Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất phát triển mạng lưới điểm dân cư trên địa bàn huyện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất phát triển mạng lưới điểm dân cư trên địa bàn huyện

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất phát triển mạng lưới điểm dân cư trên địa bàn huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  Môc lôc
  Lêi cam ®oan i
  Lêi c¶m ¬n ii
  Môc lôc iii
  Danh môc c¸c chư viÕt t¾t vi
  Danh môc b¶ng, biểu ñồ, hình ảnh vii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2. Mục ñích, yêu cầu 2
  1.2.1. Mục ñích 2
  1.2.2. Yêu cầu 2
  2. TỔNG QUAN VẤN ðỀNGHIÊN CỨU 3
  2.1. Những lý luận cơbản vềhệthống ñiểm dân cư 3
  2.1.1. Những khái niệm vềhệthống ñiểm dân cư 3
  2.1.2. Thành phần ñất ñai trong ñiểm dân cư 4
  2.1.3. Phân loại hệthống ñiểm dân cư 7
  2.1.4. Những nguyên tắc cơbản phát triển hệthống ñiểm dân cư 11
  2.1.5. Mục tiêu quy hoạch xây dựng phát triển hệthống ñiểm dân cư 12
  2.2. Xu thếvà kinh nghiệm phát triển khu dân cưmột s ốnước trên thếgiới 15
  2.2.1. Cộng Hòa Liên Bang ðức 15
  2.2.2. Cộng hoà Ấn ðộ 15
  2.2.3. Trung Quốc 16
  2.2.4. Vương quốc Thái Lan 17
  2.3. Khái quát tình hình phát triển mạng lưới dân cưViệt Nam 17
  2.4. ðặc ñiểm và xu hướng biến ñổi c ơcấu dân số, lao ñộng của ñi ểm dân cư . 19
  2.5. ðịnh hướng phát triển hệthống ñiểm dân cưViệt Nam ñến năm 2020 20
  2.6. Quy hoạch tổng thểhệthống ñô thịvà khu dân cưnông thôn tỉnh 22
  2.7.Một sốcông trình nghiên cứu vềQH xây dựng ñiểm dân cư ởViệt Nam 23
  3. ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25
  3.1. ðối tượng nghiên cứu 25
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 25
  3.3. Nội dung nghiên cứu 25
  3.3.1. ðặc ñiểm ñiều kiện tựnhiên và thực trạng phát triển kinh tế, xã hội . 25
  3.3.2. ðánh giá tình hình quản lý và hiện trạng sửdụng ñất khu dân cư . 25
  3.3.3. Phân loại hệthống ñiểm dân cưnông thôn huyện Tuy ðức 26
  3.3.4. Thực trạng kiến trúc, cảnh quan trong ñiểm dân cư 26
  3.3.5. ðịnh hướng phát triển mạng lưới dân cưhuyện Tuy ðức ñến năm 2020 26
  3.3.6. ðịnh hướng phát triển không gian TT huyện Tuy ðức ñến năm 2020 26
  3.4. Phương pháp nghiên cứu 27
  3.4.1. Phương pháp ñiều tra, thu thập tài liệu, sốliệu 27
  3.4.2. Phương pháp chuyên gia 27
  3.4.3. Phương pháp phân tích, xửlý sốliệu và tổng hợp 27
  3.4.4. Phương pháp xây dựng bản ñồ 27 3.4.5. Phương pháp phương án 28
  3.4.6. Phương pháp dựbáo 28
  4. KẾT QỦA NGHIÊN CỨU 30
  4.1. ðánh giá ñặc ñiểm ñi ều kiện tựnhiên và thực trạng phát triển kinh tếxã hội 30
  4.1.1. ðánh giá ñặc ñiểm ñiều kiện tựnhiên, tài nguyên thiên nhiên và . 30
  4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội 34
  4.2. ðánh giá tình hình quản lý và hiện trạng sửdụng ñất khu dân cư . 39
  4.2.1. Tình hình quản lý ñất ñai giai ñoạn 2007-2009 39
  4.2.2. Hiện trạng sửdụ ng ñất khu dân c ưhuy ện Tuy ðức năm 2009 44
  4.3. Phân loại hệthống ñiểm dân cư 47 4.3.1. Mục ñích phân loại 47
  4.3.2. Kết quảphân loại 47
  4.3.3. ðánh giá chung vềhiện trạng mạng lưới dân cưhuyện Tuy ðức 50
  4.4. Thực trạng kiến trúc, cảnh quan trong các ñiểm dân cư 51
  4.4.1. Kiến trúc cảnh quan nhà ở 51
  4.4.2. Kiến trúc cảnh quan các công trình hạtầng trong khu dân cư 54
  4.4.2.1. ðường giao thông 54
  4.4.2.2. Hệthống hạtầng kỹthuật khác 54
  4.4.2.3. Công trình y tế 55
  4.4.2.4. Công trình giáo dục 55
  4.4.2.5. Công trình văn hóa thông tin, thểdục thểthao 55
  4.4.3. ðánh giá chung vềhiện trạng kiến trúc cảnh quan các công trình . 55
  4.5. ðịnh hướng phát triển mạng lưới ñiểm dân cưhuyện Tuy ðức . 56
  4.5.1. Các căn cứcho ñịnh hướng phát triển mạng lưới dân cư 56
  4.5.2. ðịnh hướng phát triển mạng lưới dân cư 61
  4.6. ðịnh hướng sửdụng ñất phát triển thịtrấn Tuy ðức ñến năm 2020 67
  4.6.1. Các tiền ñềphát triển không gian thịtrấn Tuy ðức 67
  4.6.2. ðánh giá khái quát ñiều kiện tựnhiên và hiện trạng khu ñất . 68
  4.6.3. ðịnh hướng quy hoạch không gian thịtrấn Tuy ðức 76
  4.6.4. Giải pháp thực hiện quy hoạch không gian thịtrấn Tuy ðức 84
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 85
  5.1. Kết luận 85
  5.2. ðềnghị 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Phụ lục


  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài
  Tây Nguyên nói chung, ðắk Nông nói riêng dân cưcủa các thành phần dân tộc
  ñược phân bốdưới hình thức cưtrú theo từng vùng có sự ñan xen giữa các thành
  phần dân tộc. Từtrong lịch sử, mỗi dân tộc ñã sớm tạo cho riêng mình một vùng cư
  trú. Phạm vi cưtrú của từng dân tộc không phân ñịnh theo ranh giới hành chính,
  không theo quy hoạch nên dẫn ñến tình trạng lộn xộn vềphong cách kiến trúc, cảnh
  quan, ô nhiễm môi trường, lãng phí ñất ñai, gây khó khăn cho công tác quản lý xã
  hội và ñầu tưcơsởhạtầng.
  ðểbảo ñảm thuận lợi cho việc tổchức lại sản xuất theo hướng công nghiệp
  hoá, hiện ñại hoá, chuyển dịch cơcấu kinh tếtrong các ñiểm dân cư, tạo công việc
  làm cho người lao ñộng, tổchức cuộc sống dân cưngày càng tốt hơn nhằm ñảm bảo
  phát triển kinh tế, xã hội bền vững thì cần phải có ñịnh hướng phát triển hệthống
  các ñiểm dân cưcủa vùng Tây Nguyên theo quan ñiểm sửdụng ñất thích hợp.
  Huyện Tuy ðức - tỉnh ðắk Nông ñược thành lập từnăm 2006 theo Nghị ðịnh
  142/2006/Nð-CP, ngày 22/11/2006 của Chính Phủvới tổng diện tích tựnhiên toàn
  huyện 112.182 ha, cách trung tâm thịxã Gia Nghĩa khoảng 70km vềphía Tây Nam.
  Do mới ñược thành lập cho nên ñến nay huyện Tuy ðức vẫn chưa có một ñánh giá cụ
  thể nào về tình hình phát triển mạng lưới ñiểm dân cư vàquy hoạch phát triển hệ
  thống ñiểm dân cư ñô thịvà nông thôn trên ñịa bàn huyện nên dẫn ñến tình trạng hầu
  hết các ñiểm dân cưphát triển tựphát sẽgây khó khăn cho việc ñầu tưcơsởhạtầng
  cũng nhưcông tác quản lý xã hội của ñịa phương trong hiện tại cũng nhưtương lai.
  ðểkhắc phục thực trạng trên, góp phần xây dựng huyện Tuy ðức phát triển
  toàn diện, phát triển mạng lưới ñiểm dân cưtrên ñịa bàn gắn với quy hoạch sử dụng
  ñất nhằm quản lý sử dụng ñất theo pháp luật, từng bước nâng cao ñời sống vật chất,
  tinh thần của người dân trong huyện, chúng tôi tiến hành thực hiện ñềtài: “ðánh
  giá thực trạng và ñềxuất hướng sửdụng ñất phát triển mạng lưới ñiểm dân cư
  trên ñịa bàn huyện Tuy ðức tỉnh ðắk Nông”
  1.2. Mục ñích, yêu cầu
  1.2.1. Mục ñích
  ðánh giá thực trạng hệthống ñiểm dân cưhuyện Tuy ðức và ñề xuất hướng sử
  dụng ñất phát triển mạng lưới ñiểm dân cư ñô thịvà nông thôn của huy ện Tuy ðức phù
  hợp với chiến lược phát triển vùng Tây Nguyên.
  1.2.2. Yêu cầu
  Nắm vững các quy ñịnh, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành vềquy hoạch ñô thị
  và khu dân cưnông thôn của Việt Nam;
  Nắm rõ ñặc ñiểm ñiều kiện tựnhiên, thực trạng phát triển kinh tế- xã hội các
  xã trên ñịa bàn huyện Tuy ðức;
  Các sốliệu ñiều tra phải phản ánh trung thực thực trạng phát triển mạng lưới
  ñiểm dân cưtrên ñịa bàn nghiên cứu;
  ðề xuất hướng sử dụng ñất phát triển mạng lưới ñiểm dân cưphải phù hợp
  ñiều kiện của ñịa phương trong hiện tại và tương lai, phù hợp với ñịnh hướng phát
  triển KT-XH của vùng Tây Nguyên.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Nguyễn ThếBá, 2004, Quy hoạch xây dựng phát triển ñô thị, Nhà xuất bản Xây
  dựng, Hà Nội.
  2. VũThịBình, 2007, Quy hoạch ñô thịvà khu dân cưnông thôn, Trường ðại học
  Nông nghiệp I Hà Nội.
  3. VũThịBình, 2008, Xây dựng mô hình quy hoạch chi tiết trung tâm xã và ñiểm
  dân cư nông thôn huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, ðề tài cấp Bộ, Hà Nội
  2008.
  4. BộTài nguyên và Môi trường, 2006, Hướng dẫn áp dụng ñịnh mức sửdụng ñất
  trong công tác lập và ñiều chỉnh quy hoạch sửdụng ñất.
  5. BộXây dựng, 1987, TCVN 4418 vềhướng dẫn lập ñồán quy hoạch xây dựng
  huyện,Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
  6. BộXây dựng, 1998, Hướng dẫn lập và xét duyệt quy hoạch xây dựng các thị
  trấn và thịtứ,Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
  7. BộXây dựng, 1999, ðịnh hướng phát triển ñô thịViệt Nam ñến năm 2020, Nhà
  xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
  8. Bộ Xây dựng, 2004, ðịnh hướng phát triển nhà ở Việt Nam ñến năm 2020,
  Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
  9. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2009, Nghị ñịnh số 42/2009/Nð-CP
  ngày 7/5/2009 của Thủtướng Chính phủvềviệc phân loại và phân cấp quản lý
  ñô thị, Chính phủ.
  10. Lâm Quang Cường, 1991, Giao thông ñô thịvà quy hoạch ñường phố, Trường
  ðại học Xây dựng, Hà Nội
  11. ðảng cộng sản Việt Nam, 2006, Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứX,
  Nhà xuất bản Chính trịquốc gia, Hà Nội.
  12. ðịnh hướng phát triển kiến trúc Việt Nam ñến năm 2020, Trang web
  http//www.vbppl.moj.gov.vn.
  13. Huỳnh Văn Hường, 2006, Quy hoạch cảnh quan,Trường ðại học Tây Nguyên,
  ðắk Lắk.
  14. Hàn Tất Ngạn, 1999, Kiến trúc cảnh quan,Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
  15. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy ðức, 2010, Biểu mẫu thống kê,
  kiểm kê diện tích ñất khu dân cưnông thôn năm 2010 huyện Tuy ðức.
  16. ðặng ðức Quang, 2000, ThịTứlàng xã,Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
  17. Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủnghĩa Việt Nam, 2005, Luật ðất ñai, Nhà
  xuất bản Chính trịquốc gia, Hà Nội.
  18. ðoàn Công Quỳ, 2006, Quy hoạch sửdụng ñất,Trường ðại học Nông nghiệp I
  Hà Nội.
  19. Ngô Huy Quỳnh, Quy hoạch cải tạo và xây dựng ñô thị,Nhà xuất bản Văn hoá
  thông tin, Thành phốHồChí Minh.
  20. Uỷban nhân dân huyện Tuy ðức, 2000, Quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế
  xã hội huyện Tuy ðức ñến năm 2015 và xa hơn, Tuy ðức.
  21. Uỷban nhân dân huyện Tuy ðức, 2009, Niên giám thống kê huyện Tuy ðức
  năm 2009, Tuy ðức.
  22. Nguyễn ðình Trung, 2007, Nghiên cứu thực trạng và ñịnh hướng phát triển hệ
  thống ñiểm dân cư huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương, Luận văn thạc sỹ nông
  nghiệp, Hà Nội 2007.
  23. Võ Khắc Vấn, 2001, Nguyên lý thiết kếquy hoạch xây dựng vùng, ñiểm dân cư
  nông thôn và ñiểm dân cư ñô thị,Nhà xuất bản ðại học Quốc gia, Thành phố
  HồChí Minh.
  24. ðỗ ðức Viêm, 1997, Quy hoạch xây dựng và phát triển ñiểm dân cưnông thôn,
  Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.


  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất phát triển mạng lưới điểm dân cư trên địa bàn huyện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất phát triển mạng lưới điểm dân cư trên địa bàn huyện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status