Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu, phát triển các lược đồ chữ ký số tập thể

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu, phát triển các lược đồ chữ ký số tập thể

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT
  NĂM 2013


  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH CHỮ KÝ SỐ TẬP THỂ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 6
  1.1 Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan .6
  1.1.1 Một số khái niệm .6
  1.1.2 Các thuật ngữ liên quan .8
  1.2 An toàn thông tin trong các hệ thống truyền tin 10
  1.2.1 Các hệ thống truyền tin và một số vấn đề về an toàn thông tin .10
  1.2.2 Giải pháp an toàn thông tin trong các hệ thống truyền tin .11
  1.3 Hướng nghiên cứu của đề tài luận án 12
  1.3.1 Đặt vấn đề .12
  1.3.2 Mô hình chữ ký số tập thể 13
  1.3.3 Lược đồ chữ ký số tập thể 25
  1.4 Kết luận Chương 1 29

  CHƯƠNG 2. PHÁT TRIỂN CÁC LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ TẬP THỂ DỰA TRÊN HỆ MẬT RSA. .30
  2.1 Hệ mật RSA 30
  2.1.1 Thuật toán hình thành khóa .30
  2.1.2 Thuật toán mật mã khóa công khai RSA .31
  2.1.3 Thuật toán chữ ký số RSA 31
  2.1.4 Cơ sở xây dựng hệ mật RSA 32
  2.2 Xây dựng lược đồ cơ sở dựa trên hệ mật RSA 33
  2.2.1 Lược đồ cơ sở - LD 1.01‎ 33
  2.2.2 Tính đúng đắn của lược đồ cơ sở LD 1.01 35
  2.2.3 Mức độ an toàn của lược đồ cơ sở LD 1.01 36
  2.3 Xây dựng lược đồ chữ ký số tập thể .38
  2.3.1 Lược đồ chữ ký số đơn - LD 1.02 .38
  2.3.2 Lược đồ đa chữ ký song song - LD 1.03 47
  2.3.3 Lược đồ đa chữ ký nối tiếp - LD 1.04 53
  2.4 Kết luận Chương 2 61

  CHƯƠNG 3. PHÁT TRIỂN CÁC LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ TẬP THỂ DỰA TRÊN HỆ MẬT ELGAMAL VÀ CHUẨN CHỮ KÝ SỐ GOST R34.10-94. .62
  3.1 Hệ mật ElGamal và chuẩn chữ ký số GOST R34.10-94 62
  3.1.1 Hệ mật ElGamal 62
  3.1.2 Chuẩn chữ ký số GOST R34.10-94 .64
  3.1.3 Cơ sở xây dựng hệ mật ElGamal và Chuẩn chữ ký số GOSTR34.10-94 .65
  3.2 Xây dựng lược đồ cơ sở dựa trên hệ mật ElGamal và chuẩn chữ ký số GOST R34.10-94 66
  3.2.1 Lược đồ cơ sở loại 1 - LD 2.01 .66
  3.2.2 Lược đồ cơ sở loại 2 - LD 2.02 .71
  3.3 Xây dựng lược đồ chữ ký số tập thể .75
  3.3.1 Lược đồ chữ ký số đơn - LD 2.03 .75
  3.3.2 Lược đồ chữ ký số đơn và mã hóa - LD 2.04 81
  3.3.3 Lược đồ đa chữ ký song song - LD 2.05 92
  3.3.4 Lược đồ đa chữ ký nối tiếp - LD 2.06 .98
  3.3.5 Lược đồ đa chữ ký‎ và mã hóa song song - LD 2.07 107
  3.3.6 Lược đồ đa chữ ký và mã hóa nối tiếp - LD 2.08 117
  3.4 Kết luận Chương 3 .131
  KẾT LUẬN. 133
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 135
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .136

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Hiện nay, khi mà Chính phủ điện tử và Thương mại điện tử đã trở thành xu hướng tất yếu của hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thì chứng thực số [11] sẽ là một yếu tố không thể thiếu được và ngày càng trở nên quan trọng. Việc ra đời chứng thực số không những đảm bảo cho việc xây dựng thành công Chính phủ điện tử và Thương mại điện tử theo nhu cầu phát triển của xã hội mà còn có tác dụng rất to lớn trong việc phát triển các ứng dụng trên mạng Internet. Hạ tầng công nghệ của chứng thực số là Hạ tầng cơ sở khoá công khai (PKI - Public Key Infrastructure) [1] với nền tảng là mật mã khoá công khai (PKC1 - Public Key Cryptography) [9] và chữ ký số (Digital Signature) [13].
  Trong các giao dịch điện tử, chữ ký số được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn của thông tin. Chứng thực về nguồn gốc của thông tin là chứng thực danh tính của những thực thể (con người, thiết bị kỹ thuật, .) tạo ra hay có mối quan hệ với thông tin được trao đổi trong các giao dịch điện tử. Các mô hình ứng dụng chữ ký số hiện tại cho phép đáp ứng tốt các yêu cầu về chứng thực nguồn gốc thông tin được tạo ra bởi những thực thể có tính độc lập. Tuy nhiên, trong các mô hình hiện tại khi mà các thực thể tạo ra thông tin là thành viên hay bộ phận của một tổ chức (đơn vị hành chính, hệ thống kỹ thuật, .) thì nguồn gốc thông tin ở cấp độ tổ chức mà thực thể tạo ra nó là một thành viên hay bộ phận lại không được chứng thực. Nói cách khác, yêu cầu về việc chứng thực đồng thời danh tính của thực thể tạo ra thông tin và danh tính của tổ chức mà thực thể tạo ra thông tin là một thành viên hay bộ phận của nó không được đáp ứng trong các mô hình ứng dụng chữ ký số hiện tại. Trong khi đó, các yêu cầu như thế ngày càng trở nên thực tế và cần thiết để bảo đảm cho các thủ tục hành chính trong các giao dịch điện tử. Mục tiêu của đề tài Luận án là nghiên cứu, phát triển một số lược đồ chữ k‎‎ý số theo mô hình ứng dụng mới đề xuất nhằm bảo đảm các yêu cầu chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn cho các thông điệp dữ liệu trong các giao dịch điện tử mà ở đó các thực thể ký‎ là thành viên hay bộ phận của các tổ chức có tư cách pháp nhân trong xã hội. Trong mô hình này, các thông điệp điện tử sẽ được chứng thực ở 2 cấp độ khác nhau: thực thể tạo ra nó và tổ chức mà thực thể tạo ra nó là một thành viên hay bộ phận của tổ chức này. Trong Luận án, mô hình ứng dụng chữ ký số với các yêu cầu đặt ra như trên được gọi là mô hình chữ ký số tập thể và các lược đồ chữ ký số xây dựng theo mô hình như thế được gọi là các lược đồ chữ ký số tập thể.
  Một hướng nghiên cứu như vậy, có thể hiện tại chưa được đặt ra như một yêu cầu có tính cấp thiết, nhưng trong một tương lai không xa, khi Chính phủ điện tử và Thương mại điện tử cùng với hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông đã phát triển mạnh mẽ thì nhu cầu ứng dụng chữ ký số tập thể trong các dịch vụ chứng thực điện tử sẽ là tất yếu. Trước tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về chữ ký tập thể thì việc nghiên cứu, phát triển và từng bước đưa chữ ký tập thể ứng dụng vào thực tiễn xã hội là rất cần thiết.
  Xuất phát từ thực tế đó, NCS đã chọn đề tài “Nghiên cứu, phát triển các lược đồ chữ ký sô tập thể” với mong muốn có những đóng góp vào sự phát triển khoa học và công nghệ chung của đất nước.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của Luận án bao gồm:
  - Cơ sở của các hệ mật khóa công khai và các lược đồ chữ ký số.
  - Nguyên lý xây dựng các hệ mật khóa công khai và lược đồ chữ ký số.
  - Các mô hình ứng dụng mật mã khóa công khai và chữ ký số.
  Phạm vi nghiên cứu của Luận án bao gồm:
  - Hệ mật khóa công khai RSA, hệ mật ElGamal, chuẩn chữ ký số GOST R34.10-94 của Liên bang Nga và các cơ sở toán học liên quan.
  - Phương pháp mã hóa và giải mã, phương pháp hình thành và kiểm tra chữ ký số, chữ ký số tập thể.
  3. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu nghiên cứu của Luận án bao gồm:
  - Đề xuất mô hình ứng dụng chữ ký số nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra khi triển khai một Chính phủ điện tử trong thực tế xã hội, áp dụng phù hợp cho đối tượng là các tổ chức, cơ quan hành chính, các doanh nghiệp,
  - Phát triển một số lược đồ chữ ký số theo mô hình đã đề xuất.

  Xem Thêm: Nghiên cứu, phát triển các lược đồ chữ ký số tập thể
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu, phát triển các lược đồ chữ ký số tập thể sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi Nhu Ely, ngày 22-11-2013 lúc 13:59.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status