Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá năng suất sinh sản của hai dòng lợn VCN02 (Landrace) và VCN05 (Meishan) qua các thế hệ tại

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá năng suất sinh sản của hai dòng lợn VCN02 (Landrace) và VCN05 (Meishan) qua các thế hệ tại

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá năng suất sinh sản của hai dòng lợn VCN02 (Landrace) và VCN05 (Meishan) qua các thế hệ tại Trạm nghiên cứu, nuôi giữ giống lợn hạt nhân Tam Điệp
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữviết tắt và ký hiệu v
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các biểu ñồ vii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục ñích của ñềtài 2
  1.3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1. ðặc ñiểm sinh lý sinh sản của lợn 3
  2.2 Khảnăng sinh sản của lợn nái 8
  2.3 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 28
  3 ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG
  PHÁP NGHIÊN CỨU 33
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 33
  3.2 ðịa ñiểm, thời gian nghiên cứu 33
  3.3 Nội dung và các chỉtiêu nghiên cứu 34
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 34
  3.5 Phương pháp xửlý sốliệu và mô hình thống kê 36
  4 KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN 37
  4.1 Năng suất sinh sản của lợn nái dòng VCN02 và dòng VCN05 37
  4.1.1 Năng suất sinh sản chung của lợn nái VCN02 và VCN05 37
  4.1.2 Năng suất sinh sản của lợn nái VCN02 qua các thếhệ 45
  4.1.3 Năng suất sinh sản của lợn nái VCN05 qua các thếhệ 49
  4.1.4 Năng suất sinh sản của lợn nái VCN02 qua các lứa ñẻ 52
  4.1.5 Năng suất sinh sản của lợn nái VCN05 qua các lứa ñẻ 55
  4.2 Ảnh hưởng của một sốnhân tố ñến các tính trạng năng suất sinh
  sản của ñàn lợn nái VCN02 và VCN05 58
  4.3 Hệsốdi truyền và tương quan di tuyền 60
  4.3.1 Hệsốdi truyền 60
  4.3.2 Hệsốtương quan di truyền ước tính 63
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 65
  5.1 Kết luận 65
  5.2. ðềnghị 66
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 67


  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  Hiện nay ởViệt Nam, chăn nuôi lợn chiếm vịtrí quan trọng nhất trong
  ngành chăn nuôi. Sản lượng thịt lợn chiếm tới 76% trong tổng sản lượng thịt
  cảnước (Tổng cục thống kê, 2009) [32]. Chăn nuôi lợn không những ñáp ứng
  nhu cầu thịt trong nước mà còn tham gia xuất khẩu. Chăn nuôi lợn ngoại ñang
  ñược ñẩy mạnh ởcác trang trại quốc doanh cũng nhưtrang trại tưnhân, do
  chúng có tốc ñộtăng trưởng nhanh và tỉlệnạc cao, ñáp ứng ñược nhu cầu của
  người tiêu dùng cũng nhưxuất khẩu.
  Thời gian gần ñây, ngành chăn nuôi lợn ởnước ta có nhiều chuyển biến
  tích cực vềnăng suất, chất lượng, qui mô cũng nhưhình thức chăn nuôi. Tốc
  ñộtăng ñàn lợn mạnh, tổng ñàn lợn cảnước tăng từ21,8 triệu con năm 2001
  lên 26,9 triệu con năm 2006 và 27,6 triệu con năm 2009. ðặc biệt là sản
  lượng thịt hơi xuất chuồng tăng nhanh hơn sốlượng ñầu con, từ1,51 triệu tấn
  năm 2001 tăng lên 2,50 triệu tấn năm 2006 và 2,90 triệu tấn năm 2009. Chất
  lượng giống ñã ñược cải thiện một bước, nhiều giống mới có năng suất và
  chất lượng cao ñược nhập khẩu vào Việt Nam. Tỷlệlợn lai nuôi thịt tăng từ
  60% năm 2001 lên 75% năm 2005, tỷlệ thịt nạc từkhoảng 40 - 42% năm
  2001 lên trên 46% năm 2006 (Tổng cục thống kê, 2009) [32].
  Năm 1997, tập ñoàn PIC (Anh) ñã ñưa vào Việt Nam 5 dòng lợn cụkỵ
  có năng suất sinh sản cao và chất lượng thịt tốt. Tháng 7 năm 2001, các dòng
  lợn này ñược giao cho Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương quản lý và
  nuôi giữ. Với ñặc thù là các dòng lợn tổng hợp, các dòng này ñòi hỏi một
  chương trình nhân giống nghiêm ngặt nhằm ñảm bảo ñược năng suất của các
  dòng. ðểnăng cao năng suất sinh sản, Trung tâm ñã quan tâm ñến tất cảcác
  khâu như: giống, thức ăn, thú y, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý, Song
  giống là khâu ñược quan tâm hàng ñầu và là khâu quan trọng nhất. Bởi vì, có
  ñàn giống tốt sẽcó ñược ñàn lợn thịt có tốc ñộtăng trưởng nhanh, ñạt tỷlệ
  nạc ởmức tối ña của phẩm giống và giảm chi phí thức thức ăn cho mỗi kg
  tăng trọng, ñáp ứng ñược nhu cầu của thịtrường.
  Hiện nay ñã có rất nhiều công trình nghiên cứu ñánh giá năng suất sinh
  sản của ñàn nái tại Trạm nhưng việc ñánh giá năng suất sinh sản qua các thế
  hệcòn nhiều hạn chế. Với lý do ñó, chúng tôi tiến hành ñềtài: “ðánh giá
  năng suất sinh sản của hai dòng lợn VCN02 (Landrace) và VCN05
  (Meishan) qua các thế hệ tại Trạm nghiên cứu, nuôi giữ giống lợn hạt
  nhân Tam ðiệp”.
  1.2 Mục ñích của ñềtài
  - ðánh giá mức ñộ ổn ñịnh di truyền vềkhảnăng sinh sản của hai dòng
  lợn cụkỵVCN02 và VCN05 tại cởsởnghiên cứu.
  - ðánh giá nhân tố ảnh hưởng ñến năng suất sinh sản (giống, lứa, năm)
  1.3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
  1.3.1 Ý nghĩa khoa học
  - Cung cấp các tưliệu liên quan ñến khảnăng sinh sản qua các thếhệ
  của hai dòng lợn VCN02 (Landrace) và VCN05 (Meishan) nuôi tại Việt Nam.
  1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn
  - Kết quảnghiên cứu của ñềtài là cơsở ñánh giá ñúng thực trạng của ñàn
  lợn cụkỵ , từ ñó có những ñịnh hướng ñúng ñắn bảo tồn, phát triển ñàn cụkỵ
  - ðưa ra khuyến cáo có cơ sở khoa học về việc sử dụng ñối với hai
  giống lợn Landrace và Meishan của cơsở.
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. ðặc ñiểm sinh lý sinh sản của lợn
  2.1.1 Tuổi thành thục vềtính và các yếu tố ảnh hưởng
  2.1.1.1. Tuổi thành thục vềtính
  Tuổi thành thục vềtính là tuổi con vật bắt ñầu có phản xạsinh dục và có
  khảnăng sinh sản. Con vật ñến tuổi thành thục vềtính có những biểu hiện sau:
  - Bộmáy sinh dục ñã phát triển tương ñối hoàn chỉnh, con cái rụng
  trứng lần ñầu, con ñực sinh tinh trùng, tinh trùng và trứng gặp nhau có khả
  năng thụthai.
  - Các ñặc ñiểm sinh dục thứcấp xuất hiện.
  - Các phản xạsinh dục xuất hiện nhưcon cái thì có biểu hiện ñộng dục,
  con ñực có phản xạgiao phối.
  Ởlợn cái sựthành thục vềtính ñược ñánh dấu bằng hiện tượng ñộng
  dục lần ñầu. Tuy vậy trong lần ñộng dục này hầu nhưlợn cái không chửa ñẻ
  mà nó chỉbáo hiệu cho khảnăng có thểsinh sản của lợn cái. Tuổi thành thục
  vềtính có hệsốdi truyền rất thấp. Theo Banne Bonadona (1995) [3] cho biết :
  lợn cái thường thành thục vềtính lúc 6 tháng tuổi. Sau khi thành thục vềtính
  thì biểu hiện ñộng dục lần thứnhất thường không rõ ràng và tiếp sau ñó ởvào
  thời kì sau, dần ñi vào qui luật bình thường, ñây là một quá trình sinh lý ñặc
  biệt của lợn cái.
  Tác giảSechegel và Sklener (1979) [31] thì cho rằng lợn Yorkshire có
  tuổi thành thục vềtính là 250 ngày, ñạt khối lượng 90 kg và tương ứng với
  lợn Polan China, loại nhỏthì tuổi thành thục vềtính là 207 ngày, ñạt khối
  lượng 85 kg (Xuxoep, 1985) [51]. Một tác giả khác nghiên cứu trên lợn
  Meishan cho thấy lợn cái hậu bịMeishan thành thục vềtính 100 ngày, sớm


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  6.1. TÀI LIỆU TRONG NƯỚC
  1. Nguyễn Tấn Anh (1998), Dinh dưỡng tác ñộng ñến sinh sản lợn nái, Chuyên san
  chăn nuôi, Hội chăn nuôi Việt Nam.
  2. Nguyễn Ân, Hoàng Gián, Lê Viết Ly, Nguy ễn Văn Thiện, Trần Xuân Thọ
  (1983), Di truyền học ñộng vật. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  3. Banne-Banadona (1995), ðặc ñiểm sinh lý sinh sản của gia súc(Nguyên lý sinh
  học của năng suất ñộng vật). NXB-KHKT Hà Nội.
  4. ðặng VũBình (1994), Các tham sốthống kê, di truyền và chỉsốchọn lọc năng
  suất sinh sản của lợn nái Yorkshire và Landrace, Báo cáo KH phần tiểu gia súc,
  Hội nghịKHKT Chăn nuôi - Thú Y toàn quốc 7/1994, Trang: 43-50.
  5. ðặng VũBình (1999), Phân tích một sốnhân tố ảnh hưởng tới các tính trạng
  năng suất sinh sản trong một lứa ñẻ của lợn nái ngoại, Kết quả nghiên cứu
  KHKT Khoa Chăn nuôi thú y (1996 - 1998). NXB Nông nghiệp, Hà Nội. Tr. 5 -
  8.
  6. ðặng VũBình (2001), Di truyền sốlượng và chọn giống vật nuôi, Giáo trình sau
  ñại học. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. Trang 37-55.
  7. ðặng Vũ Bình (2003), Năng suất sinh sản của lợn nái Yorkshire và Landare
  nuôi tại các cơ sở giống miền Bắc. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
  Trường ðại học Nông nghiệp I, Số2/2003.
  8. ðinh Văn Chỉnh, ðặng VũBình, Trần Xuân Việt, VũNgọc Sơn (1995), Năng
  suất sinh sản của Lợn Yorkshire và Landrace nuôi tại Trung tâm giống gia súc
  Hà Tây, Kết quả nghiên cứu khoa học, Khoa Chăn nuôi – thú y (1991-1995).
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  9. ðinh Văn Chỉnh, Phan Xuân Hảo, ðỗ Văn Trung (2001), ðánh giá khả năng
  sinh sản cuảlợn Landrace và Yorkshire nuôi tại Trung tâm giống vật nuôi Phú
  Lãm – Hà Tây, Kết quảnghiên cứu khoa học kỹ thuật, khoa Chăn nuôi thú y
  (1999-2001). NXB Nông nghiệp, Hà nội. Trang 11
  10. Trần Cừ, Cù Xuân Dần, Lê ThịMinh (1975), Sinh lý học gia súc, NXB Nông
  thôn, Hà Nội.
  11. Lê Xuân Cương (1986), Năng suất sinh sản của lợn nái, NXB Khoa học Kỹ
  thuật nông nghiệp, Hà Nội.
  12. Trương Văn ða, Lê Thanh Hải (1987), Kết quảnghiên cứu xây dựng vùng giống
  lợn Yorkshire ởquận Gò Vấp - thành phốHồChí Minh, Thông tin khoa học kỹ
  thuật nông nghiệp. Trang 26-31.
  13. Trần ThịDân (2001), Tiến bộdi truyền vềsốcon ñẻ/lứa tại trại nuôi lợn công
  nghiệp Tp. HồChí Minh. Tạp chí Chăn nuôi, số1(35):14-18.
  14. Phạm Hữu Doanh, ðinh Hồng Luận (1985), Kết quảnghiên cứu ñặc ñiểm sinh
  học và tính năng sản xuất của một sốgiống lơn ngoại, Kết quảnghiên cứu khoa
  học kỹthuật chăn nuôi (1969-1984), Viện Chăn nuôi.
  15. Phạm Hữu Doanh và cs (1995), Kỹthuật chăn nuôi lợn nái lai ngoại và ngoại
  thuần chủng, Tạp chí chăn nuôi số2.
  16. Nguyễn Văn ðức, Trần ThịMinh Hoàng và Nguyễn Văn Nhiệm (2002), Hệsốdi
  truyền và hệsốlặp lại của tính trạng sốcon sơsinh sống/lứa của các giống lợn
  thuần và tổhợp lai giữa lợn móng cái, Landrace và Large White nuôi tại miền
  bắc Việt Nam. Tạp chí chăn nuôi, số2(44): 6- 7
  17. Nguyễn Văn ðức, Trần ThịMinh Hoàng và Nguyễn Văn Nhiệm (2002), Hệsốdi
  truyền và lặp lại của tính trạng sốcon sơsinh sống/lứa của các giống lợn thuần
  và tổhợp lai giữa Móng Cái, Landrace và Large White nuôi tại miền Bắc Việt
  Nam. Tạp chí Chăn nuôi, số2 – 2002. Trang 6-7
  18. TạThịBích Duyên và Nguyễn Văn ðức (2002), Hệsốdi truyền và tương quan
  di truyền giữa một sốtính trạng sinh sản cơbản của lợn ñại bạch nuôi tại TTCN
  lợn Thụy Phương, XNTA&CNGS An Khánh và ðông Á. Tạp Chí chăn nuôi, số
  6(48):4-6
  19. TạThịBích Duyên (2003), Xác ñịnh một số ñặc ñiểm di truyền,giá trịgiống về
  khảnăng sinh sản của lợn Yorkshire và Landrace nuôi tại các cơsởAn Khánh,
  Thụy Phương và ðông Á. Luật văn thạc sỹkhoa học nông nghiệp
  20. TạThịBích Duyên, Nguyễn Văn ðức và Nguyễn Văn Thiện (2004), Một số ñặc
  ñiểm di truyền, giá trịgiống vềkhảnăng sinh sản của lợn Yorkshire và Landrace
  nuôi tại các cơsởgiống ThuỵPhương và ðông Á. Báo cáo khoa học chăn nuôi
  thú y. NXB Nông nghiệp. Trang 128 – 138.
  21. Lê Hải ( 1981), Cơsởsinh lý và sinh hoá của việc nuôi dưỡng lợn con tách mẹ, ở
  các lứa tuổi khác nhau, Tạp chí khoa học và kỹthuật nông nghiệp số3 / 1981.
  22. Lê Thanh Hải, Chế Quang Tuy ền, Phan Xuân Giáp (1997), Những vấn ñề kỹ
  thuật và quản lý trong sản xuất heo hướng nạc. NXB Nông nghiệp –TP HồChí
  Minh. Tr 98-100.
  23. TừQuang Hiển, Trần Văn Phùng, Lương Nguyệt Bích (2004), Nghiên cứu khả
  năng sinh sản của lợn nái lai F1 (Yorkshire x Landrace) nuôi tại trại chăn nuôi
  Tân Thái tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí khoa học kỹthuật chăn nuôi. Hội Chăn nuôi
  Việt Nam. Số10/2004
  24. John.R.Diehl, Trường ðại học ClemSon, James R.Danion, Auburn, Trường ðại
  học LeifH.Thompson, Trường ðại học Illinois (1996), Quản lý lợn nái và lợn
  cái hậu bị ñểsinh sản có hiệu quả, Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp.
  25. Kiều Minh Lực (2006), Thông sốdi truyền vềsốcon sơsinh còn sống và sốngày
  không sản xuất sau cai sữa của các giống lợn Landrace, Yorkshire, Duroc và
  Pietrain nuôi tại Việt Nam. Tạp chí Chăn nuôi, số6: 20-22.


  Xem Thêm: Đánh giá năng suất sinh sản của hai dòng lợn VCN02 (Landrace) và VCN05 (Meishan) qua các thế hệ tại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá năng suất sinh sản của hai dòng lợn VCN02 (Landrace) và VCN05 (Meishan) qua các thế hệ tại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status