Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá các loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện Sóc Sơn Thành

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Đánh giá các loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện Sóc Sơn Thành

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá các loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữviết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục biểu ñồ ix
  Danh mục ảnh ix
  1 ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục ñích nghiên cứu 2
  1.3. Yêu cầu của ñềtài 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3
  2.1 Sản xuất nông nghiệp và những phương hướng phát triển sản
  xuất trên thếgiới và ởViệt Nam 3
  2.2 Hệthống nông nghiệp và hệthống sửdụng ñất thích hợp 10
  2.3 Sửdụng ñất nông nghiệp theo quan ñiểm phát triển bền vững 15
  2.4 Sửdụng ñất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá 18
  2.5 ðánh giá hiệu quảsửdụng ñất 25
  2.6 Thực trạng và ñịnh hướng phát triển nông nghiệp huyện Sóc Sơn 30
  3 ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 32
  3.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 32
  3.2 Nội dung nghiên cứu 32
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 33
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35
  4.1 ðánh giá ñiều kiện tựnhiên - kinh tếxã hội và ñịnh hướng phát
  triển của huyện Sóc Sơn 35
  4.1.1 ðiều kiện tựnhiên: 35
  4.1.2 ðiều kiện kinh tế- xã hội 46
  4.2 Mô tả các loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp và loại
  hình sản xuất nông nghiệp hàng hoá theo lát cắt ñịa hình 56
  4.2.1 Khái quát ñặc ñiểm ñất ñai 3 xã ñại diện ởcác tiểu vùng 56
  4.2.2 Thực trạng sản xuất nông nghiệp và kết quảchuyển dịch cơcấu
  cây trồng, vật nuôi 57
  4.3 Kết quả ñiều tra ñánh giá các loại hình sửdụng ñất chính theo
  hướng sản xuất hàng hoá ởhuyện Sóc Sơn 64
  4.3.1 Một sốloại hình sửdụng ñất chính của huyện Sóc Sơn 65
  4.3.2 Kết quả ñiều tra ñánh giá hiệu quảkinh tếcủa các loại hình sử
  dụng ñất chính theo hướng sản xuất hàng hoá ởhuyện Sóc Sơn 66
  4.3.3 Tình hình phát triển trang trại và ngành chăn nuôi trên ñịa bàn
  Sóc Sơn 75
  4.4 ðánh giá hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp theo hướng sản xuất
  hàng hóa 80
  4.4.1 Cơsởlựa chọn các loại hình sửdụng ñất thích hợp 80
  4.4.2 ðánh giá hiệu quảkinh tếcủa các LUT cây trồng 80
  4.4.3 ðánh giá hiệu quảvềchỉtiêu xã hội của các LUT 87
  4.4.4 ðánh giá vềhiệu quảmôi trường của m ột sốLUT chính trong vùng 89
  4.5 Lựa chọn các loại hình sửdụng ñất bền vững 91
  4.6 ðềxuất các loại hình sửdụng ñất và giải pháp cho sản xuất nông
  nghiệp ởcác tiểu vùng khác nhau ởhuyện Sóc Sơn 95
  4.6.1 Cơsở ñềxuất 95
  4.6.2 Các giải pháp thực hiện cho xây dựng các ñềxuất 101
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 105 5.1 Kết luận 105
  5.2 Kiến nghị 106
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
  PHỤLỤC 111


  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1.Tính cấp thiết của ñềtài
  ðất ñai là nền tảng của môi trường sống và tổchức mọi hoạt ñộng kinh
  tế xã hội của loài người. ðối với sản xuất nông nghiệp ñất ñai vừa là ñối
  tượng lao ñộng vừa là tưliệu sản xuất ñặc biệt, không thểthay thế. Song do
  sức ép của sựgia tăng dân sốtrong một sốthập kỷgần ñây và những yêu cầu
  ñòi hỏi vềsửdụng ñất cho các m ục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ñã ñưa ñất
  sản xuất nông nghiệp ñứng trước nguy cơbịgiảm mạnh vềsốlượng và chất
  lượng. ðểsửdụng ñất có hiệu quảvà hợp lí nhằm hướng ñến mục ñích bảo vệ
  môi trường sinh thái và phát triển bền vững ñang là vấn ñềmang tính toàn cầu
  cũng như ñối với từng quốc gia riêng rẽ.
  Trong sản xuất nông nghiệp các hệthống sửdụng ñất là sựkết hợp giữa
  chất lượng của từng vùng diện tích ñặc trưng kết hợp với các loại hình sử
  dụng ñất ñược người ta xác ñịnh trên nền ñó, vì vậy việc nghiên cứu khảnăng
  của ñất luôn phải gắn liền với xác ñịnh những loại hình sửdụng ñất trên cơsở
  cân nhắc các ñiều kiện tựnhiên, kinh tếxã hội và môi trường ñểtừ ñó có thể
  xây dựng những ñịnh hướng sử dụng ñất bền vững của ñất sản xuất nông
  nghiệp luôn là vấn ñềmang tính chiến lược ởphạm vi quốc gia và từng ñịa
  phương.
  Sóc Sơn là huyện nằm ởngoại thành thành phốHà Nội, cách trung tâm
  thủ ñô Hà Nội 40km vềphía Bắc, huyện có tổng diện tích tựnhiên 30.651,3
  ha, trong ñó diện tích ñất nông nghiệp chiếm 61% (18.515,12ha). ðặc ñiểm
  ñất ñai nơi ñây thuộc vùng bán ñịa với các dạng ñịa hình ña dạng xen kẽgiữa
  ñồi gò chuy ển tiếp và ñồng bằng, có vịtrí thuân lợi gần trung tâm Thủ ñô Hà
  Nội và các cụm công nghiệp nên rất có ñiều kiện cho việc xây dựng một nền
  kinh tếphát triển nông nghiệp sản xuất hàng hoá. Trong những năm gần ñây
  cơsởvật chất của huyện ñã ñược cải thiện song sản xuất nông nghiệp còn tồn
  tại nhiều vấn ñềliên quan ñến trình ñộtổchức và khảnăng ñầu tưsản xuất
  còn hạn chế. Phần lớn trình ñộsản xuất nông nghiệp trong vùng ñược xây
  dựng trên cơsởkinh nghiệm truyền thống làm cho nguồn tài nguyên ñất có
  xu hướng bịsuy thoái. Với mong muốn tham gia nghiên cứu các loại hình sử
  dụng ñất nông nghiệp hợp lý và có hiệu quảcao theo hướng sản xuất hàng
  hoá ñáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, cũng như của
  thành phốtôi tiến hành nghiên cứu ñềtài: “ðánh giá các loại hình sửdụng
  ñất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện Sóc Sơn Thành
  phốHà Nội”.
  1.2. Mục ñích nghiên cứu
  - Nghiên cứu ñánh giá các loại hình sửdụng ñất nông nghiệp có hiệu quả
  theo hướng sản xuất hàng hoá trên quan ñiểm bền vững phù hợp với ñiều kiện
  ñất ñai của huy ện Sóc Sơn;
  - Xây dựng ñịnh hướng và ñềxuất những giải pháp phát triển các loại
  hình sửdụng ñất có triển vọng thành những mô hình sửdụng ñất có hiệu quả
  cao cho sửdụng ñất theo hướng sản xuất hàng hoá trên ñịa bàn huyện.
  1.3.Yêu cầu của ñềtài
  ðiều tra, ñánh giá ñầy ñủcác loại hình sử ñụng ñất chính, ñánh giá ñược
  khảnăng sửdụng ñất và hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp trong vùng nghiên
  cứu;
  ðánh giá khảnăng các loại hình sửdụng ñất sản xuất hàng hoá, xác ñịnh
  ñược các yếu tốhạn chếtrong sửdụng ñất, ñềxuất các giải pháp sửdụng ñất
  nông nghiệp bền vững cho các ñịnh hướng sản xuất hàng hoá ởhuyện Sóc
  Sơn.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bách khoa toàn thưViệt Nam.
  Http/dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn
  2. Hà ThịThanh Bình (2000), Bài giảng hệthống canh tác nhiệt ñới,Trường
  ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  3. David Colman và Trevor Yuong (1994), Nguyên lý kinh tếnông nghiệp thị
  trường và giá cảtrong các nước ñang phát triển(tài liệu dịch), NXBNN, Hà
  Nội.
  4. Lê Trọng Cúc, Trần ðức Viên (1995), Phát triển hệ thống canh tác,
  NXBNN, Hà Nội.
  5. ðường Hồng Dật và các cộng sự(1994), Lịch sửnông nghiệp Việt Nam,
  NXBNN, Hà Nội.
  6. ðường Hồng Dật (2004), Tài nguyên môi trường nông thôn Việt Nam,
  NXB Lao ñộng Xã hội.
  7. Dựán quy hoạch tổng thể ñồng bằng sông Hồng (1994). Báo cáo nền số9,
  Hà Nội.
  8. VũNăng Dũng, Lê Hồng Sơn, Lê Hùng Tuấn và cộng sự(1996), ða dạng
  háo sản phẩm nông nghiệp vùng ðBSH,Viện Quy hoạch và Thiết kếnông
  nghiệp. BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn, ñềtài cấp Bộ.
  9. ðại từ ñiển kinh tếthịtrường(1998), Hà Nội, trang 262, 900, 963.
  10. ðịnh hướng phát triển nông nghiệp Việt nam.Cổng thông tin ñiện tửBộ
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  11. Lê Hải ðường (2007), “Chống thoái hóa ñất sửdụng hiệu quảtài nguyên
  ñất nhằm phát triển bền vững”, Tạp chí Lý luận của Ủy ban Dân tộc.
  12. Nguyễn ðiền (2001). Phương hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam
  trong 10 năm ñầu thếkỷXXI, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tếsố275, tr50-54.
  13. Ánh Hồng (007), Diện tích ñất canh tác của Việt Nam vào loại thấp nhất
  thếgiới,Truy cập ngày 7/8/2009 tại http://www.vietbao.vn.
  14. VũKhắc Hòa (1996), ðánh giá hiệu quảkinh tếsửdụng ñất canh tác trên
  ñịa bàn huyện Thuận Thành-tỉnh Hà Bắc, Luận án thạc sĩ, ðHNN I - Hà Nội.
  15. Nguyễn ðình Hợi (1993), Kinh tếtổchức và quản lý sản xuất kinh doanh
  nông nghiệp. NXB Thống kê, Hà Nội.
  16. Luật ñất ñai Việt Nam (2003). NXB Chính trịQuốc gia.
  17. M.Sectisan (1987), Nâng cao hiệu quảkinh tếcủa các hệthống canh tác
  lấy cây lúa làm cơsở, Tạp chí KHKT Nông nghiệp 2/1987.
  18. Hà Học Ngô và các cộng sự(1999), ðánh giá tiềm năng ñất ñai phục vụ
  ñịnh hướng quy hoạch sửdụng ñất huyện Châu Giang – Hưng Yên, ðềtài 96-30-03-Tð-Hà Nội.
  19. Prabhul Pingali (1991), Tăng trưởng nông nghiệp và môi trường, NXB
  Nông nghiệp Hà Nội, tr9.
  20. Trần Anh Phong và CTV (1995), ðánh giá hiện trạng sửdụng ñất theo
  quan ñiểm sinh thái và phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  21. Phung Văn Phúc (1996). Quy hoạch sửdụng ñất vùng ðồng bằng sông
  Hồng, kết quảnghiên cứu thời kỳ1986-1996. NXBNN, Hà Nội.
  22. Bùi Văn Ten (2000), “Chỉtiêu ñánh giá hiệu quảkinh tếsản xuất, kinh
  doanh của các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước”, Tạp chí Nông nghiệp
  và Phát triển nông thôn, số4/2000, trang 199-200.
  23. Phạm Chí Thành (1992), “Vềphương pháp luận trong xây dựng hệthống
  canh tác”, Tạp chí hoạt ñộng khoa học 3/1992.
  24. Phạm Chí Thành (1998), “Vềphương pháp luận trong xây dựng hệthống
  canh tác ởmiền Bắc Việt Nam”, Tạp chí hoạt ñộng khoa học 3/1998.
  25. ðµo Châu Thu, Nguyễn Khang (1998), ðánh giá ñất, NXB Nông nghiệp,

  Xem Thêm: Đánh giá các loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện Sóc Sơn Thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá các loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện Sóc Sơn Thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status