Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các từviết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục bản ñồ vii
  Danh mục biểu ñồ viii
  Mở ñầu 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài .1
  1.2. Mục ñích, yên cầu của ñềtài 3
  1.3. Ý nghĩa khoa học của ñềtài .4
  1.4. Ý nghĩa thực tiễn của ñềtài 4
  2. Tổng quan nghiên cứu 5
  2.1. Một sốlý luận vềsửdụng ñất 5
  2.2. Cơsởlý luận của quy hoạch sửdụng ñất .11
  2.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của quy hoạch sửdụng ñất 22
  2.4. Thực tiễn công tác quy hoạch ởtrong và ngoài nước .24
  3. ðối tượng, phạm vi, nội dung, phương pháp nghiên cứu .33
  3.1. ðối tượng nghiên cứu 33
  3.2. ðịa ñiểm nghiên cứu 33
  3.3 Nội dung nghiên cứu 33
  3.4. Phương pháp nghiên cứu .33
  4. Kết quảnghiên cứu và thảo luận .35
  4.1 Khái quát ñiều kiện ñiều kiện tựnhiên, kinh tế- xã hội 35
  4.2. Hiện trạng sửdụng ñất ñai .57
  4.3. Tình hình Quản lý ñất ñai .66
  4.4. ðánh giá kết quảthực hiện chỉtiêu quy hoạch sửdụng ñất huy ện Diễn
  Châu .71
  4.4.1. ðánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sửdụng ñất th ời kỳ 1997-2010 ñã
  ñược phê duy ệt với hiện trạng sửdụng ñất n ăm 2006 71
  4.4.2. ðánh giá tình hình thực hiện phương án ñiều chỉnh quy hoạch sửdụng
  ñất ñến năm 2010 ñã ñược phê duyệt .77
  4.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch sửdụng
  ñất huy ện Diễn Châu 88
  4.4.4. Một số ñềxuất nhằm nâng cao năng lực thực thi quy hoạch sửdụng ñất
  huyện Diễn Châu 93
  Kết luận và ñềnghị .97
  1. Kết luận .97
  2. ðềnghị 99
  Tài liệu tham khảo .100
  Phần phụlục 102


  MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài
  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam năm 1992, tại
  Chương II, ðiều 18 quy ñịnh: “Nhà nước thống nhất quản lý ñất ñai theo quy
  hoạch và pháp luật nhằm ñảm bảo sử dụng ñất ñúng mục ñích và có hiệu
  quả”.Luật ðất ñai năm 2003 ñã dành 10 ñiều, từ ðiều 21 ñến ðiều 30 quy
  ñịnh về nguyên tắc, nội dung, trình tự, thẩm quyền lập và xét duyệt quy
  hoạch, kếhoạch sửdụng ñất các cấp.
  Trong thời gian qua, công tác quản lý và tổchức thực hiện quy hoạch
  kếhoạch sửdụng ñất luôn nhận ñược sựquan tâm chỉ ñạo của ðảng, Chính
  phủ ñược triển khai rộng khắp trên phạm vi cảnước và ñạt ñược một sốkết
  quảnhất ñịnh. Quy hoạch, kếhoạch sửdụng ñất là m ột bộphận quan trọng
  trong công tác quản lý nhà nước thuộc hệthống pháp luật về ñất ñai của nước
  Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam.
  Quy hoạch sửdụng ñất có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng không chỉcho
  trước mắt mà cảlâu dài, việc thực hiện ñúng phương án quy hoạch ñóng vai
  trò quy ết ñịnh tính khảthi và hiệu quảcủa phương án quy hoạch sửdụng ñất.
  Việc quản lý thực hiện quy hoạch, kếhoạch sửdụng ñất ñai phải phù hợp với
  yêu cầu thực tếphát triển kinh tế, xã hội của từng ñịa phương. Việc sửdụng
  ñất phải triệt ñể, tiết kiệm, tránh lãng phí quỹ ñất, phân bổhợp lý quỹ ñất cho
  nhu cầu sửdụng ñất khác nhau của nền kinh tế, ñặc biệt ưu tiên ñất ñai cho
  nhiệm vụ ñổi mới và phát triển của nước ta hiện nay.
  Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân dẫn ñến kết quảcủa nhiều dựán quy
  hoạch ñạt ñược là rất thấp; tình trạng quy hoạch “treo” ñang là tâm ñiểm chú ý
  của dưluận xã hội. Vì vậy việc ñánh giá kết quảthực hiện quy hoạch ñểkịp
  thời ñưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và
  khảnăng thực thi của các dựán quy hoạch sửdụng ñất hiện nay là việc làm
  bức thiết.
  Việc lập, thẩm ñịnh, xét duyệt, thực hiện quy hoạch, kếhoạch sửdụng
  ñất và các quy hoạch có sửdụng ñất nhìn chung chưa tốt. Chất lượng quy
  hoạch chưa cao, nhiều trường hợp không sát thực tế, tính khảthi thấp. Tình
  trạng quy hoạch “treo”, dự án “treo”, nhiều vướng mắc trong công tác bồi
  thường, giải phóng mặt bằng ñang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh
  hưởng xấu ñến ổn ñịnh sản xuất, ñời sống của nhân dân ở nhiều nơi, làm
  chậm tiến ñộtriển khai nhiều dựán ñầu tưvà gây lãng phí ñất ñai. Hiện tượng
  vi phạm pháp luật về ñất ñai còn nhiều, nhất là trong việc bồi thường, hỗtrợ,
  tái ñịnh cưkhi Nhà nước thu hồi ñất”.
  Diễn Châu là huyện ðồng bằng ven biển, nằm ởphía ðông Bắc của
  tỉnh NghệAn, có tổng diện tích tựnhiên là 30.504,67 ha; với 39 ñơn vịhành
  chính gồm 38 xã và 1 thịtrấn. Huyện nằm trên trục giao thông Bắc - Nam là
  nơi tập trung của nhiều tuyến giao thông quan trọng như: Quốc lộ1A, Quốc
  lộ7A, Quốc lộ48, tỉnh lộ538 cùng tuyến ñường sắt Bắc - Nam. Ngoài ra với
  25 km bờbiển cùng nhiều bãi cát ñẹp là tiềm năng to lớn của huyện trong
  khai thác thếmạnh du lịch, ñánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
  Nhận thức ñược tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác lập quy
  hoạch sửdụng ñất ñối với công cuộc ñổi mới và phát triển kinh tế- xã hội,
  nâng cao vai trò quản lý nhà nước về ñất ñai, Diễn Châu tiến hành lập quy
  hoạch sửdụng ñất huy ện giai ñoạn 1997- 2010 ñược UBND tỉnh Nghệ An
  phê duyệt tại Quyết ñịnh số 532/Qð-UBND.ðCngày 15tháng 12 năm 1998.
  ðến năm 2006, nhiều chỉtiêu sửdụng ñất không còn phù hợp so với phương
  án quy hoạch sửdụng ñất huy ện Diễn Châu giai ñoạn 1997 - 2010 ñã ñược
  phê duyệt. ðể phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trong ñiều kiện mới
  huyện ñã tiến hành ñiều chỉnh các chỉtiêu phát triển kinh tế- xã hội ñến năm
  2010 và tầm nhìn ñến năm 2020. Yêu cầu phát triển chuyển dịch cơcấu kinh
  tế, cơcấu lao ñộng ñòi hỏi phải phân bốlại ñất ñai cho các ngành, các lĩnh
  vực một cách phù hợp. Vì vậy, UBND huyện ñã tiến hành lập ðiều chỉnh quy
  hoạch sửdụng ñất ñến năm 2010 huyện Diễn Châu, phương án ñiều chỉnh ñã
  ñược UBND tỉnh Nghệ An phê duy ệt tại Quyết ñịnh số 81/Qð-UBND.ðC
  ngày 14 tháng 4 năm 2008. Quy hoạch sửdụng ñất, ñiều chỉnh quy hoạch sử
  dụng ñất ñến năm 2010 của huyện ñã góp phần tích cực vào việc hoàn thành
  các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, làm căn cứcho UBND huyện quản lý
  sửdụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quảnguồn tài nguyên ñất. Tuy nhiên một
  sốnội dung của phương án quy hoạch sửdụng ñất chưa ñược thực hiện triệt
  ñểdo nhiều nguyên nhân, dẫn ñến tính khảthi của phương án chưa cao.
  Thực hiện Luật ðất ñai năm 2003, ñến năm 2010 các ñịa phương trong
  cảnước bắt ñầu tiến hành lập quy hoạch sửdụng ñất các cấp ñến năm 2020.
  ðểphương án quy hoạch sửdụng ñất ñến năm 2020 của Diễn Châu cũng như
  các ñịa phương khác có tính khảthi cao cần thiết phải ñánh giá lại việc thực
  hiện quy hoạch sửdụng ñất kỳtrước, ñánh giá kết quả ñạt ñược và chưa ñạt
  ñược của việc thực hiện phương án quy hoạch, từ ñó tìm ra nguyên nhân và
  giải pháp ñểthực hiện thành công các chỉtiêu quy hoạch trong kỳquy hoạch
  tiếp theo – thời kỳ2010 – 2020.
  Vì vậy, ñề tài “ðánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng ñất
  huyện Diễn Châu - tỉnh NghệAn” ñược ñặt ra là cần thiết.
  1.2. Mục ñích yêu cầu của ñềtài
  1.2.1. Mục ñích
  ðánh giá việc thực hiện các chỉtiêu quy hoạch sửdụng ñất trên ñịa bàn
  huyện Diễn Châu, tỉnh NghệAn, làm rõ nguyên nhân tồn tại trong việc thực
  hiện các chỉ tiêu sử dụng ñất trong phương án quy hoạch, phương án ñiều
  chỉnh quy hoạch sửdụng ñất ñã ñược phê duyệt, từ ñó ñềxuất các giải pháp
  thực hiện phương án quy hoạch sử dụng ñất nhằm thực hiện thành công
  phương án quy hoạch của huyện trong kỳtiếp theo.
  1.2.2. Yêu cầu
  - ðiều tra, lắm bắt tình hình quản lý sửdụng ñất tại huy ện Diễn Châu
  tỉnh NghệAn.
  - Tìm hiểu việc lập và thực hiện phương án quy hoạch, phương án ñiều
  chỉnh quy hoạch sửdụng ñất huy ện Diễn Châu tỉnh NghệAn.
  - ðánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sửdụng ñất, phương
  án ñiều chỉnh quy hoạch sửdụng ñất ñến năm 2010 huyện Diễn Châu tỉnh
  NghệAn.
  - ðềxuất m ột sốgiải pháp nâng cao khảnăng thực hiện phương án quy
  hoạch sửdụng ñất của huyện.
  1.3. Ý nghĩa khoa học của ñềtài
  Góp phần bổsung kiến thức về quy hoạch; nâng cao nhận thức về nội
  dung, phương pháp ñánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sửdụng ñất của một
  ñơn vị hành chính cấp huyện.
  Tạo lập cơsở khoa học cho việc ñề xuất một số giải pháp nhằm nâng
  cao khả năng thực thi quy hoạch sử dụng ñất của một ñơn vị hành chính cấp
  huyện trong hệ thống quy hoạch sử dụng ñất của nước ta.
  1.4. Ý nghĩa thực tiễn của ñềtài
  Làm tài liệu tham khảo phục vụ cho các nhà quản lý huy ện Diễn Châu
  tỉnh NghệAn nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và tổ chức triển khai thực
  hiện quy hoạch sử dụng ñất của huyện.
  2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
  2.1. Một sốlý luận vềsửdụng ñất
  2.1.1. Khái niệm ñất ñai và chức năng của ñất ñai
  ðất ñai là một diện tích cụthểcủa bềmặt trái ñất, bao gồm tất cảcác
  cấu thành của môi trường sinh thái ngay trên và dưới bềmặt ñó nhưkhí hậu
  bềmặt, thổnhưỡng, dạng ñịa hình, mặt nước (hồ, sông suối, ñầm lầy .), các
  lớp trầm tích sát bềmặt cùng với nước ngầm và khoáng sản trong lòng ñất,
  tập ñoàn thực vật và ñộng vật, trạng thái ñịnh cưcủa con người, những kết
  quảhoạt ñộng của con người trong quá khứvà hiện tại ñểlại (san nền, hồ
  chứa nước hay hệthống tiêu thoát nước, ñường xá, nhà cửa .)
  Các chức năng của ñất ñai ñối với hoạt ñộng sản xuất và sinh tồn của
  xã hội loài người ñược thể hiện theo các mặt sau: sản xuất; môi trường sự
  sống; cân bằng sinh thái; ñiều tiết khí hậu; tàng trữvà cung cấp nguồn nước;
  dựtrữ(nguyên liệu và khoáng sản trong lòng ñất); kiểm soát ô nhiễm và chất
  thải; Không gian sựsống; bảo tồn - bảo tàng sựsống; phân dịlãnh thổ.
  ðất ñai ñóng vai trò quyết ñịnh sựtồn tại và phát triển của xã hội loài
  người, là cơsởtựnhiên, là tiền ñềcho mọi quá trình sản xuất. Các Mác ñã
  nhấn mạnh “ ðất là mẹ, lao ñộng là cha, sản sinh ra mọi của cải vật chất”.
  ðối với các ghành phi nông nghiệp, ñất ñai giữvai trò là cơsởkhông
  gian ñểthực hiện các quá trình lao ñộng, là kho tàng dựtrữtrong lòng ñất.
  Trong nông nghiệp, ñất ñai tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất và làm ra
  sản phẩm phục vụ ñời sống của con người và xã hội. Năng suất và chất lượng
  của sản phẩm phụthuộc rất nhiều vào chất lượng ñất. ðất nông nghiệp là yếu
  tố ñầu vào quan trọng tác ñộng mạnh mẽ ñến hiệu quảsản xuất nông nghiệp.
  2.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng ñến sửdụng ñất


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT
  1. Vũ Thị Bình (1999), Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn,
  NXB nông nghiệp.
  2. Nguyễn ðình Bồng (2002), Quỹ ñất quốc gia, hiện trạng và dựbáo
  sửdụng”, Khoa học ñất, số16, tháng 8.
  3. Nguyễn ðình Bồng (2006) “Một sốvấn ñềvềquy hoạch sửdụng ñất
  ởnước ta trong giai ñoạn hiện nay”, Tài nguyên và Môi trường, số9.
  4. BộKhoa học, Công nghệvà Môi trường (1995), Báo cáo ñềdẫn an
  toàn lương thực cho vùng ñồng bằng sông Hồng, Hà Nội.
  5. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2004), Quy hoạch sử dụng ñất cả
  nước ñến năm 2010 và kếhoạch sửdụng ñất ñến năm 2005 của cảnước, Hà
  Nội.
  6. BộTài nguyên và Môi trường (2008)Báo cáo kết quảthực hiện chỉ
  thịsố09/2007/CT-TTg vềtăng cường quản lý sửdụng ñất của các quy hoạch
  và dựán ñầu tưtrên ñịa bàn cảnước.
  7. Cục thống kê tỉnh NghệAn (2000), Niên giám thống kê tỉnh NghệAn.
  8. Cục thống kê tỉnh NghệAn (2008), Niên giám thống kê tỉnh NghệAn.
  9. Kao Madilen, (2001), Nghiên cứu một sốphương pháp quy hoạch sử
  dụng ñất cấp cơsởcủa một sốnước trên thếgiới, Việt Nam và khảnăng áp
  dụng vào Cămpuchia, Luận văn thạc sỹkhoa học nông nghiệp, ðại học Nông
  nghiệp I Hà Nội.
  10. ðoàn Công Quỳ, VũThịBình, Nguyễn ThịVòng, Nguyễn Quang
  Học (2006), Giáo trình quy hoạch sửdụng ñất, NXB Nông nghiệp.
  11. Thông tư30/2004/TT-BTNMT ngày 1/11/2004 của BộTài nguyên
  và Môi trường (2004) về việc hướng dẫn lập ñiều chỉnh và thẩm ñịnh quy
  hoạch, kếhoạch sửdụng ñất.
  12. Viện ðiều tra Quy hoạch ñất ñai, Tổng cục ðịa chính (1998), Cơsở
  lý luận khoa học của quy hoạch sửdụng ñất ñai, Hà Nội.
  13. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam (1998), Nông
  nghiệp sinh thái, NXB Nông nghiệp.
  14. Cao Nhưý (2006),Những suy nghĩvềquy hoạch, sửdụng ñất ởcác
  khu công nghiệp, http://www.vnn.vn/bandocviet/2006/07/591928/.
  15. CVCC.KS. Tôn Gia Huyên, TS. Nguyễn ðình Bồng (2006), Quản
  lý ñất ñai thị trường bất ñộng sản, NXB Bản ñồ, Hà Nội.
  16. UBND huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An, Quy hoạch sử dụng ñất
  huyện Diễn Châu tỉnh NghệAn thời kỳ1997 -2010.
  17. UBND huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An, Quy hoạch sử dụng ñất
  huyện Diễn Châu tỉnh NghệAn ñến năm 2010.
  II. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH.
  18. FAO (1993), Guideline for Land use planning, Rome.
  19. Land use planning for Berlin. Keeping up with change, Summary
  2001, http: //www. Stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/index en.shtml


  Xem Thêm: Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status