Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho sản phẩm nước yến sào cao cấp Sanest của Công ty Yến

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho sản phẩm nước yến sào cao cấp Sanest của Công ty Yến

  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho sản phẩm nước yến sào cao cấp Sanest của Công ty Yến sào Khánh Hòa


  MỤC LỤC
  Chương Nội dung Trang
  Danh sách bảng iii
  Danh sách biểu đồ iv
  Danh sách hình v
  Danh sách từviết tắt vi
  Lời mở đầu 1
  1. CƠSỞHÌNH THÀNH ĐỀTÀI 1
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  2.1 Mục tiêu chung 2
  2.2 Mục tiêu cụthể 2
  3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  3.1 Vềkhông gian 2
  3.2 Vềthời gian 2
  3.3 Đối tượng nghiên cứu 2
  4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
  4.1 Sốliệu dùng đểnghiên cứu 3
  4.2 Phương pháp phân tích sốliệu 3
  5. Kết cấu của đềtài 3
  Chương 1: CƠSỞLÝ LUẬN 4
  1.1 CƠSỞLÝ LUẬN VÀ CÁC VẤN ĐỀLIÊN QUAN 4
  1.1.1 Đại cương vềthương hiệu 4
  1.1.1.1 Khái niệm thương hiệu 4
  1.1.1.2 Thành phần của thương hiệu 5
  1.1.1.3 Giá trịthương hiệu 5
  1.1.1.4 Vai trò của thương hiệu 6
  1.1.2 Mối quan hệgiữa Marketing và thương hiệu 6
  1.1.3 Mô hình phát triển thương hiệu bền vững 8
  1.1.4 Phân tích môi trường – các yếu tốxây dựng hình ảnh thương hiệu 9
  1.1.4.1 Lý thuyết động cơcủa Maslow 9
  1.1.4.2 Mô hình hành vi của người tiêu dùng đối với thương hiệu 11
  1.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 15
  1.3 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐLIỆU 16
  1.3.1 Phương pháp thu thập sốliệu định tính 16
  1.3.1.1 Phỏng vấn nhóm 16
  1.3.1.2 Phỏng vấn chuyên sâu 17
  1.3.2 Phương pháp thu thập sốliệu định lượng 18
  1.3.2.1 Quan sát 18
  ii
  1.3.2.2 Phỏng vấn 19
  Chương 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀCÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH
  HÒA VÀ SẢN PHẨM YẾN SÀO
  22
  2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀCÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA 22
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 22
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 25
  2.1.2.1 Chức năng 25
  2.1.2.2 Nhiệm vụ 25
  2.1.3 Sơ đồtổchức và nhiệm vụchức năng của bộmáy quản lý của Công
  ty 27
  2.1.3.1 Sơ đồtổchức bộmáy 27
  2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ 28
  2.1.4 Giới thiệu chung vềNhà máy nước giải khát cao cấp Yến sào 28
  2.1.4.1 Giới thiệu chung 28
  2.1.4.2 Cơcấu tổchức Nhà máy nước giải khát cao cấp Yến sào 31
  2.1.4.3 Chức năng nhiệm vụcủa các phòng ban 32
  2.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀSẢN PHẨM NƯỚC YẾN SÀO CAO
  CẤP
  34
  2.2.1 Giới thiệu chung vềsản phẩm nước yến sào cao cấp của Công ty
  Yến sào Khánh Hòa
  34
  2.2.1.1 Giới thiệu chung
  2.2.1.2 Quy trình sản xuất 35
  2.2.2 Đánh giá kết quảhoạt động sản xuất kinh doanh của sản phẩm qua
  các năm 2005-2007
  37
  2.2.2.1 Tình hình sản xuất sản phẩm 37
  2.2.2.2 Tình hình doanh thu tiêu thụsản phẩm qua các năm 46
  2.2.2.3 Kết quảhoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy 51
  Chương 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 53
  3.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
  3.1.1 Yếu tốKinh tế- Xã hội của Việt Nam năm 2004-2007
  3.1.2 Yếu tốchính trị 54
  3.1.3 Yếu tốVăn hóa 55
  3.1.4 Tình hình biến đổi khí hậu và môi trường. 56
  3.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP 57
  3.2.1 Phân tích hành vi khách hàng 57
  3.2.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sửdụng nước uống bổ
  dưỡng
  57
  3.2.1.1 Lý do không sửdụng nước uống bổdưỡng 63
  3.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thương hiệu nước yến sào
  cao cấp Sanest.
  64
  iii
  3.2.2.1 Độtuổi ảnh hưởng đến việc lựa chọn thương hiệu 64
  3.2.2.2 Giới tính ảnh hưởng đến việc lựa chọn thương hiệu 66
  3.2.2.2 Thu nhập ảnh hưởng đến việc lựa chọn thương hiệu 67
  3.2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn sản phẩm Sanest
  của khách hàng 68
  3.2.3 Khách hàng và sựtrung thành với thương hiệu Sanest 70
  3.2.4 Lý do khách hàng không chọn sửdụng nước yến Sanest 73
  3.2.5 Những mong đợi của khách hàng đối với sản phẩm 75
  3.3 Phân tích các sản phẩm cạnh tranh 76
  3.3.1 Thương hiệu BRAND’S
  ®
  76
  3.3.1.1 Sản phẩm nước Yến BRAND’S
  ®
  78
  3.3.1.2 Sản phẩm nước cốt gà BRAND’S
  ®
  80
  3.3.2 Sản phẩm nước Yến Kim bảo (Huyết Yến Vương-Kim Bảo Yến). 82
  3.3.3 Đánh giá của khách hàng vềsản phẩm Sanest so với các sản phẩm
  cạnh tranh. 82
  3.4 Phân tích môi trường bên trong 86
  3.4.1 Các sản phẩm nước Yến sào cao cấp của Sanest. 86
  3.4.2 Hệthống phân phối 87
  3.4.3 Công tác chiêu thịchủa Công ty 89
  3.4.4 Đánh giá của khách hàng vềsản phẩm, chương trình xúc tiến và uy
  tín của Công ty Yến sào Khánh Hòa
  90
  3.4.5 Đánh giá chung vềsản phẩm nước Yến cao cấp Sanest và Công ty
  Yến sào Khánh Hòa 93
  3.4.5.1 Những kết quả đạt được 93
  3.4.5.2 Những mặt tồn tại 94
  3.4.6 Ma trận SWOT của sản phẩm Sanest 96
  Chương 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG
  HIỆU Sanest CỦA CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA 97
  4.1 Định vịcho sản phẩm nước yến cao cấp của công ty 97
  4.1.1 Sơ đồ định vịcủa Sanest so với các đối thủcạnh tranh 97
  4.1.2 Tạo điểm khác biệt cho sản phẩm 98
  4.1.3 Các yếu tốcấu thành thương hiệu nước yến cao cấp của công ty 99
  4.1.3.1 Tên gọi 99
  4.1.3.2 Logo 100
  4.1.3.3 Khẩu hiệu 101
  4.1.3.4 Bao bì 102
  4.1.3.5 Thương hiệu của Công ty Yến sào Khánh Hòa 103
  4.1.3.6 Thương hiệu địa phương Khánh Hòa 103
  4.1.3.7 Hình ảnh cửa hàng 104
  4.1.4 Xây dựng chiến lược định vịthương hiệu nước yến cao cấp Sanest 106
  iv
  4.2 Xây dựng hình ảnh cho Công ty Yến sào Khánh Hòa và sản phẩm
  nước yến cao cấp của công ty 108
  4.2.1 Ý nghĩa và một sốlưu ý khi xây dựng hình ảnh cho Công ty Yến sào
  Khánh Hòa và sản phẩm nước Yến cao cấp Sanest 109
  4.2.2 Các yếu tốquyết định đến hình ảnh sản phẩm nước yến cao cấp
  Sanest 110
  4.2.3 Các liên tưởng của khách hàng đối với hình ảnh sản phẩm nước yến
  cao cấp của công ty 111
  4.3 Các chiến lược nhằm phát triển thương hiệu nước yến cao cấp của
  công ty 113
  4.3.1 Chiến lược thâm nhập thịtrường 113
  4.3.2 Chiến lược phát triển thịtrường 114
  4.3.3 Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm 115
  4.3.4 Chiến lược xúc tiến và quảng bá thương hiệu 117
  Chương 5: KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀXUẤT 121
  5.1 Kết luận 121
  5.1.1 Những kết quả đạt được của đềtài 121
  5.1.2 Những hạn chếcủa đềtài 122
  5.2 Một sốý kiến đềxuất 123
  5.2.1 Đối với Nhà nước 123
  5.2.2 Đối với Công ty Yến sào Khánh Hòa và UBND Tỉnh Khánh Hòa 124
  5.2.3 Đềxuất hướng nghiên cứu mới 124
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 126
  Phụlục 127
  1
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. CƠSỞHÌNH THÀNH ĐỀTÀI
  Ngày nay, các sản phẩm cạnh tranh với nhau không chỉ ởgiá cả, chất lượng hay
  dịch vụmà nó đã trởthành “cuộc chiến giữa các thương hiêu”. Đặc biệt là trong giai
  đoạn hiện nay khi Việt Nam đã là thành viên của tổchức thương mại Thếgiới
  (WTO) và hàng loạt ngành hàng cũng nhưsản phẩm của nhiều thương hiệu lớn của
  nước ngoài đã và sẽvào thịtrường Việt Nam trong thời gian tới thì hai từ“thương
  hiệu” ngày càng trởnên phổbiến và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mọi
  doanh nghiệp cũng nhưkhách hàng. Vì vậy, đểtránh bịthua ngay trên sân nhà và
  tận dụng được cơhội vươn ra thịtrường thếgiới các doanh nghiệp Việt Nam đều
  phải nỗlực xây dựng và phát triển cho sản phẩm của mình một thương hiệu vững
  chắc.
  Là một sản phẩm chủlực, luôn đem lại lợi nhuận lớn cho Công ty Yến sào
  Khánh Hòa cũng như đem lại giá trịlớn nhất cho thương hiệu Sanest. Niềm tựhào
  của vùng đất “vua Yến”, sản phẩm nước Yến cao cấp Sanest luôn được sựquan tâm
  đặc biệt của Công ty Yến sào Khánh Hòa cũng nhưcủa chính quyền Tỉnh Khánh
  Hòa. Nhận thấy tầm quan trọng cũng nhưsựcần thiết của việc phát triển thương
  hiệu cho dòng sản phẩm nước Yến sào cao cấp Sanest đối với không chỉCông ty
  Yến sào Khánh Hòa mà còn đối với người dân Khánh Hòa – quê hương Yến sào,
  qua thời gian thực tập tại Nhà máy nước giải khát cao cấp Yến sào của Công ty Yến
  sào Khánh Hòa em đã chọn đềtài: “ Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho
  sản phẩm nước yến sào cao cấp Sanest của Công ty Yến sào Khánh Hòa”. Với hy
  vọng củng cốthêm kiến thức cho bản thân và đóng góp một phần nhỏbé của bản
  thân cho việc phát triển thương hiệu của dòng sản phẩm này cùng thương hiệu
  Sanest nói riêng và vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Yến sào Khánh
  Hòa nói chung.
  2
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  2.1 Mục tiêu chung
  - Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Sanest nhằm đem thương hiêu
  Sanest đến với đông đảo mọi người và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm
  mang thương hiệu Sanest. Từmục tiêu chung này, đềtài đi vào nghiên cứu các mục
  tiêu cụthểsau:
  2.2 Mục tiêu cụthể
  - Xác định và phân tích khách hàng mục tiêu của dòng sản phẩm và bước đầu
  khám phá các đặc điểm khác nhau giữa các khu vực thịtrường.
  - Phân tích hai thịtrường đểthấy được những đặc điểm khác nhau giữa hai thị
  trường và thực trạng của thương hiệu Sanest tại hai thịtrường.
  - Xác định vịthếcủa thương hiệu Sanest trong ngành và vịtrí của thương hiệu
  trong tâm trí khách hàng.
  - Đánh giá đối thủcạnh tranh trực tiếp của sản phẩm.
  - Định vịthương hiệu nước yến sào cao cấp của Công ty
  3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  3.1 Vềkhông gian
  - Khu vực trung tâm Tp. Hà Nội.
  - Khu vực trung tâm Tp. Nha Trang.
  3.2 Vềthời gian
  Nghiên cứu được tiến hành từngày 1/8/ 2008 đến 30/10/2008.
  3.3 Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu bao gồm:
  - Khách hàng: các khách hàng đã, đang và chưa từng sửdụng sản phẩm nước yến
  sào cao cấp Sanest tại các khu vực nội thành Tp. Nha Trang và Hà Nội.
  - Sản phẩm cạnh tranh: bao gồm các sản phẩm nước Yến của Công ty Brand’s
  World-Thái Land và sản phẩm Huyết Yến Vương-Kim Bảo yến của Công ty
  TNHHSX-TM Huỳnh Vĩnh Đức-Bình Dương.
  3
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Trên cơsởmục tiêu nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu của đềtài, đềtài sử
  dụng phương pháp nghiên cứu sau:
  4.1 Sốliệu dùng đểnghiên cứu
  - Sốliệu sơcấp từ điều tra ý kiến khách hàng bằng bảng câu hỏi.
  - Sốliệu sơcấp từvềsản phẩm từCông ty.
  4.2 Phương pháp phân tích sốliệu
  - Phương pháp sửlý sốliệu bằng phần mềm SPSS nhằm xửlý sốliệu điều tra
  khách hàng nhằm giải quyết các mục tiêu: xác định và phân tích khách hàng mục
  tiêu; đánh giá vịtrí của thương hiệu Sanest trong tâm trí khách hàng.
  - Phương pháp so sánh và phân tích sốliệu thống kê theo chuỗi thời gian và qua
  các chỉsốtừcác sốliệu thứcấp nhằm đánh giá thực trạng của Công ty Yến sào
  Khánh Hòa, Nhà Máy nước giải khát cao cấp Yến sào.
  Từ đó so sánh với đối thủcạnh tranh và xây dựng chiến lược định vịcho thương
  hiệu Sanest nhằm giải quyết mục tiêu cuối cùng của đềtài là “Xây dựng chiến lược
  phát triển thương hiệu Sanest-Yến sào cao cấp Khánh Hòa cho Công ty Yến sào
  Khánh Hòa”.
  5. KẾT CẤU CỦA ĐỀTÀI
  Đềtài gồm phần mở đầu và 5 chương. Phần mở đầunói lên cơsởhình thành đề
  tài, mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Chương 1 gồm phần cơsởlý
  luận; Chương 2 giới thiệu tổng quan vềCông ty Yến sào và thương hiệu Sanest;
  Chương 3 phân tích môi trường; Chương 4 nêu lên giải pháp cho đềtài; Chương 5
  gồm phần kết luận, kiến nghịvà một sốhạn chếcủa đềtài.
  4
  Chương 1: PHẦN CƠSỞLÝ LUẬN
  1.1 CƠSỞLÝ LUẬN VÀ CÁC VẤN ĐỀLIÊN QUAN
  1.1.1 Đại cương vềthương hiệu
  1.1.1.1 Khái niệm thương hiệu
  Theo Philip Kotler:
  “Thương hiệu: (Brand) là một tên gọi, thuật ngữ, dấu hiệu, biểu tượng, mẫu vẻ
  hay tổng hợp các thứ đó nhằm nhận diện các hàng hoá hay dịch vụcủa một người
  hay một nhóm người bán và cũng đểphân biệt với các hàng hoá và dịch vụcủa đối
  thủcạnh tranh”. (P.Cotler, 2005).
  Theo Hiệp hội Marketing Hoa kỳ:
  Thương hiệu là một cái tên, biểu tượng, ký hiệu, kiểu dáng hay sựphối hợp các
  yếu tốtrên nhằm mục đích nhận dạng sản phẩm hay dịch vụcủa một nhà sản xuất và
  phân biệt với thương hiệu của đối thủcạnh tranh. (Trương Đình Chiến, 2005).
  - Tên thương hiệu: (Brand name) là phần đọc lên được của thương hiệu.
  - Dấu hiệu: (Brand Mark) là một phần của thương hiệu nhưng không đọc được,
  chẳng hạn nhưmột biểu tượng, mẫu vẻ, hoặc một kiểu chữvà màu sắc riêng biệt.
  Theo quan điểm tổng hợp vềthương hiệu cho rằng, thương hiệu không chỉlà
  một cái tên hay biểu tượng mà nó còn phức tạp hơn nhiều (Davis, 2002). Amber &
  Style định nghĩa:
  Thương hiệu là một tập hợp các thuộc tính cung cấp cho khách hàng mục tiêu
  các giá trịmà nó đòi hỏi. Thương hiệu theo quan điểm này cho rằng, sản phẩm chỉlà
  một phần của thương hiệu, chủyếu cung cấp lợi ích chức năng cho khách hàng và
  nó chỉlà một thành phần của thương hiệu. Nhưvậy, các thành phần của Marketing
  hỗn hợp (sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị) cũng chỉlà các thành phần của một
  thương hiệu.
  Quan điểm sản phẩm là một thành phần của thương hiệu ngày càng được nhiều
  nhà nghiên cứu và thực tiễn chấp nhận. Lý do là khách hàng có hai nhu cầu vềchức


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. BộKếHoạch Và Đầu Tư. Trung Tâm Thông Tin Kinh Tế- Xã Hội Quốc Gia.
  2004. Doanh nghiệp Việt Nam với vấn đềthương hiệu trong quá trình hội nhập kinh
  tếQuốc tế. Nhà xuất bản Thống kê. Việt Nam. 539 trang.
  2. DƯƠNG HỮU HẠNH. 2005. Quản trịtài sản thương hiệu: cuộc chiến giành vị
  trí trong tâm trí khách hàng. Nhà xuất bản Thống kê. Việt Nam. 418 trang.
  3. HOÀNG TRỌNG, CHU NGUYỄN MỘNG NGỌC. 2005. Phân tích dữliệu
  nghiên cứu với SPSS. Nhà xuất bản Thống kê. 350 trang.
  4. NGUYỄN ĐÌNH THỌ, NGUYỄN THỊMAI TRANG. 2007. Nghiên cứu thị
  trường. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM. Việt Nam. 321 trang.
  5. TRƯƠNG ĐÌNH CHIẾN. 2005. Quản trịthương hiệu hàng hóa: lý thuyết và
  thực tiễn. Nhà xuất bản Thống kê. Việt Nam. 199 trang.
  6. VŨTHẾDŨNG, TRƯƠNG TÔN HIỀN ĐỨC. 2004. Quản trịtiếp thị: lý thuyết
  và thực tiễn Nhà xuất bản Khoa học kỹthuật. Việt Nam. 442 trang.
  7. PHILIP COTLER, G. AMSTRONG, TRẦN VĂN CHÁNH (chủbiên), HUỲNH
  VĂN THANH (dịch). 2005. Những nguyên lý tiếp thị(tập 1, 2). Nhà xuất bản
  Thống kê. Việt Nam. 703 trang, 650 trang .
  8. WWW.latabrand.com.vn
  9. www.thuonghieuviet.com.vn
  Cùng một sốwebsite và tạp chí.

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho sản phẩm nước yến sào cao cấp Sanest của Công ty Yến
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho sản phẩm nước yến sào cao cấp Sanest của Công ty Yến sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status