào 9
  1.2.2.3. Vỏ phong hoá trên đá Biến chất 11
  1.2.2.4. Vỏ phong hoá trên đá Trầm tích 11
  1.2.3. Chỉ tiêu cơ lý, thành phần khoáng vật và hóa học của các loại đất
  đặc trưng trong khu vực ở trạng thái tự nhiên
  12
  1.3. TÌNH HÌNH SẠT LỞ Ở CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRONG KHU
  VỰC NGHIÊN CỨU
  16
  1.3.1. Các dạng sạt lở thường gặp 17
  1.3.1.1. Những đoạn đường đi qua chân vách đá gần như thẳng đứng 17
  1.3.1.2. Những đoạn đi qua các chân đồi núi có vỏ phong hóa khác 18
  1.3.2. Những nguyên nhân gây ra sạt lở 20
  1.3.2.1. Do tính chất của các khối đất đá 20
  1.3.2.2. Do địa hình hiểm trở, núi cao, vực sâu, hệ thống taluy dương của 20
  đường quá dốc
  1.3.2.3. Do thời tiết khắc nghiệt 21
  1.3.2.4. Do tác động nhân sinh 21
  1.4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC NƯỚC
  NGOÀI VÀ TRONG NƯỚC VỀ ỔN ĐỊNH MÁI DỐC, BỜ DỐC
  21
  1.4.1. Một số đề nghị về phân loại các chuyển dịch của bờ dốc 22
  1.4.1.1. Phân loại theo D.J.Varnes 22
  1.4.1.2. Phân loại theo A.Nemcok, J.Pasek và J.Rybar 22
  1.4.1.3. Phân loại theo Hồ Chất và Doãn Minh Tâm 23
  1.4.1.4. Phân loại theo đề nghị của Nguyễn Sĩ Ngọc 23
  1.4.2. Các phương pháp tính toán ổn định trượt bờ dốc, mái dốc 24
  1.4.3. Một số giải pháp phòng chống trượt bờ dốc ở Tây Nguyên 25
  1.4.3.1. Một số biện pháp chống sụt trượt khi bờ dốc thực tế không thỏa
  mãn yêu cầu chống trượt
  25
  1.4.3.2. Một số biện pháp chống sụt trượt chủ yếu đã áp dụng trên đường
  Hồ Chí Minh và một số tuyến giao thông ở Tây Nguyên
  26
  1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 29
  CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT SỬ DỤNG ĐỂ TÍNH TOÁN ỔN
  ĐỊNH MÁI DỐC CẠNH ĐƯỜNG Ô TÔ Ở TÂY NGUYÊN
  30
  2.1. MẶT TRƯỢT PHẲNG GÃY KHÚC 30
  2.2. PHƯƠNG PHÁP MẶT TRƯỢT TRỤ TRÒN 31
  2.3. PHƯƠNG PHÁP MẶT TRƯỢT TRỤ TRÒN CÓ XÉT ĐẾN ÁP
  LỰC THẤM HOẶC ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG
  35
  2.3.1. Phương pháp áp lực trọng lượng của Tsugaev 35
  2.3.2. Phương pháp Terzaghi 36
  2.3.3. Phương pháp của А.A. Ничипорович 36
  2.3.4. Phương pháp Bishop 37
  2.3.5. Phần mềm tính toán ổn định 37
  2.4. PHƯƠNG PHÁP “FP” CỦA GIÁO SƯ Н.Н. MACЛOB 38
  2.5. NHẬN XÉT 40
  CHƯƠNG 3. THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI TÍNH
  CHẤT CƠ LÝ THEO THỜI TIẾT QUANH NĂM CỦA MỘT SỐ LOẠI
  ĐẤT TÀN-SƯỜN TÍCH CÓ NGUỒN GỐC KHÁC NHAU Ở TÂY
  NGUYÊN
  41
  3.1. CÁC LOẠI ĐẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO
  SÁT NGHIÊN CỨU
  41
  3.1.1. Chọn các loại đất để nghiên cứu 41
  3.1.2. Phương pháp khảo sát để nghiên cứu 42
  3.1.3. Chọn sơ đồ thí nghiệm cắt 42
  3.2. SỰ THAY ĐỔI DUNG TRỌNG TỰ NHIÊN (W) VÀ CÁC
  THÔNG SỐ CHỐNG CẮT (, C) CỦA ĐẤT TÀN-SƯỜN TÍCH TRÊN
  ĐÁ BAZAN CỔ
  44
  3.3. SỰ THAY ĐỔI DUNG TRỌNG TỰ NHIÊN (W) VÀ CÁC
  THÔNG SỐ CHỐNG CẮT (C) CỦA ĐẤT TÀN-SƯỜN TÍCH TRÊN
  ĐÁ XÂM NHẬP GRANITE
  52
  3.4. SỰ THAY ĐỔI DUNG TRỌNG TỰ NHIÊN (W) VÀ CÁC
  THÔNG SỐ CHỐNG CẮT (, C) CỦA ĐẤT TÀN-SƯỜN TÍCH TRÊN
  ĐÁ TRẦM TÍCH LỤC NGUYÊN
  60
  3.5. SỰ THAY ĐỔI DUNG TRỌNG TỰ NHIÊN (W) VÀ CÁC
  THÔNG SỐ CHỐNG CẮT (, C) CỦA ĐẤT TÀN-SƯỜN TÍCH TRÊN
  ĐÁ BIẾN CHẤT
  68
  3.6. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ SỰ THAY ĐỔI CÁC GIÁ TRỊ W, w, ,
  C, CỦA BỐN LOẠI ĐẤT ĐƯỢC DÙNG THÍ NGHIỆM
  76
  3.7. ĐẶC ĐIỂM TRƯƠNG NỞ VÀ TAN RÃ CỦA CÁC NHÓM ĐẤT
  ĐƯỢC DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU
  79
  3.7.1. Các đặc trưng dùng để đánh giá đất trương nở và tiêu chuẩn phân
  loại đất trương nở
  79
  3.7.1.1. Mức độ trương nở 79
  3.7.1.2. Áp lực trương nở 80
  3.7.1.3. Độ ẩm trương nở (W
  N
  ) 80
  3.7.1.4. Những đề nghị khác nhau về phân loại đất trương nở 80
  3.7.2. Đặc trưng trương nở của những mẫu đất có cấu trúc tự nhiên thuộc
  nhiều nguồn gốc khác nhau ở Tây Nguyên
  80
  3.7.3. Đặc điểm tan rã của các nhóm đất được nghiên cứu 81
  3.8. MỘT SỐ NHẬN XÉT RÚT RA TỪ CHƯƠNG 3 83
  CHƯƠNG 4. XÁC ĐỊNH CHIỀU CAO GIỚI HẠN (h) CỦA BỜ DỐC
  CÓ ĐỘ DỐC (1:m) KHÁC NHAU THEO SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ ẨM (W)
  CỦA ĐẤT Ở TÂY NGUYÊN
  84
  4.1. So sánh lựa chọn phương pháp thích hợp để tính toán ổn định trượt
  bờ dốc cạnh đường ô tô
  84
  4.1.1. Tính toán ổn định bờ dốc cấu tạo bởi đất tàn - sườn tích trên đá 85
  Bazan (đất đỏ Bazan)
  4.1.2. Tính toán ổn định bờ dốc cấu tạo bởi đất tàn - sườn tích trên đá
  xâm nhập Granite 86
  4.1.3. Tính toán ổn định bờ dốc cấu tạo bởi đất tàn - sườn tích trên đá
  Trầm tích lục nguyên 86
  4.1.4. Tính toán ổn định bờ dốc cấu tạo bờ đất tàn - sườn tích trên đá
  Biến chất 87
  4.1.5. Nhận xét, lựa chọn phương pháp tính ổn định bờ dốc 88
  4.2. TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH CHIỀU CAO GIỚI HẠN (h) ỨNG VỚI
  HỆ SỐ AN TOÀN K, THEO ĐỘ DỐC (1:m) CỦA MÁI DỐC TRÊN
  MỘT SỐ VỎ PHONG HÓA Ở TÂY NGUYÊN CÓ ĐỘ ẨM (W) THAY
  ĐỔI 90
  4.2.1. Phương pháp tính toán 90
  4.2.2. Chọn hệ số an toàn chống trượt K 90
  4.2.3. Các đặc trưng cơ lý của đất sử dụng trong tính toán 91
  4.2.4. Kết quả tính toán 92
  4.2.5. Tính toán kiểm tra hệ số an toàn ổn định của một số bờ dốc theo
  phương pháp cung tròn Bishop 97
  4.2.6 Quá trình trượt trên bờ dốc thực tế 98
  4. 3. KẾT LUẬN RÚT RA TỪ CHƯƠNG 4 99
  KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 101
  I. KẾT LUẬN 101
  II. KIẾN NGHỊ 102


  MỞ ĐẦU
  I. Tính cấp thiết của đềtài
  Tây Nguyên Việt Nam là vùng núi phía Tây Nam của tổquốc, bao gồm các tỉnh:
  Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, KonTum.
  Tây Nguyên là một vùng đất giàu tiềm năng phát triển, có vịtrí chiến lược quan
  trọng vềchính trị, kinh tế, văn hóa và an ninh quốc phòng của cảnước. Sựnghiệp
  công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng
  đòi hỏi phải xây dựng nhiều tuyến đường giao thông xuyên qua các tỉnh, như:
  - Quốc lộ14 chạy dài từKonTum qua Gia Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông, Bình
  Phước đến Tp.HồChí Minh.
  - Quốc lộ24 nối Kontum với Ba Tơ(Quảng Ngãi).
  - Quốc lộ25 nối từPleiku (Gia Lai) với Tuy Hòa (Phú Yên).
  - Quốc lộ26 nối Đắk Lắk (Buôn Mê Thuột) với Nha Trang (Khánh Hoà)
  - Quốc lộ27 nối từ Đà Lạt (Lâm Đồng) với Đắk Lắk (Buôn Mê Thuột).
  - Quốc lộ28 nối từ Đà Lạt (Lâm Đồng) với Đăk Nông.
  - Quốc lộ19 nối Pleiku (Gia Lai) với Quy Nhơn.
  - Quốc lộ40 nối với Xayden-Antoum (Lào) cửa khẩu PờY với Q. Lộ14.
  - Đặc biệt, tuyến đường HồChí Minh, chạy qua các tỉnh Tây Nguyên. Đây là
  tuyến đường trọng điểm, không chỉcó ý nghĩa chiến lược trong sựnghiệp công
  nghiệp hoá - hiện đại hoá, phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng
  đối với khu vực miền Trung và Tây Nguyên, mà còn là một tuyến đường lịch sử, gắn
  liền với sựnghiệp giải phóng đất nước (đường Trường Sơn).
  - Ngoài ra, nhiều tuyến đường nối liền tỉnh lỵ đến các huyện lỵvà các vùng
  sâu, vùng xa nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, nhiều tuyến giao thông phục
  vụxây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện và khai thác du lịch ởcác tỉnh Tây
  Nguyên. Những tuyến đường ô-tô chạy ven theo các chân đồi hoặc các đèo cao được
  hình thành bởi các loại đất có nguồn gốc khác nhau.
  Vềmùa mưa, sau những trận mưa lớn kéo dài thường gây những hiện tượng
  trượt các đồi đất bên đường, gây tắt nghẽn giao thông, cần phải có thời gian dài và
  kinh phí đểkhắc phục.
  -2-
  Một trong những nguyên nhân gây ra sựcốnêu trên chủyếu là do mưa lũkéo
  dài làm cho độbền của khối đất bên đường thay đổi gây ra sựchuyển vịlớn dẫn đến
  sạt lở. Do đó đềtài được chọn là: NGHIÊN CỨU SỰTHAY ĐỔI TÍNH CHẤT CƠ
  LÝ CỦA CÁC LOẠI ĐẤT TÀN - SƯỜN TÍCH ỞTÂY NGUYÊN KHI MƯA LŨ
  KÉO DÀI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA SƯỜN DỐC CẠNH
  ĐƯỜNG Ô TÔ.
  2. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đặc điểm biến đổi độbền của các loại đất
  tàn - sườn tích ởTây Nguyên trong điều kiện khô (vào mùa khô) và ngấm nước bão
  hoà (trong mùa mưa); từ đó, có cơsở đánh giá ổn định của các đồi đất bên đường và
  cung cấp những sốliệu cần thiết đểbạn đọc tham khảo sửdụng khi xây dựng các
  tuyến đường giao thông ởTây Nguyên.
  - Đối tượng nghiên cứu: Sựthay đổi tính chất cơlý của các loại đất tàn - sườn
  tích chủyếu thường gặp ởTây Nguyên có liên quan đến ổn định bờdốc bằng đất. Sự
  ổn định bờdốc cạnh đường giao thông còn có chịu ảnh hưởng rung động của các
  phương tiện giao thông trên đường. Trong phạm vi luận án chỉnghiên cứu sựgiảm độ
  bền của đất do thời tiết mưa lũkéo dài ảnh hưởng đến hệsốan toàn ổn định của bờ
  dốc, không xét đến ảnh hưởng rung động của các phương tiện giao thông trên đường.
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài
  a) Nghiên cứu thí nghiệm xác định được đặc điểm biến đổi dung trọng tự
  nhiên (Wvà các thông sốchống cắt (C) theo độ ẩm (W) từmùa khô đến mùa mưa
  của bốn loại đất Tàn - sườn tích thường gặp ởTây Nguyên. Đó là các loại Tàn-sườn
  tích thuộc vỏphong hóa trên đá Bazan, đá xâm nhập Granite, đá Trầm tích lục
  nguyên và đá Biến chất.
  b) Tính toán, so sánh và xác định được: Hệsố ổn định chống trượt cho cùng
  một mái dốc được tính theo phương pháp cung tròn Bishop (thông qua phần mềm
  Geo – Slope International Ltd. Canada) và tính theo phương pháp cung tròn cải tiến
  của M.Н. Голbдштейнvà Г.Ц. Тер-cтепанян(M.N.Gônxtên và G.I.Ter-Xtêpanian)
  có giá trịxấp xỉnhau. NCS đã chọn theo phương pháp cung tròn cải tiến của
  M.N.Gônxtên đểtính toán xác định chiều cao giới hạn của mái dốc (h) theo độdốc
  (1:m) của mái dốc theo hệsố ổn định K được định trước.
  -3-
  c) Sửdụng sốliệu nghiên cứu được ởmục a, áp dụng phương pháp tính toán ở
  mục b, với hệsốan toàn theo quy phạm là k=1.4, NCS đã tính toán được chiều cao
  giới hạn (h) theo độdốc (1:m) và độ ẩm (W) khác nhau của đất trong mái dốc đối với
  bốn loại đất Tàn – sườn tích được nghiên cứu ởTây Nguyên.
  d) Kết quảnghiên cứu cung cấp những sốliệu cần thiết đểbạn đọc tham khảo
  khi thiết kếhoặc xem xét tình trạng ổn định của các bờdốc thực tếcó chiều cao (h)
  và độdốc (1: m) khác nhau theo mùa khô và mùa mưa của bốn loại đất thường gặp ở
  Tây Nguyên.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Nghiên cứu các lý thuyết có liên quan đến phương pháp tính toán ổn định
  mái dốc và phương pháp thí nghiệm xác định các đặc trưng cơlý của đất.
  - Nghiên cứu thực nghiệm: Chọn địa điểm khảo sát đối với các loại đất khác
  nhau theo mùa khô và mùa mưa trong nhiều năm, tiến hành lấy mẫu đất nguyên dạng
  đem vềphòng thí nghiệm đểxác định các đặc trưng cơlý của đất theo mùa. Đồng
  thời thu thập sốliệu thực tế đểbổsung.
  - Viết báo thông tin của kết quảnghiên cứu trên các tạp chí khoa học, hội thảo.
  Tiếp xúc với nhiều đơn vịkhảo sát, thiết kếvà thi công đường ởTây Nguyên đểtìm
  hiểu thực tế. Trao đổi với các cơquan quản lý như: SởKhoa học công nghệ, SởGiao
  thông, SởTài nguyên Môi trường, SởNông nghiệp và phát triển nông thôn ởcác tỉnh
  Tây Nguyên đểxác định những yêu cầu cần nghiên cứu cũng nhưnhững kinh nghiệm
  thực tếcủa địa phương.
  5. Cấu trúc luận án
  Luận án gồm 2 phần: Phần thuyết minh và phần phụlục.
  Phần thuyết minh: 103 trang, ngoài phần mở đầu, luận án gồm có 4 chương và
  phần kết luận chung ởcuối luận án. Cuối phần thuyết minh, có 5 trang liệt kê danh
  mục các tài liệu tham khảo của các tác giảtrong nước và nước ngoài, và 1 trang liệt
  kê danh mục các bài báo của NCS có liên quan đến nội dung luận án.
  Phần phụlục: 28 trang, gồm:
  Phụlục chương III: 17 trang
  Phụlục chương IV: 11 trang
  -4-
  CHƯƠNG I
  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC
  TÂY NGUYÊN. TÌNH HÌNH SẠT LỞ MÁI DỐC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ÔTÔ
  Ở TÂY NGUYÊN N
  1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰNHIÊN CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU
  1.1.1 Đặc điểm địa hình, địa mạo
  Vùng nghiên cứu bao gồm các tỉnh Kontum, Gia Lai, ĐắcLắk, Lâm Đồng, một
  phần tỉnh Quảng Nam, Bình Phước và phân bốchủyếu ởphần Tây Trường Sơn. Địa
  hình gồm các kiểu sau [9]:
  - Núi khối tảng (Ngọc Linh, Mon Ray, Kon Ka Kinh, Đông Con ChơRo, Chư
  Yang Sin, Đông Đơn Dương, Tây Bảo Lâm, Nam Di Linh ).
  - Bình sơn nguyên bóc mòn (ChưPông - ChưGau Ngo, ChưRơBang, Xnaro,
  Đà Lạt .).
  - Cao nguyên Bazan (Kon Ha Nừng, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Đắk Rlấp, Bảo
  Lộc, Đinh Văn).
  - Thung lũng bóc mòn tích tụ(Pô Kô, KonTum, Đắk Tô, Sông Ba, Krông
  Ana ).
  1.1.2 Đặc điểm vềkhí tượng thuỷvăn
  1.1.2.1 Đặc điểm vềsông suối:
  Khu vực nghiên cứu, nhận đường đỉnh của dãy Trường Sơn làm đường phân
  thuỷ, phân chia khu vực thành hai lưu vực chính, đó là lưu vực của các sông đổra
  biển Đông, gồm có: Sông Ba , sông Đà Rằng, sông Đồng Nai, sông Bé, sông Sài
  Gòn, sông Vàm Cỏ
  Và lưu vực các sông đổvào sông Mê Kông (phía Tây) như: sông SeRePok,
  sông PôCô, sông Sê San
  Đặc điểm cơbản của hệthống sông suối trong khu vực: ngắn, hẹp, dốc, có
  nhiều ghềnh thác. Sông ngòi ở đây thường có 3 đoạn, với đặc thù riêng, đó là: đoạn
  qua vùng đồi núi, đoạn qua vùng caonguyên và đoạn qua vùng đồng bằng.
  Trong thực tế, đoạn sông ngòi qua vùng đồi núi có rất ít vật liệu bồi tích. Chỉ
  khi đổra vùng cao nguyên, đồng bằng hoặc thung lũng, sông mới mởrộng, tạo ra
  những vùng bồi tích rộng lớn nhưng không dày.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. TÁC GIẢ TRONG NƯỚC
  1. TS.Châu Ngọc Ẩn (2002), Nền Móng, NXB ĐH Quốc Gia, Tp. Hồ Chí Minh.
  2. Lê Thanh Bình (2008), Sự cố thấm mất nước và xử lý nền đập bằng phương
  pháp khoan phụt ở các tỉnh Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Tuyển
  tập kết quả Khoa học và công nghệ, số 11, Viện Khoa học Thủy Lợi Miền Nam,
  NXB Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.
  3. Phạm Văn Cơ (1994), Một số đặc trưng của đất pha tàn tích và tàn tích, Tuyển
  tập báo cáo “Hội thảo khoa học & sử dụng đất đắp đập miền Trung”, Bộ Thủy lợi.
  4. Nguyễn Hướng Dương (2007), Phân tích sự làm việc của hệ thống neo hầm
  trong thi công hầm đào, Luận văn Thạc sĩ Trường ĐHBK Tp. Hồ Chí Minh
  5. Nguyễn Hữu Đẩu (2001) (dịch), Neo trong đất, NXB Xây Dựng, Hà Nội.
  6. Đỗ Minh Đức, Đặng Quang Khang, Võ Ngọc Anh (2010), “Phân tích đặc điểm
  trượt lở ở khu vực núi Dung huyện An Nhơn tỉnh Bình Định”, Tạp chí Địa kỹ thuật,
  số 2.
  7. Nguyễn Hữu Hạnh (2001), Cô hoïc ñaát, Nhà Xuất Bản Giáo Dục, Hà Nội.
  8. Nguyễn Bá Kế (2009), “Một số vấn đề kỹ thuật nền móng trên vùng đất dốc”,
  Tạp chí Người xây dựng, số 6.
  9. Nguyễn Việt Kỳ, Nguyễn Văn Tuấn, Các đặc trưng cơ lý của vỏ phong hóa
  trên một số loại đá phổ biến ở Tây Nguyên.
  10. Bùi Danh Lưu (1999), Neo trong đất, NXB Giao Thông vận tải.
  11. Nguyễn Công Mẫn (1978), “Sự hình thành đất đỏ Bazan và một số tính chất
  của nó trong Xây dựng”, Tập san Thủy Lợi, số 191.
  12. Mai Thanh Nga (2009), Nghiên cứu ổn định mái taluy nền đường miền núi
  được xử lý bằng hệ thanh neo, Luận văn Thạc sĩ – ĐH Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh.
  13. Nguyễn Sĩ Ngọc (2006), “Phân loại các chuyển dịch bờ dốc”, Tạp chí Địa kỹ
  thuật, số 1.
  14. Nguyễn Hồng Nhung, Trịnh Minh Thụ, Nguyễn Thị Ngọc Hương (2010),
  “Ảnh hưởng cường độ chống cắt của đất không bão hòa đến ổn định mái dốc, Tạp
  chí Địa kỹ thuật, số 2.
  15. Trần Văn Tư (2005), “Một vài lưu ý khi đánh giá điều kiện địa chất công trình
  trong vùng lũ quét và lũ bùn đá”, Tạp chí Địa kỹ thuật, số 2.
  16. Phạm Ngọc Toàn, Phạm Tấn Đắc (1978), Khí hậu Việt Nam, NXB Khoa học
  và Kỹ Thuật, Hà Nội.
  17. Nguyễn Văn Thơ, Nguyễn Văn Tài (1994), Khái quát về đặc điểm địa chất
  công trình và nguồn vật liệu đắp đập ở khu vực từ Quảng Nam – Đà Nẵng đến
  Đông Nam Bộ, tuyển tập báo cáo “Hội thảo khoa học sử dụng đất đắp đập miền
  Trung” Bộ Thủy Lợi.
  18. Nguyễn Văn Thơ, Trần Thị Thanh (2001), Sử dụng đất tại chỗ để đắp đập ở
  Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, NXB Nông Nghiệp, Tp.HCM.
  19. Nguyễn Văn Thơ, Phạm Văn Thìn (1978), “Những khả năng sử dụng đất đỏ
  Bazan làm vật liệu đất đắp”, Tập san Thủy Lợi số 191.
  20. Nguyễn Văn Thơ (1987), “Những nguyên lý sử dụng các loại đất đặc biệt xây
  dựng nền đường ô tô trong điều kiện miền Nam Việt Nam”, Luận án tiến sĩ khoa học
  kỹ thuật, Matxcova.
  21. Nguyễn Văn Thơ, З.M. Кapayлoвa (1994), Vấn đề về khả năng giảm trị số
  lực dích của đất dính trong điều kiện biến dạng lâu dài, Tuyển tập “Các công trình
  nghiên cứu” của viện nghiên cứu đường toàn Liên Xô, Tập 75 - Maxcơ-va.
  22. Nguyễn Văn Thơ, Bài giảng về thổ chất và công trình đất, Cao học chuyên
  ngành Công trình trên nền đất yếu, Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh.
  23. Trần Thị Thanh (1998), Những nguyên lý sử dụng các loại đất loại sét có tính
  trương nở - co ngót vào công trình đất đắp đập trong điều kiện nhiệt đới ẩm Việt
  Nam, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Trường ĐH Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh,.
  24. Trần Thị Thanh, Nguyễn Việt Tuấn (2006), “Đặc điểm biến đổi hệ số nhớt
  () của đất dích thuộc trầm tích ở ĐBSCL”, Tạp chí Địa kỹ thuật – liên hiệp các hội
  khoa học và kỹ thuật Việt Nam, số 1.
  25. Nguyễn Thanh (1985), Địa chất công trình lãnh thổ Tây Nguyên, Tuyển tập
  “Tây Nguyên - Các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên”, NXB Khoa học
  và kỹ thuật, Hà Nội.

  Xem Thêm: Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của các loại đất Tàn – Sườn tích ở Tây Nguyên khi mưa lũ kéo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của các loại đất Tàn – Sườn tích ở Tây Nguyên khi mưa lũ kéo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status