Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm dạng viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm dạng viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm dạng viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô NK66 trên đất phù sa sông Hồng, Gia Lâm, Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤ C
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữviết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục hình ix
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục ñích và yêu cầu 3
  1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài 3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1 Tình hình sản xuất ngô trên thếgiới và ởViệt Nam 4
  2.1.1 Tình hình sản xuất ngô trên thếgiới 4
  2.1.2 Tình hình sản xuất ngô ởViệt Nam 8
  2.2 Tình hình sửdụng phân bón cho cây ngô trên thếgiới và Việt Nam 10
  2.3 Các kết quảnghiên cứu vềphân bón ñạm cho cây ngô trên thế
  giới và Việt Nam 13
  2.3.1 Các kết qu ảnghiên cứu vềphân bón ñạm cho cây ngô trên thếgiới 13
  2.3.2. Các kết quảnghiên cứu phân bón ñạm cho cây ngô ởViệt Nam 19
  2.4 Những nghiên cứu vềphân bón viên nén 25
  3 ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 31
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 31
  3.2 Thời gian và ñịa ñiểm thực hiện thí nghiệm 31
  3.3 Nội dung nghiên cứu 32
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 32
  3.4.1 Công thức thí nghiệm 32
  3.4.2 Bốtrí thí nghiệm 32
  3.4.3 Các biện pháp kỹthuật 33
  3.4.4 Các chỉtiêu và phương pháp theo dõi 34
  3.4.5 Phương pháp xửlý sốliệu 36
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37
  4.1 ðặc ñiểm sinh trưởng và phát triển của giống ngô NK66 tham gia
  thí nghiệm tại Gia Lâm, Hà Nội 37
  4.2 Ảnh hưởng của liều lượng ñạm dạng viên nén ñến các chỉtiêu
  sinh trưởng của giống ngô NK66 tại Gia Lâm, Hà Nội 41
  4.2.1 ðộng thái tăng trưởng chiều cao cây của giống ngô NK66 41
  4.2.2 Ảnh hưởng của liều lượng ñạm bón dưới dạng viên nén ñến tốc
  ñộtăng trưởng chiều cao của cây của giống ngô NK66 tại Gia
  Lâm, Hà Nội 45
  4.3 ðộng thái tăng trưởng sốlá của giống ngô NK66 tại Gia Lâm,
  Hà Nội 48
  4.4 Ảnh hưởng của liều lượng ñạm dạng viên nén ñến các ñặc trưng
  hình thái của giống ngô NK66 tại Gia Lâm, Hà Nội 51
  4.4.1 Chiều cao cây 51
  4.4.2 Chiều cao ñóng bắp 53
  4.5 Ảnh hưởng của các liều lượng ñạm dưới dạng viên nén ñến
  ñường kính gốc và chiều dài lóng của giống ngô NK66 tại Gia
  Lâm, Hà Nội 55
  4.6 Tổng sốlà và sốrễchân kiềng của giống ngô NK66 tại Gia Lâm,
  Hà Nội 56
  4.7 Các ñặc trưng sinh lý của ngô NK66 tại Gia Lâm, Hà Nội 58
  4.8 Ảnh hưởng của các liều lượng ñạm bón dưới dạng viên nén ñến
  khả năng chống ñổ và sâu bệnh của giống ngô NK66 tại Gia
  Lâm, Hà Nội 62
  4.9 Ảnh hưởng của các liều lượng ñạm bón dưới dạng viên nén ñến
  các yếu tốcấu thành năng suất của giống ngô NK66 tại Gia Lâm,
  Hà Nội 64
  4.10 Ảnh hưởng của các liều lượng ñạm bón dưới dạng viên nén ñến
  năng suất của giống ngô NK66 tại Gia Lâm, Hà Nội 68
  4.10.1 Năng suất lý thuy ết 68
  4.10.2 Năng suất thực thu 69
  4.11 Hiệu suất sửdụng phân ñạm của giống ngô NK66 71
  4.12 Hiệu quảkinh tếcủa giống ngô lai NK66 tại Gia Lâm, Hà Nội 73
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 75
  5.1 Kết luận 75
  5.2 ðềnghị 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
  PHỤLỤC


  1. M Ở ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Ngày nay, một th ực trạng mà con người ph ải ñối m ặt ñó là sựbùng nổdân số
  kéo theo nhu cầu vềl ương thực, thực phẩm ngày càng tăng trong khi diện tích nông
  nghiệp ngày càng giảm do tăng nhu cầu về ñất ởvà các công trình hạt ầng cơsở
  phục vụ ñời s ống. Giải pháp ñểgiải quy ết th ực trạng trên là sửdụng phân bón hóa
  học trong thâm canh tăng vụ ñểtăng năng suất, sản lượng cây trồng nhằm tăng giá
  tr ị sản phẩm trên một ñơn vịdiện tích. Tuy nhiên, việc sửdụng lượng phân hóa học
  nhiều và phương pháp bón phân truy ền thống cho hiệu quảsửdụng thấp ñã gây ra
  những tác ñộng xấu cho môi trường sinh thái. Chính vì vậy, việc nghiên cứu các
  phương pháp bón phân hợp lý cho cây trồng nhằm cung cấp dinh dưỡng ñầy ñủvà
  cần thiết cho cây tr ồng tạo sản phẩm cao nhất, ñồng thời hoàn tr ảcho ñất l ượng
  dinh dưỡng mà cây trồng lấy ñi, giảm thiểu ñược ô nhiễm môi trường là m ột trong
  những ưu tiên hàng ñầu trong sản xuất nông nghiệp. Một trong nh ững phương pháp
  bón phân ñược nghiên cứu và áp dụng thành công, hạn chế ñược các nhược ñi ểm
  của việc bón phân truy ền thống là kỹ thu ật bón phân viên nén. T ừcuối nh ững năm
  90 của thếkỷ 20, với s ựtài trợcủa Quỹ quốc tếvềphát triển nông nghiệp (IFAD),
  Tổchức Phát triển phân bón quốc tế(IFDC) có nhiều nghiên cứu vềbón phân sâu
  và ñưa ra giải pháp nén phân urê lại thành viên ñểbón sâu cho ruộng lúa. Tại Vi ệt
  Nam phân bón viên nén bắt ñầu ñược nghiên cứu từnăm 2000 và ñã ứng dụng
  thành công trên cây lúa. Hiệu quảlớn nhất của phương pháp bón phân này là tiết
  kiệm 30 - 35% lượng phân bón, chất lượng ñảm bảo, không gây ô nhiễm môi
  tr ường, giảm sâu bệnh và cỏdại và nh ất là chỉ cần bón 1 lần/vụ[8].
  ðối với cây ngô, do cây ngô yêu cầu một lượng dinh dưỡng rất lớn ñể
  ñạt ñược tốc ñộsinh trưởng phát triển nhanh chóng vì vậy người dân thường
  chú ý bón lót một lượng lớn ñạm, lân, kali dưới dạng phân rời dẫn ñến hiện
  tượng rễmầm bịtổn thương do tiếp xúc với nồng ñộ ñạm, lân, kali cao gây
  chết cây con hoặc ảnh hưởng ñến sinh trưởng phát triển của ngô ởcác thời kỳ
  sau. ðểkhắc phục các nhược ñiểm này, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội
  cũng ñã nghiên cứu và ñưa ra các loại phân nén chỉbón duy nhất một lần và tan
  dần trong trong suốt thời gian sinh trưởng phát triển của ngô. Sửdụng phân
  viên nén khắc phục ñược tình trạng rửa trôi, bay hơi, thấm xuống ñất . so với
  bón phân thông thường Một sốkết quả ứng dụng ñối với ngô ghi nhận ñược
  từcác mô hình trình diễn tại các huy ện Quảng Uyên - Cao Bằng, Mai Sơn -
  Sơn La, Tuyên Hóa - Quảng Bình cho thấy năng suất ngô khi sửdụng phân
  bón viên nén NK của Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội tăng 20 - 25% so
  với sửdụng phân rời, trong khi lượng phân bón chỉbằng 50 - 60% so với lượng
  phân bón thông thường hiện nay tại các tỉnh trên [7]. ðặc biệt ñối với m ột số
  vùng ñất có vấn ñềnhư ởTuyên Hóa - Quảng Bình, ñất canh tác chủyếu là ñất
  cát, khả năng giữ nước và dinh dưỡng rất kém, khi sử dụng phân viên nén
  lượng ñạm bón mất ñi do bay hơi giảm rõ rệt. Việc sửdụng phân bón viên nén
  thay thếcho việc sửdụng các loại phân rời mang lại hiệu quảrất lớn trong việc
  tăng năng suất ngô, giảm chi phí ñầu tưvềphân bón, công lao ñộng
  Hiện nay, giống ngô NK66 ñược trồng phổbiến tại các tỉnh miền Bắc và
  Bắc Trung bộ. Quy trình bón phân cho giống ngô NK66 ñược áp dụng phổbiến
  là quy trình bón phân rời với lượng ñạm rất lớn gây lãng phí vềphân bón và
  công lao ñộng trong việc bón phân, chăm sóc. Trong khi ñó, những nghiên cứu
  về phân bón viên nén chưa nghiên cứu cụ thể về lượng ñạm dạng viên nén
  thích hợp cho cây ngô nói chung và ngô lai ñơn NK66 ñểcho năng suất cao, ổn
  ñịnh và phù hợp với từng vùng sinh thái. ðểnghiên cứu tác dụng của phân bón
  viên nén ñối với ngô NK66 trên nền ñất phù sa vùng ðồng bằng sông Hồng và
  ứng dụng rộng rãi các tiến bộkỹthuật m ới vào sản xuất chúng tôi tiến hành ñề
  tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng ñạm dạng viên nén ñến sinh
  trưởng, phát triển và năng suất giống ngô NK66 trên ñất phù sa sông
  Hồng - Gia Lâm, Hà Nội”. Từ ñó có thểxác ñịnh ñược công thức bón phân
  hợp lý cho ngô NK66 nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi
  trường, ñồng thời gia tăng năng suất, nâng cao thu nhập cho người sản xuất.
  1.2. Mục ñích và yêu cầu
  1.2.1. Mục ñích của ñềtài
  - Xác ñịnh ñược liều lượng ñạm dạng viên nén phù hợp dẫn ñến sinh
  trưởng, phát triển và năng suất giống ngô NK66 trên nền ñất phù sa sông
  Hồng ñạt cao nhất.
  - Bổsung cơsởlý luận và thực tiễn ñểthay thếphương pháp bón ñạm
  truy ền thống nhằm nâng cao năng suất của hiệu quảsản xuất ngô của nước ta
  hiện nay.
  1.2.2. Yêu cầu của ñềtài
  - ðánh giá khảnăng sinh trưởng, phát triển và khảnăng chống chịu của
  giống ngô NK66 ởcác mức ñạm dạng viên nén trên nền ñất phù sa sông Hồng
  qua vụ ñông năm 2009 và vụxuân năm 2010.
  - ðánh giá các yếu tốcấu thành năng suất và khảnăng cho năng suất của
  giống ngô NK66 ởcác mức ñạm dạng viên nén trên nền ñất phù sa sông Hồng
  qua vụ ñông năm 2009 và vụxuân năm 2010.
  - Tìm ra ñược liều lượng ñạm dạng viên nén thích hợp nhất ñối với giống
  ngô NK66 và cho hiệu quảkinh tếcao nhất.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  - Hiện nay, Việt Nam ñang bước ñầu ñi sâu vào nghiên cứu liều lượng
  phân ñạm dưới dạng viên nén cho giống ngô nói chung và giống ngô lai ñơn
  NK66 trên vùng ñất phù sa sông Hồng nói riêng, do ñó ñềtài này sẽ ñóng góp
  thêm cơsởlý luận vềdinh dưỡng ñạm cho cây ngô.
  - Làm cơsở ñểhoàn thiện quy trình kỹ thuật v ềliều lượng phân ñạm dưới
  dạng viên nén cụthểcho giống ngô NK66 gieo trồng trên ñất phù sa sông H ồng.
  2. T ỔNG QUAN TÀI LI ỆU
  2.1. Tình hình sản xuất ngô trên thếgiới và ởViệt Nam
  2.1.1. Tình hình sản xuất ngô trên th ếgiới
  Ngành sản xuất ngô thếgiới tăng liên tục từ ñầu thếkỷ20 ñến nay, nhất
  là trong hơn 40 năm gần ñây [13]. Từnăm 1961 ñến năm 2001, năng suất ngô
  tăng từ 19,4 tạ/ha lên 44,8 tạ/ha, năng suất lúa mì tăng 10,9 tạ/ha lên 27,5
  tạ/ha, năng suất lúa nước tăng từ18,7 tạ/ha lên 39,3 tạ/ha, tốc ñộtăng trưởng
  năng suất hàng năm của ngô, lúa mì và lúa nước tương ñương là 0,64
  tạ/ha/năm, 0,42 tạ/ha/năm và 0,52 tạ/ha/năm. Nhưvậy, ngô là cây trồng có tốc
  ñộtăng trưởng vềnăng suất cao nhất trong các cây lương thực chủyếu.
  Bảng 2.1: Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chính trên thếgiới
  giai ñoạn từ1961 - 2009


  TÀI LIỆ U THAM KHẢ O
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Quách Ngọc Ân (1997), báo cáo tổng kết 5 năm (1992 - 1996) phát triển
  ngô lai ởViệt Nam, Báo cáo của cục khuyến nông, BộNông nghiệp và
  PTNT.
  2. VũKim Bảng (1991), “Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xửlýmột sốchất
  kích thích sinh trưởng và nguyên tốvi lượng ñến chất lượng dinh dưỡng
  của hạt ngô”, Kết quả nghiên cứu khoa học 1986 - 1991, Khoa nông
  học, tr. 23 - 24.
  3. Benzenyi. Z.; Gorff. B. (1996), Ảnh hưởng của các yếu tốtrồng trọt khác
  nhau ñến năng suất ngô và ñộ ổn ñịnh của năng suất ngô, Báo NN và
  CNTP, số9/1996.
  4. Nguyễn Văn Bộ(1996), Bón phân cân ñối, biện pháp hiệu quả ñểtăng
  năng suất cây trồng và cải thiện ñộphì nhiêu của ñất, Khoa học ñất, số
  7/1996.
  5. Nguyễn Văn Bộ(1999), Bón phân cân ñối và hợp lý cho cây trồng, NXB
  NN, tr. 42 - 43.
  6. Nguyễn Văn Bộ, Emutert, Nguy ễn Trọng Thi (1999), Một số kết quả
  nghiên cứu về phân bón cân ñối cho cây trồng ở Việt Nam, Kết quả
  nghiên cứu khoa học, quyển 3, NXB NN.
  7. Nguyễn Tất Cảnh, Sản phẩm phân bón mới: Phân ñạm viên nén, NPK
  viên nén, NK viên nén. http://www.hua.edu.vn/nckh/Web/attachment/
  8. Nguyễn Tất Cảnh, (2003) Sửdụng phân viên nén trong thâm canh lúa,
  NXB Nông nghiệp.
  9. Dựbáo sản lượng ngô thếgiới sẽtăng trên 3% trong năm 2010 - 2011,
  http://thuongnghiepthitruongvietnam.com.
  10. Giáo trình Cây màu (1997), ðại học Nông nghiệp I - Hà Nội.
  11. Võ ThịGương, Trịnh ThịThu Trang, Karlh Dick man (1998), “Hiệu quả
  sửdụng phân bón ñến năng suất ngô trong hệthống luân canh ngô - ngô
  lúa vùng phù sa ngọt Ô Môn Cần Thơ”, Tạp chí Thổnhưỡng học(10), tr.
  71 - 76.
  12. Hoàng Hà (1996), “Phản ứng của các giống ngô trồng trong vụ ðông
  Xuân ñối với Zn và Mn”, Tạp chí KHCN & QLKH, số11/1996, tr. 478.
  13. Phan Xuân Hào (2008), Một sốgiải pháp nâng cao năng suất và hiệu
  quảsản xuất ngô ởViệt Nam.
  www.vaas.org.vn/download/khoahoc/ngo/ngo.pdf.
  14. Ngô Xuân Hiền (1998), Ảnh hưởng của các loại phân chứa Lưu huỳnh
  (S) ñến năng suất, chất lượng ñậu tương ðông và ngô ðông trên ñất bạc
  màu, Báo cáo khoa học - Viện Thổnhưỡng Nông hóa.
  15. Nguyễn ThếHùng (1996), “Xác ñịnh chế ñộbón phân tối ưu cho giống
  ngô LVN - 10 trên ñất bạc màu vùng ðông Anh - Hà Nội”, Kết quả
  nghiên cứu khoa học nông nghiệp 1995 - 1996, NXBNN, tr. 38 - 44.
  16. Nguyễn Thế Hùng (1997), “Xác ñịnh chế ñộ phân bón thích hợp cho
  giống ngô P.11 trồng trong vụ ðông trên ñất bạc màu vùng ðông Anh -
  Hà Nội”, Thông tin khoa học kỹ thuật - KTNN, số1/1997, tr. 33 - 35.
  17. Krugilin A, X. (1988), ðặc ñiểm sinh học và năng suất cây trồng ñược
  tưới nước, người dịch: Hà Học Ngô và Nguyễn ThịDần, Nhà xuất bản
  MIR MATXCƠVA, trang 84 - 89, 111.
  18. Bùi Quang Lanh (2010), Các biện pháp làm tốt công tác cung ứng phân
  bón phục vụthịtrường trong nước và xúc tiến mởrộng thịtrường xuất
  khẩu sản phẩm phân lân nung chảy (fmp),
  http://www.tinthuongmai.vn/Trangchu/VN/tabid/66/CatID/107/ContentI
  D/66766/Default.aspx.


  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm dạng viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm dạng viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status